No. 276. Woensdag 1 Augustus 1866. 6de Jajarg. ALGEMEEN ZEECJ W SCH-VL AAN DEREN. mi 6de Jaarg. r. IDSCffi Bill Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uilqeqeven bij Beilanus Dhont te Neuzen Be nriit an -j ~T Z 95 cent,Men abonneer,-.id, bijMe Boekhjdelaren,LlJireaeure, el B,i,S?- ™nc0'""' De tweede kamer is bijeengeroepen tegen dingsdag 7 Augustus. Men verneemt dat de wetsontwerpen op de schutterijen en de inkwartieringen, in bet zitting- jaar 186667 op nieuw zullen worden ingediend. Neuzen 31 Julij. In het tijdvak van 22 tot en met 28 dezer, zijn alhier 6 gevallen van cholera voorgekomen, waarvan twee doo- delijk afgeloopen. Bij het garnizoen 5 gevallen met 3 sterfgevallen. Sedert den morgen van den 29 tot en met heden namiddag 7 ure, zijn geene gevallen bijgekomen. Hoelx30 Julij. De bedijkingswerken van de Kleine Stelle sckorrenwaarmede men reeds een paar weken bezig was, schijnen voor dit oogenblik minder voorspoedig te vorderen, daar de beverschingkade in den nacht tusschen 11. zaturdag en zondagop vijf plaatsen is door- gebroken. Zaamslag, 27 Julij. In de raadsver- gaderingheden gehouden is de plaatselijke verordening van den 22 September 1865, om- trent den in-door- en vervoer van rundvee buiten werking gesteld. Op de hofstede van den landbouwer A. Dees, onder deze gemeente, heeft zich het zeld- zame geval voorgedaandat een kieken welk 1 April jl. geboren isop 31 Julij alreeds 6 eijeren had gelegd. Hontenisse, 25 Julij. Gewaagden we onlangs van de plechtige inhaling van den wel- eerw. heer J. F. Smulders, ter gelegenheid zij- ner vijf-en-twintigjarige ijverige en getrouwe dienstvervulling als pastoor dezer parochie, gisteren en eergisteren werdt dat zilveren jubel- teest op plechtige wijze gevierd. In de lieerlijk met draperienguirlanders en talrijke wimpels versierde kerkwerd maandag voormiddag ten 10 ure, door den jubilaris een plechtig mis-offer van dankbaarheid opgedragen, daarbij in prachtige gewaden geassisteerd door de eerw. heeren A. Sijberls, pastoor te Hengstdijk, als index; J. Everinkpastoor te Boschkapelle als diakenC. Lauwerijssen, pastoor te Koewacht, als sub-diaken, en Millcpastoor te Clinge (Belgie), als ceremoniemeester. Na het evangelie beklom den zeer eerwaarde heer deken van Hulst den kansel en hield eene plechtige leerrede over de vereischten enhoeda- nigheden van den priester, toegepast op den jubilaris. Aan het slot van die leerrede drukte zijn-eerw. den veel beteekenenden wensch uit dat tot eene eeuwige herinnering aan dit met zooveel geestdrift gevierd wordende jubil6 een blijvend gedenkstuk mogte worden opgerigt, te weten eene nieuwe kerk. Ingezien de over groote behoefte welke daaraan bestaatstemde ieder toehoorder voorzeker met dien wensch in. Moge de gevierde jubilaris, daarin gesteund door de achtbare kerkeraad en de parochianen daar- van onmiddelijk werk maken het ijzer sme- den terwijl het heet is. Des middags vereenigde de jubilaris de eerw. heeren pastoors van het dekanaat en uit de na- buurschapbenevens zijne familiebetrekkingen uit Noord-Braband aan een feestelijk dinA Des avonds 7 ure bragt de Harmonie St.-Ce cilia gevolgd door honderden belangstellenden den feestvierenden pastoor eene serenade, welke ten half tien ure werd opgevolgd door het af- steken van een fraai vuurwerk. Gisteren werd het feest besloten door-een din6 hetwelk de brave en erkentelijke jubilaris aan- bood aan de eerwaarde heeren kappellaans, den voorzitter en leden van den kerkraadden ge- meenteraad, de directie der harmonie St. Cecilia, de directeuren van de handboogsoeieteiten Wil- lem Tell en Concordia Nova, de armbesturen, de kommandanten en verdere geleiders der eere- wachtden directeur van het zangerskoorbe nevens de leden der feestcommissie. Met dit din6bij hetwelk even als den eersten dag guile gastvrijheid en gepaste vrolijkheid voor- zaten, en waarbij het niet aan heilwenschende toasten gepaste toespraken feestgezangen enz. ontbrakwerd laat in den avond een jubil6feest besloten dat zekcr niemand van hendie er deelgenoot of getuigen van waren, ooit verge- ten zal. Men meldt uit Hulst, 28 Julij. Geeue plaats werd betrekkelijk zwaarder door de thans heerschende epiddmie geteisterd, dan het Vlaam- sche gedeelte van de Kauter, gemeente Kiel- drecht. Op eene bevolking toch van circa 600 zielen bezweek een vijftigtal. Thans schijnt die ziekte gewekenaangezien sedert de ver- loopen week geen nieuw geval zich meer heeft voorgedaan. Hoe was het intusschen d&ar gesteld met de voorzorgs- en voorziehtigheidsmaatregelen Bij eene huiszoeking bevond men n. b. onder eene bedstede een hok met een dertigtal konijnen en een ruimen voorraad mestWaarlijk in gewone tijden reeds geene aanbevelenswaardige slaapplaats. Naauwelijks had ik het bovenstaande aange- teekend of mijn oog viel op een duchtigen mest- hoopvoortkomende uit een kelder, waarin men een varken en ook konijnen houdtterwijl het geheim gemak en de keuken zich almede in den kelder bevinden. Ook niet bijzonder gezond voor de daarboven wonenden, en dat nog al in het midden der stad Op den 18 Julij jl. trad het dorpKadzant, zij het ook op nederige wijze, in de rij der zee- badplaatsen. Een nieuw opgerigt paviljoenmet al hetgeen tot het gebruik van zeebaden ver- eischt wordtis ingewijd door een wedstrijd van ringrijdershet geliefkoosde Zeeuwsche volksspel. Te Kadzant zijn fraaije en hooge duinen en het strand laat voor een zeebad niets te wenschen over. Uit Vlissingen wordt geschreven Sedert cenigen tijd heerscht het roodvonk zeer uitge- breid in deze gemeente. De meeste huisgezinnen hebben kindereu, die door deze ziekte zijn aan- getast. Moge de volksmeening juist zijn, dat geen twee epid6mien zich te gelijk vertoonen in eene plaatsdan mogen wij ons met deze uitkomst geluk wenschen, daar de ziekte, tot hiertoeslechts in goedaardigen vorm voorkomt en in ieder geval minder te vreezen is, dan de verwoestende cholera. Voor het maken van een dam door de Ooster- Schelde enz., voor welk werk den 26 dezer te 's Hage eene herbesteding heeft plaats gehad zijn tien inschrijvingsbiljetten ingekomen. De laagste inschrijver was de heer J. van Ilaaflcn te Sliedrechtvoor f 1,499,000. Op 27 Julij, te Middelburg, van een steenen duiker in den Hoofdplaatpolderaangenomen door den heer J. ColijnI'z., te Nieuwvliet voor f 1288. Idem van de voortzetting der werkeu aan de haven te Breskens, aangenomen door van Male, Dz., te Breskensvoor f 57,000. Men schrijft uit 's Hertogenbosch van 21 Julij: Als het gerucht juist is, dan heeft zich gisteren avond een kind van tien jaren van het leven beroofd. Het jongentje had zijne moeder door den dood verlorenen nu wil 'men weten dat de verwaarloozingwaaraan het kind van de zijde zijns vaders had blootgestaan, den knaap zou bewogen hebben zich te verdrinken. Dit is natuurlijk slechts eene gissing; zeker alleen is hetdat zijn lijkje in de Dieze is gevonden. Dezer dagen overleed te Rotterdam een ongebuwd inwoner, die o. a. aan acht zijner vriendeu ieder f 100 heeft nagelaten, ten einde gezamenlijk een pleizierrejsje naar Frankfort te doenmet dien verstande, dat, wanneer een of meer van het achttal niet verkiezen mogten van de partij te zijn, hun aandeel bij dat der over- blijvende zal moeten worden gevoegd. Voorts heeft hij aan zijn knecht, die zijne zaak voortzet, al het gereedschap geschonkenbenevens een jaar vrijdom van huur, en hem tevens f 2 per week toegelegd voor het tot aan den dood on- derhouden van een hond, die den overledene had toebehoord. Het is niet dan met groot leedwezen, dat wij uit Scheveningen vernemeu, dat aldaar het branden van teertonnen zoo grooten tegenstand ontmoetvooral omdat men ons er bij berigt dat dit verzet voornamelijk in godsdienstig ge- moedsbezwaar zijn grond schijnt tevinden. Wij hebben van onze meening doen blijken, dat ook wij in de ramp, die ons vaderland treft, de beproevende hand Gods eerbiedigendocli wij aclitten het een allernoodlottigst wanbegrip, om door die overtuiging tot het afkeuren en ver- hinderen van alle voorzorgsmaatregelen te worden geleid. Met eerbiediging van Gods bestuur en bestelis het tevens eene godsdienstige pligt om onzerzijds alles te doen wat onze hand vindt om te doen, ten einde het dreigendc of bestaande gevaar te keeren of te matigen. Een ieder die dat verzuimt handelt zeer bepaald goddeloos en misbi uikt een der meest troostvolle godsdienst- waarheden ,op zeer gewetenlooze wijze. Wij hopen dat onze regering er niet voor zal terug- deinzen om het uemen van den zoozeer ge- wenschten voorzorgsmaatregel met alle kracht door te zetten, ten einde de inwoners van Sche veningen geen slagtoffers worden van het wan- geloof van enkelen. De openbare veiligheid eischt thans dat er met kracht worde gehandeld en dat zoo spoedig mogelijk een tegenstand worde gebrokendie zoowel door de godsdienst als door de rede wordt gewraakt. De telegraafkabel tusschen Engeland en Amenka is gelukkig gelegd. Berigten van 20 woorden of honderd letters, kunnen van alle Nederlandsche kantoren worden overgebragt naar Amerika, voor de som van f2o2, behalve de kosten voor het overbrengen van de berigten uit Neder- land naar Valencia in Ierland. Voor iedere 5 let ters bo veil deeerste honderd, wordt f 12,60 betaald. Bij besluit van den koning der Belgen is be paald dat de Nederlandsche guldens en rijks- daalders, van Aug. 1866 in Belgie geen wettigen koers meer zullen hebbenen dat die munt- stukken tot den laatsten dezer maand door de arrondissements-betaalmeesters in Belgie zullen kunnen worden ingewisseld tot een bedrag van 2.10 fr. voor den gulden en van 5.25 fr. voor den rijksdaalder. I evens heeft de koning van Belgie nieuwe bepalingen vastgesteldomtrent den vorm der zilveren muntstukken in dat land. In den nacht van maandag 23 jl., heeft de zoologische tuin van Gent zijn ijsbeer verloren. De liefde van dat dier voor de vrijheid heeft zijn leven gokost. Ziende dat een iler stevige tralien van zijn hok in reparatie was, zette hij zichzoodra de nacht aangebroken en alles in rust wasaan het werk en tegen 3 ure in den ochtend was het den beer gelukthet geheele traliewerk uit te rukkentoen een der nacht- wakers op het ongewone gedruisch aankwam en ziende wat er gebeurd wasonmiddelijk den diiecteur wekte, die nog tijdig genoeg aankwam om het gevreesde dier in zijn vaart te stuiten. Op vier passen afstands rigtte hij zijn karabijn op den beer en de kogel trof gelukkig en wel v lak in de borst van het dier. Het was een kritiek oogenblik waarin een misschot de ge- vaarlijkste gevolgen had kunnen hebben. De cholera richt in Belgie groote verwoesting aan. In strijd met hetgeen elders geschiedt worden in Belgie, geen opgaven van aangetasten en overledenen medegedeeldmaar men verzekert dat de ziekte te Brussol en to Antwerpen vele slagtoffers maakt. In Belgie heeft de koninklijke maatschappij van ondeistand aan hulpbehoevenden, een gouden en zilveren medalje uitgeloofd aan hen, die de grootste sommen zullen opgezameld hebben voor de hulpbehoevenden. Jl. dingsdag namiddag 24 Julij, passeerde door de Porte de Fer te Antwerpen, de lijkstoet van een man, 's morgens ten elf ure overleden die zich naar het kerkhof van Keel begaf toen men op eens een akelig geluid in de doodkist meende te hooren. Men besloot deze te openen en waailijkdaar kwam de doode man er levend en wel uit. Men wikkelde hem in een mantelen bragt hem in het rijtuigwaarin zijne familie was gezeten om hem delaatsteeer te bewijzennaar zijne woning terug. Reeds eenigen tijd geleden hebben delta- haansche bladen de aandacht gevestigd op de uitvinding van den heer Muralorijdaarin be staande dat hij de ligtste stoffen ondoordring- baar voor geweerkogels kan maken. De heer Muralory bevindt zich te Parijs, waar hij het comite der artillerie proeven heeft doen nemen met zijne uitvinding en deze hebben eene zeer verrassende uitkomst opgeleverd. Men verbeelde zich eene zod ligte stof, dat de bekleeding van )r belanghebbenden reeds twee 5 vergaderingen zjjn gehoudeu, men bestaat ,'om eene deputa den hertog van Buckingham, n geheimen raad, ten einde der de aandacht der regering Brussel, 26 Aug. De bur een brief aan de dagbladen ongerustheidwelke in de ltrent de epidemie bij de be ongegroud isen dat de ge- der hoofdstad gunstiger is dagen van Julij of in het be lit Brugge van den 1 dezer, val't welk 11. maandag op Jdaar, tijdens den defile dor den koning en de koniugin vas een koopman met kleine ;az gevuld. De arrae kerel lere de koning maar hij koniugin zag hem van op het n van hare dienareu. Deze dringt door de menigte tot vraagt: „hoeveel luchtboilen de koopman. ant.voordde wilt gij ze mij verkoopen en man antwoordde: „daar zjjn e prijzenmaar voor twintig cn geven," „daar zjjn dertig naar, ,,'t is de koningiu.die oningin mijuheer, de konin- ningin leve de koning 1 love ilic 1" En hij roeptdanst en bloed doet in zijne hand de ic klinken. Alsdan gins1 hij buren wegstootende cn altijd koniuginH. M. heeft in zeggeudat zjj eeuen ge- ikt. Indien go morgen te kleine luchtboilen ziet voor- kt nietzij zul len van Tua- or de kouinglijke kinderen nt ik heb ze zorgvuldig in gagiewagen zien bergen." voo))handel te Doornik, heeft gadering gehoudenwaarin, dlerbelangrijkste zaken, ook en, dat de werkende stand, celigen finantieelen toestand zeer weiuig daarvan gepro- el tengevolge van het druk in, Men heeft besloten om n de regering in te roepen, an gepaste middelen tegen de Independance het vol- Kolnische Zeilung waarin if de onderhandelingeu tus- van 's Gravenhage en Ber- tomstig lot van Limburg en lorn Luxemburg, heeft in in indruk gemaakt. Toen van 1830, het groothertog- deeld werd tusschen Belgie le koning Willem toe in iderlandsch Limburg in het s schadevergoeding voor het verbonddoor het afstaan n Luxemburg aan Belgie schikking gaf voortdurend genuithoofde van de op- ardoor aan de Nederlandsche jelegd. Thans nu het ver- veriangt het Nederlandsche Jmburg zal worden vrijver- net van Berlijn schijnt aan te willen gevendoch on- het groothertogdom Luxem- luitsch-verbond zal blijveu hoofdstad door een Pruis- et zal blijven. Hot Neder- nt staat niet in verband met :emburgen daar dit groot- Nleuws- en Advertentieblad VOOR iii (/hi/ iiA ill., /7n.. r*i on. ii <le Uilgercts in i« tendon, ui'o; de prijs van 1 tol 1 e;;el meer 10 Cents, belialve uatsin".

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1