No. 279. Woensdag 22 Augustus 1866. 6de Jaarg. 6de Jaarg ALGEMEEN ZEEUWSCH-VLAANDEREA. mm m MS DSC1 fill 1 MS Wh [E I IS Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uitqeqeven bvj Beilanus Diiont te Neuzen Dp urt'U it so An a T 7 95 cents Men abonneerl zick bij alle BoekhandelarenPosldirecteuren en Brievenbushouders. Adverlenlien qelieve men aandTui/rirvprf^V^ V mterhjk Dingsdag des avonds ten 6 ure; de prigs van 1 tot 4 regcls is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elkVp{aJtsing. Neuzen, 20 Aug. 1866. bijleverimr van 94000 stuks Doorniksrhn L-niln., Tw!"~""i.. - iw""hbh! Neuzen, 20 Aug. 1866. Ilct wantrouweu iu de onbaatzuchtige politiek van keizer Napoleonis weder in hooge mate opgewekt door de geruchten en de bespreking daarvan in de dagbladen,' over den eisch des keizers om Frankrijk zijne grenzen, bij traktaat van 1814 bepaald, terug te geven. Oostenrijk en Pruissen kebben oorlog ge- voerd, ter zake van versckil zoo ket keette over de Elbe kertogdommen, Pruissen is zegevierend uit den strijd gekomen, dock zal Oostenrijks grondgebied laten zoo als dit was voor den oor log, terwijl de bondgenooten van Oostenrijk zul- len worden opgeofferd aan de keerschzuckt van Pruissen. Frankrijk dat in de uitbreiding van Pruissen, aanleiding vindt omnu de overeenkomst van 1815 is ontbonden altkans terug te komen tot den toestand na den eersten troonsafstand van Napoleon zal missckien dien eisck te Berlijn doen kooren, daartoe gedrongen door de publie- ke opinie in Frankrijk, die immer vijandig te- gen Pruissen is gestemd en daarin wordt ge- steund door keizerin Eugenic en kare omgeving. liet sckijnt inderdaad voor Pruissen onmoge- lijk aan deze vordering uit Parijs te voldoen de afstand van Duitsck grondgebied aan Frank rijk zou het prestige der Pruissische regering voorzeker in Duitsckland zeer verminderen en zou men kaast durven aannemen dat de bespre king eener dergelijke schikking in alle Euro- pescke dagbladen is opgeworpen, om de publieke opinie in Europa te polsen, misschien voor te bereiden op cene dergelijke verrassende schik king. De eenigzins lijdenden toestand waarin men zegt dat keizer Napoleon verkeert, kan wel de oorzaak zijn dat van dezen kant niet met die energie wordt gehandeld als wel eens vroeger ket geval was, dock alvorens de vrede definitief gesloten is kunneu zick nog zoovele venvikke- iingen voordoen, zoovele bezwaren worden op geworpen dat de oorlog andermaal uitbarst. De Oostenrijkscke diplomatic grijpt deze ge- legenkeid aan om keizer Napoleon en de Fran- scke natie tegen Pruissen in het harnas te ja- gen, en bekoort een oorlog tusschen Frankrijk en Pruissen voorzeker tot de geheime wenschen der Oostenrijksche regering, welke daardoor beter in de gelegenheid zou komen de rekening met Italie te sluiten en daarbij lijdelijk toesckou- wer van den strijd te blijven. De wensch van velen dat de schikking tus schen Oostenrijk en Pruissen de wereld een vrede zal schenken van langen duur, zal mis sckien wel tot de vrome wenschen blijven be- hoorenwelker vervulling wordt onmogelijk gemaakt door den kunstmatigen toestand van wapenstilstand en gewapende vrede waarin ons werelddeel steeds blijft verkeeren. Onze merkwaardige 19e eeuw aanschouwde de vestiging der denkbeelden van 1789, en na de maatschappelijke omkeering van bijna gekeel Europa, de vestiging van een rijk, magtiger dan dat der romeinscke keizers of van Karel den Grooleterwijl de caesar van dat rijk geheel ons werelddeel aan zijne zegekar kluisterde en slechts de elementen in staat waren zijne strijd- krachten te vernielenwaarna nog een geheel gewapend werelddeel noodig was zijn rijk te vernietigen. Het was daarna voor onzen tijd bewaard om door de snelheid van den stoom de afstanden te vernietigen en door de kracht der electrici teit werelddeelen aan elkander te verbinden. Gewapende benden verstoren tkans deze wer ken des vredes en is in Europa een strijd der nationaliteiten en tot vorming van eenkeid ont- staan, die, zoo zij niet gebreideld wordt, een strijd der rassen en stammen, eene worsteling der natien zal doen ontstaan, die ons werelddeel in een poel van jammeren storten moet. De wet op de inkwartieringen is op den 17 dezer, in de tweede kamer, na eene korte discussie aangenomen, met 39 tegen 5 stemmen. Neuzen21 Aug. Bij de aanbesteding van ket opnemen en weder leggen van eeni°-e gedeelten bestaande keibestrating, benevens ket leggen van een gedeelte nieuwe bestrating, met bij levering van 94000 stuks Doorniksche keijen, op 20 dezer, zijn negen killettcn van insc'hrij- ving iugeleverd, en is aanncmer geworden de beer II. de Bruijne alhier, voor f 3581. Voor de op 20 dezer gekoudene aanbeste ding van petroleum voor de straatverlichting dezer gemeente, van September 1866 April 1867, zijn vier aanbiedingen ingekomen en is de levering gegund aan II Leunis, Az. alhier, voor 31 cents de Ned. kan. Sedert ket vorig berigt, zijn te Neuzen door de cholera aangetast 2 personen (beide militairen), waarvan een overleden en een ker- stellende. In het gekeel zijn aangetast 17 waar van overleden 9. Te Hoek zijn sinds de vorige opgaaf aan getast 5, waarvan 3 overleden. Van de aange- tasten waren 2 in de kom der gemeente, 1 op ket Mauritsfort en 2 op het Stellesckor, van de overledenen 1 in de kom der gemeente, 1 op het Mauritsfort en 1 op het sckor. In ket gekeel aangetast 16, waarvan 9 overleden. Sas-van-Gent, 18 Augustus. In de naburige wijkket Staakskebehoorende tot Asseneileis de cholera ook uitgebarsten drie slagtoffers heeft zij reeds geeiscktvier of vijf zijn eckter aan de beter hand. Een arbeider van het in bedijking zijnde sckor, de Kleine fetellebij Philippine, heeft ze van daar mede- gebragteven als in ket dorp Selzaete en de buurtde Triest. Het ware te wenschen dat zijdie naar dat sckor gingen werken en daar ziek werdendaar ook konden of moesten blij ven in een voor die ziekte geschikt lokaai, dan zou ten minste niet bier en daar de cholera worden overgebragt en hare slagtoffers eisschen. Iszoo wij vernemenhet sckor nu nog niet door de versckkade ingesloteu en dus nog steeds vloeijende, dan was ket maar te wenschen, dat ket gouvernement do aannemer verlof gaf, tot aanstaand jaar de bedijking uit te stellen om dan met nieuwe krackten aan het werk te gaau en spoedig ket schor voor den vloed ontoe gankelijk te maken. I-lulst, 20 Augustus. Naar wij vernemen zal er in deze gemeente, op woensdag den 24 October e. k., door onze landbouw-afdeeling genouden worden eene wedstrijd van ploegers en spittersbenevens eene tentoonstelling van spannen paardenlandbouwwerktuigen land- bouwproducten en pluiragedierte. De ondervinding heeft geleerd dat dergelijke wedstnjden en tpntoonstellingen, steeds bun nut kebbenwij twijfelen daarom ook niet aan den goeden uitslag van ket ondernomen werk en wenschen dit welgemeeud Binnenkort zal er een telegraafkabel door de YVester-Schelde worden gelegd, tusschen Waar- de en Walsoorden. Aan het eene uiteinde zal de kabel door een draad boven den grond ver- bonden worden aan de lijn die van Krabbendijke naar Goes loopt. Van ket andere uiteinde van den kabel nabij Walsoorden, zal eene geleiding boven den grond worden gemaakt naar Hulst, AxelSas-van-Gent en van daar langs de be staande telegraaf-geleiding naar Neuzen. Op den 14 dezer Heeft te Vlissingen ket volgende ongeluk plaats gekad. De kneckt van zekercn sckipper P Poppelier, die met zijn tjalkschip aldaar bezig was beer te laden, viel in ket ruim en zonk in de ladingde sckipper, kern willende helpen, viel mede daarin, doch kon niets tot zijne redding doen, daar kij zelfs in groot gevaar verkeerde. Door spoedig op- dagende hulp mogt het gelukken den scktpper nog levend boven te brengen, waarna hij ter vuzoiging naar ket gasthuis werd overgebra°,t de kneckt werd later echter levenloos opgehaakL Een later berigt meldtdat ook de sckipper aan de gevolgen is overleden. Volgens een berigt uit 's Hage, heeft voor zoover bekend is, de minister van binnenland- sche zaken nog geen besluit genomen, of de aanbesteding van ket maken van een dam door de Uoster-bchelde en bijkomende werken, welke reeds den 26 Juljj heeft plaats gekad, zal wor den goedgekeurd. De ingenieurs zoo meldt men, meenen dat hier eene tegenwerkin0- van de aannemers wordt ondervonden, die de reve ring zick niet mag laten welgevallen. De aan- nennngssom voor de laagste inschrijving is no" ver boven de raming. Dezer dagen had te Arnkem eene alhyf ljc-'. halve sticktelijke begrafcnis plaats van een slactnr-" oifei der cholera. De dusgenoemde dragers, de koetsier, die op den bok van den lijkwagen zat en de daarbij dienstdocnde agent, waren zoo be' schonken, dat zjj naauwelijks op de voeten staan konden. Bij ket afrijden reed de koetsier dan ecus voor- dan weder achteruit, zoodat zij, die dit op een afstand zagen, meenden, dat dedoo- de teekenen van leven gegeven had, en de koet sier daarom wilde terugkeeren. Dock dit was zoo niet, daar kij geen besef van voor- of ach teruit nicer had. De agent werd nu gelastkem van den bok te kalen, dock ook deze had door zekere spiritus zulke stijve keenen, dat kij niet naar den bok klimmen kon. Nu beproefde dit een der toesehomvers, die broodnuchter was en den koetsier wilde vervangen. Laatstgenoemde bewilligde daarin en zou afstijgen, dock ditbe- koefde met, daar kij er vrij onzacht afviel. Nadat nu een der dragers de rol van koetsier op zick genomen had, sukkelde de begrafcnis stoet eindelijk, onder het luide gejuick der om standers, naar de kegraafplaats dock bereikte die niet, dan nadat de gewaande koetsier, die door net sckudden op den wagen ook topzwaar geworden was, door een ander werd vervangen. Voor eenig-e dagen werd door een land! bouvver te Geestercn eene bruiloft gegeven waarop circa 600 gasten genoodigd werden! Eemge mudden tarwe- en roggemeel, 40 ham men en versckeidene pouden rijst werden toe- bereid om de magen der genoodigden te vullen 3 a 4 tonnen kier werden verbruikt om kun dorst te lesscken, terwijl de noodige sterke drank voorzeker niet weinig werd geschonken, om de vrolijkkeid der gasten op te wekken. i j Bene boerin liaalde dezer dagen een cko leradranktoen men haar vroeg of zij de <>c- brniks-aanwendmg daarvan wist, antwoordde zii t Is met urn te gebruuken want ze kebt zegt dat et vergift is, maor ze zegt as ie et maor iu kuus hebt dan is et ook al goed." 1 De commissie tot regeling van het 9de Nedeilandsch letterkundig eongi-es, te houden Dent lieeft in hare vergadering van 9 Au gustus 11.de beslissing genomengemeld con- gres, uit koofde der keersckende ziekte, tot toe- komend jaar uit te stellen. De brand te Antwerpen, na zondag 12 dezer den gekeelen dag nog gewoed te kebben ofschoon steeds verminderende, is des avonds gestuit. Maandag daarop was men hem geheel meester, in zoo verre, dat men zeker was, dat de vlammen zich met verder zullen verspreiden. De aangetaste perceelen kranden evenwel voort ondanks de ontzaggelijke hoeveelkeden water en de karrevrachten zand, die onophoudeliik werden aangevoerd. Men schat de verliezen aan koopwaren op 5 a 6 millioen francs. Een der Belgiscke bladen maakt meldin^ van eene edele menschlievende kandelwijze die wel verdient zoo algemeen mogelijk bekend' gemaakt te worden. In de gemeente Meijsse, werd een landbouwer, terwijl kij in ket veld arbeidde, door de cholera aangetastuit vrees voor besmetting durfde niemand den patient naar zijn huis vervoeren. Dit vernam de baron Leon d Hoogvorst, burgemeester van genoemde gemeente; by begaf zick onmiddelijk naar den lyder en bewees dezen zelfde liefdedienst, welke de anderen hem weigerden. Maar ook voor den nacht was geen ziekenoppasser te vinden, niet- tegenstaande de geneesheer daarvoor tot 15 fr geboden had. Ook deze taak nam daarop de burgemeester baron d' Hoogvorst persoonlijk waar. De edele man ondervond geene nadeelige gevolgen van zijne menschlievende daad en de aangetaste lyder is kersteld. Men kan van eene stellige zijde verzeke- ren, dat keizer Aapoleon stellig verklaard heeft dat kij er nooit aan gedackt heeft, om inbreuk te maken op de integriteit van ket Belgiscke giondgebied, en dat daaromtrent de meestvolle- dige overeenstemming bestaat tusschen Frank rijk en Engeland. Men spreekt tkans van een concert, te geven ter gelegenheid van de wereldtentoonstel- ling te I arys in 1867, door niet minder dan ir belaugkcbkenden reeds twee s vergaderingen zijn gehoudeu, men bestaat 'om eene deputa den hertog van Buckingham n geheinien raad, ten einde der de aandacht der regering Brussel26 Aug. De bur een brief aan de dagbladen ongerustkeidwelke in de ltrent de epidemic bij de be ongegroud isen dat de ge der hoofdstad gunstiger is dagen van Julij of iu ket he lit Brugge van den 1 dezer, rval't welk 11. maandag op ildaartijdens den defile der den koiiiiig en de koniugin was een koopman met kleine gaz gevuld. De arme kerel n I eve de honing maar kij i koniugin zag hem van op ket 'en van kare dieuaren. Deze i dringt door de menigte tot vraagt„koeveel lucktbollen de koopman. ant.voordde r> wilt gij ze mij verkoopen en man antwoordde „daar zijn le prijzenmaar voor twintig en geven," daar zijii dertig maar, „'t is de koningin -die toningin mijnkeer, de konin •ningin leve de koninglove lilie!" En kij roeptdanst en c bloed doet in zijne hand de nc klinken. Alsdan ging kij kuren wegstootende en altijd e koniugin II. M. heeft in zeggeudat zij eenen ge- akt.^ Indien go morgen te kleine lucktbollen ziet voor- ekt nietzjj zul len van Laa- )ov de kouiuglijke kinderen mt ik heb ze zorgvuldig in agagiewagen zien bergen." koo])handel te Doornik, heeft rgaderiug gekoudenwaarin, allerbelangrijkste zaken, ook nen, dat de werkende stand, leeligen fmantieelen toestand I zeer weinig daarvan gepro- vel tengevolge van ket druk •^ren, Men heeft besloten om iu de regering in te roepen, van gepaste middelen tegen de Independence ket vol- e Kdlnische Zeilung waarin 'er de onderkandelingen tus- i van 's Gravenkage en Ber- komstig lot van Limburgen plom Luxemburg, heeft in ten indruk gemaakt. Toen van 1830ket grootbertog- irdeeld werd tusschen Belgie ade koning Willem I toe iu ^ederlandsck-Limburg in ket Is sckadevergoeding voor ket it verbond, door ket afstaan an Luxemburg aan Belgie schikking gaf voortdurend ogenuitkoofde van do op- .aardoor aan de Nederlandscke 'gelegd. Tkans nu ket ver- verlangt ket Nederlandscke Limburg zal worden vrijver- )inet van Berlijn sckijnt aan te willen gevendoch on- t het grootkertogdom Luxeni- duitgeh-verbond zal blijven e hoofdstad door een Pruis- zet zal blijven. Het Ncder- ent staat niet in verband met xemburgen daar dit groot- I Nieuws-en Advertentieblad VOOB I (Ie (Jitgevcrs in te zenclen, ure; de prija van 1 lul 4 egel mcer 10 Cents, behalre tatsin®:.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1