No. 274. Woensdag 18 July 1866. ALGEMEEN Jaarg. ZEEUWSCH-VLAANDEftEN. I wm Bin JC Bit Weekhlad wordt elken Woensdag morgen uilgeqeven bij Beii.anus Dxioxt te New en Dp an 7~T, 95 cents. Men abonneerl sich bij a lie BoekhandglarenPosldirecleuren en Btievenhuekm.der, A,uL,L,:x.. ^annden en franco/ver Post Men abonneerl ch bij alle Boekhandglaren, Posldirecleuren en Btievenbushouders. wterhjft «iWs tot 6 tire; deprijsmn 1 tot 4 regehZlOcenl^ m"ecr\G "cents, behake35™™/zcgt^ nla™*™ Neuzen, 15 Julij. Ilet plan tot liet aangaan van een wapcn.stil- stand door Napoleon aari de krijgvoerende par- tijcn voorgesteld is door Pruissen niel aange- noraen, Frankrijk heeft daarna niet onduidelijk to kennen gegeven dat het eerie verz wakking van Oostenrijk niet zou toelaten en bij voort- zetting van den krijg mede handelend zoude op- treden. „Ik zal de wereld verbaasd doen staan over mijne belangeloosheid," moet de keizer aan het diner gezegd hebben. De tijd zal leeren of dit slechts eene oogenblikkelijke ontboezeming, dan wel opregt gemeend was. Naar men verzekerd zijn er ernstige zaken op til, Frankrijk zegt men trekt in alien stilte een leger te zamen van 200,000 manlietwelk ofschoon nog zonder dadeljjke bestemming aan de Rhijn zal moeten opereren, ook zou keizer Napoleon aan de Belgische regering hebben doen vragenhoe sterk de legermagt is waarover Belgie kau beschikken ter verdediging zijner neutraliteit en het bezetten der grenzen. De overmoedige bonding van Prnissen en de gezindheid van Italie om het Venetiaansche gebied te bezetten, niettegenstaande den afstand aan Frankrijk zouden den keizer nopen hande lend op te treden. Oostenrijk, ofschoon het betuigt niet moe- deloos te zijngeeft blijken van groote versla- genheid. Vooral sommige partikuliere berigten doen aan een soort van hopelooslieid denken die de regeering vergeefs scliijnt te willen ver bergen. Men geeft geen Venetie weg zonder daartoe genoodzaakt te zijn. Men zegt dat alle veerbare manschappen van 18 tot 40 jaarwor- len opgeroepen. De publieke opinie wenscht .'redemet Italiemaar oorlog met Pruissen. Dat is een teeken dat de moreele krachtbijhet polk niet geheel gebroken is. Neuzen, 12 Julij. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren 316 binnenschepen metende 8407 tonnen en afge varen 320 binnenschepen m. 82901.sedert 1 Januarij 1866 zijn het kanaal opgevaren114 eeeschepen m. 15669 t., en 3186 binnenschepen m. 51864 t.en afgevaren 103 zeeschepenm. 17333 t.en 3160 binnenschepen m. 800521. in de 6 eerste maanden van 1865 zijn het kanaal opgevaren 157 zeeschepen m. 23234 t.en 1593 binnenschepenm. 73306 t. en afgevaren 147 zeeschepen, m. 24748 t., en 1536 binnenschepen, m. 71391 t. Bij den landbouwer M. de Bruine onder Biervlietis op donderdag den 12 11. op den zaadden of zaaddorschvloer, waarschijnlijk door de buitengewone hitte bezwekenzekeren G. WisseEerst in de meening dat dezen, reeds eenigzins bejaarden man, in bezwijming lag, trachtte men hem naar den dijk en in de schaduw te brengen, doch weldra bemerkende dat de aan- doening van meer ernstigen aard was, werd onverwijld geneeskundige hulp ingeroepen maar te vergeefs, dewijl tot geene geringe verslagen- heid der mede-arbeiders, genoeuule WiWe, wel dra een lijk was. Men verzekerd dat dit ongeval geen gevolg was van het onmatig gebruik van eterken drank. De laatste berigten omtrent de cholera in ons land toonen aan dat op de meeste plaatsen de ziekte verminderd. Iu het tijdvak van 29 April tot en met 7 Julij zijn in ons rijk aan- getast 12385 en overleden 7363 personen. Den 26 dezer zal in het lokaal van de bureaux der staats spoorwegen te 'sGravenhage, de herbesteding plants hebben van het maken van een dam door de Ooster-Schelde, de levering van ballast, het leggen van de spoorbaan tusschen Bergen-op-Zoom en Woensdrecht, en het maken van eenige verdere werken. In het bestek zijn thans eenige wijzigingen gemaakt. De regtbank te 's Bosch heeft een der gebroeders Kcilberg, als kapitein der stoomboot de Raafschuldig verklaard aan het vertvoeren van een vaatje buskruid, dat niet behoorlijk was gedekt, en hem dien ten gevolge veroor- deeld tot 500 boete of 15 dagen cellulaire gevangenisstraf. Zijn broeder, de concessionaris, is van do aanklagt en van alle regtsvervolginir ontslagen. Men meldt uit Hoorn10 Julij. Ilet nut der bliksem-afleiders is dezer dagen bier in onze stad ten duidelijkste gebleken. Bij de veolvul- dige onwedersdie wij sedert eenigen tijd bier hebbentrof een bliksemschicht onze groote kerk, die gelukkig aan twee zijden van zoodanigen afleider voorzien is, met dit gevolg, dat de leidcr getroffen en de punt er afgeslagen is, terwijl de kerk en nabij staande gebouwen zijn ver- schoond gebleven. Onze landliedensedert eenige jaren het nut dier uitvinding bevroedendehebben reeds in menigte daarvan gebruik gemaakt en maken daar- van nog steeds meer gebruikzoodat in den laatsten tijd wel vijftig boerenwoningen van die toestellen zijn voorzien geworden. Dezer dagen werd een jongeling te Heren- thals, die zich van een bijenzwerm wilde meester maken, zoodanig door eene bjj gestoken, dat hij in zwijm viel en kort daarna den geest gaf. iTe Midluin bij Harlingen heeft zich het geval yoorgedaandat een aan cholera overleden 16 jarig meisje tot welks begraving reeds aan- stalten waren gemaaktweder teckenen van leven gaf en thans herstellend is. Voorzeker eene goede waarschnwing, om niet te begraven voor zich duidelijke teekeneu van ontbinding hebben voorgedaan. De cholera begint te Gent, Antwerpen en ook te Brussel onrustbarend te keerschen. Zaturdag jl. heeft de burgemeester van Brussel in de zitting van den raad dier ge- meente. mededeeleude dat de keersckende 6pidemie (cholera) ook daar ter stede toenam geconstateerd, dat de meeste ziektegevallen voor- komen des dingsdags, woensdags en donderdags, ten gevolge van de uitspattingen op zondag en maandag. Hij vestigde daarop de aandacht ook ter bestrijding van het bij sommige klassen heerschende denkbeeld also! het gebruik van sterke drauken een voorbehoedmiddel tegen de cholera zou zijn. Volgens een berigt in den Monileur, is niet alleen te Parijs, maar bijna overal in Frankrijk van de zijde des publieks door het uitsteken van vlaggen en door het illumineren van wo- ningenblijdschap betoond over de tijding dat OostenrijkVenetie afstond en de bemiddeling van keizer Napoleon ingeroepen heeft. Men zegt dat de vijandsckap tusschen de keizerin van f rankrijk cn prins Napoleon op nieuw is uitgebarstendoordien de prins thans volstrekt geen vrede vvil en den keizer laakt over de aanneming van den afstand van Venetie. Wat Napoleon III zelven echter betreft, onvat- baar zoowel voor blaam als voor lof, smaakt hij met voile teugen het genot van de schitterende positiewaariu hij thans door Oostenrijk is ge- steld. Het roemrijkste oogenblik zijner regering is ongetwijfeld thans aangebroken. Zonder een enkel soldaat in het veld te brengenheeft de keizer thans een resultaat verkregen dat anderen zelfs niet met opoffering van goed en bloed konden bereiken. Meester van de Adriatische zee meester van enctiii cn van den vermaarden vierhoekis het thans Napoleon III die het lot van Europa in handen heeft. In Bejjeren, en wel te Aschaffeuburg, heeft volgens berigt nit Kenlen van 16 dezer, een ontinoeting plaats gehad, waarbij de Pruissen volgens hunne opgave, eene schitterende over- winning bekaald hebben. De Oostenrijksehe, Beijersche en Ilessische troepen zijn in' vollen aftogt. Aschaifenburg staat in brand. De Pruissen rukken op naar Frankfort. De Globe geeft, met het oog opdejongste resultaten in Duitschlaud met de zundnadel-ge- weren verkregen, der regering vanEngelandin overweging, om zoo spoedig mogelijk tot de aan- schaifing dier wapenen ook ten behoeve van het Engelsche leger, over te gaan. erscheidene leden van het lagerhuis hebben reeds aangekondigdeerlang voorstellen in dien zin te zullen doen. Etet geschenkdat de keizer van Oosten rijk aan den keizer van Frankrijk gedaan heeft bestaat geenzins uit een enkele stad, zoo als men ten onregte wel eens meent. Venetie het enetiaansche gedeelte van het Lombardisch- enetiaansch koningrijkbevat 22 Italiaansehe teden^09 vlekken 3213 dorpen met 2'/« mil- Jioen mwoners. Omtrent den terugtogt van het Oosten- njksche leger na de nederlaag bij Kdniggnitz, laat de V ccner Osldentschc Post zich aldus uit ocdert den overtogt der Beresina, in 1812 ever! de geschiedenis van Europa geen voorbeeld van zulk eene bedroevende gebeurtenis. Wij jetieuren niet zoozeer de kanonnen en de ge- vangenenwelke men ons ontnomen heeft dit zijn herstelbare verliezen maar de bergen van lyken waardoor de loop der beeken en rivieren gestuit isde duizenden gekwetsten en ver- mmktenwelke over den weg trachtten voort te kruipenwelk een afzigtelijk ijzingwek- kend schouwspel- Wij hebben develdslagen nm nagraii, Magenta en Solferino verlorcn zonder dat de eer onzer wapenen in het minst ci door leed; maar die wilde paniek, welke zich in den slag bij Koniggriitz van onze bataillona meester maakteis alleen veroorzaakt geworden door het mcuwe juistheidswapen. Hetoverschot van ons noorderleger zal hoogstens 140,000 weerbare mannen tcllen Woudsend (Friesland)den26Junij 1866. Heden avondomstreeks 10 uur, overleed, in den ouderdom van 26 jaren en ruim 6 maanden, mijn veelgeliefden oud- sten ZoouEBEna eene kortstondige ziekte van slechts 9 uren. Zwaar treft ons ouderbart dit gevoelig ver- lies, doch wij hopen in Gods wil te berusteu. OENE C. de VRIES, Turfschipper. Kennisgeving aan Vrienden en Bekenden. )r bclaughcbbenden reeds twee vergaderingen zijn gehouden, men bestaat ,'om eene deputa den liertog van Buckingham, i geheimen raad, ten einde :ler de aandacht der regering Brussel, 26 Aug. De bur een brief aan de dagbladen ongernstheidwelke in de treat de epidemic bij de be ongegroud is, en dat de ge der boofdstad gunstiger is dagen vau Julij of in bet be it Brugge van den 1 dezer, val't welk 11. maandag op ldaar, tjjdens den defile der leu kouiug eu de koningin .'as een koopman met kleine az gevuld. De arrae kerel tI ere de Iconing I maar hij koningin zag hein van op het en van hare dienaren. Deze driugt door de menigte tot vraagt: „hoeveel luchthollen de koopman. ant .voordde wilt gij ze mij verkoopen en man antwoordde „daar zijn e prijzenmaar voor twintig en geven," „daar zijn dertig naar, „'t is de koningin .die oningin mijnheer, de konin- uingin leve de koninglove ilie En hij roeptdanst en bloed doet in zijne hand de tc klinken. Alsdan gina1 hij buren wegstootende en altijil koninginH. M. heeft in zeggeudat zij eenen ge- ikt.^ Indien go morgen te kleitie luchtbollen ziet voor- kt nietzij zul len van Lna- or de kouiuglijke kinderen nt ik heb ze zorgvuldig iu gagiewagen zien bergen." coophandel te Doornik, heeft uadering gehoudenwaarin, illerbelangrijkste zaken, ook en, dat de werkende stand, ?eligen finantieelen toestand zeer weinig daarvan gepro- el tengevolge van het druk in, Men heeft besloten om n de regeriug in te roepen, an gepaste middelen tegen do Indcpendance het vol- i Kblnische Zeilung waarin ar de onderhandelingeu tus- van 's Gravenhage eu Ber- ;onistig lot van Limburgen lom Luxemburgheeft in en indrnk gemaakt. Toen van 1830, het groothcrtog- deeld werd tusschen Belgiii le koning Willem I toe in ederlandsch-Limburg in het s sehadevergoeding voor het verbonddoor bet afstaan n Luxemburg aan Belgie schikking gaf voortdurend genuithoofde van do op- ardoor aande Nederlandsche ;elegd. Thans mi bet ver- verlangt bet Nederlandsche Amburg zal worden vrijver- net van Berlijn scbijnt aan te willen geven doch on- het groothertogdom Luxem- uitseh-verbomi zal blijven hoofdstad door een Pruis- )t zal blijven. Het Ncder- it staat niet in verband met em burgen daar dit groot- Nieuws- j? VOOR vu»v.,« yvvVMI W,» l/R tl/l/ II 4 Amsterdam 16 Julij. Werk. SelluId 21 pCt. 5GJJ- 5 pCt. 4 pCt. 87- Rotterdam 1G Julij. larwe. Ofschoon Nieuue Zecuwsche, Vlaainsche CD Ovciui. weinig toegevoerd was, bcslond er ook weini" kooplust cn g.ng 10 a 20 cents lager langraam van ha|?(1- De beslc soorten f 8,50 a f9G0; mindere cn geringe 7 30 a f 8,30. Onde en jirigCm.cn dan voorkomende f 8,70 a 10,50. - Rogge. In- landsche weinig ter marktzonder prijsverande- ring. Zecuwsche en Vlaamsche 6 40 h f 6 80- Overm f 5,70 a 6,50. - Gerst komt weinig m'ecr- \T,T/r -nU"ilde ianSzaanl °P. Winter van 5 30 lot f G,o0, Zomer van f 5,50 a 6. - Haver bij weinig aanbieding in een doen: Korte fi a f5 70- Lange 5,40 a f 4 50. Paardeboonen sleclits' bij kleimgheden toegeyoerd en 10 cents hooger vcrkocht, •.an i 80 a /8,10. Bruine en Wittc Boonen vonilen we.n.g vraag en zijn tot de noteering te be- '°re"r Zce"wsche Bruine /9 a 14 naar kvvaliteit. do itte f 9 a/9,50. Erwten aan benoodi"den zonder pnjsverandcing. Zecuwsche Blaauwe f 8.75 a f J,2j. Koolzaad uit Zeehmd Flakkee en Over- maas was een aanvoer van circa 200 last ter markt waaronder van puike kwaliteit, doch over het geheel zeer mteenloopende vaD hoedanigheid. Het beste is 62 G5 64ZCeUWSCh SCSt0rt °e65' di'° zak8°ed MEEKRAP zeer weiniggevcild onvcrandcrd ban- del klein. Gent, 15 Julij. lanvc als de voorgaande week fr. 21 a 22 50' Roggc 1 franc lager: fr. 12 a 12,50 en rnoeijelijk te plaatsen. Gerst belangrijk gedaald fr 12 Haver als de vorige week fr. 10.50. - Paardeboonen idem: fr. 18, jO.Vlas weinig aangevoerd de vraag gcrmg, prijzen onveranderd. lionden16 Julij (2 ure.) Graanmarkt stil. 260ste Staats-Loterij Prijzen van f 1000 en daarboven. V iiole r 5de LiJstNo- 17505' 100,000 No. 982 175o, 11263 en 16809 ieder f 1000 re 6dei;i.iSl No 10357, f 50,000; No. 19405,/ 5000 No. 14264, 16694 cn 17753, ieder f 1000. 7de LijstNo 802, 1500; No. 5240, 5196 9621 en 19065, ieder 1000. 8ste Lijst: No. 12276, 1500: No. 1927. 4974 en 15170, ieder /lOOO. de Oifoevets in tc tendon, ure; de prijs van 1 tot 4 e«jel meer 10 Cents, behalve ialsin«y.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1