No. 259. Woensdag 4 April 1866. 6de Ja 6de Jaarg. ALGEMEEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. DU Wee/Mod word! el/cen Woendag morgen ml g eg evening J.Sturm, te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents Men abonneerl zich, by all e BoekhandelarenPosldirecleuren en Biievenbushouders. - Advert en lien gelievemen aan den Uitaeverin tele,del utterly k Dmgsdag des avonds ten 6 are; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor el/cen regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelrcgt voor elkeplaahing Bij koninklijk besluit van 17 Maart jl.no. 62isop het daartoe door hem gedaan ver- zoek ingetrokken de bij Zijner Majesteits besluit van 22 Februarij 1866, no. 101, gedane be- noeming van den heer P. graaf van llogendorp betaalmeester te Sas-van-Genttot lid van het bestuur der visscherijen op de Schelde en Zeeuw- sche stroomen voor het land van Sluis en Hulst. Bij koninklijk besluit van den 26 Maart jl. no. 60, is benoemd tot ontvanger der directe belasting, in- en uitgaande regten en aceijnsen te Sas-van-Gent c. a. de heer W. E. N- Muskeijn thans ontvanger der directe belastingen en ac eijnsen te Noordwelle c. a. Bij besluit van den 30 Maart jl.no. 75heeft Z. M. op verzoek eervol ontslag verleend aan den 2den luitenant bij het bataillon no. 5 der rustende schutterij in Zeeland L. II. Maertens uit hoofde van verandering van woonplaatsen als zoodanig te benoemen de sergeant H. T. J. Fassaerl. Bij Zijner Majesteits besluit dd. 31 Maart jl., no. 51, is benoemd tot regter in de arrondisse- ments regtbank te Zierikzee, mr. J. C. E. baron van Lijtidenadvocaat te Middelburg, thans schoolopziener in het Ode school district van Zeeland. Men verzekertdat het wets ontwerp van den minister Picke tot afkoopbaarstelling der tienden, ingekomen is bij den raad van state. Neuzen3 April. In de vorige week is door M. Roozealhier, geslagt eene vaars, oud l'/i jaa1') welke schoon aan den haak de hoogst zeldzame wigt had van 550 halve Ne- derlandsche ponden. Dezelve was gemest door P. Cammaerllandbouwer te Hontenisse. Oostburg28 Maart. Ter veemarkt, op 11. maandag alhier gehoudenwaren aange- bragt 3 paarden 29 groote varkens en 510 big- gen. De laatste werden, op enkele uitzonderingen na, vlug verkocht van 4,70 tot f 10. In den avond van den 29 Maart overleed te 's Gravenhage de heer mr. Floris Adriaan baron van Halldie v66r en na 1848 tot driemaal toe als minister optrad. Tegen den overleden staats- man hebben wij deze hoofdgrief dat hij niet ern- stig was en geen overtuiging bezat. Ilij be- schouwde de politiek als een schaakspel en zon op mooije zetten. Ongetwijfeld heeft hij door de zoogenaamde vrijwillige leening een groo- ten dienst aan Nederland bewezendoch hij ontnam aan die daad het grootste door den klein- geestigen dwangdien hij er bij liet uitoefenen. Handig was hijen van zijn doorzigt en ge- vatheid gaf hij menig blijkmaar evenzoo van zijne ijdelheid. Hij heeft naar ons inzien ook daarin gefaald dateven als hij soms weinig scheen op te hebben met de trouw en de over tuiging der individuen hij ook ons geheele land als te min en te klein aanzag om zich fier te houden en te doen gelden. De Arnhemsche Courant heeft gelukkig in de afgeloopen week eens een ander thema gekozen dan Thorbecke's uitwerping uit het mi- nisterie. In haar ouden helderen, prettigen be- toogtrant, dringt zij aan op het nakomen van art. 178 der grondwet, bevelende dat er ten alien tijde zij een toereikende landraagtaan- geworven uit vrijwilligersom te dienen in Nederland of in onze overzeesche gewesten naar de omstandigheden. Dat artikel mag niet langer een doode letter blijvenhet is voor het behoud der kolonien en voor de verdediging van ons land van het hoogste belang dat zulk een aangeworven legerafwis- selend in Nederland en in Indie dienendege- vormd worde. Het Nederlandsche volk zet jaarlijks door de staats-loterij 3'h millioen gulden geheel im- productief om. Daarvan keert 2' h millioen tot de spelers terug. Alzoo de 37*2 millioen wordt omgezetten einde daarop 26 percentof on- geveer 9 ton goudste verliezen En waar blijven die 9 ton De helft vloeit in de schat- kist en de andere helft in de zakken der loterij- handelaren. De spelers geven in iedere loterij eene som van f 1,152,000 uit, om f 886,000 te winnen ongerekend de huurden woeker en allerlei andere ongeregtigheden die met de loterijbriefjes worden gepleegd. De spelers ver liezen dns bij iedere loterij drie ton gouds vooral niet minder. Die som wordt echter niet alleen in Nederland verspeeldwant de Engel- schen nemen altijd een aanzienlijk getal loten. De nieuwe minister van financien sehijnt gene- gen om de verhuring van loten geheel af te schaffen en ook de splitsing te verbieden. Op dit oogenblik echter de staats-loterij op te hef- fendurft hijhoe dit denkbeeld hem ook be- koortniet doenomdat de 4 tondie zij aan de schatkist geeftniet kan worden gemist. Uit Ooststellingwerf wordt aan de Arn hemsche Courant geschreven Hoewel van vele zijden wordt aanbevolenom schoolgelden te heffen voor het onderwijs op deopenbare lagere scholenals zijnde zulks een prikkel voor de oudersom hunne kinderen getrouw naar school te zenden, omdat volgens bewering van sommi- gen „iets dat geld" kost, beter gewaardeerd wordt, dan „iets dat niets kost," kunnen wij echter een feit mededeelen dat bewijst hoe gun- stig kosteloos onderwjjs werkt op het schoolbe- zoek. Van 18531857, vdor de invoering der nieuwe wet op het onderwijs, toen de ouders alhier nog schoolgeld moesten betalenwerden de gezamenlijke scholen in Ooststellingwerf jaar lijks door elkander bezocht door 1027 leerlingen, terwijl ni de afschaffing der schoolgelden het getal der leerlingen gemiddeld per jaar 1564 bedraagt. Deze gemeente telt 9133 inwoners, zoodat van de 6 gemeentenaren ruirn Pen de school bezoekt. Deze verhouding is zonder twij- fel zeer gunstig in vergelijking met vele andere gemeenten. Men verhaalt, dat er plan bestaat tot het sluiten van een huwelijk tusschen den graaf van Vlaanderen en de prinses Maria Louisa Francisca Amelia van Saxen-Coburgdochter van prinses Clementine van Orleanszijne voile nicht. De prinses heeft den ouderdom van 18 jaar bereikt. Het spreekt wel van zelf, dat het ge- rucht onder alle voorbehoud medegedeeld wordt. Het gemeente-bestuur van liemscheid, bij Dusseldorf, heeft aan alle kasteleins, tappers en slijters eene lijst doen toekomen van 42 per- sonendie bekend staan als dronkaardsmet verbod om aan dezen sterken drank te verkoo- pen of hen in hunne lokalen toe te laten, onder bedreiging eener boete van 1 thaler. Een pho- tografisch album de eenige waarborg voor de getrouwe opvolging van dit besluit, is echter bij de lijst niet gevoegd. Te Marseille heeft een liefhebber van het biljardspel niet minder dan 1023 carambolages aehter elkander gemaakt. Ilij was toen zoo ver- moeiddat hij het spel staken moest. Een dagblad in Britagne bevatte onlangs de volgende annoneeTwee jongelieden die de nummers 6 en 12 getrokken hebben en dus dienstpligtig zijn wenschen twee jonge meisjes te vindendie hen van de militaire dienst wil- len bevrijdendoor ieder voor een der beiden eene som te storten van 2500 frcs. Eene aan- gename huishouding zou de dames voor deze geldbelegging loonen. Het is noodeloos zich aan te bieden wanneer men geen aangenaam voor- komen en goede manieren heeft. Den 24 Maart jl. is te Claremont overle den koningin Maria Amelia weduwe van koning Lodewijk Filips van Frankrijk. Hoewel in den laatsten tijd zeer verzwaktverliet zij toch nog den vorigen dag het bed en onderhield zij zich in den loop van den dag met hare kinderen en kleinkinderendie mede te Claremont verblijf houden. Na een niet zeer onrustigen nacht te hebben doorgebragtviel de koningin zaturdag morgen in een diepen slaapwaaruit zij niet meer ontwaakte. De liertog van Nemours met zijne dochters de graaf en de gravin van Parijsde hertogen de hertogin van Carlres en de prinses de Join- ville waren de eenige leden der vorstelijke familie die den laatsten snik van de overledene hebben kunnen opvangen. De doorlnchtige afgestorvene was geboren den 26 April 1782 en had mitsdien den ouderdom van bjjna 84jaren bereikt. H. M. was de doch ter van Ferdinand 11 koning van Napelsen was den 25 November 1809" in het huwelijk getreden met Lodewijk Filipshertog van Or leans,later koning der Franschen. Uit dit huwelijk zijn vijf zoons en twee dochters geboren Ferdinandhertog van Orleans, overleden in Julij 1842: de hertog van Nemours, geboren in October 1814; Francois prins van Joinville geboren in Augustus 1818; de hertog van Aumale, geboren in Januarij 1822; Anlonius hertog van Montpcnsier, geboren in Julij 1824; Louise, de overleden koningin van Belgie, en prinses Cle mentine, geboren in Julij 1817 en in J 842 ge- huwd met den vorst van Saxen-Coburg-Golha. Gedurende den tijd van haar verblijf te Clare mont heeft de waardige vorstin zich de algemeene achting en lief de vervvorven door haar vromen wandel en hare onuitputtelijke menschlievend- heid. Ilet berigt van haar overlijden heeft in I rankrijk zeker ook een diepen indruk gemaakt. Men zal ook daar de deugden van de edele vorstin niet hebben vergetendie in het oogen blik der zwaarste beproeving het bewijs heeft geleverddat de liefde voor haar volk zwaar- der bij haar woog dan het behoud van de kroon. „Geen bloed vergieten riep de edele konin gin in de rampspoedige dagen van 1848 uit liever de ballingschapZij heeft die balling- schap dan ook 18 jaren lang met echt vorstelijke waardigheid gedragen en heeft zacht en kalm in haar ballingsoord het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Dingsdag is het stoffelijk overschot te Wei- bridge in de Catholieke St.-Borremaeus-kapel bijgezet geworden, naast de plaats alwaar Lode wijk Filips sedert September 1850 rust. Het op- schrift der kist is hoogst eenvoudig. Men leest daarop slechts Maria Amelia, koningin van Frankrijk, geboren te Caserta (Bride Sicilien op 26 April 1782, overleden te Claremont (graafschap Surrey Engeland) op 24 Maart, 1866. Dezer dagen had er in de stad Tewkes bury (in Engeland) eene verkiezing plaats van een nieuw lid voor het parlement. Die stad telt 6000 inwonerswaaronder slechts 325 kie zers zijnzoodat wanneer men van dat getal kiezers nog 25 aftrekt, die wegens afwezigheid verhinderd waren aan de verkiezing deel te ne men, een getal van 151 stemmen noodig was voor de volstrekte meerderheid. Twee kandi- daten betwistten elkaar daarbij de zegepraal. Ten Pen uur op den dag der stemming had een dezer kandidaten nog maar 142 stemmenzoo dat men vreesde dat zijn tegenstander de over- winning zou behalen. Een 20tal stemmen moes ten toen nog ingeleverd wordenwaaronder eenige warenwelke men zeker vermoedde dat op den anderen kandidaat zouden worden nit - gebragt. De vrienden van den eersten lieten toen de zieke kiezers naar het stembureau ver- voeren en betaalden tot twee ure 100 pd. st. voor elke alzoo op hunnen kandidaat uitgebragte stemtusschen twee en drie ure gaven zij 200 pd. st.terwijl in het allerlaatste uur tot zelfs 500 pd. st. werd vergoed aan den zieken kiezer, die zijn leven daarvoorin de waagschaal stelde. Op die wijze verkreeg deze eerste dan ook de meerderheid. Bij de bestaande verwikkelingen tusschen Oostenrijk en Pruissenvraagt zich een ieder afwat daarvan de gevolgen zullen zijn Zon der hierop nu een vast en stellig antwoord te kunnen gevenis het gevoelen van elkeen, die zich eenigzins met de politiek bezig houdt datof wel het ontstane geschildoor eene krachtige en gemeende politieke tusschenkomst. misschien kan worden op zij geschovenof wel dat er eenen gevaarlijken algemeenen oorlog kan voortspruiten uit de betreurenswaardige bot- singwelke tusschen de twee magtige staten van Duitschland is gerezen. Zonder thans breed- voerig de onwelkome kwestie te onderzoeken om daaruit eene verwezenlijking van eenen oor log tusschen beide rijken te voorspellen kunnen wij thans alleen bestadigendat er een wezen- bclaughcbbenden reeds twee vergaderingen zijn gehouden, icn bestaat 'om eene deputa den hertog van Buckingham, geheimen raad, ten einde er de aandacht der regering Brussel26 Aug. De bur een brief aan de dagbladen ongerustheidwelke in de rent de epidemic bij de be ongegroud is, en dat de ge der hoofdstad gunstiger is lagen van Julij of in het be t Brugge van den 1 dezer, al't welk 11. maandag op daar, tijdens den defile der en koning en de koningin as een koopman met kleine >z gevuld. De arme kerel lore de koning maar hij koningin zag hem van op het m van hare dienaren. Deze dringt door de menigte tot vraagt„hoeveel luchtbollen de koopman. ant.voordde tvilt gij ze mij verkoopen en man antwoordde „daar zijn prijzenmaar voor twintig n geven," „daar zijn dertig mar „'t is de koningin .die •ningiu mijnkeer, de konin- ingin leve de koninglove iie En hij roeptdanst en bloed doet in zijne hand de c klinken. Alsdan ging kij mren wegstootende en altijd koningin11. M. heeft in zeggeudat zij eenen ge- kt. Indieu go morgen te Heine luchtbollen ziet voor- vt niet, zij zul len van Lua- r de kouinglijke kinderen t ik heb ze zorgvuldig in jagiewagen zien bergen." oophandel te Dooruik, heeft •adering gehoudenwaarin, ilerbelangrijkste zaken, ook :n, dat de werkende stand, eligen finantieelen toestand zeer weinig daarvan gepro- :1 tengevolge van het druk n, Men heeft besloten om i de regering in te roepen, an gepaste middelen tegen de lndependance het vol- Kdlnische Zeilungwaarin r de onderlmndelingeu tus- vau 's Gravenhage en Ber- omstig lot van Limburg en om Luxemburgheeft in n indruk gemaakt. Toen an 1830het groothertog- leeld werd tusschen Belgie e koning Willem I toe in derlandseh-Limburg in het sehadevergoeding voor het verbonddoor het afstaan u Luxemburg aan Belgie schikking gaf voortdurend fenuithoofde van de op- irdoor aan de Nederlandsche elegd. Thans nu het ver- eriangt het Nederlandsche imburg zal worden vrijver- ct van Berlijn sehijnt aan p willen gevendoch on- ict groothertogdom Luxem- dtsch-verbond zal blijven hoofdstad door een l'ruis- zal blijven. Ilet Neder- t staat niet in verband met mbitrgen daar dit groot- Nieuws- en Advertentieblad le Uitgevers in le zrnden, re; (le prijs van 1 lot 1 pel meer 10 Cents, beliult-e i tains-.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1