No. 273. Woensdag 11 Julij 1866. tide Jaiarg. aarg. 1 ALGEMEEN ZEEU WSCM-VLAAN DEREN. mmmm beribten. 6de Jaarg. n biii Ill /T* V Dil Weekblad wovdt ellcen Woensdag morgen uilgegeven In) BeilanUS Dhont le Neuzcn De vriis is 80 rents i„rlo a 7i 77 9 v n'C'1 f°'Terl slf bii aJle BoekliandelarcnPosldirecleurcn en B, ievenbushouders. - Advert Lie,, gelicve men can deVitaZer^Ttl^ mim-hjk D,„s,d.s des moml, le, 6 m-e: defrij, van 1 m 4 reget, i40 cm,, vaor cll,c„ regel meer 10 ee„l.,, w/fr, 35 mils zcgejr filleredlpiaell'll, In den loop van deze maand zullen de milieiens der ligting van ditjaar, die in Mei 11. in werkelijke dienst zijn getredenbij lmnne corpsen lotenten einde bepaald kunne worden wie bunncr na den bepaalden oefeningstijd van 5 inaanden voorbet blijvend gedeelle bestemd is. Dc heer Arius Keerspredikant bij de Hervormde gemeente te Zaamslag, heeft voor het beroep naar Heemse bedankt en dat naar Koudekerke aangenomen. Aan de Middelburgsche Couranl van zondag 8 dezer ontleenen wij het volgende Een naar onze meening allezins bevoegd be- oordcelaar, wiens oordeel over de stoomboot dc Zeelandwij opzettelijk bebben uitgelokt, naar aanleiding dat de verschillende geruchten die nog altijd omtrent de al dan niet brnikbaar- heid van dat vaartuig in omloop zijndeelt ons heden als zijn gevoelen bet volgende mede „Ten opzigte van bet stoombootje de Zeeland kan ik u mededeelendatin aanmerking ge nomcn de boogst ongunstige ontvangst die aan dat vaartuig is ten deel gevallende reis van dingsdag in velerlei opzigten boven de geves- tigde verwachting, beeft voldaan. Het scheepje stuurt en werkt vltig en ge- makkelijk en heeft de reis met voldoende snel- heid afgelegd en ik durf de overtuiging uitspre- ken dat het vrij wat harder zal moeten waaijen dan bet jl. dingsdag deed, alvorens bet bootje om die reden zou moeten blijven liggen. „Wanneer ik echter bet vaartuig ga beschou- wen als vervoertuig van reizigers, vee en goederen, oj) de Wester-Scbeldeen bestemd om onder alio omstandigbeden de communicatie tusschen de verschillende oevers te onderhoudendan moet ik tot mijn Ieedwezen van mijn aanvan- kelijk uiet geheel ongunstig oordeel afwijken en als mijn gevoelen openbaren dat dit stoom bootje door bet reizend publiek zeer zeker ongeschikt zal geoordeekl wordenen bij eenigzins ongunstig weder menigeen weerhouden zal om de reis mede te maken. ,V°°r bet vervoer van vee of eene aanmcr- kelijke boeveelbeid^ passagiersbijv. militairen vlasplukkers enz., is bet vaartuig ook niet bruik- baar. Er is geen ruimte of gerief op het dek, en bovendien is de ruimte die er nog zou kun nen zijn geheel gebroken en weggenomen door de groote kajuit, die bij wijze van eene cam- pagnegelijk met de verschansing omhoog is gebouwd, een gebrek 'twelk uit boofde van de constructic van bet vaartuig niet vermeden kon worden. Ik moet derhalve tot de conclusie komcn dat dc stoomboot de Zeeland, ongeacbt dat daarvan wel wat goeds te zeggen isdoor de „publieke opinie" zal worden veroordeebl en dus daarvoor mcttertijd willens of onwillens iets anders in de plaats zal moeten gesteld worden." In den gemecnteraad van Bussum, in Noord- Ilolland, is onlangs een eigenaardig conflict ont- staan dat als curiositeit vermelding verdient. De leden van den raad waren bet met den burgemeester met eens in een boogst belangrijk punt, ill.: of bet al of niet geoorloofd is in de raadsvergadering te rooken. De burgemeester achtte zulks met de waardigheid der openbare vergadering onbestaanbaar de leden daaren- tegen, baseerden zich op het overoiul gebruik der eeht vaderlandsche pijp en besloten in dien zin. De burgemeester wendde zicli tot gedep. stateu en deze tot den vorigen minister van binnenlandsche zaken die god. staten magtigde oin den burgemeester te kennen te geven dat net laadsbesluithetwelk den leden veroorlooft in de vergadering te rooken nocli met het al- gemeeti belang nocb met de wet strijdig te aehten is. De komng en de koningin van Belgie zijn jl. maandag namiddag circa half een te Gent aangekomen en bebben gisteren namiddag te 5 nre de stad weder verlaten. Eene ontzettende massa was op de been. De goestdrift was groot. Gent was in feestdoscb. Indien Leopold II evenzeer aan data's becbtte als Napoleon III dan zou hij zeker ziju intogt in Gent bebben bepaald op 18 Julij, den 35sten verjaardag vau dc aankomst zijns vaders in Belgie. Gent was de eerste stad die den 18 Julij 1831 den berto"- van Coburg als koning der Belgen begroette en bet was daar dat koning Leopold deze gedenk waardige woorden sprak: „Ik boop dat bet Bel giscb blood niet nicer zal vloeijen mogt echtcr „de onafbankelijkheid van het vaderland nog- maals worden bedreigd, dan zou men mij „bereid vinden mijn leven voor de verdediging „van mijn nieuw vaderland op te offeren." Leopold II had dan deze woorden in berinncrin"- kunnen biengcn^ die ook thrins van groote actualiteit zijn. Terwijl in de laatste dagen allerlei treurige bei lgten van het tooneel van den oorlog lcwamen tieuiig omdat zij steeds van de nederlagen der Oostenrijkers spraken en omdat zij nieuwe bc- wijzea leverden voor die onzalige gevolgen van den krijg, is men na den slag tusschen Horzitz en Komggratz een slag die twaalf uren duurde en waarbij de Oostenrijkers 40,000 man dooden en gckwctsteu verloren en 15,000 man van ben ge van gen genomen werden plotseling verrast geworden door eene tijding, die eene geheel andere rigting aan de zaken geeft. Oostenrijk staat Venetie aan Frankrijk af en roept de bemiddeling van keizer Napoleon in om den vrede te herstellon. ij tasten nog iii bet duistcr wat biervan de ge\ olgen zullen zijn. olgcns dc laatste berigten worden de onderbandelingeu over bet voorstel tot sluiting van een wapenstilstand tusschen de oorlogvoerende partijen ijverig voortgezet eene zuuk schijnt men voor Wtmr te kunnen uunnenieu, n. 1. dat in bcyinsei zoowel Pruissen als Italie de tusschenkomst van Frankrijk hebben goed gekeurd. Het bcruchte naaldgeweer (zundnadelge- wehr) der Pruissen, dat in den tegenwoordigen oorlog eene gclijke rol speelt als bet gegroefde kanon in den Italiaanscken vebltogt, doet thans icol i an zich sjireken. Dat geweer is voor geen der gou vernemen ten van Europa een gebcirn ge- weestalien hebben bet onderzocht, maar geen hecit het willen hebben. Keizer Napoleon moet mdertyd bijzonder zijn ingenomen geweest met de voordeelen van dit moorddadige wapen. Eene commissie werd door hem benoemd 0111 bet te onderzoekenwier gevoelen wasdat er eene som van honderd millioen franken zou noodig geweest zijn, om de geweren der Eransche armee volgens het nieuwe systeem te veranderen. Men heeft toen niet veel meer van de zaak vernomen maar thans beweert mendat Frankrijk in alle stilte gewoikt beeft aan de bervorming van ziju 001 logsmatci itielen dat op dit oogenblik in zijne arsenalen 70,000 naaldgeweren gereed liggen. Het systeem van geweren die door de geschut- kamer geladen worden is echtcr niet nieuw, (men vindt er 0. a. eene beschnjving van in het Album van buitenlandsche lettervruchten 1862, le deel doch bet schijnt aan bezwaren onde'rhevig te zijn, die de invoering lang bebben tegengehouden. De nadeelen bestonden in de groote hoeveelheid munitie die er voor vereischt wordt. Of men deze nadeelen nu beeft weten te overwinnen dan wel of de verdiensten van bet naaldgeweer om de eene of de andere reden, boven verdienste worden geprezen, zal nog nader moeten blijken. Een Fransch blad berekent, dat detegen- woordige oorlog in 12 dagen 80,000 menschen- le\ens verslonden beeft en dat daarbij 2000 millioen franken verspild zijn. 'f belaugbebbcnden reeds twee vergaderingen zijn gehouden, uen bestaat ,'om eene deputa deii bertog van Buckingham, i gebeimen raad, ten einde ler de aandacbt der regering Brussel26 Aug. De bur een brief aan dc dagbladen ongenistheidwelke in de trent de epidemie bij de be ongegroud is, en dat de ge der hoofdstad gunstiger is dagen van Julij of in bet be it Brugge van den 1 dezer, val't welk II. maandag op Idaar, tijdens den defile der Jen koning en dc koningin as eeu koopman met klcine az gevuld. De arme kerel tleve de koning maar hij koningin zag hem van op bet en van bare dienaren. Deze driugt door de menigte tot vraagt„hoeveel lucbtbollen de koopman. ant.voordde wilt gij ze mij verkoopen eu man antwoordde„daarzijn e prijzen maar voor twintig _'n geven," „daar zijn dertig naar, „'tis de koningin-die oningin mijubecr, de konin ningin leve de koninglove die Eu bij roeptdanst en bloed doet in zijue band de ic klinken. Alsdan ging bij buren wegstootende en altijd koningin II. M. beeft 'in zeggendat zij eeuen ge- tkt. Indien ge morgen te kleine lucbtbollen ziet voor- kt niet, zij zul len van Laa- or de koninglijke kinderen nt ik heb ze zorgvuldig iu gagiewagen zien bergen." soophandel te Doornik, heeft gaderiug gehoudenwaarin, illerbelangrijkste zaken, ook en, dat de werkende stand, eeligen finautieelen toestand zeer weiuig daarvan gepro- el tengevolge van bet druk en, Men beeft besloten 0111 11 de regering in te roepen, fan gepaste iniddelen tegen de Independance bet vol- 3 Kolnische Zeilang waarin er de onderbandelingeu tus- van 's Gravenhage en Ber- lomstig lot van Limburg en (lorn Luxemburg, beeft in en indruk gemaakt. Toen van 1830, bet groothertog- •deeld werd tusschen Belgie de koning Willem I toe iu ederlandscb-Limburg in bet s sehadevergoeding voor bet t verbonddoor bet afstaan in Luxemburg aan Belgie scbikking gaf voortdurend igenuithoofde van de op- tardoor aan de Nederlandsehe gelegd. Thans nu bet ver- yerlangt bet Nederlandscbe Limburg zal worden vrijver- inet van Berlijn scbijut aan te willen geven doch on- liet groothertogdom Luxem- luitsch-verbond zal blijven hoofdstad door een Pruis- et zal blijven. Ilet Ncder- nt staat uiet in verband met emburgen daar dit groot- i*%-'-.w :n Nieuws- en Advertentleblad VOOE In den avond van dingsdag den 3 dezer is de zomer- vergadcring der proviuciale staten van Zeeland geopend. In die Kitting is o. a. voorgelezen en voor kennisgeving aangenomen ICcn brief van den minister van binnenlandsche zaken van den 23 Jannarij 1866, no. 274, 3de afdeeling, hondende inededeeiing van hetgeen door hem bcsloten is met betrekking lot de ealamiteuse polders en de daaraan uit to voeren werken. Xjit dozen brief blijkt, dat de minister met Ieedwezen heeft kennis gonnmen van bet in de jong9te najaarsvergadering door de staten ten aanzien van de heflinir van opcenten ten beboeve der ealamiteuse polders genomcn besluiten dat bij, nu de pro vince zich ook voor bet jaar 1866 aan de heffing dier opcenten ontlrcktvan nu af niets ter verbetering m,aar allecn de lioog noodige berstellingen en onderhoudswerken zal doen uitvoeren in welken zin de hoofdingenicur van den waterstaat ook is aangeschrevcn. Ltezc brief is voor de leden ter griffie ueder- gelegd. !)e beer Pierssens vrocg vprgunning oni op een later te bepalen dag van gcdeputecrde staten ecuige iuliehtingcn te mo- gon verzorken aangaande de stoombootdicnst op de Wester Scbelde. De vergadcring verleent by acclamatie het gevraagd verlof tegen de volgende openbarc zilting, terwijl de voorzitter te kennon geeft dat gedeputeerde staten ook in de afdeelingen be- rcid zullen worden bevondenom reeds vooraf inlichlingen dien- aangaande te verscbaffen. De zitting van donderdag 5 Julij bepaalde zich tot eenige mededeelingen het uitbrengen der rapporlen voor de verzoek- sehriften en der vcrslagen van de rapporteurs der afdeelingen bctreffende de in bunne hauden gestelde stukken, welker behau- deling tegen de zitting van den volgcnden dag wordt aan de orde gesteld. Ziitiug van vrijdng 6 dozer. Ilet voorstel der commissie voor de verzoeksehriften betreffende het adres van A. Willemse en C. van de Putte te Oost-Souburghoudende aanbod tot over- name voor de provincie voor /6000, van de stoomboot de Scheldtvroeger dienst gcdaan hcbbcnde tu3schen Vlissingen en Neuzen (waarvan zij door aankoop eigenaars zijn geworden), of vvellot afstaad dier boot in huurtegen zoodanigen billijken prijs als nader kon worden overeengckomen, is zonder beraad- slaving goedgskeurd ook is zonder beraadslaging goedgekeurd bet voorstel van gedeputeerde staten tot afstand in beheer eu onderhoud der havenvverken te Philippine. In deze zittiug hceft de interpellate door den heer Pierssens plaats gehad omtrent de stoon'.booldienst op de Wester-Scbelde, voor wat de nienw gebouwde stoomboot de Zeeland bctreft. Ilierop is namens gedeputeerde staten in geruststcllenden zin geautwoord, doch verschillende sprekers, vooral zy die even als de beer Pierssens jl. dingsdag de reis met die boot hebben medegemaakt, bleken groote bezwaren daartegen te bebben. De discussien hierover zouden in de den volgcnden morgen le houdeo zitting worden voortgezet. Zitting van 7 Julij. Alvorens in de zitting der provincial staten van heden de beraadslaging omtreut de interpellate van den heer Pierssens word voortgezet, deed de voorzitter namens gedeputeerde staten erne mededeeling. Daaruit bleek dat genoemd collegia, op verschillende aanee- vocrdc grouden, ovcrtuigd is dac de nieuw gebouwde stoomboot (le Zeeland in alien deele voldoende zal worden bevonden voor bet vcrvoer van goederen en veeen evenzeer met alle gerust- heid voor het vervoer van passagiers zal kunuen gebezigd worden. Gedeputeerde staten ontkenuen echtcr uiet dat eenige verbele- ringen^ nog noodig zijn en deze zullen zij ook doen uitvoeren; cvenmin ontkenuen zij dat de boot bij de reis op dingsdag den 3 dezer veel geslingerd en dnardoor een onaangeuamen indruk veroorzaakt beeftmaar zij wijten dit aan de nog ouvoldoende boeveelbeid ballast in de boot, zoodat zij de hoop voeden dat, als hierin is voorzicn en er nog eenige proefrcizen hebben pleats gehad, geene klagten meer over deze boot zullen vernomen worden. Verder block uit deze mededeeling dat gedeputeerde staten vbbr de komst van de Zeeland de stoomboot St ad Vlissingen no. 1 reeds hebben onderzocht, bij welk onderzock is gebleken dat die boot als zoodanig in vrij goeden toestaud verkeert, doch de machine en betel herstelling uoodig hebben tot die herstell'ng, in eene binnenlandsche fabrick te doen, hebben zij dan ook het voornemen opgevat, om daarna ook die boot te bestemmen tot voorziening in de dienst op de Wcster-Schelde. Tot bedoelde herstelling zal de boot niet naar Holland behoeven te vcrtrekkenmaar zullen de verschillende benoodigdheden uit de fabriek naar Vlissingen kunnen gcbragt wordenzoodat de St ad Vlissingen no. 1 zeer kort uit den dienst zal wezen, terwijl voor dien korten lijd de Zeeland den dienst zou moeten vcr- vullen. Na de herstelling zal eerst een volledig antwoord aan den heer Pierssens omtreut deze stoombootdicnst kunnen ge- gcven wordenzoodat gedeputeerde staten voor9telden om de vcrdere behandeling van dit punt tot de volgende uajaarszittiug der staten uit te stellen. Na deze mededeeling had weder ecne uitvoerige beraadslaging plaats, waaruit van vele zijden block dat men het met de zieus" wijze van gedeputeeide staten ten aanzien der boot op verre na niet een9 was, hoezcer ook enkclen het gcvoeleu van gedeputeerde staten geheel of ten deele waren toegedaan. In den loop der discussie decide de heer F. van Deinse mede dat ook hij een voorstel had willen doen, doch dat hot in de hoofdzaak dezelfde strckking had als dat van gedeputeerde staten, hoevvel bij zijn voorstel nog gevoegd was een ander punt, ua- mehjk: de Zeeland te gebruiken voor den dienst tusschen Neuzen en Wal30ordeu daar zij hem voorkomt voor de vaart op de boven-Schelde gesckikt te zijn. De heer Pierssens tn zeven andere leden (onder deze bevonden ,zich, naar wij vernemen ook de hecren llombach van Eck llammacher en Uennequin) dedeu een voorstel, waarvan de' strckking was om te verklaren dat de boot voor den te vcrvulleu dienst ongeschikt voorkomt, en te besluiten dat zij mitsdicn niet in de vaart zou worden gebragt. Dit voorstel is echtcr, even als dat van gedeputeerde staten, vcrvallcn ten gevolgc van de aanneming van bet den vorigen dag ingekomon voorstel van den heer de Jonge van Ellemeet hetwelk thansna eene door den vooreteller daarin gemaakte wijziging met 18 tegen 9 stemincn is aangenomen. Overeen- komstig dit voorstel, thans tot besluit gemaaktzal de stoomboot de Zeeland niet in dc geregelde vaart worden gcbragt alvorens nieuwe, bij stormachtig wt-er gedureude zes inaanden te nemeu proeven hare geschiktheid hebben bewczen t*n zal zij alleen in- gcval van uood, als gecn andere booten beschikbaar zijn en dan nog sleehts bij goed weder, tot ovcrbrcnging van passagiers gebezigd worden. Ovrrigcns zullen gedeputeerde staten over de verdere voorziening in den dienst bcraadslagen eu te dien aan zien mededeeling en zoo mogelijk een voorstel doen nog in deze zitting, welke is verdaagd tot woensdag 18 dezer. Vooraf was verworpen een sub-amendemont van den heer Vis, strekkende om het woord ..geregelde" uit het voorstel van den heer de Jonge van Ellemeet weg le laten. In deze zitting is nog ingekoracn een adres van de spool-boot- maatsehappij van Middelburg, waarin Ieedwezen wordt betuigd over de afwijzende besehikking op haar vroeger adres ten gevolge waarvan de spoorbootdienst eerlang zal ophouden. Zij verzoekt alsnu dat gedeputeerde staten gemagtigd mogen worden om de thans in de vaart zijnde spoorboot, bij de behoefte aan stoombooten voor den dienst op de Wester-Schelde, onder de hand aan te koopen. Dit adres is ter besehikking van gedeputeerde staten gesteld. De vergadering is vervolgens tot 18 dezer gcscheiden. hi. in <le (Jil««vets in le zrntlen, urc; <Il- prijs ran 1 tot 1 '-■;;el meer It) Cents, bclialte latsinoj.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1