No. 255. Woensdag 7 Maart 1866. Ode Jai ,c. -*7.;-" ,v; ALGEBTEEN ZEEUWSCII-VLAAIXDEREN. BilllASDSGi Bm. 6de Jaarg. DSGHE BffllBM, vr jr Dit Wee/Mod wordI el ken Woensdag morgen mlgegeven by J. Sturm, le Neusen. De rrijs is 80 cents in de drie maanden en franco nerPoia Jo cents, lien abonneert zich bij alls BoekhandelarenPostdirecleuren en Bi usvenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uilciever in t'e zenden uiterlijk Oingsdag des avonds ten 6 are: deprijsvan 1 lot 4 regels is 40 centsvoor ellcen regel meer 10 cents, behalve 35 cents zeqclregt voor ellce via plant sing. Z. M. heeft pensioen verleeniten laste van den staat, aan den heer P. Bronswijkge- wezen hoofdonderwijzer te Schoondijke, ten be drage van f 550 's jaars. Dingsdag 27 Febr. jl. heeft de tweede karaer bare werkzaainkeden hervat; bet ministeriebij monde van den beer van Posseminister van financien, heeft alstoen mededeeling gedaan van bet aftreden van bet vorige kabinet en het op treden van bet tegenwoordige, en de redenont vonwd die aanleiding hebben gegeven tot de ministeriele crisisvolgens den minister een eenvoudig verschil over de inroering der straf- wetgeving in Oost Indien terwjjl wat overigens de beginselen aangaan, het nieuvve kabinet de rigting van het vorige zal volgen en daarbij op de onderstenning der kamcr rekent. De stembus te Grnningen en te Zntphen heeft den heer Thorbecke als vertegenwoordi- ger des volks gekozen; die verkiezing is een feit van politieke beteekenis, dat van veel in- vloed kan zijn op den loop der zaken in de tweede kamer en den duur van het kabinet. Wij hopen dat de gevierde staatsman zich een der beide keuzen zal laten welgevallen, opdat zijn licht in ons parlement blijve sehjjnen. Jl. woensdag avond is de buitengewone vergadering der provinciale staten van Zeeland door den voorzitter in naam des konings ge- opend. De vier voorstellen van gedeputeerde statenwaarvan wij in ons vorig nommer mel ding maaktenzijn naar de afdeelingen ver- zomien. Behalve deze voorstellen is ingekomen en naar de al'deelingen verzonden een nader ontvangen missive van den heer It. Uronhersconcessio- naris der tegenwoordige stoombootdienst op de Wester-Sehekle, houdende aanbieding, voor het geval de provinciale staten tot overname genegen mogtcn zijn van het door hem tlians gebruikt wordende materieel, voor eene som van f 20,000. Ook is ingekomen een adres van eenige in gezetenen uit de gemeenten BorsselenElle woutsdijk en Driewegen in verband met het in de jongste najaarsvergadering genomen be- sluit der staten betreffende de regeling der 6toombootdienst op de Wester-Schelde. Dit adres strekt om aan te dringen op de bevordering van de belangen dier gemeenten en in het algemeen van het geheele westeljjke gedeelte van Zuiil- Bevclandmet betrekking tot eene goede com- municatie. Het is ter griffie nedergelegd om de behnndeling nader aan de orde te stellen. Na eene donderdag gehonden zitting, welke ongeveer een uur duurde, is de buitengewone vergadering gesloten. Het voorstel van gedeputeerde staten betref fende de stoombootdienst op de Wester-Schelde is in zooverre gewjjzigd dat, ter bestrijding der uitgaven tot aankoop ten name der provincie van het noodigc materieel voor de uitoefening dier stoombootdienst, in plants van f 70,000 tlnns f 85,000 beschikbaar zijn gesteld. Dit voorstel werd met 27 tegen 3 stemmen aange- nomen. De aanbieding van den tegenwoordigen concessionaris om het door hem gebezigd wor dende materieel voor f 20,000 aan de provincie af te staan, is onaannemeljjk geacht en dus buiten aanmerking gebleven. Het adres der ingezetenen van Borsselen Ellewoutsdijk en Driewegen houdende verzoek om in het belang der communicatie te willen bepalendat de boot te Borsselen en aan de haven te Ellewoutsdijk zal aanleggen is naar gedeputeerde staten verwezen ten einde deze kunnen nagaan in hoever bij de regelin" der stoombootdienst daaraan zal kunnen worden voldaan. Het voorstel tot het aangaan eener geldleening van hoogstens f 75,000 (zijnde f 15,000 hooge°r dan eerst is voorgedragen, als gevolg van boven- genoemde wijziging) is met algemecne steminen goedgekeurdeven als dat tot wijziging der provinciale begrooting voor 1866, waarbij mede genoemde verhooging van 15,000 in aanmer king is genomen. Hontenisse, 5 Maart. Een paar woken geleden werden bij een paar landbortwer* in het zuidelijk deel dezer gemeente (Lamzwaarde), zoogenaanule brandbrieven ontvangen in welke zij met het in brand steken hunner schuren werden bedreigdindien zij niet spoedig zekere sommen gelds op daarbij aangewezene plaatsen legden. Die bedreiging schijnt nu acht dagen geleden herhaakl te zijndoeh moet voor de briefsehrijvers niet het door hen gewenschte gevolg hebben gehad. Gisteren avond al- thans schijnt men met het ten nitvoer leggen van de gedane bedreiging een begin te hebben gemaakt. Ongeveer ten zeven uren bemerkte men een begin van brand aan den zuid ooste- ljjken hoek der sebmir van den landbouwer Th. Hintwelke brand echter onmiddellijk met geringe moeile gebluscht werd. Het is te wenschen dat eene eendragtelijke zamenwerking der polieie, gepaard aan verstan- dig overleg, de daders spoedig doe ontdekken. De heer M. B. Terwindte Pannerdenis voor de som van f 530,000 aannemer gewor- den van het leggen van de spoorbaanhet leveren van ballast, het mnken van overgangs- en andere werken behoorende tot het gedeelte van den staats-spoorweg van Bergen op Zoom tot Goestusschen de Ooster-Schelde en laatst- genoemde stad. In de Nouvelliste de Gand, van den 1 dezer, leest men het volgende Zoo als wij reeds gisteren hebben medegedeeld, heelt het hot in zijne zittingen van maandag en dingsdag zich bezig gehonden met de zaak van den heer Slandaertburgemeester van Ca- pryckbesehnldigd van Eduard ran Itamme, broodbakkersknechtdie hem had beleedigd door hem een' spotnaam toe te roepen welke opligter en dief bcteekentnaar schotschriften, overvloedig in het kanton Capryck in 1864 uit- gedceld onwettig en willekenrig hebben aan- gehonden op den 20 Julij 1865. De debatten hebben eenige merkwaardige bij- zonderheden geopenbaard. De proenreur des konings had beurtelings den vrederegter van Capryck en eenen regter van instructie van Gend gelast, tot eene instructie over te gaan. Deze gedaan zijnde, vorderde hij van de raads- kamereen bevel tot gevangenneming tegen den burgemeester van Capryck en de verzending van de processtukken aan den heer procureur gene- raal bij bet hof van appel. Dergelijk bevel werd dadelijk gegeven. De heer Dumnnlplaatsvervangar van den procureur-generaalbemerktebij het lezen der stukkendat de procureur des konings en de raadskamer gedwaald hadden en vorderde, dat de kamer van in-beschuldigingstelling geheel de procedure zoude vernietigen. Eene uitspraak van den 4 November 1865, vernietigde liaar, met verzending van de stuk ken naar den heer procureur--generaal. Het wetboek van instructie wildat, als een officier van justitie (zoo als een burgemeester is) besclmldigd wordt van eene misdaad, de instructie geschiede door den procureur generaal en den eersten president van het hof van appel. De reden van deze uitgezonderde beschikking is dat de wet vermeentdat eon procureur des konings minder liedacht, minder kundig is, dan de procureur generaalen dat de eerste pre sident van cen hof van appel oneindig meer ervarcn isdan een eenvoudig regter van in structie; en waarlijk, het proces Slandaert biedt een ontegensprekelijk bcwjjs aan van de wijs- heid en voorzigtigheid des wetgevers. In de zitting van dimrsdag venvent het open- bare ministerie der. beschuldigde, de in hechfenis- nemin? van ran Damme bevolcn te hebben 50 a 60 minnten na het misdrjjf van beleediging, dus buiten bet geval van: op heeler daad. De aangeklaagde antwoordt „Als burgemeester mag en moet ik de kwaad- doeners arrestereningeval zij op heeler daad worden betrapt. Op heeler daad iswat op het oogenblik begaan wordt, of zoo even begaanis. „De wet zegt niet, dat het misdrijfophoudt op heeler daad tezijn, wanneer 50 A 60 minuten verloopen zijn. „Zoo had ik het regtom de in-hechtenisnei- ming te bevelen van ran Dammedie mij be leedigd had. J „lndien ik mij in de regterljjke beteekenis der woorden„op heeler daad," bedrogenheb, reken het mij niet als een misdrijf aan dat ik het strafwetboek van instructie te weinig ken want het is wettig bewezen in het proces dat de heer procureur des konings zelf zoo weinig met dit wetboek gemeenzaam is, dat hij niet getwijfeld heeftzich in dat geval te moeten terughouden. Indien ik mij vergist heb, ci Iieve! verwijt het mij niet, ik ben minder kundig, dan de drie leden van de raadskamer. „Deze heeren zijn geen nieuwelingenwant de jongste van hen is sedert meer dan 33jaren in functie en echter hebben zijte inijnen op- zigte eene dwaling begaan 'die misschien zon- der voorbeeld is in de regterlijke jaarboeken." De verdediging van den bes'chuliligdebijge- staan door den heer Mcsldaghis met kracht door den heer Dumnnl bestreJen en door eene ontkennende uitspraak gevolgd. De heer Slandaertdadelijk in vrijheid ge steld ontving de gelukwenschingen van zijne talrijke vrienden. Het hof werd gepresideerd door den raadsheer de Bouck, wiens onpartijdigheid algemeen werd erkend. Men meldt uit Antwerpen van 3 dezer De bekende dichter Jan van Bijswijckdie zich evenzeer door zijne heftige uitvallen als raadslid en als redacteur, vroeger van de Grondwet nu van de Knophnndelte Antwerpen een ze- keren naam heeft verworven wordt thans ge- regtelijk vervolgd door de Society immobili6re d Anvers. I)eze financiele maatschappjj eischt nameljjk fr. 50,000 schadevergoedingbenevens openbaarmaking van het arrest in de dagbladen enz.enz.ter zake van twee arfikelen in het dagblad de Koophandel geplaatst en door den heer van Bijswijck onderleekend. Daarin had die schrijver zich dan ook op alles behalve liefelijke wjjs uitgelaten over ndit Fransch papierkraamaan 't vvelk men u uitnoodigt uw geld te vertrouwen". Door la Patrie wordt medegedeeld, dat do twee in Engeland voor Peru gebouwde oorlog- schepen, waaronder ook de bekende Inddpen- dancia, die laatst van de reede van Neuzen was aangekomen, op last van de Fransche regering de haven van Brest hebben verlaten. Men had aan de bevelhebbers niet vergund, Fransche matrozen aan te werven of oorlogsmaterieel in de stad aan te koopen. Het Engelsche schip, hetwelk wapenen en ammunitie voor die bodems aanbragt, heelt zijne lading niet mogen lossen en is weder vertrokkennadat de kapitein wegens inbreuk op de reglemententot zes dagen gevangenisstraf was veroordeeld. bolaughcbbcnden reeds twee vergaderingen zijn gehouden, ten bestaat ,'om eene deputa den hertog van Buckingham, geheimen raad, ten einde er de aandacht der regering Brussel20 Aug. De bur cen brief aan de dagbladen ongerustheidwelke in de rent de epidemie bij de be ongegroud is, en dat de ge der hoofdstad gunstiger is iagen van Julij of in het be t Brugge van den 1 dezer, [al't welk 11. maandag op daar, tijdens den defile der en koniug en dc koniugin as een koopman met kleinc iz gevuld. De arme kerel I ere de honing niaar hjj koniugin zag hem van op het m van hare dienareu. Deze dringt door de menigte tot vraagt„hoeveel luchtbollen de koopman ant.voordde wilt gij ze mij verkoojien en man antwoordde „daar zijn prijzeuinaar voor tvvintig n geven," „daar zijn dertig mar „'t is de koningin-die mingin niijnheer, de konin- lingin leve dc koninglove lie!" En hij roeptdanst en bloed doet in zijne hand de c klinken. Alsdan ging hij niren vvegstootende cn altijd koninginH. M. heeft in zeggeudat zij eenen ge ls t. Indien go morgen te kleinc luchtbollen ziet voor- st niet, zij zul len van Laa •r de kouinglijke kinderen t ik heb ze zorgvuldig in fagiewagen zien bergen." oophandel te Dooruik, heeft jadering gehoudenwaarin, llerbelangrijkste zaken, ook in, dat de werkende stand, teligen linantieelen toestand zeer weinig daarvan gepro- ;1 tengevolge van het druk n, Men heeft besloten om i de regering in te roepen, an gepaste middelen tegen de Indipcndance het vol- Kolnische Zeilungwaarin r de onderhandelingeu tus- van 's Gravenhage en Ber- omstig lot van Limburg en om Luxemburgheeft in u indruk gemaakt. Toen an 1830het groothcrtog- leeld werd tusschen Belgie e koning Willem I toe in derlandsch-Limburg in het schadevergoeding voor het verbonddoor het nfstaan n Luxemburg aan Belgie schikking gaf voortdurend fenuithoofde van de op- irdoor aan de Nederlandsche elegd. Thans nu het ver- eriangt het Nederlandsche imburg zal worden vrijver- let van Berlijn schijut aaii p willen gevendoch on- i_et groothertogdom Luxem- litsch-verbond zal blijven hoofdstad door een Pruis- zal blijven. Het Ncder- t staat niet in verband met mburgen daar dit groot- Nieuws- en Advertentieblad Amsterdam 5 Maart. WerV. SelluId 2j pCt. 61 D— 5pCi.72j. 4 pCt.94J. Rotterdam 5 Maart. Tarivc vrij voldocnde aangevocrd van Zeeinvsclie I an in sell e vn Ovcmii., fiio tot voiijjc prijzeti rede- lijk good van de band ginp. Nieuwe pnitc /7 80 a/ 9; rninderi- 6 60 f G 90 a f 7 50. Oade cn Jarin,. /8 50 a f 10 25. Rogge 10 cents l,iSer inoci)elijk te^verkoopen Zevuwsclie en Vlaainsclie f 5 90 a 6 50 (lersl in de puike soorten 10 cents liooger Zevuwsclie cn Vl.iatnsche Winter pnilio 3 80 a 0 50; iniridvrc fU 70. f 5 a fa 60; ilitd Zorner f K .l() a t 5 80. Haver als vorcn Jaiige 4 20 a f a 20 Nieuwe Korte fo a f4 20dito I.ange f 2 50 a 3 70 limine Bnnneti als voren Zeeuw- sclie Brulne f 11,50 a fl-2 75; Witte ililo 50 cents lasj.-i Zeenwsclie f 9 50 a 11 50; Paardebooncn /OHO a fl 50. Ervlen als voren; puike Zeeuw- sche Gioenv 8 a 9 initidcrc ft a f7 25. MKKKRaP De bandel was bedeu zeer Liein de piijzen bleven onveranderd. V LAS De aanvoer ter inarkt van licden welke groolendeels uit gemeeue soorten bestondrnimde slccbts gcdeellelijk tot ongeveer vorige prijzeu op. De vraag op bet land was gednrendv de vorige week beperkt. le Uil'jeveis in te zenden, re; <le prijs van 1 lol 1 ffel meer 10 Cents, belialve i Is i iiff i.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1