No. 284. Woensdag 26 September 1866.6de Jaarg. Ill VOOR IJzeren weg van Gent naar IVeuzen. vorens het verder in ons land te mogen ver- Neuzen, 24 September 1866. Pruissen, in het gevoel van zijne magt heeft de inlijving tot stand gebragt van Hannover, Nassau, Keurhessen en Frankfort, de Pruissische karners hebben de daartoe betrekkelijke wet goedgekeurd, terwijl Oostenrijk en Frankrijk eene handeling toelaten die zij niet hebben kun- nen beletten. De Noordduitsche bond welke zich zal vor- men onder het opperbevel van Pruissen, zal be- staan uit de volgende staten Oldenburg, Meck lenburg, Brunswijk, Weimar, Coburg, Anhalt, Altenburg, Schwarburg, Waldeck, Lippe, Reus en de Hanzesteden. Pruissen wenscht dat ook Luxemburg tot de zen bond zal toetreden en heeft hiervan zelf eene voorwaardc gemaakt van de losmaking van Lim- burg van Duitschland, ofschoonde koning groot - hertog weigert hieraan te voldoen. Zietdaar dan Nederlaud weder zijdelings be trokken bij de Duitsche aangelegenheden. Uit de itouding der Fransche officieuse organen zou men kunnen opmaken dat keizer Napoleon in dezen eene lijn trekt met de Luxemburgsche regering en van oordeel is dat er geenc terrneu bestaan om Luxemburg te dwingen deel uit te mnken van een nieuwen bond. Keizer Napoleon I dock wie vraagt tegenwoor- tlig meer of keizer Napoleon het good keurt, het zwaard van Frankrijk rust in de schede, terwijl het zwaard van Pruissen naar willekeur de kaart van Europa veranderd en vorsten ont- troont. Keizer Napoleon zegt men is lijdende aan eene kwaal die hem ten grave zal slepen, volgens de Engelsche Advertiser, neemt hij zijn sterfbed mee in zijn rijtuig, en het blad geeft hem ten slotte len goeden raad om al vast zijn Fransch volkje eenige tlieelepeltjes vrijheid toe te dienen, opdat het na zijn dood niet te veel vrijheid op eens mogt inzwelgen. De Fransche regering heeft ecliter gemeend het stilzwijgen te moeten afbrcken, en in den vorm van eene circulaire aan hare vertegenwoor- iligers in het buitenland van hare gevoelens te doen blijken. Het Fransch staatsstuk draagt in alien dcele Het kenmerk om bij de bevolking van het Fransch keizerrijk de overtuiging te vestigen, dat de verkregen uitkomsten door den jongsten oorlog niet strijden met het belang van Frankrijk en dat de vestiging van een groot Duitsch rijk, even als van een sterk vereenigd Italie, waar- borgen opleveren voor een duurzamen vrede. Het staatsstuk eindigt met eene beschouwing over Frankrijks weerbaarheid en de aansporing tot eene legerorganisatie in Frankrijk, die de Fransche minister noodzakelijk acht zonder daar- urn eene bedreiging daar te stellen voor de an- dere natien. De circulaire van den Franschen minister maakt alreeds het ontwerp uit der beschouwing in de meeste Europesche dagbladen en geeft aanleiding tot de meest uiteenloopende vertoogen omtrent :le bedoelingen van den tegenwoordigen beheer- scher van Frankrijk Yrij algemeen neemt men mn dat in de ministrieele circulaire de bedoe- iingen des keizers al zeer onduidelijk zijn voor- ;esteld, terwijl het geheel meer het doel schijnt 'e hebben om de politieke nederlagen die Frank- •ijk heeft geleden, in Italie, in Mexico en in Duitschland te verkleinen en de verkregen uit- iomsten voor te stellen als geheel in overecn- itemming zijnde met de belaiigen van Frankrijk. Bij besluiten van den 18 September jl., no. 10 en 41, heeft Z. M. goedgevonden 1. aan den heer mr. L. A. J. W. baron Sloel tan de Beele, op zijn verzoek, een eervol ont- slag te verleenen als gouvernenr-generaal van Nfederlandsch-Indie, onder dankbetuiging voor de n die betrekking door*hein aan den lande be- ivezene dienstenen 2. tot gouverneur-generaal van Nederlandsch- [ndie te benoemen den heer P. Mijerlaatste- ijk minister van kolonien. JNeuzen, 24 Sept. In den avond vaii jl. donderdag omstreeks 10 ure, keerden 2 onder- officieren van het garuizoeu alhier naar de ka- zerne terug. Bij het opstappen van het bruggc- tje aan de oost sluis, had een van hen het on- geluk een verkeerden stap tc doen, althans hij viel aan de buiteukant van de sluis in het wa ter. Zijn kameraad riep dadelijk om hulp, al het mogelijke werd door hem en eenige toege- snelde meuschenvrienden tot redding aangewend, doch al spoedig blcken hunne edele pogingen vruchteloos te zijn, een uur later werd het lijk van den jeugdigen krijgsman opgehaald. Jl. zaturdag hebben alhier tusschen mili- tairen van het garnizoen en poldcnverkers on- geregeldheden plaats gehad, waarbij een der laatstgenoemde eene zoodanige wonde in den buik schijnt gekregen te hebben dat men voor het behoud van zijn leven vreest. Zaamslag, 19 Sept. De wel-eerw. heer J. J. A. Ploos ran Amstel, predikant te Anjum (Friesland) heeft voor de beroeping naar deze geineente bedankt. IZnicldorpe, 24 Sept. Als eene bijzon- derheid wordt van hier vcrmeld, dat op de schie- ting van den 23 dezer, door de zoogenaamde Goude ploeg, boven audere kleine vogels, ook de 3 hoogsten zijn afgeschoten. Naar men verneemt hebben de Belgische ingenieurs verklaard genoegen te neiuen met het eenigermate gewijzigd ontwerp der afdamming van de Ooster-Schelde. Het rapport zal weldra gereed zijn. Eene schikking met Belgie is waar- schijnlijk. Op de stoomboot varende van Rotterdam naar Middelburg, gebeurde op den 17 dezer een allerdroevigst onheil. Een matroos, die na zes- jarige afwezigheid naar zijne te Middelburg wo- nende familie wederkeerde en eene aanzienlijke som bij zich had, als hebbende den vorigen dag afgerekend, had het ongeluk op de hoogte van Willemsdorp over boord te vallen, met dat nood- lottig gevolg dat hij verdronk, daar alle pogin gen om hem te redden vruchteloos waren. Dat dit onheil algemeene verslagendheid aan boord verwekte behoeft naauwelijks gezegd te worden, en zulks te meer daar de ongolukkige aan sotn- mige passagiers nog zijne bljjdscliap had te ken- nen gegeven over het geluk, dat hem binnen weinige uren wachtte, als hij zijne betrekkingen, na zoo lange afwezigheid, zou wederzien. Men blijft in Belgie, en teregt, aanhoiulen om daar den invoer te verkrijgen van vee, uit de onbesmettc provincien van ons land. Dat daar dringende behoefte bestaat aan aanvoer van vee, en langs welken weg daarin zou kun nen voorzien worden, betoogt o. a. het Anlwerp- sche ILmdclsblad, waarin wij lezen „Zoo men weet, moet Holland, op zekere tij- „den van 't jaar onze veemarkteu vooral bevoor- „raden, willen wij het vleesch in genoegzamen „voorraad en aan billijke prijzen kunnen beko „men. Welnu de provincie Zeeland, alwaar, dank „aan den weldoenden invloed der zoutrijke „zeelucht, de runderpest nog nooit geheerscht heeft en de veckweekers bidden en smeeken „om het ons te mogen leveren, die provincie „werd ons afgesloten en een vet stuk rundvee, „welke men aldaar voor minder dan drie hon- „derd francs, in menigte zou kunnen aankoopen, wordt op onze markten betaald aan vijf hon- „derd francs, en somwijleu nog aan veel lioo- „gere prijzen." Zeker zou het in belang van bcide partijen zijn, wanneer de verbodsbepalingen opgeheven werden, ten aanzien van die streken waar de ziekte niet was, of reeds opgehouden heeft. Indien daartoe door de regering pogingen werden aangewend, ook bij de Belgische, men zou den handel geene geringe dienst bewijzen. Reeds is aangetoond hoe, zonder gevaar, de invoer zoude kunnen plaats hebben waaromtrent het bovengenoemd blad ook nog schrijft. „En ingeval ons staatsbestuur, niettegenstaan- „de al die veiligheids-middelen noch vrees noch „twijfel zoude hebben voor den invoer van Hol- „landsch vee uit niet besmette provincien, welnu, „dat hetzelve dan bet voorbecld van Engeland „navolge, dat het bepaalde plaatsen langs de „grenzen aanwijze, alwaar dat vee onderzocht „en des noods, geslacht- en gekeurd worde al- „voeren. Zoo doende, blijft er immers geen het „minste gevaar meer voor de overzetting der runderpest Den 17 September des middags, na afloop van het uitspreken van 's konings openingsrede in de staten generaal, hebben zich te 's Ilage eenige wanordelijkheden voorgedaan, als het ge volg van eene toevallige omstandigheid. Bij den terugtogt der garnizoenstroepen naar de kazerne, heeft een der otlicieren eene vrouw, die zich tusschen de troepen mengde en daardoor den marsch belemmerde, met het plat van zijn sabel traehten te verwijderen, waaruit ongenoegen en opgewondenbeid bij eene tierende menigte ontston- den, die de troepen volgde, waardoor de passa ge van de compagnie, welke door dezen officier werd gekoinmandeerd, andermaal werd bcleui- merd, zoodat die ofticier bevel gaf om de hin- dernissen uit den weg te ruimen. Daaraan werd door de soldaten gevolg gegeven, zoodat in het Vos in 't Tuinstraatje, digt bij de kazerne, eene nieuwe en meer ernstige botsing ontstond, waar bij de ofticier een werkmau een steek met zijn sabel boven het oog toebragt. Dit verwekte bij de opgewondene menigte vcr- bitteriug, en men scheen het voornemen te heb ben dien officier te vervolgen of op te wachten. Hij kwam kort daarna, omringd door obderschei- dene officieren en onderofficiercn, de kazerne uit en werd met sckeldwoorden ontvangen. De me nigte die meer en meer aangroeide, drong op, en zoo kwam men tot in de nabijheid van de „Witte Societeit," op bet plein, welke societeit de officier zich genoodzaakt zag binnen tc tre- den, doch steeds vervolgd door eene joelende menigte, die zich nu voor de societeit posteerde en alras tot handtastelijkheden overging, door het werpen met stoelen en tafels, die voor de societeit geplaatst waren. Toen dit door de ge- wapende magt, inmiddels op het tcrreiu geko- men, werd tegen gegaan, haalden sommigen uit het volk do steenen uit den grond en wierpen daannede naar de soldaten, alsmede naar de po- licie, die inmiddels tot assistentie was aange- komen, bij welke gelegenlieid een agent door een steenworp deerlijk word gewond. De soldaten, toen nog in kleinen getale aanwezig, ontvingen bevel hunne geweren te laden, hetgeen al dade lijk een indruk maakte van dien aard, dat velen uit de menigte zicli in der haast verwijderden. Inmiddels kwamen meerdere militairen op het plein, waaronder eenige kavallerie, die de ordc, nu en dan hier en daar nog bedreigJ of ver- stoord, krachtdadig handhaafden, zoo dat tegen half vijf ure, dank zij ook een geweldigen stort- regen, zoowel de deelnemers aan het gebeurde, als een groot aantal nieuwsgierigen, het veld ruimden en huiswaarts keerden. Op het plein waren alle civiele en militaire autoriteiten aan wezig, waaronder de gen. maj. van Wiclievoorl Crornmelin, de plaatselijke kommandant, de pro- vincialc adjudant, de procureur generaalde officier van justitie en de heeren burgemeester en wethouders. In het hoofdkiesdistrict Leiden is als lid voor de tweedc kamer verkozen, de heer 0. baron van Wassenaer Calwijc/c. Van wege het ministeric van Oorlog is bij de militaire genie te 's Ilertogenbosch aau- schrijving ontvangen, om te onderzoeken en op te gcven, hoeveel water de groote sluis te Cre- vecoeur per minuut kan afvoeren, en hoeveel water de blaauwe sluis te Gcwande per minuut kan binnenvoeren, ten eindc daaruit naauwkeu- rig op te maken hoeveel tijd er noodig zou zijn om de stad te kunnen inundeeren. Onderscheidene dagbladen hebben dezer dagen de benoeming aangekondigd van den beer Conrad, lioofdinspecteur van den waterstaat hier te lande, tot officier van de orde van het legioen van eer, zonder ecliter de redenen te vermelden, welke tot die benoeming aanleiding hebben ge geven. Naar wij verneinen zijn het de gowig- tige diensten door den heer Conrad, als lid der internationale commissie, in de zaak van de doorgraving van de landengte van Suez bewe- zen, die den keizer der Franschen hebben geleid die onderscheiding aan onzen verdiensteiijken landgenoot toe te kennen. Dingsdag 18 dezer had er aan het kanaal van Neuzen naar Gent een bedroevend ongeluk plaats, waarbij twee meuschenlevens te betren- ren zijn. De ondorstations-chef te Selzaetc van den spoorweg van Gent naar Neuzen namelijk, had zicli maandag namiddag met een zijner vrienden naar de kermis van het gchucht Tcrdonck, ge meente Winkel begeven. Daar hij den volgenden morgen vroeg weer op zijn post moest zijn, keerdc hij des naelits huiswaarts. Hun gastheer de heer Vcrmculen, sebepen der gemeente Winkel, had zijn rijtuig ter hunner beschikking gestcld, en voorzigtigheidshalve aan geraden, den steenweg te volgen. Ongelnkkigcr- wijs verkoos men, omdat dit naderbij is, den rid langs het kanaal. Ongevcer halfweg Selzaetc sloeg het rijtuig, lioewel het voorgelicht werd door een knecht met eene lantaarn omver, en stortte in het kanaal, met het rampzalig ge volg, dat de onderst.itions chef en de knecht van den heer Venneulen, die het paard voerde, den dood in bet water vonden. De heer de Prchlrr van Selzaete, die mede in het kanaal was go raakt, slaagde er in zich te redden. IIij bcij verde zicli aanstonds in de nabijheid hulp in te roepen, doch die kwam, helaas te laat. Hot paard, dat zich in het water van het rijtuig had losgemaakt, kon niet tegen den schuinen kant op, en verdronk insgclijks. Het Antwerpsch llandclsblad schrijft het volgende „Er zijn twee landen, zegt het blad, waarde ziekte veel slagtofters heeft gemaaktNederland en Belgie. In het eene land heeft men het voW de koning aan het hoofd, aangezet om zijn v'ir- trouwen in God tc stellen en te bidden i in het andere heeft men de openbare godsdienstplegtigi heden belet of ze tegengewerkt. Dat laatste gebeurde in Belgie, waarde vrij heid van godsdienst voor den katholick al een heel groot vraagteeken wordt; het eerste gebeurde in Holland, waar een protestautsche koning re- geert, en waar de protestanten het oppergezag hebben. „Koning Willcm III heeft door den minister van justitie, aan de katholieke bisschoppeu doen schrijven „de koning wenscht dat de gods- dienstige geest, dien het. Neerlandsch volk altijd zijn vcrtrouwen deed stellen in God, als het zwaar getroffen werd, dat die geest worde op gewekt ia dez3 dagen van ongeluk de koning wil, dat aan de bevolking alle gelegenlieid woron gegeven, om openbaar den Ilemel te bidden re- „Dat gouvernement kent het volk; het vvxaf, de vrijheid van godsdienst, in de grondwet gc^ schreven, te doen eerbiedigen het eerbiedigt de godsdienstige denkwijs van den katholick, al is bet zelf dan ook protestant. „En in Belgie, dat in 1830 voor zijne vrijheid van godsdienst gevochtcn heeft, vindt men in- tegendeel eene ministerieele pers die, als't ge vaar voorbij is den godsdienstigen geest van 'tvolk bespotvindt men overheden, die bet liefdadig werk tegengaan en de weldocners voor de regtbanken trekkenvindt men ministers, die dit alles laten begaan en door bun stilzwij gen goedkeuren Zekere graaf Dcscanlons de Montblanc.s werd, bij het bezoek van den koning en zijn gemalin tc Brugge, aan Z. M. voorgesteld. Deze graaf had een jongen Japannees bij zich, die in zijn land ter dood vcroordeeld was geworden, omdat hij verliefd was op een prinses en deze op hem. Juisttoen liij de meeste kans bad om er zijn hoofd om te verliezen, was de graaf voor hem in de bres gesprongen en had bewerkt, dat de dood- straf in verbanuing veranderd werd. Sedert dien tijd vergezelt hij overal zijn redder, wien hij alle mogelijke blijken van daukbaarheid en ge- hechtlieid geeft. De koning die van den jongen Japannees had hooren spreken, vcrzocht den graaf om hem met den vrcemdeling in aanraking te brengen. Deze vcrscheen daarop voor Z. M., die zeer met hem ALGEMEEN AIEl\VSvRv\bVEItTEIVTIEIILAD Zeeuwscb-Vlaanderen. nil WeekbU<l wor<lt clkcn Woensdap moi (yen uitgfigeTen bii BF.ILANUS I)HUNT, te Neuzen. Pi ijs per 3 maanden 80 Cents franco per post 93 Cents. Men abonneert zicli by alle lt'oekbandelaren, Postdirccteuren en BneTenbushonders. Sectie van GENT naar SELZAETE. Van Selzacte 6,- 8,40, 12.-, 6,-. Van Gent 7,30, 10,30, 2,30, 8,15. Aflvertentien gclieve men aan <le Uil««vcrs in tc zenden, uiterlijk Dingsdag avond ten G ure; de pi ijs van 1 lot 4 regels is 40 Cents, voor elken regel meer lOCents, behaite 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1