No. 283. Woensdag 19 September 1866. 6de Jaafg ITENLANDSCHB BERI SJzeren weg van Gent naar IVeuzen. llet heeft Zijne INTajesteit behaagt, bij be- sluit van deu 15 September jl., no. 77, op bet daartoe door hem gediuiu verzoek, aan den lieer mr. Mijer, met iugang van den 17 Septem ber 1866, een eervol ontslag tc verleenen als minister van kolouien, onder dankbetuiging voor de vele aan Zijne Majestcit en aan den landc bewezeue gewigtige diensteu. Bij hetzelfde besluit heeft Zijne Majostcit, mede met ingaug van den 17 September 1866, tot minister van kolouien benocmd, deu beer i\, Trakraiien, lid van den rami van state. llet zittingsjaar 1865—GG van de stated generaal is zaturdag avond in eeue vereenigde zitting dcr beide kamers door den minister van binnenlandsche zaken in naain des konings ge- jsloten. llet zittingsjaar 18G6—G7 is jl. maandag door Z. M. deu kouing geopend. rXeuzmn, 18 Scjtt. Nadat ds. II. J. h'rol Lz., op zoudag den (J dezer van zijne gemeente te Nieuw-Vosmeer afscheid genoraen bad met eene leerrede over Coloss. Ill 15a., werd ziju eerw. op zondag den 1G dezer, bij de hervonnde ge meente alliier bevestigd door zijn eerw. broetler ds. L. LI. /wo/, predikant tc Schoondijke, naar aauleiding van Malth. XIII 3 bet laatstc ge- deelte, en bield des narniddags zijne intrce prc- dicatie voor eene talrijke ook van elders zaam- gevloeide mciiigte, over 1 Cor. VII 40c. Eene mime inzameling voor kerk en armen getuigde van de belangstelling waarmede dc licidc feestelijke en indrukwekkende leerredenen waren aaugelioord. Moge zijne koinst onder ons, hem en de ge meente ten zegen zijn Bij den op den 12 dezer alliier plaats ge- had hebbende opening der stembrictjes, ter ver- kiezing van een lid van den gemeeutcraad, om te voorzieu in de vacature, ontstaan door bet bedauken voor die betrekkHig door den beer I', ile Feijler I.:., is gebleken dat zijn nitge- bragt opJacobus ilc Feijler Pz. 52 stemmen j Jan ilc Siiiiift J r. I S j Adriaah Scheele 17; Anllieuuis Dekker 10; J. L. vim fjsse/slcijn 5 Li. Dees 3en dat de heeren mr. JP. Drou- Utriiy I', ftloens en J\J.huh den tit lessen Mniecuir ieder eene stem verkregen. I let gefal der in- geleverde billetteii bedroeg 109, waarvan 1 van omvaarde, zoodat 108 geldige waren uitgebragt, de volstrekte meerderlieid was alzoo 55. Er zal dus eene berstemming mocten plants liebben tusschen Jac. ile Fcijlcr Pz. en Jan de Srnidl J z. Volgens de reeds uitgegeven oproepingsbrieven zal die berstemming plaats liebben op dingsdag den 25 September a. s. Te Neuzen heeft zieh weder een geval van cholera in de kom der gemeente voorgedaan, waarvan de afioop doodelijk was. Sinds 18 Au gustus jl. was men hier verschoond gebleven. Daar vverdeu thans in liet geheel aangetast 18, waarvan overleden 10 pcrsoneu. Te Hoek zijn sedert ouzo vorige opgaaf geeuo verdere gevallen van cholera voorgekomen. Door de menigvuldigo en sedert liet begin van den oogst bijna voortdurendc regen heei't de landbouw alhier veel schadc ondervonden. De tarwe, rogge en vooral de haver heeft veel geleden. De aardappelen liebben veel van de ziekte te lijdcn en verminderen dagelijks in smaak en hoedauigheid. De opbrengst dcr vroege soorten is tot op de belft verrninderd. Graauw, 14 Sept. In .de vergadering van den 4 dezer is met 4 tegen 2 stemmen tot wetbouder berkozen de beer Judoous Bonn. De twee andere stemmen waren op den beer P. J. d' llacns uitgebragt. offerseene oude vrouw en bare volwassene doubter, sliepen. Door bet gerucht gewekt, wer- den zjj ook onmiddclijk door den indringer j ovevvallen en met een mes vreesselijk verwond, zoodat bij de oude vrouw een der armen tot op bet been is doorgesneden en bare dochter be- balve vcrsehillende sneden in de hand, eene in dc zijdo ontving van omstreeks 12 Xedcrlandselie j duimen lengte. Door bet op den groml valien der laatstgeuoemde lieoft de dader denkelijk in 1 den waan verkcerd dat zij doo 1 was en is ge- viugtdock door de jjverige nasporingen der polieie in deu voormiibiag van gistercn in bet open veld omlcr de gemeente Hreskens gearres- teerd. Men vennocdt dat de reden dezer gru- weldaad jaloezij is, De ^ewomlcn zijn door spoedige en fcraehtige anngewemle heelkundige liulp, naar 'tschijnt, thans b liten oogcnblikkc- lijk levensgevaar." Gelijk bekend is zijn aloin in ous vadcr- land van wege do tijdsoniRtandigliedcn de kcr- missen geseborst, zoo ook te Amsterdam, tengc- \olgc waarvan dc Amstcrdamsehe jeugd ditjaar ook geen verlof ontving om gedurende eenige dagen achtereen op de grootc bears te mogen komen trommelen en zieli vermaken. Dit vcrbod lieoft de Amdcrdamselie jeugd zeir ontstemd en oaf reeds maandag j.l. aauleiding tot onrustige demonstratien die dingsdag dcrma- te toenamcn dat, niettegcnstaaiidc de verzeke- ring dat de bears als van ouds \vedcr zou wor- den opengesteld voor de jeugd, ecu volksoploop jdaats bad waardoor liet bcpaald onmogelijk was Parijs vertrokken. llet verdient wel vcrmelding, dat te Bijs- oord, bij den bouwman W. tic Zceuw, met goed govolg een stoommachine 0111 vlas te braken en te zwengelen in gebruik is, daar bij de ijsbreker in deze kan genoemd worden, zijude deze dc cerste stoommaebine voor dat werk, die in Zuid- llolland gebezigd wordt. Te Zwolle is een doofstom varken geboren en heeft in plaats van oorlappen kiemcn van booms. de gevvmie beurs tc lioiulen en or dien avond dan ook geen prijs-conrant van staafspapieren werd uitgegeven. De Yolksmenigfc scliijnt vooral verbolgon dat ofstlioon er geen kermis is, bet al evel is ver- gnnd in liet paardenspol van Cone voorstellin- gen to geven, dat de sehonwbnrgcii oiken avond voorstellingen geven, dat er in frasoatie en el ders muziekuitvoeringen plaats liebben voor de meer gegoeden enz. terwijl bet cigentlijke volk alleen lerstoken is inn de gewone kerrnisnit- spanningen. In den avond en den naelit van woensdagop dondcrdng liebben er verregaaude ongcregcldhc- den plaats gcdiad, zoodat men bet noodig liccft gcaclit al le nog beschikbarc manscliajijien dcr dragonders nit Ilaarlem te ontbieden tot hand- having der goede ordc, terwijl Haarlem, hierdoor en door de ongcrcgeldlicdeu te Velzen alsnu bij na ontbloot van garnizoen, twee escadrons nit j's Oraveubflge heeft ontvangen lot aanvulling. Ook is tc Haarlem aangekomen ecno halve bat ter ij rijdende on eene halve battcrij veldartil- 1 ericwclkor stukken buitcn de Xiouwpoort zijn geplaatst en gereed staan in geval van nood oj» te rukken naar de hoofilsfad. In don naelit van dondcrdng op 1'ijjdag was bet wel woelig doch liccft gcene lierlialing der betreuringswaardigc ongeregeldlieden van den vo- rigen naelit plaats geliad ook in don voormiddag van vrijdag was bet steeds woelig en liadden er voortdurend klcine opioojien plaats Hie editor gcene vrees verwekten dat dc nutorifcilen do openbare ordc niet zond'en kunnen liandliaven en have en goed der vrcedzame burgers be- scbermcn. Als aanleidende oorzaak dcr ongeregeldlieden noemt men steeds liet opheffen van irot privile In den avond van den 12 dezer is op dc rcede van Autwerpen, door bet ontploffcn eener lading petroleum aan boord van een klein vaar- tuig, uit Louden afkomstig, op nie.uw brand ontstaan. Onder den nog vcrsclien inilruk van de ramp, welkc de stad Antwerpen onlangs ge- troHon liecft, eroorzaakte dit fcit eene algemeene ontsteltenis. Binncn betrekkelijk korten tijd had men liet evenwcl zoo ver gebragi, dat bet vuur geen gevaar liep, naar andere bodems over te slaan. Te half ecu in den naelit woedde de brand nog voort, docb zonder verdere onheilen te veroorzaken. Den daaropvolgenden ocbtend te tien tire is bet brandendc scbip gezonken. Bij den Antwcrpschcn gemecntcraad is in- gediend bet rappopt der commissie benoemd om te onderzoeken welkc maatrcgelcn noodig zijn om ten opzigte der berging van petroleum tc zorgen voor de openbare veiligheid. De conclusion van dit uitgebreid rapport zijn, dat de commissie in overweging .geeft, dat dc raad zal gelasteu, dat elk scbip, gel at I en met petroleum, een dag na aankomst zal moeten losscn, en wel 7)00 vaatjes per dag. De vaatjes mogen niet op de kade blijven liggen, niaar mocten onmiddelijk vcrvoerd worden naar de plaats, die daartoe door bet gc- lnecntebestuiir zal aangewezen zijn. Door deu raad zal worden aangedrongen, dat er geene bergplaatsen van petroleum te midden van bc- volkte wijken znllen bestaan, tenvijl de comrais- Lit Groede schrijft men liet volgende „In den naelit tusschen 9 en 10 dezer had in deze gemeente, op liet gehuebt Boerennol of Boeren- "0.1, :iau den straatweg naar Breskens, eene misdaad plaats, die bier algemeen sensatie ver- wekt. Omstreeks half 12 urc inoet een mans- persoon, naar men zegt zekcren /A, gepensio- neerd kanonnier, in deze gemeente woonacditig, door bet intrappen van een raampje, eensklaps in liet vertrekje gekomen zijn, waar zijne slaebt- der Amstcrdamsehe jeugd om zieh op do beurs met trommelen te vermaken, hefgeen de reeds woelige en kcrmisachtige geinocderen in beweging bragt, terwijl naar men zegt, bnrge meester Fork daarbij bet voorbecld van zijn voor- ganger niet heeft willen volgen, om zieh tot lmndhaving der orde te verstaan met zekeren Bokkenbek, (een volksmenner, veeltijds geheeten burgeuieester van de Willemsstrant',) doch een- voudig te kennen gaf dat bij kracbtens zijn ambt zooilanige maatregelcn zou ncmen als bij noodig aclitte tot bandbaving der openbare orde. 1 it s IIage wordt gcineldde proeveu welkc men genotnen heeft met bet gewccr van lleiinnliinloii, uit Xoord-Amerika, liebben goed oldaan, 14 schoten vverdeu in ceil minuut ge- duan, ivelke alien don seliijt trotlen. Gcnoemde beer is ook met liet Fransche goui ernemeut in onderbandeling, en is na d.c proefneming naar j sie ten slotle aandriugt om aan den minister van binnenlandsche zaken te verzoeken, dat bij zal bepalcn dat sleclits 500 kaunen en geen 1000 zonder authorisatie, kunnen opgeslagen worden. Den 25 en 2G September aanstaande zal te Brussel eene wedstrijd in bet scliieten naar de sebijf, inzonderbeid voor vreemdc, dat is niet Belgiscbe scbuttercorpscngebouden worden. Belangliebbemlen worden opnierkzaam gemaakt oi» de volgende bepalingen der voorwaarden van dozen wedstrijd: Dc wedstrijd heeft uitsluitend plaats met oorlogswapenen. Vreemdeliugen, die aan den wedstrijd zouden wenscben deel te ne- meninoeten een ]ieleton van minstens tien schu-tters van hetzelfde rijk vormen, in uniform geklced en van een getuigschrift van den chef van bet corps, waartoe zij behooren, voorzieu zijn. Hoe vriendscbappelijk en welwillend de betrekkingen zijn tusschen bet Belgiscbe en Ne- dcrbuidsclic leger, werd voor eenige dagen be- wczen tijdens bet bezoek des konings van Belgic in de gemeenten der provincic Limburg. Dc olticicren van bet cerste regement Belgiscbe ianciers liebben de Xederlandsche ollicieren, die liet kamp vail Bcvcrloo kwameu bezoeken, eon diner aangeboden. Van beide zijden wer- den vriendsehapsfoasten uitgebragt, en onder deze trok vooral de aaudacht de lieildronk in- gesteld door een Ncderlandsclien kapitein-adju- dunt, die, na te liebben herinnert de omstandig- licden onder welke Bclgen en Xederlandcrs nevens elkander voor dc verovering der vrijhcid en voor de verdediging van bet gemeensehappelijk va- derland gestreden liadden, zoide, dat de once- niglieid, in 1830 ontstaan, thans vergeten en in stad I ongcren, waar Berlins standbecld oor Ambiorix werd ontliuld. Bij deze gelegpnhoid heeft een Xcdcrlander, de beer Sold de Brainvcrc an Steeland, een diclitstnk voorgedragen, waar over de koning hem zijne bijzoudere tevreden be id betnigde. De keizerin L tinrlolle van Mexico is zeer tc- lcurgeatcld door con bescliikkiifg van ken mid j omtrent liaar erfdeel, Haar vader, dc.n kcizer Uacimiliann als een verkwister bescbouwende, liecft bij testament bcschikt, dat zij alleen vrnclit gebruik van haar toekomeml deel kan genieten. I De beer Strauss heeft voor 1 ,T>' >0,' 0 J f,\ voor den tijd der tentoonstclling liet p.ileis vail nijverlieid, dat in de Cbamps-Elvsccs staat, ge bunrd. 11 ij zal er monster-coiicerten geven met de kenr der nniziekantcn van Parijs; betorkest zal bij afwisseling bestuurd worden'door (innnod, kehc\r.n Davidl'as dc Ltnf/i, Bcr/ioz, cnz. 11 ij liecft 100,000 fi Si aan I enh aangeboden om sleclits cenmaal bet orkest te derigercn, maar ondervond ccne vveigeringeen aan bo I van 200,000 Irs. met gelijk doel aan Pn.sstm gedaan, had gee.i gunstiger gevoig, Dc 1 arijsclie Chnrirari bebelst reeds be? ligten omtrent de ongeregeldlieden te Amster dam. llet blad zegt daaromtrcnt bet volgende: vEen oproer te Amsterdam! Gaat nu cens op den schiju af! Dc Hollanders, die er zoo kalm uitzicn, komen in opstaudEn dat waarom j Omdat bet stedclijk bestuiir de kermis verbodeu heeit met bet doel om dc uitbreiding van de cholera te voorkomen. Te Amsterdam bogcert men alzoo liardnekkig op graven te lmssen. Men ziet thans bij alio liorologiemakcrs te Parijs nitgestald, borologien uit verhartle caout chouc vervaardigd, met kettingen van dezelfde stob De vraag is nu maar of deze zcer nieuwe uitvi'nding wel zeer in den smaak der heeren zak ken rollers zal valien. Te Angers zijn met uitmuntenil gevidg proeven genomcn met een stoomrijtuig. llet ver- brandt den rook, die anders door den sclmurstecu in de stratcn zou worden verspreid, en 'maakt zoo weinig gerucht, dat dc vrees, dat do paar- den van gewone voertuigen voor den stoomwa- gen zullen schrikken, jjdel gebleken is. Do ver vaardiger is de lieer f.olz nine, te XatUcs. Bij de proefneming slcepte ile stoomwageu met bet meeste gemak versclieidene V.waar beladen kar ren in alle rigtingen met zicli voort. In dc nabijheid van Cadillac (Frankrijk) beelt dezer dagen een treurig tooneel plaats ge vonden. Eene vrouw, die vernani dat bare imm ter stake van diafstal was gearresteerd. nam lmre dric kindcren, waarvan hetjmigste 22 maaudeu oud was, bij de hand, bond er c n met haar voorschoot om bet Ijjfen wierp zieh met ben, na een tooneel van wanhoop, te treurig om to beselnjjven, in dc rivier. Gelukkig selioot men te hulp, en bet gelukte de moeder en twee kin deren tc redden, maar bet jongste, dat zij om haar ligeliaam bad gebouden, was lielaas, ieeds een lijk. De wijiikeblers van den lierfog van Nas sau bevatten soorten, die voor eenig doorgaan. Men noemt daaronder de beroemdste jarcn van dc vorige eeuw 170G, 1722, 1782 en (83. de batten der solilaten van beide legers geen spoor daarvan meer over was. IIij deed ver- volgens de noodzakelijkheid van een broeder- band tusschen dc twee legers uitkomen en sebets- te de voordeelen die daarvan tc vervvacliten wa ren. Laat ieder van ons zijnen koning liebben," dus eindigde liij^ ,.maar bczitten wij slechtset'n vadcrland Eenige Xederlandsche officieren wa ren aan den koninklijken disch genoodigd. 's Ko nings romlreis eindigde met een bezoek aan de Op deu 2G en 27 a. s. zullen te Wiesbaden 'shertogs paarden en rijtuigen worden verkoclit. Get zundnadelgeweer der Pniissen heeft zijn meester gevonden. Een geheel bataillou Pniissen dat zieh Oj) een zekeren dag in Mora- vie bevond, werd, niettegenstaaude men herliaal- de malcn liet zundnadelgeweer afsehopt, over- vallen door een zwerm bijen, die aan alien eene pijnlijke herinnering aan him verblijf in Moravie acliterlietcn. Een Oosterijkcr zeide schertsende tot een Pruissiscb otticier: Waimeer die bijen zieh maar goed wilden laten dresseren, dan zou den zij een geducbten tegenstandcr voor uwe naaldgevvercn zijn." „Ongetwijfeld," wasliet ant woord, rbet zou ecliter niet raadzaam zijn lieu te dwingen in den Noord-duitsclien bond te treden." De m a ire van Inspriick heeft aan de Ty- roolsclic scliooljeugd, de bezoekcrs van liet lyce- um en aan die van bet gymnasium en de fa- briekjongens de cigaar en de pijp ontzegd. Generaal (iariba/di heei't den vohrenleu ALGEMEENMEEWSmADVERTENTIEBLA Zeeuwsch-Vlaanderen. ;;cvrn I CI! oO Hit Week bind wordI elkcn Woensda;; mioijmu tyj !>F.11. lM S DIUIYI', le Acuzc/i. Piijs per n Or ills, rati to pei pus| Kb| (.'ciils 31 »'ii alionurrtl zi«b liij h!1<* Ilockliftinii'lai eii, Posldirccleim ii en Ynievcnbiisluniffeis. ^y. Scctie vim GENT naar SEL/.AETE. Van Seliaeto (>.- 8,10, 12.-, G,-. Van Gent 7,80, 10,30, 2,30, 8,15. AiWertentien gelicvc men aan (le IHl»cver« in tc zeuden, uiterlijk Dingsdag avond len G live; de piijs ran 1 tot 4 regcls is 40 Cents, voor elkcn regel mt'er lOCenls, lichalrr 33 Cents zegelregt roor elkc plnalsing. ie j— - 1 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1