No. 260. Woensdag 11 April 1866. 6de Jaa ALGEMEEN ZEEU WSCH-VLAANUEKEN. 6de Jaarg. voof. Oil Weekblad wordt el/cen Woensdag morgen uiigegeven big J. Sturm, le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco ver Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Advertenlien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uilerlijk Dingsdag des avonds ten 6 ure: de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor clken regel mecr 10 cents, behalve 35 cents zegelrcgl voor elke plaatsing. Bij koninklijk besluit van den 7 dezer, no. 58, is de heer H. Q. Janssen, te St.-Anna-ter- Muiden benoemd tot schoolopziener in het vijfde schooldistrict van Zeeland. Men wil weten dat er eene soort van reorganisatie van het departement van financien op til iswaarvan de invoering slechts wachten zou op de aanneming door de eerste kamer van het wetsontwerp tot definitieve vaststelling der begrooting voor dat departement. onderdeelen betreftveel verbeterddoch in hoofdzaak zijn zij gelijk gebleven aan de con- structiezooals onze vermaarde landgenoot Jan van der Heijde die heeft uitgevonden. Men moet toeh nog bij eene tamelijk groote brandspuit 16 a 20 man tot bet pompen bezigenen is de lastige op- en neergaande beweging der zuigers nog altijd blijven bestaanen door niets anders vervangenniettegenstaande in de laatste jaren de vraag naar verbetering en vereenvondiging zich van vele zijden opdeed. Het nieuwe werk- tuig van Wieringa neemt alle bovengenoemde bezwaren wegnl.de krachtaanwending op en neer is vervangen door een draaijende beweging Neuzen 4 10 April. Bij de op den 6 dezer te Middelburg plaats gehad hebbende aanbeste- ding is de heer J. Verkuijl Quakkelaarte Vlissingenaannemer geworden van het vol- tooijen van den bazaltmuur aan de oostelijke schutkolk alhier, voor eene som van 25,345. Genoemde heer heeftnaar wij vernemen dezer dagen 00k aangenomen het maken der brug over het kanaalop de hoogte van Sluiskil ten dienste der spoorwegen van Genten MechelenNeuzen _A.xel6 April. Bij de op gisteren plaats gehad hebbende verkiezmg van een lid van den gemeenteraadin plaats van den heer P. J. Krnijsseoverledenis gekozen de heer H. J. van den Berge met 74 van de 115 geldige uit- gebragte stemmen. Van de 119 uitgebragte stemmen waren 4 van onwaardezoodat de volstrekte meerderheid 58 bedroeg. Voofts bekwamen de heeren M. II. Telchuijs 26S. A. de Smidl 8 J. de Putter 5 stemmen en B. L. IJsebaerl en P. Marijs ieder 1 stem. Bosclikapell^4 April. Bij de op gisteren plaats gehad hebbende herstemming voor een lid van ,den gemeenteraadtussehen de heeren P. van Campen en F. J. Collesaer, bekwam de heer P. van Campen 18 en de heer F. J. Collesaer 5 stemmen. Koewaclit, 9 April. Den 7 dezer is bij den heer A. B. Plasschaertlandbouwer al hier eene koe verlost van een voldragen kalf het voorste deel van dat kalf bestond uit een kop en een voorpoot, terwijl het achterste ge- deelte bevatte twee achterpooten en een staart geheel onzigtbaar, als zich bevindende in een zak overgroeid met velhet haar aan den bin - nenkantzijnde daaraan geene opening te be- speurenhet dier was zonder bnik de maag darmenlevernieren miltlong en het hart bevinden zich buiten het ligchaam. Deze misgeboorte is door vele personen ge- zien bij den veearts Waelputte Zuiddorpe welke de verlossing der koe heeft bevorderd. IJ2endijke8 April. Voor de bedij- king der schorren te Biervliet is verleden vrijdag de eerste zode gelegd, welke plegtigheid, dortr eene menigte belangstellenden bijgewoond en door het aldaar bestaande liefhebberij-muziekgezel- schap werd opgeluisterd. Het uitsteken der vlaggenzoowel van open- bare als bijzondere gebouwengetuigde van de algemeene ingenomenbeid met dezen aanvang. Heden wordt het werk met kracht voortgezet. Op den 4 dezer zijn door Jacobus Krijger tuinman te Naaldwijkde eerste nieuwe aard- appelenop den kouden grond geteeldaan Z. M. den koning aangeboden. Naar men verneemt, heeft Z. K. H. prins Frederik der Nederlanden dezer dagen zijne be- trekking als grootmeester der vrijmetselaarsloge I'Union Boy ale nedergelegd. Uit Scheveningen meldt menDe wal- visch is bijna geheel ontleed. Het geraamte is, naar men verneemt, aangekocht voor het musenm van natuurlijke historie te Leuven. Men meldt uit Groningen30 Maart Naar wij vernemen is door C. Wieringafa- briekant in koperwerken en werktuigen alhier eene belangrijke uitvinding gedaan ten aanzien van een water-znig- en perswerktuigdat groote veranderingen vooral op het brandspui- ten-gebied kan doen ontstaan. Sedert de uit vinding der brandspuiten zijn deze, wat de Wahrtoe slechts 2 personen worden vereischt terwijl 4 dezer werktuigen niet meer plaats be- slaan dan eene gewone brandspuit. Gisteren is dit werktuig beproefd en heeft het verrassende resultaat opgeleverd, dat het in uitwerking gej lijk staat met de grootste brandspuit bier aanwe- zigen alzoo een hoeveelheid water van 300 kan per minuut verplaatst. Volgens berigten uit West-Indie isden4 Maart te Curasao het halve eeuwfeest der herstelde Nederlandsche nationaliteit luisterrijk gevierd. In den Belgischen Moniteur is eene me- morie opgenomen der gezamenlijke bisschoppen, tot protest tegen de wet op de studiebeurzen. Zij verklaren dat hun verzet passief zal zijn en nooit zal ontaarden in feitelijken tegenstand en rebellie. De !aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem hebben mede geweigerd de titels af te geven van beurzensticbtingen derj Neder landsche geestelijkheid in Belgie. Wanneer in Belgie de nieuwe tarieven in zwang zullen gebragt zijndan zal de spoorweg van den Belgischen staat onbetwistbaar van al de jspoorwegen van Europa die zijnop welken men het goedkoopst reizen zal. Reeds hebben zij voor den telegraaf het goedkoopste tarief van het vaste land. De langste reis die men in dat land per spoor weg doen kanis de reis van Ostende naar Herbestalde lengte is 51 mijlen. Die reis zal te reizen! Zoo als reeds algemeen bekend isis de deputatiedie de tijding der troonsbeklimming van koning Leopold II aan keizer Maximiliaan I van Mexico overbragt, het slagtoffer geworden van een verraderlijken aanval der Juaristen. Wij zijn in staat daaromtrent de volgende offi- ciele bijzonderheden mede te deelen De deputatiebestaande uit generaal Foury luitenant d'Huart, ordonnance-officier van Z. K. H. den graaf van Vlaanderen luitenant Marchal adjudant van generaal Fouryen de heeren d Alcantara en de Dorlodotwas van Mexico vertrokken om naar Europa terug te keeren. Beide laatstgenoemden maakten de reis te paard en waren de overigen vooruit gereden. Gene raal Foury maakte de reis per postrijtuigwaarin met hem hadden plaats genomen de beide hem toegevoegde officierenalsmede majoor Altwis, van het Belgisch-Mexicaansche korps vrijwilli- gersdie een verlof had bekomen, dat hij in Europa zou gaan doorbrengen. Toen dit rijtuig op ongeveer 20 mijlen van Mexico gekomen was werd het door eene roover- bende, ten getale van ongeveer 25 man, aangeval- len. De roovers lostten plotseling hunne geweren op het rijtuig. Luitenant d' Iluart werd door een kogel in het hoofd getroffen en stortte dood ach- terover. Generaal Foury en de beide andere officieren sprongen dadelijk uit het rijtuig, trokken hunne sabels en stormden op de roovers indie de vlugt namen nadat twee Belgiscbe landgenooten nog ligte verwondingen bekomen hadden. Keizer Maximiliaan begaf zich onmiddellijk naar de plek waar de aanval had plaats gehad en liet de gewonden naar Mexico vervoeren alwaar deze het voorwerp zijn van de liefde- rijkste zorg. Deze gebeurtenis heeft in Belgie eene groote sensatie te weeg gebragt. De geruchten van oorlog tussehen Pruissen en Oostenrijk nemen niet toeintegendeel het schijnt zelfs wel dat men zich bevlijtigt om die door vredelievende tijdingen te vervangen. Volgens de France Musicale, hebben de hon- derd eerste voorstellingen van Meijerbeer's A/ri- cauiein de opera te Parijs, eene som van 1,060,000 francs opgeleverd. Eenigen tijd geleden nam de agent van de Fransche bank te Poitiersdie tegelijk maire der stad was, de vlugt. Zie hier hoe de schul- dige tot dat besluit kwam. Onlangs moest de bank eene som van 500,000 fr. van hare bijbank te Poitiers leenen. De agentdie daarvan be- rigt had ontvangen, nam de vlugt. Thans ontdekte men dat hij eene zeer aanzienlijke som geld uit de geldzakken had ontvreemdmaar dat hij het ontvreemde geld door koperen stukken had vervangen. Hij schond daarbij de zegels niet maar tornden de naden open die hij vervolgens weder digt naaide. De bank heeft 5000 frs. besteed om den ontrouwen agent te ontdekken voor hij de grenzen was overgetrokken. Gelijk bekend is slaagde hij er in om Amerika te be- reiken. Een sterrekundige te Toulouse berigt, door behulp der photografie, het bewijs geleverd te hebben dat de maan.... 00k door menscben be- woond is. Volgens den Aigle, een dagblad uit die staddat zulks in vollen ernst mededeelt is deze geleerde aldus te werk gegaan. Hij heeft eerst eene photografie van de maan geno men, en van het aldus verkregen lichtbeeld een zeer klein stukje afgesneden, waarvan hij, met gebruikmaking van een mieroscoop, eene nieuwe en grootere photografie vervaardigde. Hiervan sneed hij nog eens een stuk af, vergrootte dit weder, en ging aldus honderdmaal achter elkan- der voorttot dat hij eindelijk altijd naar de mededeeling van den Aigle eene 'afbeelding erlangde van een fragment der maanwaar duidelijk mensehen op te onderseheiden waren. Men verwacht nu weldra eene uitgaaf hunuer portretten De koningin van Engeland heeft den Ame- rikaan Peabodydie van tijd tot tijd bijna 25,000 pond sterling ten behoeve der armen te Louden heeft besteedbij zijne weigering 0111 in den adelstand verheven of gedecoreerd te wordenhaar miniatuur-portret vereerd. Het sedert eenigen tjjd in Engeland opge- rigte korps nationale vrijwilligergis thans zoodanig zamengestelddat binnen 24 uren 150,000 man 60,000 paarden en 100 stukken gesclmt kunnen vereenigd worden. Voor dit korps is de Britsche staatsbegrooting slechts met eeu bedrag van 350,000 pd. st. bezwaard. Men kent de versehillende duiker-instru- menten, de duikerklok en het duikerkleed. In de duikerklok gaan meer mensehen te gelijk terwijl in het duikerkleed slechts e6n man past, die afzonderlijk zijn werk doet. Sinds langen tijd worden de duikers in Engeland gebruikt voor onderzeesehe werken en 00k op den bodem der rivier. In het laatste nummer van de En gineer vindt men de gansch niet onaardige mededeeling, dat men bij den bouw van de Westminster Bridge" onder water, waarmede men thans bezig isde klok heeft moeten doen vervangen door het duikerkleeddaar het bleek dat de heeren arbeiders, in plaats van te wer ken de klok gebruiktenom op den bodem der rivier societeitje te spelen en een kaartje te leggen. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 24,777 landverhuizers uit Engeland vertrok ken dat is ruim 10,000 meer dan in de drie eerste maanden van het vorige jaar. In de maand Maart alleen vertrokken 12,253 personen waar van 11,787 (meerendeels Ieren) naar de Ver- eenigde Staten. De woede der radicale partij in de Ver- eenigde Staten van Noord-Amerika over de cordate houding van den president Johnson en de sym- pathie die hij ondervindt bij het beste en soliedste gedeelte des volksis nog niet bedaard. Zelfs vele predikanten hebben zich tegen den presi dent verklaard en hunne van den kansel ge- sprokene taal is niet minder heftigdan die van bclaughcbbendcn reeds twee vergaderingen zijn gehoudeu, ten bestaat ,'om eene deputa deu hertog van Buckingham, geheimen raad, ten einde er de aandacht der regering De bur aan de dagbladen Brussel26 Aug. een brief aan de ongerusthcidwelke in de rent de epidemie bij de be ongegroud is, en dat de ge der hoofdstad gunstiger is lagen van July of in iict be t Brugge al, daar van den 1 dezer, 't welk 11. maandag op tijdens den defile der en koning en de koningin as eeu koopman met kleine .z gevuld. De arme kerel lerc de koning maar hjj koningin zag hem van op het ui van hare dienareu. Deze dringt door de menigte tot vraagt„hoeveel luchtbollen de koopman- ant.voordde tvilt gij ze mij verkoopen en man antwoordde „daar zijn prijzenmaar voor twiutig n geven," „daar zijn dertig laar „'tis de koningin-die tningin mijnkeer, de konin- ingin leve de koninglove lie!" Eu hij roeptdanst en bloed doet in zijue hand de c klinken. Alsdan gintj hij luren vvegsiootende en altijd koninginH. M. heeft in zeggen dat zij eenen ge ls t. Indien go inorgen te Heine luchtbollen ziet voor- ct nietzij zullen van Laa- r de koninglijke kinderen t ik heb ze zorgvuldig in jagiewagen zien bergen." oophandel te Doornik, heeft adoring gehoudenwaarin, llerbelangrijkste zaken, ook in, dat de werkende stand, eligen finantieelen toestand zeer weiuig daarvan gepro- :1 tengevolge van het druk n, Men heeft besloten om i de regering in te roepen, an gepaste middclen tegen do Independance het vol- Kolnische Zeitungwaarin r de onderhandelingeu tns- van 's Gravenhage en Ber- onistig lot van Limburg en om Luxemburg, heeft in n indruk gemaakt. Toen an 1830het groothcrtog- leeld werd tussehen Belgiii e koning Willem I toe in derlandsch-Limburg in het schadevergoeding voor het verbond, door het nfstaan n Luxemburg aan Belgie schikking gaf voortdurend ?enuithoofde van do op- irdoor aan de Nederlandsche slegd. Thans nu het ver- erlangt het Nederlandsche imburg zal worden vrijver- et van Berlijn schijnt aan p willen geven doch on- iet groothertogdom Luxem- •itsch-verbond zal blijven hoofdstad door een l'ruis- zal blijven. Ilet Ncder- t staat niet in verband met inburgen daar dit groot- Nieuws- en Advertentieblad IEI.AII ie Oil;;(-vets in te icndcn, re; <ie prijs ran 1 lot 4 <;el meer 10 Cents, belialve itsiiiff.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1