No. 269. Woensdag 13 Junij 1866. (Ide Jaarg. ALGEMEEN ZEEE WSCII-VLAAI> DEREN. MHU1SC1 BI1T1 6de Jaarg. SCffi Bid ±4 1 ,'i. Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen mlgegeven bij Beilanus Dhont le Neuzen. De prijs is 80 cents in de 3 maanden en franco ver Pb& 95 cents Men abonneerl zich big alle BoekhandelarenPosldirecteuren en Bnevenbushouders. Adverlentien qelieve men aan de UitaeverTiltl mterlijk Dmgsdag des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel nicer 10 cents, b eh aire 35 cents zegelreqtLorel/^plaatswg Maandag 4 dezer, ten half drie ure namid- dag, is de zitting der eerste kamer geopend. De minister Mijer heeft eenige mededeelingen gedaan omtrent de vorming van bet kabinet en de voorneniens der regering op koloniaal en binnenlandsch gebied. Uit die mededeelin gen bleekdat de heer Mijer aanvankelijk wenschte geen deel van het kabinet uit te ma- ken. Volgens het zeggen van den minister, was de gedachte om den heer van Zuylen te ontbiedenvan den koning uitgegaan. Nader- hand waren de onderhandelingen met den heer Mijer hervat en had hij toen gemeend te moeten toegeven aan 'skonings verlangendat hij de portefeuille van kolonien zou aanvaarden. Op het koloniaal gebied zouden de beginselen door hem bij de discussie over de cultuurwet blootgelegdde leiddraad der regering zijn. Het indieneu van eene nieuwe cultuurwet zal tijd vorderen. De afdoening der koloniale begrooting zal bespoedigden inmiddels de gouverneur-generaal aangeschreven wordendat het gebruiksregt der Javanen op den bezeten grond zal verzekerd worden. In de volgende zitting zal eene wet op het hooger onderwijs worden ingediend. De regering denkt niet aan grondwetsherziening op het punt van het lager onderwijsmaar men zal trachten de gerezen bezwarenin overeenstemming met de wet weg te nemen en anders eenige wijzigingen voorstellen. De financien eischen al de zorg der regering, en er zal later gelegeuheid zijn om over dit punt te discuteren. In de zitting van donderdag den 7 dezer zijn langdurige en gewigtige discussien gehouden over het ministerieel programma. De regering heeft nader verklaard geen plan te hebben tot herziening der grondwet of der schoolwet zelfs, doch zij zal het oog houden op gegronde grie- ven nopens de uitvoering. De cultuurregeling zal bij de wet geschieden even als die van het gebruiksregt der gronden van de inlanders. De minister van financien heeft ook nadere mede deelingen gedaan die tot spaarzaamheid in uit- gaven nopen. De minister van marine acht het onraadzaam in de gegeven omstandigheden ope- ningen te doen nopens maritieme aangelegen- heden. De minister van buitenlandsche zaken antwoordt op de vraag van den heer Michiels dat, als het traktaat met Pruissenomtrent den sluikhandelniet vdorJuIij gewijzigd wordt, dit zal worden opgezegd. Door de eerste kamer der staten-generaal zijn vrijdag al de aanhangige wetsontwerpen met eenparige stemmen aangenomenbehalve dat van de verleening van subsidie voor de kanaal- verbinding der veenen met het Oranjekanaal in Drenthewelk ontwerp is verworpen met 13 tegen 11 stemmen. De kamer is daarna tot nadere bijeenroeping uiteengegaan. Neuzen 11 Junij. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren33 zeeschepenmetende 4368 tonnenen 327 bin- nenschepen m. 13842 t.en afgevaren 34 zee schepen m. 5486 t.en 334 binnenschepen m. 14785 t.sedert 1 Januarij 1866 zijn het kanaal opgevaren 114 zeeschepen m. 15669 t.en 2870 binnenschepen, m. 73457 t.en afgevaren: 103 zeeschepen, m. 17333 t.en 2840 binnenschepen, m. 71762 t.in de vijf eerste maanden van 1865 zijn het kanaal opgevaren: 112 zeeschepen m. 15008 t.en 1370 binnenschepen, m. 62822 t.en afgevaren 107 zeeschepen, m. 17278 t.en 1332 binnen schepen, m. 61878 t. Op den 23 dezer zal te Middelburg, door den directeur der registratie en domeinen in de provincie Zeelandworden aanbesteedde be- dijkingswerken derschorren, genaamd de Kleine Stelle, gelegeu in den Brakman, ten noorden van de gemeente Philippine, ten westen van den Seijdlitzpolder, ten zuiden van het Maurits- fort en ten oosten van den Angelinapolder, be- staande in het leggen van eenen zeedijkter lengte van 3560 ellenhet delven van een suatiekil en bermsloothet maken van eene steenen suatiesluis enz. Jl. zaturdag avond is te Vlissingen ter reede gekomen en maandag voormiddag weder van daar vertrokken, het Engelsche stoomschip Amazone, dat eenige dagen voor Ostende heeft gelegenen hetwelk men daar veronderstelde een Pruissisch of Oostenrijksch oorlogschip te zijn. Te Tilburg is er sprake van een stand- beeld ter nagedachtenis van wijlen Z. M. ko ning Willem II op te rigten. Men leest in de Nieuwe Botterdamsche Courant van 11. maandag: „In eeneaanbeveling van den heer Keucheniusaan de kiezers in het district Arnhem gerigt, wordt het troostrijk woord gesproken De levende God toont ook nog in deze dagendat Hij zich met Neerland en het opkomend geslacht bljjft bemoeijen. Ps. 127 vs. 1." „Wij gelooven dat wanneer men daar van de overtuiging heeftde orthodoxe kandidaten ta- rnelijk overbodig zijnwant de verlangde school- wetsherziening zal er dan wel komen zonder die heeren." Volgens de jongste officiele opgaven breidt de cholera, vooral in de provincie Zuid-Holland, zich hier en daar nog al uit; in Leiden en Delft komen betrekkelijk de meeste gevallen voor. Volgens het algemeene totaal zijn sedert het begin der ziekte in ons vaderland aangetast 1343 en overleden 763 personen. Aan het volgende schrijven uit Leiden van 5 Junij, geven wij hier volgaarne eene plaats „De gezondkeidscommissie gevestigd in de gemeente Katwijk, acht het zich tot pligt, het publiek te wijzen op een sprekend voorbeeld hetwelk aantoont hoe dringend noodzakelijk het is vooral gedurende het heerschen eener cho lera epidemie de matigheid te betrachten. Vrijdag 11. heeft een vijftal personenwaar- vau drie uit onze gemeente, gedurende de lam- merenmarktin de stad uwer inwoning gehou den zich aan een bovenmatig gebruik van eijeren schuldig gemaakten wel met het nood- lottig gevolg dat van dat vijftal in den nacht van zaturdag op zondag 11. alienvoor zoo ver onze gemeente betreft, aan cholera zijn bezweken. „Moge deze mededeeling aan anderen tot waarschuwing strekken. Namens de commissie voornoemd Katwijk, 4 Junij 1866. de voorzitter (get.) J. Schad.de van Doom." Omtrent bovenbedoeld voorval meldt men ons uit Katwijk nog het volgende In den nacht van den 2 op den 3 dezer zijn drie per sonen (twee van Katwijk-aan-Zee en 66n aan den Rijn) aan de choiera-asiatica overleden. Naar men verneemt hebben bedoelde personen op vrijdag bevorensbij gelegenheid der lam- merenmarkt te Leidenaldaar met elkander eene weddenschap aangegaan, wie de meeste eijeren zoude etenhetwelk het gevolg had dat door hen gezamentlijk 120 hard gekookte eijeren werden geconsumeerd, terwijl zij daarna nog eenig zuur (augurkjes) gebruikten." Verre- gaande onmatigheid in het gebruik van voedsel waarop dat van geestrijke vochten is gevolgd schijnt alzoo de ziektewaaraan zij zijn over leden te hebben opgewekt. Opmerkelijk is het bovendiendat zichsedert dien tijdnog geen ander geval van cholera in die beide dor- pen (hebbende eene bevblking van p. m. 5400 zielen) heeft voorgedaan. Op den 5 dezer is op de stoomboot de Baafvarende tusschen 's Hertogenbosch en Helmondter hoogte van Berlicumeen klein vaatje buskruiddat gelukkig op het dek stond en wegens de andere lading, niet door passa- giers kon genaderd worden, plotseling in de lucht gesprongenin zijne vaart eenige goede- ren medenemendede uitbarsting bragt aan de boot veel schade toe. Men schrijft het ongeluk, dat gelukkig geene menschen deerde, toe aan den hofmeester, die, onbewust dat er buskruid in zijne nabijheid stonddaar langs ging met eene schopwaarop vuur waswaarvan zeker vonken zijn gevlogen. In de diergaarde te Amsterdam is wederom een nijlpaard geboren. Een vroeger eveneens aldaar geboren nijlpaard is aan bestuurders van het Sydenhamspaleis te Londen verkocht en al daar behouden aangekomen. Te Arnhem is dezer dagen in navolging van andere gemeenten onder bepaling van straf, een verbod uitgevaardigd om honden als trek- dieren te gebruiken. - Naar men verneemt zullen weldra onder- zoekingen aanvangen tot het droogmaken van ongeveer 200,000 bunders in het zuidelijk deel der Zuiderzee. - Bij gelegenheid van de opening van den spoorweg GroningenLeeuwarden is er te Gro- ningendoor den stedelijken raadeen din6 gegeven dat ruim f 3000 heeft gekost. Het couvert kostte slechts f28. Gelukkig als men haast per spoor naar dat oord zal kunnen ijlen waar men voor zulk een spotprijs dineert. Aan eene particuliere correspondentie uit Brus- seldd. 8 dezerontleenen wij het volgende „Gij zult reeds weten dat de oud-kapitein de Mahicuuit de dienst ontslagen wegens het publiceren van valsche en aan den luitenant- kolonel de Brialmonl toegeschreven brievente Gent kandidaat is gesteld voor de verkiezing op aanstaanden dingsdag. Zijne beide advokaten hebben eene memorie te zijner regtvaardiging in bovenbedoelde zaak uitgegevendie eene vreesselijke acte van be- schuldiging is tegen den heer Chazal en vooral tegen den heer de Brialmonl. Ik stel mij voor op dezemet wezenlijke verwoedheid geschreven brochure terug te komen zoodra uwe verkiezin- gen zijn afgeloopen en gij daardoor meer ruimte voor de tijdingen uit het buitenland zult be- schikbaar hebben. Hier te Brussel verkeert de radicale partij in een toestand van algeheele ontbinding. Gisteren avond woonde ik eene meeting bij die eene allertreurigste comedie was. De kan didaten der Association liberate, de heer Jules Anspachburgemeester van Brussel, en de heer Brouslin, notariskunnen hunne verkiezing als verzekerd beschouwen. De brandpunten voor de belangstellenden in de verkiezingen zijn GentSoignies en Charleroi. In die drie districten staan de partijen scherp tegen elkander over. Van den uitslag der stemming te Gent zalgelijk gij weethet lot van het ministerie afhangen." Een oorlog schijnt hoe langer hoe meer tot de onvermijdelijkheden te zullen behooren, als wanneer een vredescongres later over de feiten zal te beslissen hebben door den strijd te weeg gebragt en waarbij inderdaad overwin- naars en overwonnenen zullen moeten figureren om het tableau te voltooijen waarvan de schets reeds voorlang is ontworpen. Men kan in alien ernst eene tweede editiete gemoet zien van het verward Europa, waarin de vreesselijke ziekte, de cholera, als zij zich door onze landpalen den weg baant naar Duitsch- landom hare slagtoffers te zoeken in de le- gerkampen der strijdende breeders, misschien eene vreesselijke rol zal spelen, endekoningen en heerschers die door en voor hunne onder- danen het zwaard der verdelging voeren, een bode der verschrikking te zijn, die hen eerst zal opmerkzaam maken op de vreesselijke ver- antwoordelijkheid welke zij door hunne heersch- zucht op zich geladen hebben. Wij laten hier de voorname inhoud volgen van het veelbesproken antwoord van Oostenrijk op de congresuitnoodiging en waardoor de con- ferentie is vervallen. Daarin heet het ongeveer „Afstand van Venetie is ook onder de ver- zachtende uitdrukkingen der nota's begrepen. Oostenrijk zou daartegen slechts eene volstrekte weigering kunnen overstellenomdat het door den afstand eener zoo gewigtige provincieuit een militairmaritiem en politiek oogpunteen zelfmoord zou begaan aan zijne positie van groote mogendheid. Het geldt hier eene kwestie van eer en waardigheid, waarover geen transactie mogelijk is. Van eene vergoeding in grondge- bied (die overigens niet zou te vinden zijn althans niet in voldoende mate) kan geen sprake zijn op een vredes-congresmaar eerst dan als Oostenrijk, overwonuentot concessien zou gonoopt zijn, die het, op eene bedreiging - bclaughcbbcnden reeds twee vergaderingen zijn gehouden, ten bestaat ,'om eene deputa den hertog van Buckingham, gehcimen raad, ten einde er de aandacht der regering Brussel, 26 Aug. De bur een brief aan do dagbladen ongerustheidwelke in de rent de epidemic bij de be ongegroud isen dat de ge der hoofdstad gunstiger is lagen van Julij of in het be t Brugge van den 1 dezer, al't welk II. maandag op daartjjdens den defile der .en koning en de koniugiu as een koopman met kleine iz gevuld. De arme kerel lerc de koning maar hij koniugiu zag hem van op het m van hare dienaren. Deze dringt door de menigte tot vraagt: „hoeveel luchtbollen de koopman. ant.voordde wilt gij ze mij verkoopen en man autwoordde: „daarzijn i prijzen maar voor twintig m geven," „daar zijn dertig mar, „'t is de koningin-die mingiu mijukeer, de konin- ingin leve de koninglove ie En hij roept, danst en bloed doet in zijne hand de c klinken. Alsdan gins: hij mren wegstootende en altijd koningin11. M. heeft in zeggendat zij eenen ge- kt. Indieu go morgen te kleine luchtbollen ziet voor- <t niet, zij zul len van Laa- ir de kouinglijke kinderen it ik heb ze zorgvuldig iu jagiewagen zien bergen." oojihandel te Doornik, heeft jadering gehoudenwaarin, llerbelangrijkste zaken, ook sn, dat de werkende stand, ieligen finautieelen toestand zeer weiuig daarvan gepro- ;1 tengevolge van het druk n, Men heeft besloten om i de regering in te roepen, an gepaste middelen tegen de Independence het vol- Kolnische Zeilungwaarin r de onderhandelingen tns- vau 's Gravenhage en Ber- omstig lot van Limburgen mi Luxemburg, heeft in n indruk gemaakt. Toen 'an 1830, het groothcrtog- leeld werd tusschen Belgiii e koning Willem I toe iu derlandsch-Limburg in het sehadevergoeding voor het verbonddoor het afstaan n Luxemburg aan Belgie schikking gaf voortdurend ?enuithoofde van de op- ardoor aan de Nederlandsehe «leg-d. Thans nu het ver- ferlangt het Nederlandsehe dmburg zal worden vrijver- aet van Berlijn schijnt aan te willen gevendoch on- het groothertogdom Luxem- uitsch-verbond zal blijveu hoofdstad door een Pruis- it zal blijven. Iiet Neder- it staat niet in verband met irnburgen daar dit groot- Nieuws- en Advertentieblad TOOK i MAII Je IJil;»eveis in le tentlcn, lie; de prijj Tan 1 lot 4 gel meer 10 Cents, bclialte ilsingL

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1