No. 254. Woensdag 28 Februarij 1866. 6de Ja ALGEMEEN ZEEU WSCII-V I, VANDEREN. en Bill BHITBSLANDSCHE Blffifi 6de Jaarg. Dit Weekhlad wordt elken Woensdag morgen uilgegeven big J. Sturm, tc Njusen. be prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men cibonneert zich big alle BoekhandelarenPostdirecleuren en Bi itvenbus bonders. Adverlenlien geliere men aan den Uilgever in te sen den uiterlijk Dingsdag des avonds ten 6 are: deprijs van 1 tot 4 regcls is 40 cents, voor el/cen rcgel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor ellce plant sing. Bij koninkljjk besluit van 22 Februarij jl. no. 101is benoemd tot lid van het bestuur 'der visscherijen op de Scbelde en Zeenwsche 6troomen, voor het land van Sluis en Hulst, de beer P. graaf van Hoogendorp, betaaimeester te Sas-van Gent. De Stnnls-Couvant no. 42 behelst bet koninklijk besluit van 9 Februarij, Sloalsblad no. 10, waarbjj geregeld vvordt het toezigt op het kerkelijk beheer bij de Hervormden. Aan dat besluit ligt de wensch ten grondslag „om de reglstreeksehe tussclienkomst van den staat bij het beheer der goederen van de Hervormde kerk te doen ophondenen te dien aanzien aan die kerk gelijke vrjjheid te verzekeren als door andere gezindheden genoten vvordt." Te dien einde worden bniten werking gesteld de bepa- lingenkrachtens vvelke commissarissen des konings en leden van gedeputeerde staten fit ting hebben in de provincial collegien van toezigten leden van plaatselijke besturen in de collegien van kerkvoogden. Te zelt'der tijd wordt in het leven geroepen cen algemeen col- legie van toezigt, hetwelk zamengesteld zal zjjn nit veertien leden, vvaarvan elk prov. collegie van toezigt uit zijn midden een en de Synode der Nederduitsche Hervormde kerk, insgelijks uit haar middendrie leden aanvvjjzen zal. Dat collegie zal uit zijne leden een voorzitter en onder voorzitteren uit of buiten zijne leden een seeretaris kiezen. Zjjne vergaderingen zul len geliouden worden te 's Gravenhnge, op aan- schrijving van den voorzitter. De leden van het algemeen collegie van toezigt zullen geene be- looning genieten. Bljjkens de in druk rondgedeelde mede- deelingen en voorstellen van gedeputeerde sta ten zal in de heden avond te openen buiten- gewone zitting der provinciale staten worden beraadslaagd en beslist1. omtrent de stoom- bootdienst op de Wester-Schelde, waarvoor de bestaande overeenkomst met 31 Maart a. s. eindigt2. omtrent eene wjjziging van de pro vinciale begrooting voor 1866, alsmede het aan gaan eener geldleening voor die stoombootdienst; 3. omtrent eene wijziging derzelfde begrooting wegens de veeziekteen 4. omtrent de verlen ging der overeenkomst met het bestuur van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Delftaangaande de behoeftige krankzinnigen in deze provincie- Voor wat de stoombootdienst op de Wester- Schelde betreft wordt door gedeputeerde staten medegedeelddat zij zich onledig hebben ge- houden met het ontwerpen van bepalingen voor die dienst in bet algemeen belang en volgens het verlangen der provinciale staten. Eene op- roeping van gegadigden in verschillende nieuvvs- bladen in en buiten de provincie had alleen ten gevolge eene aanbieding van den heer D. Dron- kers te Middelburg, die eene dienst van minder omvang dan de ontworpene voorstelde, en boven- dien op zoo bezwarende voorwaarden dat zij niet in overweging zjjn knnnen genomen worden. Ver- volgens onderzocht eene commissie uit het ge- deputeerd collegie, of op aannemelijke voorwaar den met gesehikte personen geene onde'liande- lingen konden worden aangeknooptdocli dit onderzoek was mede vrucliteloos. Gedeputeerde staten meenden het er dus voor te moeten hou- den, dat in de genoemde stoombootdienst alleen zou te voorzien zijn als de provincie zelve in bet bezit was van het noodige materieelzoodat zij onderzochten, zoowel binnen- als buiten 'slands, of ditvan de vereischte geschiktheid zou te verkrijgen zijn. Intusschen weed door den tegenwoordigen ondernemer, den beer I). Dron- hers, de overdragt van het door hem ge- bruikt wordende materieel aangeboden, waar- omtrent echter niet kon worden beslist zonder besluit van de vergadering der provinciale sta ten. Ook verklaarde die beer zich bereid om tot 1 October a. s. de dienst op den tegenwoor digen voet voort te zetten. De voorwaarden zijn echter onaannemelijk en na een onderhoud met den commissaris des konings, die hem de vraag steldeof bij bereid zou zijn de dienst geheel op den tegenwoordigen voet te blijven waarnemen hetzij tot. 1 October a. s. of wel tot 1 October 1867, gaf hij bij missive van 15 dezer te kennen dat bij die aanbieding niet kon aanneraen. Versterkt in de meening dat het, tot voort- zetting der stoombootdienstnoodzakelijk is de provincie in bet bezit te stellen van bet noodige materieelontvingen gedepuleerde staten van een allezins bevoegd deskundige uit Engeland berigt, dat aldaar gesehikte booten 6f reeds da- delijk verkrijgbaar bf spoedig te leveren zouden zijn. Hun voorstel strekt mits lienom hen magtiging te verleenen tot aankoop ten name der provincie van het noodige materieel en tot het nemen van al zoodanige inaatregelen als voor de uitoefening eener stoombootdienst op de Wester-Schelde na 31 Maart a. s., hetzij op den bestaanden voethetzij zoo mogelijk meer uit- gebreid6f regtstreeks door de provincie 6f door anderen met eene bijdrage nit de provin ciale fondsen zullen verrigt worden alsmede om ter bestrijding der uitgaven te dier zake gebrnik te maken van de onder art. 9 van hoofdstuk VIII der provinciale begrooting voor 1866 uitgetrokken som van 10,009, doch deze alsnu met f 60,000 te verhoogen. Voor genoeinde verhooging van f 60,000 wordt voortsbij name van bovengenoemd voorstel eene geldleening ten laste der provincie tot dat bedrag voorgedragen bestaande uit zestig aan- deelen van f 1000, tegen eene rente van 4i per cent 'sjaars. INenzen 27 Februarij. De raad dezer gemeente beeft in zijne zitting van heden aan burgemeester en wethouders opgedragen zoodra mogelijk over te gaan tot de aanbesteding van het bouwen van eene nieuwe school voor het openbaar lager onderwijs in deze gemeente. Door den kerkeraad der Hervormde ge meente alhier is tot leeraar beroepeu de heer A. J. linn predikant te Nieuw- en St.-Joosland. Hulst 24 Februarij. De verjaardag van Z M. onzen geeerbiedigden koning werd jl. maandag bier op eene passende wijze gevierd zoo door het spelen van het carillon als door het uitsteken der nationnle driekleur van de meeste gebouwen. Gaven de inwoners dezer stad daardoor reeds blijkendat men algemeen in de vreug.le van dien dag decide, na den mid- dag mogt men hiervan nog duideljjker bewjjzen ontvangen. Het muziekgczelschap der harnionie namelijkbragt eene serenade hij den wel ed. aehtb. heer burgemeesterdie de leden dezer vereenigingop eene allezins gepaste en wel- meenende wjjzezijnen dank betnigde voor al hetgenewat ter eere van onzen dierbaren vorst werd gedaan. Ook het zanggezelschap dat hier over eenigen tijd is opgerigt, kon het onmogelijk van zich verkrijgen dien" dagte laten voorbijgaan zonder ook wat ter eere van VVil- lem III te doen. Die vereeniging toch gaf insgelijks eene serenade bjj het achtbaar hoofd dezer gemeente. Do zangstukjesdie werden voorgedragen overtroffen onze verwachting en werden tamelijk wel uitgevoerd wel te verstaan altijd in aanmerking genoinen den zeer korten tijddien het gezelschap bestaat. Dit dan ook gat den wel-ed. achtb. heer burgemeester, die zoo gaarne al wat schoon en nuttig is begunstigd de woorden in den mond om zijne tevredenheid te kennen te geven en de leden tot voortgang in deze onderneming aan te sporen. Wjj ver- moeden en hopen dat deze eerste voordragt, die gewis aan niemand dan aan onzen door' luchtigen vorst kon worden opgedragennog meer jongelingen zal aansporen om zich hij die vereeniging aim te sluiten. Dergeljjke inrig- tingen toch, zooals in de eerste pliats eene harmonie en ook een zanggezelschap verdienen wezenlijk ieders medewerking en zjjn inderdaad sieraden eener plaatseerstens omdat zij jonge- lieden gelegenheid aanbiedenom zich nuttig en aangenaatn te ontspannen en t veedens omdat zij bij elk voorkomend feest er alien luister knnnen aan bijzetten geljjk tronwens h"t feest van maandag duideljjk heeft bewezen. Wij dan voor onswenschen aan dit gezelschap eene luisterrijke opkomsten aan onze schoone har monie eenen voortdurenden bloei toe. Gisteren bij de loting voor de nationale militie alhier kwam de toevallige bijzonderheid voor, dat den eersttrekkende het hoogste, en den laatste het laagste nommer ten deel viel. Hontenisse, 25 February. Nadat in den laatstverloopen nacht in de aangrenzende gemeente Ossenisse aan zekere Marin Versehuren de H. S. der stervenden waren toegediend schijnt dezein eenen toestand van verstands- verbijsteringde waakzaamheid van hare met haar wonende moeder, die eenigermate doofis, te zijn ontsnaptten gevolge vvaarvan zij heden ochtend in eene nabij zijnde sloot verdronken werd gevonden. In evengenoemde gemeente is dingsdag jl. door onbekendb oorzaken brand ontstaan in den werkstal van J. de Bijk. Het gansche ge- bouwtje met alle daarin zich beviudende ma- terialen is eene prooi der vlammen geworden. Naar men verneemt was alles tegen brandschade verzekerd. Op vrijdag den 9 Maart a. s. zal te Middel- burg worden aanbesteed: het uitdiepen der westelij/ce buitenbaven van Neuzen. Maandag 19 dezer vertrokken van Goes, per stoomboot Stad Hoes, met bestemmingnaar Noord-Amerikaweder 2 gezinfien uit Krab- bendijke, vvaarvan een met elfkindgren, benevens een ongehuwd jongmanalsook een gezin uit Waarde, alien arme liedenarbeiders van be- roepmet hoop op verbetering van bestaan. Er schijnen gedurig gunstige berigtcn uit de nieuwe wereld te komen die hen tot dit land- verhuizen uitlokken. Mogten later de tijdingen van de nu vertrekkendeu van gelijken inhoud zijndan is hij velen nu reeds het besluit ge nomen om onmiddellijk te volgen. De emigran- ten behooren tot de Christ. Afgesch. gemeente. Een verschrikkelijk ongeluk had maandag 19 dezer te Deventer plaats in de R. C. kerk aldaaraan het gewelf waaraan men bezig was eenige herstellingen te doen. Tusschen 4 en 5 nre stortte een gedeelte van dit gewelf met een vreesselijken slag in onderseheidene werklieden onder het puin bedelvende. Twee hunner zijn levenloos drie anderen zvvaar gekvvetsf te voor- schijn gehaald en is men dadelijk begonnen bet puin weg te ruimen om nog een persoon te vinden die onder hetzelve verpletterd was. Het dagblad de Tijd berigt, dat het tot hiertoe ten behoeve van den Pans ontvangen heeft f 172,536,84, terwijl een Belgisch blad mededeelt, dat de vorming van een Hollandsch- Belgisch legioen verzekerd is en dat er ernstig aan gedacht wordt, om jaarlijks de fondsen bijeen te hrengen, die voor de kleeding en het onderhoud van dat legioen te Rome benoodigd zijn. De hijdragen daarvoor zouden verzameld worden, afgescheiden van den St.-Pieterspen- ning. Eerstdaags zou eene bijeenkornst van Nederlandsche en Belgische Katholieken, ter verwezenlijking van het genoemde denkbeeld plaats hebben. In de zitting der Belgische kamer van 21 dezer is beraadslaagd over de additionele conventie, behoorende bij het tusschen Belgie en Neder- land gesloten tractaat. Bij die gelegenheid is de minister van buitenlandsche zaken uitgenoo- digd geworden door den heer Jacobs, afgevaar- digde uit Antwerpen om inlichtingen te geven omtrent de afdamming van de Schelde, ten gevolge van door het Nederlandsche gonverne- ment aangelegd wordende werken. De heer Dumortier heeft den heer Jacobs onderstennd. De minister heeft daarop geantwoord dat steeds met Nederland onderhandeld vvordt, opdat de bedoelde werken zullen worden opgeruimd, en dat de Belgische regering buiten twijfel in hare cisehen zal worden gesteund door de mogend- lieden, welke het tractaat tot afkoop van den Schelde tol medegeteekend hebben. De minis ter heeft daarbij gevoegd, dat eene door de departementen van buitenlandsche zaken en van openbare werken benoemde commissie de af damming sehadeljjk oordeelt, wat betreft de bevaarbaarheid van de Ooster-Schelde, en dat de einduitslag van haar onderzoek ter kennis is ge,bragt van de Nederlandsche regering. die - bclaughcbbendcti reeds twee vergaderingen zijn geliouden, ion bestaat 'om eene deputa den hertog van Buckingham, geheimen raad, ten einde er de aandaekt der regering Brussel, 26 Aug. De bur een brief aan de dagbladen ongerustheidvvelke in de rent de epidemic bij de be ongegroud isen dat de ge- der lioofdstad gunstigcr is lagen van Julij of in bet be t Brugge van den 1 dezer, al't vvelk II. maandag op daartjjdens den defile der en koning en de koningin as een koopman met kleine iz gevuld. De arme kercl lere de koning maar bjj koningin zag hem van op het m van hare dienaren. Deze dringt door de menigte tot vraagt: „hoeveel luchthollen de koopman. ant.voordde wilt gjj ze mij verkoopen en man antvvoordde „daar zijn prijzenmaar voor twintig n geven," „daar zjjn dertig laar, „'t is de koningin .die mingiu injjuheer, de konin- lingin lev e de koninglove lie!" Enhijroept, danst en bloed doet in zijne hand de c klinken. Alsdan ging hij mren wegstootende en altijd koningin11. M. heeft in zeggeudat zij eenen ge- kt. Indieu ge inorgen te kleine luclitbolleu ziet voor- it niet, zij zullen van Lua- r de kouinglijke kinderen t ik beb ze zorgvuldig in tagiewagen zien bergen." oophandel te Doornik, heeft ;aderiug gelioudenwaarin, llerbelangrijkste zaken, ook in, dat de werkende stand, eligen finautieelen toestand zeer weinig daarvan gepro- ;1 tengevolge van bet druk n, Men heeft besloten om t de regering in te roepen, an gepaste middclen tegen de Inddpeudance bet vol- Kolnische Zeilung waarin r de onderhandelingen tus- vau 's Gravenhage en Ber- omstig lot van Limburg en pm Luxemburgheeft in iudruk gemaakt. Toen an 1830het groothertog- leeld werd tusschen Belgie e koning Willem I toe in derlandsck-Limburg in het schadevergoeding voor het verbonddoor bet afstaan n Luxemburg aan Belgie schikking gaf voortdurend ren uitboofde van de op- irdoor aan de Nederlandsche elegd. Thans nu het ver- eriangt bet Nederlandsche imburg zal worden vrijver- let van Berlijn sckijut aan e willen gevendoch on- jet groothertogdom Luxem- litsch-verbond zal blijven lioofdstad door een Pruis- zal blijven. Het Neder- t staat niet in verband met mburgen daar dit groot- Nieuws Adverteutieblad VOuR mm lc IJiI;;evors in te zcmlcn, re; de prijs van 1 lot 4 gel meer 10 Cents, bchalre itsiri£.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1