No. 263. Woensdag 2 Mei 1866. Ode Jaa ALGEMEEN ZEEUWSCIIVLAANDEREN. 6de Jaarg. sc 1 Veeziekte. n PUBLIC ATIE. s Dit YVeekblad wordt elken Woensdag morgen uilgegeven by Beilanus Dhont te Neuzen. De prijs is 80 cents in de 3 maanden en franco ver Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle BoekhatidelarenPosldirecleuren en Biievenbushouders. Advertenlien gelieve men aan de Uilqevers in te -enden uiterlijk Dingsdag des avonds ten 6 ure: de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaatsinq De ondergeteekendezijne BOEK- en COU- RANTDRUKKERIJBOEKBIN DERIJ en BOEKHANDEL overgedaan liebbende aan de Heeren VAN BEILANUS A DflONT, betuigt bij deze aan zijne geachte begunstigers zijnen liartelijliien dank en beveelt zijne op- volgers belcefdelijk"' aan. Neuzen, den 1 Mei 1866. «J. STURM. De ondergeteekenden, Eigenaars van deBOEK- en COURANTDRUKKERIJ BOEKBINDERIJ en BOEKHANDEL van den Heer J. STURM, nemen bij deze de vrijheid ziek beleefdelijk aan te bevelen tot bet leveren van al- lerlei DRUKWERK, BINDWERK, KANTOOR BEHOEFTEN en BEIIANGSELPAPIER enz. Zij beloven eene spoedigenette en civiele bediening. Neuzen, den 1 Mei 1866. S. VAN BEILANUS. J. K. G. DHONT. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAGprovincie Zeelnnd Overwegendedat tot bet wieden van Vlas veelal llollandsche Arbeiders wor- den gebezigddienieerendeelste huis be- hooren in plaatsen of streken, welke tlians door den onder bet rundvee heerschenden veetyphus zijn besmeten dat deze arbeiders over bet aigemeen in de schuren van de verbunrders der vlaslanden worden geberbergd terwijl bet niet denkbaar isdat zijalvorens van het voor hen beschikbaar gestelde nacbtverblijf ge- bruik te rnakenzoodanige maatregelen nemen waardoor de overbrenging der smetstof zou kunnen worden te keer gegaan "Waarsch u wen bij deze, de Vee- houders in hunne gemeentetegen het toelaten der bedoelde arbeiders in hunne schuren of stallen, vooral dewijl nagenoeg al bet vee zijne stallen nog niet heeft verlatenzoodat bet ge- vaar voor besmettingtbansnu de bovenbe- doelde werkzaamheden aanvangen of weldra zul- len aanvangenmeer dan vroeger voor deze gemeente, te duchten is. Gedaan ten Gemeentehuize van Zaamslaq den 27 April^l866. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. van DIXIIOORN. De Seeretaris E. H. WORTMAN. Neuzen, 30 April. Toen in het vorige jaar het zuiden van Eu- ropa door de cholera werd geteisterd uitte men de vrees dat het noorden daardoor wel eens het volgend jaar kon worden bezochteven als dit in 1849 plaats vond, nadat het zuiden het vorige jaar daaronder had geleden. Deze vrees heeft zich, helaas! bewaarheid en nadat men reeds had vernomen dat enkele plaat sen in het Luxemburgsehe er onder leden, ver- nam men in de laatste dagen dat zich eenige gevallen hadden vertoond te Rotterdam Delfs- havenSchiedam 's Gravenhage Leijden en Utrecht, waarvan een deel met doodelijken afloop. Het karakter der cholera schijnt gelukkig niet kwaadaardig, doch is de zaak te ernstig om er niet bij stil te staan en te overwegen wat ons te doen staat indien de ziekte zich in onze on- raiddellijke omgeving vertoont. Met het oog op eene mogelijke uitbreiding der ziekte zijn de gemeentebesturen door den mi nister van binnenlandsche zaken er op gewezen dat het noodzakelijk is in tijds voorzorgmaatre- gelen te nemen en vooral dat het wenschelijk is het houden van kermissen en jaarmarkten te sehorsen. Reeds vernemen wij dat de gemeenteraad van 's Gravenhage met algemeene stemmen de ker mis heeft uitgesteld, eveneens die van Dordrecht en Zutphenterwijl die van Groningen met groote meerderheid besloten heeft de voorjaars- kermis dit jaar niet te doen houden. De kermis zelf zal ons ongetwijfeld de cholera niet brengendaargelaten of de ziekte besmet- telijk is al dan nietdoch de uitspattingen waaraan zich de groote menigte overgeeft gedu- rende de kermis en de ongeregelde levenswijze waaraan zich alsdan velen overgeven is voor- zeker niet bevorderlijk voor de algemeene ge- zondheidstoestand en bevorderd zeer de ziekten der verterings- en onderbuiksingewanden en baart geschiktheid tot cholera. Overdreven vrees voor eene ziekte als de cholera is voorzeker nadeelig; zij maakt zenuw- achtig en werkt daardoor eveneens schadelijk op de verteringsweiktuigen; doch dat de ziekte onze landpalen is binnengedrongen is ongetwij feld eene toelating des Allerhoogstendie ons wel tot ernst magstemmen, het memento mori meer dan vroeger in onze gedachten brengt en ons moet aansporen om bij doelmatige bevor- dering onzer gezondheid, onzen God niet te verzoeken door bandelooze uitspattingen. Eenige nuttige wenken van een deskundige zijn der aandacht overwaardig. Ook dr. BIceker heeft in een vlugschrift, den aard der ziekte nagaandeeen recept aangegeven dat in Indie door duizenden met goed gevolg wordt gebruiktin afwackting van nadere ge- nefeskundige hulp. Men neme 4 droppels Laudanum 2 Pepermunt-olie 15 Hofman 4 eetlepels water. Dit mengsel zij in eens een gift voor volwasse- nen, aan zuigelingen geve men een vierde, aan grootere kinderen een derde, aan kinderen boven de 8 jaren de helft. Na tien minuten neme de lijder nog een halve gift, na nog tien minuten weder een halve gift, vervolgens elk kwartier een vierde gift. Dr. Blecker raadt elk dit middel in huis te nemen en, in afwachting van verdere hulp, het aigemeen voorhanden te houden. Uit 's Gravenhage schrijft men aan den Precurseur Uit een bron waarin ikallever- trouwen stelverneem ikdat het nader rap port van deskundigen in de zaak der nfdam- ming van de Ooster-Scheldeaan den Belgischen gezant bij ons hof is medegedeeld. Zoo ik wel onderrigt benhecht de commissie bjjzonder gewigt aan de twee volgende punten 1°. een groot gedeelte van het water der Wester-Schelde vloeit thans in de Ooster-Scheldedoor deze af te dammen zal die nadeelige omstandigheid ophouden 2°. de aanleg van knnalen door de eilauden Zuid Beveland en Walcheren wordt reeds in het belang der scheepvaart in deze streken gevorderd, door het voortdurend ver zanden van de Ooster-Schelde en het Sloe. Ik hoop van ganscher harte dat het nieuw inge stelde onderzoek het Belgisch gouvernement tot overtuiging zal brengen en een eind zal maken aan de onderhandelingen over deze eindelooze kwestie." Axel1 Mei. Tot ontvanger-griffier van den Buth- en Noordpolder is benoemd de heer 4. van Overslralen Kruijssein plaats van den heer P. J. Kruijsse, overleden. Boschkapelle26 April. Heden morgen ten half zes ure ontstond er brand in de steenbakkerij van J. F. de Rooij alhier veroorzaakt door het aansteken van den oven. De gebouwengrootendeels uit hont en stroo bestaandestonden spoedig in vlammen. Ruim de helft der gebouwen is verbrandalsmede eene groote hoeveelheid takkebossen. Spoedig aangebragte hulp en het stille weerbewaarden de gebouwen voor verdere vernieling. De jongste zoon van de Rooijdie bezig was met het aan steken van den ovenis bijna eene prooi der vlammen geworden. De seliade is betrekkelijk nog al aanzienlijk. Een der laatste mails heeft uit Amerika het treurige berigt aangebragtdat aan boord van de op 28 Maart jl. uit Liverpool naarNew- ork vertrokken stoomboot England de cholera is uitgebroken en groote verwoestingen heeft aangerigt. De te Konstantinopel vergaderde conferentie heett verklaard dat die ziekte weder door Indische pelgrims op zeilschepen is overgebragt. Zij heett eene strenge quarantaine aanbevolen voor alle Indische schepenuit de havens derRoode zee of van de golf van Perzie komende. anneer het ook waar is wat men ons mede- deeltdat te Rotterdam de cholera door een schip uit Antwerpen (waar de ziekte hevig woedt) is aangebragtbehoort men dan, met al die feiten voor oogenniet met spoed bedacht te zijn op eene nieuwe regeling van de zaak der quarantaine ook hier te lande? Wij geven die vraag der regering in ernstige overweging. belaughebbcnden reeds twee vergaderingen zijn gehoudeu, len bestaat 'om eene deputa den hertog van Buckingham gehcimen raad, ten einde er de aandacht der regering Brussel26 Aug. De bur een brief aan de dagbladen ongerustheidivelke in de rent de epidemie bij de be ongegroud isen dat de ge- der hoofdstad gunstigcr is lagen van Julij of in het be t Brugge van den 1 dezer, al't welk 11. maandag oj» daartijdens den defile der en koning en de koningin as een koopman met kleine iz gevuld. De arme kerel lore de koning I maar hij koningin zag bein van op bet ■n van hare dienaren. Deze dringt door de menigte tot vraagt„hoeveel luchtbollen de koopman. ant.voordde wilt gij ze mij verkoojien eu man antwoordde: „daar zjjn prijzenmaar voor twintig n geven," „daar zijn dertig laar„'tis de koningin-die mingin mijnheer, de konin- lingin leve de koninglove lie Eu hij roeptdanst en hloed doet in zijue hand de fe klinken. Alsdan ging hij mren wegstootende en altijd koningin II. M. heeft 'in zeggendat zij eeuen ge- kt. Indien go morgen te Kleine luchtbollen ziet voor- it nietzij zul len van Laa r de kouiuglijke kinderen t ik heb ze zorgvuldig in jagiewagen zien bergeii." oophandel te Dooruik, heeft aderiug gehoudenivaarin, llerbelangrijkste zaken, ook ■ii, dat de werkende stand, eligen finantieelen toestand zeer weinig daarvan gepro- :1 tengevolge van bet druk n, Men heeft besloten om i de regeriug in te roepen, an gepaste middelen tegen de Independence het vol- Kolnische Zeilungwaarin r de onderhandelingen tus- vau 's Gravenhage en Ber- omstig lot van Limburg en om Luxemburgheeft in n indruk gemaakt. Toen an 1830, het groothcrtog- leeld werd tusschen Belg-ie e koning XVillem I toe in derlandsch-Limburg in het schadevergoeding voor het verbonddoor het afstaan n Luxemburg aan Belgie schikking gaf voortdurend ?enuithoofde van de op- irdoor aan de Nederlandsclie felegd. Thansnu het ver- erlangt het Nederlaudsehe imburg zal worden vrijver- ct van Berlijn schijut aau e willen gevendoch on- let groothertogdom Luxem- itsch verbond zal blijven hoofdstad door een Pruis- zal blijven. Ilet Ncder- t staat uiet in verband met mburgen daar dit groot- In Belgie is de hervorming van het kies- stelsel aan de orde. Gisteren is de discussie over het regeringsontwerp begonnen en het be- Nieuws- en Advertentieblad VOOB .Een voomaarn Fransch genersliecr, dr. de Grand Boulogne, die gednrcnde zijn praktijk eeertien cholera.epidpmieo heeft bij- gewnouderkrnt de magteloosheid drr geneeskunde tegen die riekte vrarneer zij ireds eenige vorderingen heeft gpmaakt maar beweert dat de genezing zeer gemakketijk kan geschieden alt men de ziekte, bij het voordnen per eerste vcrschijnselbn dade/ijk beitrij/tt. In het eerste ntir, zegt hij, i9 de genezing bijou zekerin het vierde de dood bijna onvermijde/ijk. Hij acht zirh op dien grond verpligt ter a'gpmeene kennift te bren gen, aan welke versehijnaclen men de ziekte kan onderkennen, en de middeltn aan de hand te doen, wanrmede de omstandera van den patient of deze zelf het gevaar kunnen afwenden, dat in de meeste gevallen reedt niet meer te ovenainnen zal zijn ah men er mede icacht tot dat geneezkundigc hulp zal zijn aangekomen. In nrgenfien van da twintig gevallen, dm vervolgt hij, bezint de ziekte met een diarrhea. Daarbij komt het er alzoo in de eerste pl iata op aan te bepalenof deze cholera-aardige versehijnselen oplevert. .Zoolang de uitwerpselen geel, groenarhtig of bruin zijn, zoolang ze meer of min gebondenmeer of min vast zijn, be- staat er geen gevaar. Ii de stof evenwel waterachtig, iri kleur gelijkende op koffij met veel melkop rijstwater met of zonder klonters, op vaatwater, op thee met een wcinig melk, dao kan men er zeker van zijn, dat de patient, hoedanig zijn toestand overigena zij al gevoelt hij noch pijn noch znakte door cholera is aangetast, en dan moet er geen oogenblik gcaarzeld worden om de ziekte in haar geboorte te onderdrnkken. .Men bereide in dat geval onmiddellijk eene goede hoeveelheid aftreksel van pepermuntbladen en drinkt daarvan elk kwartier een half kopje, goed worm en met veel suikeronder biivoeging van twee eetlepela rhum of onden cognac en twintig droppela kaneel-tinctnur. .Als de krachten het toelaten, loope men onder het gcbruik van dezen drank zoo hard mogelijk hecn en wcder of trachtte door andere lDspannende bewegingen aan het oitwasemen te geraken; is men daartoe echter te zwak of te moedeloos dan ga men naar bed, neme een lavement van een half glas zuiver water met een klcinen paplepel zwavel-aetheren dekke zich zwaar, ten einde daardoor tot nitwa3eming te kouien. .Men blijve den drank gebruiken totdat de diarrhee ophoudt meestal zal men dit doel hinnen drie nor tijds bereikt hebben. „Mogt de drank een begin van dronkenschap doen ontstaan man verontruste zich daarover niet, want dit zou integendeel een goed taeken zijn in dat geval was alle gevaar ook geweken. .Mogten er, hetgeen zelden het geval zal wezen brakiugen ontstaan dan houde men op met het nemen van den drank maar drinks elk kwartier een glaasje ouden cognac of groene chartreuse, waarbij men voor den dorat van tijd tot tijd eenige slokjes seltzer-wnter kan nemen. Als men ijs heeft, late men er van tijd tot tijd een stukje vaD in den mond smelten. „Zoodra brakingen zich voordoenlegge men bovendien bij afwisseltng op de maag en op den buik groote mostaardomsla- gendie men late liggen totdat de huid rood wordt en de patient de branding daarvan sterk gevoelt. .Als de ziekte reeds het koude tij.lperk is ingetrcdendan is de behandeling minder bepaald aan te geven dan verschillen de gevallen aanmerkelijk en de geneesmiddelen tevens. Over het aigemeen kan men echter steeds gebruik maken van aroma- tische alcohol-houdende dranken van koude, sterk met aether gemengde lavementenvan krachtige wrijvingenhetzij met drooge wol of met tincturen van kamfer, lavendelkruid en der- gelijke aromatisehe krniden; van kunstmatige verwarming, en over het aigemeen van alle middelendie den bloedsomloop kunnen herstelleu en het zennwgestel prikkelen. .Zoodra de patient begint beter te worden moet men hem versterkende middelen geveneerst bouillon zonder vetdaarna soep en na vier-en-twintig uren vaste spijs daarbij echter altijd zorg dragende de maag niet te overladen. Gedurende het heertchen der epidemie moet ieder er zich zorgvu/dig voor wachten van zijn gewone leefregel af te tcijken, in zooverre deze met de gezondhetds/eer in overeenatemming it. .Natuurlijk vermeide men elke buitensporigheid. Vruchten kan men eten, doch met mate. Mannen zulleu goed doen met na het middagmaal een glaasje likenr te drinken vrouwen be- hooren in den loop van den avond een kloutje suiker met acht druppeh spiritus te gebruiken en daarna een afkooksel van kruisemnnt te drinken." tittii ic Dilgevcrs in tc cenden, de prijs van 1 tol 4 pel meer 10 Cents, bciialve Using-.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1