1 No. 258. Woensdag 28 Maart 1866. tide Jaar ALGEMEEN ZEEEWSCH-VLAANDEREN. 6de Jaarg. 4s H r r v ■2 ydf >4 M rJ T 0 >r r 4 Dil U cekblad wordl elken Woensdag morgen uitgegeven big J. Stukm, le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco ver Post ,Ce', S,' n abonneert zich big alle BoekhandelarenPostdirecleuren en Brievenbnshouders. Adverlentien gefieve men aan den Uitaever in le -.enden mterlijk Dmgsdag des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl r'oor elke plaatsing Door den minister van binnenlandsche za- ken is bepaalddatmet ingang van 1 Mei e. k., de opzigter van den waterstaat 3de klasse F. Raadman, thans dienst doende in Gelderland, zal dienst doen in Zeelanden de opzigter 4de klasse M. F. Klaassen, thans dienst doende in Zeeland, zal dienst doen in Gelderland. De eerste kamer der staten-geueraal is tot hervatting van hare werkzaamheden bijeen- geroepen tegen woensdag den 4 April aanstaande. De tweede kamer zal op den 16 April hare werkzaamheden hervatten. Wij vernemendat gedurende bet thans ingetreden korte Paasch-reijes der tweede kamer de minister van kolonien zijn antwoord zal in- zenden op het verslag der tweede kamer over de cultuurvvetzoodat die gewigtige voordragt dan in staat van wijzen zal kunnen worden gebragt enheeft er geen tweede onderzoek plaats onmiddellijk na de hervatting der werk zaamheden zal kunnen behandeld worden. In dat geval zal het moeijelijk zijnook nog vwir de verkiezingentegen welk tijdstip de kamer voor goed in dit zittingjaar uiteengaatde wets- ontwerpen op de schutterijen en de inkwartie- ring te behandelen. Intusschen kanin strijd met het door sommige dagbladen medegedeelde worden berigt, dat deze voordragten door de nieuwe regering of liever door den nieuwen minister van binnenlandsche zaken (want de tweede onderteekenaar dier wettende minister van oorlog, is aangebleven) niet zullen worden ingetrokken. Naar men verneemtzal het ontwerp tot afkoopbaarstelling der tienden binnen eenige dagen door den minister van justitie toegezonden worden aan den raad van state. Volgens eene particuliere correspondent! e uit Brusselzou de minister van binnenlandsche zakende lieer Geerlsemaop den 23 dezer te Brussel met den Nederlandschen gezant aldaar en den minister Rogier eene conferentie gehad hebben over de kwestie van de afdamming der Ooster-Scbelde. Men hoopt dat die zaak spoe- dig tot eene schikking zal worden gebragt. Biervliet, 23 Maart. Jl. zaturdag werd bier het berigt ontvangendat de werken voor den nieuw te bedijken polder, gelegen vodr Biervliet, in verband met een uitwaterings-ka- naal der zeven achterliggende polders en de scheepvaart van en voor Biervlietgegund waren aan den heer L. Kalis, hz.van Sliedrecht. Voor onze gemeente zijn die werken van het grootste gewigt. Geen wonder dus, dat de in- gezetenen van hunne vreugde deden blijken door het uitstekeu der nationale vlaggen. Des avonds werd aan den wethouder A. Cor nells die zoowel in die betrekking als in zijne betrekking van dijkgraaf der watering van de zeven polders van Biervliet, en met medewer- king van onzen geacbten burgemeesterden heer D. Bekaarzoo veel heeft bijgedragen om deze nuttige zaak tot stand te brengen eene serenade gebragt door het muziekgezelschap de Jlarmoniealhier. Boschkapelle21 Maart. Bij de gis- teren alhier plaats gehad hebbende verkiezing voor een lid van den gemeenteraadin plaats van den beer J. F. Truijmandie voor zijn lidmaatschap had bedankt, zijn ingeleverd 21 stembriefjes. Van deze waren 5 van on- waardezoodat de volstrekte meerderheid 9 was. Er waren uitgebragt op den heer P. van Cam- pen 8 en op den heer F. J. Collesaer 5 stem- men terwijl de 3 overige op drieerlei personen luiddenzoodat moet herstemd worden tusschen de heeren P. van Campen en F. J. Collesaer. Heng-stdijli 21 Maart. Bij de gisteren plaats gehad hebbende verkiezing voor een lid van den gemeenteraad, in plaats van den beer P. Hermans, overleden, zijn ingeleverd ^stem briefjes, waaronder 1 van onwaarde. Van de 11 overige waren uitgebragt op den beer J. F. Krieckaarl 9 en op den heer J. Krie/caart 2 stem- men zoodat de eerstgenoemde als lid van den gemeenteraad is verkozen. Zoo als men weet zal de stoombootdienst op de Wester-Schelde, welke met den 1 April a. s. door de provincie zelve zal worden aangevan- gen, eene meer uitgebreide dienstregeling vcr- krijgen. Tot dat einde hebben gedeputeerde staten de stoomboot St ad Vlissingen no. 1 van den tegeuwoordigen coneessionaris overgenomen en een nieuwe dubbele scbroefstoomboot zal er gemaakt wordenwelke echter eerst op het laatst der maand Mei in de vaart zal kunnen worden gebragt. Wanneer beide stoombooten ingereedheid zijn, zal er waarscbijnlijk driemaal voor Breskens en tweemaal daags voor Neuzen gelegenheid be- staan met laatstgenoemde bootterwijl de Stad Vlissingen no. 1 alsdan naar Neuzen zal ver- trekkenom de dienst van daar naar Hoedekens- kerke, Walsoorden, Hansweert en omliggende plaatsen waar te nemen. De uitgesehreven geldleening voor het bou- wen eener nieuwe school in de gemeente Stop- peldijk is door den burgemeester aldaar, den heer J. Vereecken, geheel alleen volgeteekend. Naar men verneemt worden door het ge- meentebestuur van Bath pogingen aangewend tot behoud van het rijks-belastingskantoor aldaar dat in 't vervolg naar Hansweert zou worden overgebragt. Eenige dagen geleden heeft in de ge meente Waarde eene treurige gebeurtenis plaats gehad. De molenaar in die gemeenteM. v. W. een man van 70 jaren, die sedert zeven jaren gehuwd was met eene vrouwveel jonger dan hijen wiens eohtelijk leven ver van gelukkig wasoverleed na korte ongesteldheid. De orn- staudigheden waaronder dit voorval plaats had deden aan misdaad denken eene geregtelijke schouwing van het lijk werd be vol en, terwijl de justitie onmiddellijk ijverige nasporingen deed. Ten gevolge daarvan is de weduwe van "den over- ledenen te Goes gevankelijk binnengebragt en, naar men zegtmoet zij reeds volledig bekend hebbendat zij den moord heeft gepleegd door vergiftiging. Zij zou reeds meermalen pogingen daartoe aangewend hebben en nu door middel van loodwit in de karnemelkspap te mengen haar doel bereikt bebben. Men meentdat zij voor het gepleegde misdrijf niet alleen f-«raot- woordelijk zou zijn omtrent de medepligtigen is echter nog niets met zekerheid vernomen. In de vorige week is uit de omstreken van Goes weder een gezin naar Amerika en wel uit Hansweert vertrokken. Binnen kort gaat uit Sehore mede een huishouden derwaarts. De trek naar de nieuwe wereld blijft dus levendig. Men schrijft uit Zierikzee Vele ingeze- tenen dezer gemeente werden in de laatste da gen met eene uitnoodiging van burgemeester en wethouders vereerdom in hunne vergadering te versehijnen, ten einde nadere inlichtingen te geven omtrent hunne olassificatie voor den hoof- delijken omslag. Volgens de nieuwe verordening werden in Januarij aangift-biljetten te huis be- zorgd, geheel gelijk aan die, welke men in Mei van den rijks-ontvanger ontvangt. Men moest daarop eenige vragen beantwoordenwaarvan de voornaamste was, hoeveel inkomen men jaar- lijks genoot enzoo men dit liever niet mede- deelde, dan kon men er burgemeester en wet- bouders naar laten raden. Het wonder zou al te groot geweest zijnindien al die verklarin- gen door burgemeester en wethouders waren goedgekeurden dat dit ook het geval niet was blijkt genoeg uit de bovengemelde invitatien. Men is nu niet weinig nieuwsgierig naar het kohier. Volgens de Staals-Courant van den 26 dezer zijn sedert hot begin der veetyphus tot en met den 17 jl. in Zuid Holland, Utrecht en Noord- Holland in het geheel aangetast 46,456, aan de ziekte gestorven 16,117, afgemaakt 9631, her- steld 18,591 en mitsdien nog ziek 2117 run- deren. In den avond van maandag den 19 dezer had te Breda een kleine volksoploop plaats, ter gelegenheid dat door het opgerigte correspon- dentsehap van de Nederlandsche vereeniging tot atschaffing van sterken drank, eene eerste voor- lezing zou gehouden wordenwaartoe lang te voren de inwoners van beider kunne uitgenoo- digd waren. Reeds eenige uren v6br de toelating van het publiek in een daarvoor ongeschikt lo- kaal, was de verzameling des volks zoo groot, dat de circulatie in de nabijzijnde straten be- moeijelijkt werd, zoodat de policie toen reeds moeite ondervond, om de, zoo het gcheen op- geiuidemenigtp in eene bedaarde stemming te houden. De directie vond het dan ook gepast de vergadering te verdagen. Hiermede zich echter niet tevreden kunnende stellen, gloeg men tot baldadigheden over en werdep bij twee ingezetenen de glazen ingeworpentot dat de policie er eindelijk in slaagde de hier en daar opgehoopte volksmassa uit een te drijven. Op eene der onlangs te Leiden plaats gehad hebbende bijeenkomsten van kiezers is het plan geoppeidom niet sleehts eene kiesvereeniging te vormen die op onbepaalde tijden bijeenkomt tot net stellen van candidaten bij aanstaande verkiezingen, maar ook en vooral eene kiezers- vereeniging, waarvan de leden bijv. maandelijks vergaderen tot het bespreken van openbare zaken en belangenwaartoe stof en aanleiding te vin- den is in de gedrukte verslagen der gemeente- raadszittingenten einde langs dien weg ook over bet gedrag en de gesehiktheid der raads- leden een zekere controle of waakzaam toezigt te houden. Dat denkbeeld vond veel sympathie en schijnt zich te zullen vervvezenlijken. &cvolge van het emeritaat van dr. \V. M. A ooijnam op den 18 dezer ds. S. W. la Laupredikant te Sassenheimde predik- beurt te Warmond waar. Z. W. Eerw. sprak eene treflende rede uitnaar aanleiding der woorden: Moeder! zie uw ZoonZoonzie utve Moeder!^ Aan het slot van die rede zakte de i edenaar in elkander en gaf eenige oogen- blikken daarna in de eonsistoriekamer den geest. De overledene laat eene weduwe met 10 kin- deien na, waarvan het oudste naauvvelijks 15 jaren telt. De ,?o°n van dr. Kooijjrredikant te Lisse, hield s nuddags eene toepasselijke lijkrede. De v erslagenheid in het dorp was groot. - De te Nieuwediep binnengosleepte wal- strand te Scheveningen gehaaldom aldaar ter bezigtiging gesteld te worden. I e Utrecht zijn gevangen binnengebragt een zestal personen, meest bouwlieden, vvonende te Zevenster, Willige Langerak en Schoonhoven, die de personen, welke op last van den burge- meester der gemeente Willige Langerak ter bevvaking van een van veepest verdachte hof- stede van Slraver te Zevenster waren ge- plaatstin vereeniging van meer dan 30 per sonen, met geweren en stokken gewapeud, met geweld hebben verdroven. Men schrijft uit Veendam, dat door de meelfabi ikanten in den omtrek reeds meer dan twee maal honderd duizend mudden aardappeleu van het aanstaande gewas ziju aangekocht, te gen 90 cent per mud. 1 oen op 18 Junij van het vorige jaar een groot aantal Hollanders en Belgen hun pelgrims- togt yolbragten naar het veld van Waterloo, vvaar juist eene halve eeuvv te voren 3178 offi- cieren onder-officiereu en manschappen van het Nederlandsche leger door het vijandeljjk lood of staal werden gedood of buiten gevepht gesteld en alzoo met hun bloed de zege betaaldeu, waardoor van het vaderland vernieuwd gevaar voor de knellende banden van vreemde over- beersching werd afgewend, toen verwonderden velen zich teregt, dat daar, nevens onderschei- dene gedenkteekenen voor vreemde gesneu velden geen enkel zigtbaar voorwerp de plaats aanwees waar onze landgenooten waren gevallen of ter eeuwige ruste nedergelegd. Hierdoor rees het denkbeeld om nog te doen wat men vijftig jaren lang had verzuimd, en te Antwerpen is reeds een begin van uitvoering gegeven aan bet plan om op het veld van Vfa- terloo een praalgraf op te rigten, waartoe weldra de meer algemeene medewerking zal worden ingeroepen. Een bejaard Belgiseh krijgsman, die mede den gedcukwanrdigen veldslag heeft hijgewoond, - bclanghcbbenden reeds twee vergaderingcn zijn gehouden, ten bestaat 'otn eene deputa den hertog van Buckingham, geheimen raad, ten einde er de aandacht der regering Brussel, 26 Aug. De bur een brief aan de dagbladen ongerustheidwelke in de rent de epidemie bij de be ongegrond is, en dat de ge der boofdstad gunstiger is lagen van Julij of in het be t Brugge van den 1 dezer, al't welk 11. maandag op daartijdens den defile der en koning en de koniugin as een koopman met kleine .z gevuld. De arme kerel lore de koning maar hij koniugiu zag hem van op het it van hare dienaren. Deze dringt door de menigtetot v raagt„hoeveel luchtbollen de koopman ant.voordde wilt gij ze mij verkoopen en man antwoordde „daar zijn prijzen maar voor twintig n geven," „daar zijn dertig laar „'t is de kouingin-die mingiu mijnheer, de konin ingin leve de koninglove lie Eu hij roeptdanst en bloed doet in zijne hand de c klinken. Alsdan ging hij iiiren wegstootende en altijd koniugiu II. M. heeft in zeggendat zij eeuen ge lt t. Indien go morgen te Heine luchtbollen ziet voor- ct niet, zij zul len van Laa- r de kouiuglijke kinderen t ik beb ze zorgvuldig in jagiewagen zien bergen." oophandel te Dooruik, heeft adering gehoudenwaarin, derbelangrijkste zaken, ook 41, dat de werkende stand, eligen finautieelen toestaud reer weinig daarvan gepro- :1 tengevolge van bet druk n, Men heeft besloten om i de regering in te roepen, an gepaste middelen tegen do Independence het vol- Kolnisclie Zeilungwaarin r de onderhandelingen tus- van 's Gravenhage eu Ber- amstig lot van Limliurgen in Luxemburgheeft in indruk gemaakt. Toen an 1830, het groothertog- leeld werd tusschen Belgie e koning Willem 1 toe in lerlandsck-Limburg in het schadevergoeding voor het verbonddoor bet afstaan a Luxemburg aan Belgie schikking gaf voortdurend {enuithoofde van de op- irdoor aande Nederlandsche Slegd. Thans nu het ver- erlangt het Nederlandsche imburg zal worden vrijver- et van Berlijn schijnt aau p willen gevendoch on- et groothertogdom Luxem- itsch-verbond zal blijveu lioofdstad door een Pruis- zal blijven. Ilet Ncder- t staat niet in verband met tnburgen daar dit groot- 56'Z OS 24? *<7 J/ <9 Nieuws- en Advertentieblad VO',2 aangrtast aan d< zirktp geslorren afgemaakt limteld nag ziek. ^uid-IIoHaDd Noord-llollaud 41355 4187 1064 14184 1611 822 9252 104 275 15932 2349 410 1887 178 57 46456 16117 9681 18591 2117 iBLAD le (Jilgevcrs in te tendon, re; de prijs van 1 tut 4 gel meer 10 Cents, bclialre itsins.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1