No. 253. Woensdag 21 Februarij 1866. 6de Jaar ALGEMEEN ZEEU W SCII-VLA ANDEREN. tEZr*?. "."rr 7° in 80 T- 7° !B1 6de Jaarg. voc, Mjic D„des „„ds 6 „re: lleprijs j4 nttU 40 cMh XZ'9"i INeuzen, 20 Februarij, Zr. Ms. fregat met stoomvermogcn Adolf Her log van Nassau is in den vooriniddag van den14 dezer van deze reede naar Vlissingen gestoomdom van daar zijne bestemming naar de Middellandsche Zee te kunnen opvolgen. Het gepantserde Peruaansehe ramscbip Independancia, kommandant Garcia, is jl. za- tnrdag van deze reede naar zee gestoomd waar een schip met ammunitie het opwaebt, ter overneming. Alles is dus naveel schrijven en allerlei verontrustende geruehten zooals men gewoonlijk zegt, met een sisser afgeloopen. Jl. donderdag avond gaf de zangvereeni- ging Nut en Genocgenvan den Hoek, in bet Nederlandseh Logement alliier, een concert ten voordcele ran de overgeblevene wedune en weesen van den verongelulcten gesagvoerder en schepe- lingen van het vergane schoonersc/iip Alma, te huts hehoorende te Zien/czee. Gelijk elke poging tot verzachting van den toestand der lijdende mensehheid loffelijk is en der men sell en goedkeuring waardig, zoo komt den ruimsten lot' toe aan gezegde vereeniging die met een weldadig doel ons eenen avond van aangename uitspanning bezorgde. De berhaalde toejniching kon ten bewijze strekken van de algemeene en welverdiende goedkeuring welke zij mogt vervverven. De talrijk opgekomene schare van toehoorders getuigde van bclangstelling eu ingenomenheid, en toonde dat edele pogingen als deze op den waren prijs gesteld worden. Naar vvi; vernemen is de onzuivere opbrengst geweest 63.50, waaronder eene gift van f f6, van den kommandant en de officieren van Let Peruaansch schip Independancia. Gisteren werd de 49ste verjaardag van Z. M. onzen geeerbiedigden koning alhier op luister- rijke wijze gevierd. Uit alle openbare ge- bouwen, zoomede uit meest alle particuliere v\ oningen w as de nationale driekleur ontplooid. Des middags 12 ure was er groote parade van het garnizoen. Des avonds hield de Vereeniging van het Mctalen Kruis in haar gewoon lokaal eene feestelijke bijeenkomst, en in een der zalen van het Nederlandseh Logement hadden eenige bur gers en eenige officieren van het garnizoen zich vereenigd om met een bal deze voor ieder regt- geaard Nederlander zoo gelukkige dag re»t feestelijk te beslniten. Eerst laat in den mor- gen scheidde men van daar. Vrolijkheid en eensgezindheid zaten steeds op den troon; militair en burger waren zamen als echte Nederlandsche zonen. Voor de Algemeene Tentoonstelling van Nederlandsche Njjverheid en Kunsten, te hou- den in het Puleis voov Volksvtiji te Amsterdam zijn voor de kantons Hulst en Axel, tot leden' der commissie beuoemd de heerenC. C P Pierssens, te Hulst; II. J. ran den Berge, te Axel, en J. Sturm, te Neuzen. Boscliliapolle, 14 Februarij. Door het bedanken van den beer 11. Kox als lid van den gemcenteraad, had er op den 30 Januarij jl. eene stemming plaats tot aanvulling van den vacanten post. Er waren ingekomen 28 stem- bne^jes. Bij de opening op den volgcnden dag bleek het, dat 9 stemmen waren uitgebrao-t op den heer P. van Campen en 8 op den'heer A. P. Mangnus, terwijl een briefje van on- waarde werd verklaard en jle overige stemmen op verscheidene andere ingezetenen waren uit- gebragt. Niemand de meerderheid verkregen hebbende werd er bepaald om op den 13 Februarij eene herstemming tusschen de twee eerstgenoemden te doen plaats hebben. Bij de opening der Btembus op heden bleek, dat er waren opgeko men 29 luezers; van dezen waren 19 stemmen uitgebragt op den beer A. F. Mangnus, zoodat die beuoemd is tot lid van den gemeenteraad. wagen, die zeer zwaar met erwten geladen was, waardoor hij belangrijke verwondingen bekwam aan hoofdhals en borst. Een arbei- der van den heer S. brak de schouder; ter- wijl de heer V. uit Hulst zijn rijtuig aan stukken reed. Op gisteren (20 dezer) heeft te Middelburg de aanbesteding plaats gehad van de bedjjkings- werken der schorren in de gemeente Biervliet. Daarvoor hebben ingeschreven de heeren P. Bos voor f 199,000; A. van Poperen f 189,448; G. Dekker f 182,800; K. van Wijnhaarden f 180,600; A. van de Wetering f 170,000: W. Speelman f 170,000; D. Thool f 170,000; G. van de Vrede f 167,300; D. Tholens f 164,592; J. Filis f 163,940; A. Binders f 163,930; D. A. Dronkers f 163,880W. van Uijen 159,000; C. Kalis f 157,000; C. Bos f 156.300; L. Kalis 152,900; Stubb6 145,200; A. Buthler f 136,900 F. F. Ferment f 65,900. Ge beer Ferment schijnt zich in zijn inschrij- vingsbiljet te hebben vergist, althans hij heeft veizocht dat daarvan geen nota zou genomen I worden. De Prov. Grnn. Court, wil weten, dat te Groningeu het plan bestaat, om den minister van staat den heer Thorbecke aldaar kandidaat te stellen voor de tweede kamer. De Nieuwe Utrechtsche Couranl meldt, dat ook voor de verkiezing te Zutphen die staatsmau wordt aanbevolen. Het aantal jongelieden in Nederland, die als vrijwilligers naar Rome vertrokken zijn of zich eerstdaags derwaarts zullen begeven, moet reeds het cijfer van 2 4 3 honderd hebben bereikt. Volgens opgave van de Tijd zijn de gif- ten voor den Pans geklommen tot f 164,403,48. De Delflsche Couranl deelt als eene bjj- zonderheid niet als een voorbeeld ter navol- ging mededat de bouwman L. Mos/erdte Delftzich sedert de maand Augustus tot heden bjjna dageljjks heeft bezig gehouden met het ker- en en begraven van aan de veeziekte gestorven runderenwaarbjj hij zich ook gedurig op be- smette stallen begat. Inmiddels verzorgde hij zonder eenige voorzorgsmaatregelen te nemen zijn eigen negen stuks runderen en, tot nog toe' genieten deze eene uitmuntende gezondheid. le Breda is een jonkman met zijn meisje, dat hjj dezer dagen t'huis bragtverdronken. Zij gleed ongelnkkig uit en vie'l in het water hij sprang haar na, maar helaas het hielp niet.' ^iOB?f?isse' I? Februarij. De dag van den 14 dezer kenmerkte zich in deze ge meente vooral door ongelukken. Een knecht van den landbouwer J. J. v. A. werd te Kuit- aart overreden door het achterwiel van eenen Naar luid van het regeringsbladheeft de koning van Belgie aan de Engelsehe deputatie die hem de Orde van den Kousenband heeft overhandigd geantwoord dat hij getroffen was door dit nieuwe bewijs van achting en liefde der Britsche koningin en hij voor" H. M. en de Engelsehe natie gedurende zijn geheele leven dezelfde gevoelens zal blijven koesterenals wijlen zijn geeerbiedigde vader gedaan heeft. Op den 12 dezer hebben zich te Brussel wederom 143 vrijwilligers voor het pauselijke leger op reis naar Rome begeven. Het twee- derde gedeelte dier jongelingen waren Hollanders. Men schrijft uit Belgiedat nog nimmer de visch zoo hoog in prijs was als tegemvoordig men betaalt er thans o. a. voor kleine ro^gen i a 8 tiancs per stuk voor kabeljaauwen van middehnatige grootte 18 en 20 francs per stuk en voor groote en kleine tongen door elkaar 3 a 4 tiancs het paar. De schaarschte van viseh wordt toegeschreven aan de weergesteldheid van den laatsten tijd. Te Wetteren, in Belgie, heeft jl. dings- dag namiddag eene buskruidontploffing plaats gehadwaarvan zeven personen de slagtofFers zijn geworden, terwijl een achtste werkman in wanhopigen toestand zich bevindt en twee an- deren min of meer ernstige kwetsuren hebben bekomen. De lijken der slagtoffers zijn vrees- selijk verminkt. De stoflfelijke overblijfselen van een der werklieden heeft'men indetakken teruggevonden van een pijnboomwaarheen zij op een afstand van 50 passen waren opgeslin- gerd Een persoon die gedurende 40 jaren in net buskruidmagazijn werkzaam was en nu zich bevond in het gebouw waar de ontploffing ont- stond, is, als door een wonder, aan de ge- volgen ontkomen terwijl men van zijn kame- raaddie in een en hetzelfde gebouw werkte zelfs het lijk niet heeft teruggevonden. Het materieel verlies ongerekend de schade die aan de belendende gebouvven is berokkend wordt op 100 h i25,000 francs geschat. In Belgie is, naar men wil, eene uitvin- ding gedaandie onder de brouwers van Lam- biek en Faro sensntie zal maken. Men wect datvolgens de sedert eeuwen in gebruik zijnde regelenbedoelde bieren en inzonderheid het Lambiekeerst hunne gezochte kwaliteit ver- krijgen door lang in het fust bewaard te worden hetgeen den brouwers groote voorzorgen en be' angrijke kapitalen kost. De nieuwe ontdek- king doet deze bieren in korten tijd volmaakt dezelfde bewerking ondergaan die zij tot hiertoe sleehts door eene langdurige rust in de ma^a- zijnen der brouwers konden verkrijgen. De toepassing dezer uifvindingde vrnch't van vele jaren van proefondervindelijke studie, moet hoogst eenvoudig zijn en zich niet alleen tot het oud maken van bieren, maar ook van wijnen en brandewijn uitstrekken. Het zeggen is, dat keizer Napoleon in de laatste dagen zeer wrevelig is geweest en meer in het bijzonder zijn misnoegen niet heeft ont- veinsd over den onder de Fransehe bevolking steeds toenemenden geest van liberalismus. Hij z.ou zulks beschouwen als inbreuk makende op de prerogatieven van het hoofd van den staat cn op het aan dezen toekomend regt van initia- tl(Tf- De keizerin moet van haren kant niet minder ontevreden zijn en zou onlangs hare bezwaren hebben kenbaar gemaakt aan den afgevaardigde Oltivier, vooral wat betreft do dagbladpers en de revolutionaire en on°nd8- dienstige rigting, waarin deze zich mec'r en meer beweegt. De voorstanders der vrije beginselen voorspellen zich van deze geestge- steldheid der hoogstgeplaatste personen van het keizernjk niet veel goedswat betreft het plaatsen lan de kroon op het staatsgebonw. Bij de Fransehe regering is een verzoek ingekomen van iemand die, Judas geheeten zijn naam in dien van Jud wil veranderd zien! Hi t caineval is te Parjjs in den morgen van zondag 10 dezer ingewijd met den gevvonen optogt der vette ossen. Te'lO uren verliet do stoet het abattoir Montmartre. Het weder was echter zeer ongunsfig, zoodat de gemaskerden waaruit de optogt was zamengesteldna ver- P van weinig tijds zoo erbarmelijk door regen en wind toegetakeld warendat het geheel een regt droevig figuur maakte. De lielden van het feest dragen ditmaal de namen van Beau Ni- /fooa", -il36? ki,0S weSen(1<0, I™ Nourellet (1330 k11la 1 remblade (1310 kil.) en I'Evd- nemenl (1300 kil.) In den morgen van den 14 dezer ver- yoegde zich een jong meisje bij eene naaister te 1 arijs, en bood deze te koop aan een reeds versleten zijden japon. De koop werd gesloten voor drie francs. Naauweljjks was het meisje vertrokken ot de naaister stelde den japon aan een harer leermeisjes ter hand, met last om hem los te tornen. Nadat het leermeisje pas vijf minuten hiermede bezig was, gaf het plot- seling een gilzij haalde er een bankbillet van 1000 francs uitdat zorgvuldig tusschen de voering en de zijde zeer klein in elkaar ge- wikkeld lag. De naaister maakte zich terstond meester van dat billethet leermeisje ging voort met tornen ze vond er een tweede billet in spoedig daarop een derdekortom er wer- den met minder dan honderd billetten ieder van duizend francs uitgehaald. De naaister legde hierop aan haar leermeisje het diepste stilzwij- gen op doch dat kind had meer eerlijke be ginselen het vorderde onmiddellijke teru^^ave van den gevonden sehat. aan de arme verkoon- ster, onder bedreiging dat het anders der polieie daarvan aangifte zou doen. Toen ging men de verkoopster opzoekenmaar tot dusverre zijn alle nasponngen nog vruchteloos gebleven. Jn Parijsche salons maakt een jeug- dige Mexicaan die onverbeterlijk fluit en piano te gel if k speeltveel opgang; hjj bondf zjjn belaughcbbcnden reeds twee vergaderingen zijn gehouden, len bestaat join eene deputa den liertog van Buckingham, geheimen raad, ten einde er de aandacht der regering Brussel, 26 Aug. De bur een brief aau de dagbladen ongerustheidwelke in de rent de epidemio bij de be ougegroud isen dat de ge- der hoofdstad gunstiger is mgen van Julij of in het be t Brugge van den 1 dezer, al't welk 11. maandag op daar, tjjdens den defile der en koning eu de koningin as een koopman met kleine .z gevuld. De arme kercl I eye de koning maar hij koningin zag hem van op het in van hare dienaren. Deze dringt door de menigtetot vraagt„hoeveel luchtbollen de koopman. aiit.voordde wilt gij ze mij verkoopen en man antwoordde daar zijn prijzenmaar voor twiutig n geven," „daar zijn dertig mar, „'t is de koningin-die mingin mijnheer, de konin iugin leve de koninglove iie En hij roeptdanst en bloed doet in zijne hand de c klinken. Alsdan ging hij mren vvegstootende cn altijd koningin H. M. heeft 'in zeggendat zij eenen ge lt t. Indien ge morgen te itleine luchtbollen ziet voor- tt nietzij zul len van Laa- r de kouinghjke kinderen t ik heb ze zorgvuldig in jagiewagen zien liergen." bofihandel te Dooruik, heeft adering gehoudenwaai'in, llerbelangrijkste zaken, ook si, dat de werkende stand, eligen finantieelen toestand zeer weinig daarvan gepro- :1 tengevolge van het druk n, Men heeft besloten om i de regering in te roepen, an gepaste middclen tegen do lndcpendance het vol- Kolnische Zcilungwaarin r de onderhandelingen tus- van 's Gravenhage eu Bcr- omstig lot van Limburg en om Luxemburgheeft in n indruk gemaakt. Toen an 1830het groothertog- leeld werd tusschen Belgie e koning Willem I toe in derlandsch-Limburg in het sehadevergoeding voor het vcrbonddoor het afstaau n Luxemburg aan Belgie schikking gaf voortdurend ?euuithoofde van do op- irdoor aande Nederlandsche elegd. Thans nu het ver- erlangt het Nederlandsche imburg zal worden vrijver- let van Berlijn schijut aan e willen geven doch on- let groothertogdom Luxem- litsch-verbond zal blijven hoofdstad door een Fruis- zal blijven. Het Neder- t staat niet in verband met mburgen daar dit groot- Nieuws-Advert entieblad MM le (Jilgevers in tc tendon, re; de prijs Tan 1 lul 4 ?el meer 10 Cents, behaltn Using.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1