No. 252. Woensdag 14 Februarij 1866. 6de Jaar ALGEMEEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 51 6de Jaarg. SCHE BERII HI voClS Dit Weekblod wordt elken Woensdag morgen uilgegeven big J. Stukm, le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle BoekhandelarenPosldirecleuren en Brnn enhushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uitgever in te zenden niterlijk Dingsdag des avonds ten 6 ure: de prijs van 1 tot 4 regcls is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaatsing. Ilet heeft Zijner Majesteit behaagd bij besluit van den 9 dezer, no. 49, op bet daartoe door hen gedaan verzoek, eervol ontslag te verlee- nen aan de heeren mr. J. B. Thorbeekeals minister van bin- nenlandsche zakenen mr. N. Olivierals minister van justitietevens tijdelijk belast met bet beheer van bet departement van financien met ingaug van den 10 dezer, onder dankbe- tuiging voor de vele en gewigtige diensten door hen aan hoogstdenzelve en aan den lande bevvezen niet aan te nemen bet insgelijks aangeboden ontslag van de heeren I. D. Fransen van de Pulleals minister van kolonienmr. E. J. J. B. Cremersals minister van buitenlandsche zakenen W. J. Blankenals minister van oorlogtbans ook tijdelijk belast met bet bebeer van het departement van marine. Zijne Majesteit heeft voorts, bij besluit van dezelfde dagteekening, no. 50, met ingang van den 10 dezerbenoemd tot minister van financien mr. P. P. van Bosse, lid van de tweede kamer der staten-generaal tot minister van binnenlandsche zaken mr. J. II. Geerlsema Cz.lid van de tweede kamer der staten-generaalen tot minister van justitie mr. C. J. Picke kantonregter te Tholen. Wijders heeft Zijne Majesteit, bij besluit van gelijke dagteekeningno. 51benoemd tot minis ter van staat mr. J. R. Thorbeeke, minister van binnenlandsche zakenals zoodanig met den 10 dezer eervol ontslagen en bij besluit van voormelde dagteekening no. 52benoemd tot kommandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw den heer mr. N. Oli vierminister van justitie, tevens tijdelijk be last met het beheer van het departement van financienmede met den 10 dezer als zoodanig eervol ontslagen. Door het overlijden van den heer Huijssen van Kallendijlte is met de tijdelijke waarneming van het departement van marine belast gewor- den de heer Blanken. Neuzen, 10 Februarij. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren 14 zeeschepenmetende 2075 tonnenen 137 binnenschepen m. 5975 t.en afgevaren 14 zeeschepen, 2847 t.en 117 binnenschepen m. 5268 t. in de eerste maand van 1865waren opgevaren: 17 zeeschepen, m. 2262 t.en 127 binnenschepenm. 8570 t. en afgevaren 10 zeeschepenm. 13621.en 137 binnenschepen, m. 8761 t. JNeuzen, 13 Februarij. In het berigt in ons vorig nummer, over het ter dezer reede liggende Peruaansch oorlogs-ramfregatschip In- dependanciaverzuimden wij melding te maken, dat aan boord van de Frans Naerebout zich ookbevondde heer A. Uijtlenhooven secretaris- generaal bij het ministerie van buitenlandsche zaken. De komst van den heer schout-bij-nacht de Vrics en den heer secretaris-generaal Uijtlen hooven alsmede van het oorlogsfregat met sitoom- vermogen Adolf Ilerlog van Nassauheeft ten doel gehad ora eerstens te onderzoekenof de Independancia werkelijk een Peruaansch oorlog- schip ishetgeen gebleken is waar te zijnten tweede te vernemenwat genoemd oorlogschip voornemens is op onze reede te verrigten ten derde mede te deelen dat men hier op grond van den uitgebroken oorlog, nicts mag en wil verstrekkenwat tot intrusting of versterking zou kunnen dienen, en eindelijk, om zoo noodig krachtdadig Nederlands neutraal grondgebied te doen eerbiedigenen de Internationale regten en verpligtingen tegenover de oorlogvoerende partijen te handhaven. De bedoelingen van de Independancia zijn van dien aarddat men voor het verbreken der in- ternationale regten in geen enkel opzigt beboeft te vreezen zoodat er ook geene krachtige han- delingen zullen gevorderd worden. Genoemd ramschip heeft zijne gansche wit- rusting aan boord, doch nog niet in orde ge- bragtzelfs de inwendige bctimmering is nog niet gereedmen heeft tot de voltooijing van het vaartuig een 70tal Engelsche werklieden medegebragtdeze zijn nog steeds druk werk- zaam. Van het aankoopen van uitrustings- en oorlogsartikelen kan geene sprake wezenaan- gezien deze aan boord voorhanden zijnmen kan ook niet beletten dat het op onze reede met eigen middelen wordt in gereedheid gebragt. Wij kunnen niet anders dan goedkeuren dat op het eerste gerucht, dat zich een Peruaansche kaper op onze reede bevonddoor de bevoegde autoriteiten de noodige voorzorgmaatregelen genomen werdenzooals het met scherpladen der stukken op de wallcn te Vlissingen en het in behoorlijk verdedigden staat naar hier zen den van de Adolf. Nu het echter voldoende gebleken is dat do Independancia geen kaper niaar een Peruaansch oorlogschip isis het ons ook aaogenaam te kunnen vermeldendat de Adolf hier thans niet meer gestationeerd ligtom toezigt op de Independancia te houdenmaar om eene goede ligplaats te hebben op onze zoo veilige reede. De verschijning van de Independancia hc-eft trouwens de bewoners van deze veste nimmer een enkel oogenblik verontrusten algemeen wordt hier de wensch geuitdat zoowel de Adolf als de Independancia nog lang op deze reede zullen verblijven. Verder verwijzen wij onze lezers naar de Correspondentie aan la Girondevoorko- mende onder de Buitenlandsche Berigten.) In den avond van jl. zondag heeft alhier een hevigen storm gewoed, vergezeld van regen en hagel en gevolgd door bliksem en donder- slagen. Uit Vlissingen schrijft mendd. 7 dezer „Onze goede stad werd gisteren verontrust met eene gebeurtenisdie gelukkig hoogst zeld- zaam kan genoemd worden. Het betrof toch niet minder dan het met scherp laden der op de batterijen staande kanonnenhet daarheen voeren van kruidkogels enz. Geen wonder dan ook dat sommige vreedzame zieltjes het al vrij bang kre- genvooral daar men niet wist wat er eigenlijk gaande wasiets wat ik zelf dan toch ook niet juist weet. Zooveel is intusscheu zeker dat het in verband staat met het verblijf van het Peru aansch oorlogschip op de reede van Neuzen. De kommandant van dat sehip, hetwelk nog volstrekt niet gereed is om aan zijne bestemming te kun nen beantwoordenheeftvolgens geruchten, al- tijd op eene tot hem gerigte uitnoodiging om te vertrekkeu geantwoord dat hij daaraan geen gevolg denkt te geven. Zooals men denken kan geeft dit gerucht tot allerlei gevolgtrekkingen aanleiding. Sommigen vleijen zich al dat aan ons het schouwspel van een scheepsgevecht zal vertoont worden zoo als dathetwelk ten vori- gen jare, tusschen de Kearsarge en de Alabama in de Fransche wateren plaats vond. Anderen en daaronder behoor ook ik vermoeden dat die kwestie uitmuutend en zonder bloedvergieten teregt zal komen zoodat wij volkomen gerust zijn. Even wel heeft de zaak toch ook eene ern- stige zijde- De bepalingen van het volkenregt tochin de toepassing zoo gemakkelijk en dui- delijk als de kwestie tusschen groote en kleine staten bestaatschijnen nog al eens versehil van gevoelen op te leveren wanneer de uitlegging gesehieden moet door staten die zoo wat aan elkander gewaagd zijn. Hetzij dan dat men het vaartuig wil doen vertrekkenhetzij men het vertrek wil belettenin beide gevallen toch kan een overijlde of onvoorzigtige handeling de aanleiding zijn tot een conflict dathoewel zich slechts tot diplomatieke vertoogen bepalende echter aan de regering hoogst onaangenaam zou moeten zijn. „Omtrent de inrigting en zamenstelling van het Peruaansch oorlogschip Independancia wordt door iemanddie deel heeft uitgemaakt der beman- ning van het schiphet volgende gemeld De Independancia is een gepantserd ramschip met Armstrongkanonnen gewapend en ruimschoots van kogelsgranaten en kruid voorzien. De kommandant en de officieren zijn Peruanen dragen uniform en beweren deel uit te maken van de Peruaansche marine. De bemanuing bedraagt tusschen de 250 en 300 man bestaande uit Engelschen Duitsekers Franschen Peru anen Noren Portugezen Grieken Amerika- nen en ecnige Nederlauders. De in Engeland aangeworven manschappen ontvingen twee maan den gage vooruit. De gage der matrozen lste klasse bedraagt 20 dollars in de maanddie der 2de klasse 18 dollars 'smaands en die der 3de klasse 16dollars 'smaands. De manschap pen die het geschut bedienenontvangen eene gage van 30 dollars in de maand. De geheele bemanning is geworven onder mededeeling dat hot vaartuig Spaansche schepen welke zich op zijn weg bevindenzal aantasten." Naar wij vernemenbestaat het plan om met Junij e. k. het nieuwe drooge dok op 's rijks werf te Nieuwe Diep voor het eerst in gebruik te nemen. Tevens deelt men ons mededat Zr. Ms. fregat Evertsen het eerste schip zal zijn dat daarin wordt gedokt. Uit Boskoop wordt het volgende geschre- ven Ten gevolge van het zaehte winterweder beginnen zich vroegbloeijende heesters reeds merkbaar te ontwikkelenzoodat o. a. de pyrus japonica de en kamperfoelie bloeibeginsel of botten vertoonenterwijl de rozenstruik niet heeft op- gehouden knoppen voort te brengeu. Ook het stoken in kasten behoeft slechts matig onder- houden te worden en met mindere zorg voor teedere gewassen gepaard te gaandan anders wel vereischt wordt. Hoewel er reeds groote verzendingen voor het buitenland zijn gedaan moeten er nog eene menigte bestellingen opge- volgd wordenwaarvan het vervoer eerst later begintmaar of het weder dan wel zoo gunstig zal zijn en niet door scherpe koudemet lang- durige oostelijken wind zal worden afgewisseld, is niet boven twijfel verheven wat thans schijn- baar gewonnen is vordert alsdan naauwlettende zorgof staat aan gevaar van vernietiging bloot. Te Kampen is eene vereeniging tot be- vordering van geregeld schoolgaan van kin- deren opgerigt. Onder de bepalingen dezer vereeniging behooren de volgendeJaarlijks wordt aan eenige jongens en meisjes, voorloo- pig alleen uit degenen die op de stadsschool voor armen en minvermogenden onderwijs ge- nietenuit de kas der vereeniging minstens dertig gulden per hoofd toegekend. De be- kroond wordenden moeten beneden de 13 jaren oud zijn en zich onderscheiden door goed ge- drag, ijver en naauwgezet schoolbezoek. De bekrooning geschiedt op voordragt van den hoofdonderwijzer en na gehoord advies van de plaatselijke schoolcommissie. De gift wordt op naam van de vereeniging ten behoeve van het kind ingeschreven in de spaarbank van het departe ment der Maatschappij tot Nut van't Algemeen en met de renten uitgekeerd als het kind den leeftijd van 19 jaren bereikt en zich voortdurend belaughcbbcnden reeds twee vergaderingen zijn gehouden, ten bestaat 'om eene dejnita den hertog van Buckingham, geheimen raad, ten einde er de aandaeht der regering Brussel26 Aug. De bur een brief aan de dagbladen ongerustheidwelke in de rent de epidemic bij de be ongegrond isen dat de ge der hoofdstad gunstiger is lagen van Julij of in liet be t Brugge van den 1 dezer, al't welk II. maandag op daartjjdens den defile der en koning en de koningin as een koopman met kleine .z gevuld. De anne kerel de k toning maar 11 lerc koningin zag hem van op het 41 van hare dienaren. Deze dringt door de menigte tot vraagt ,hoeveel luchtbollen de koopman. ant.voordde ivilt gij ze mij verkoopen en man antwoordde„daar zijn prijzenmaar voor twintig n geven," „daar zijn dertig laar, „'t is de koningin-die mingin ntijuheer, de konin- ingin leve de koninglove lie!" Euhijroept, danst en bloed doet in zijue hand de c klinken. Alsdan ging hij mren wegstootende en altijd koningin11. M. heeft in zeggeudat zij eenen ge- kt. Indien go morgen te Kleine luchtbollen ziet voor- it nietzij zul len van Laa- r de kouiuglijke kinderen t ik heb ze zorgvuldig iu ;agiewagen zien bergen." oophandel te Doornik, heeft •aderiug gehoudenwaarin, derbelangrijkste zaken, ook in, dat de werkende stand, eligen finautieelen toestand zecr weiuig daarvan gepro- :1 tengevolge van het druk n, Men heeft besloten om l de regering in te roepen, an gepaste middelen tegen de Independence het vol- Kolnische Zcituugwaarin r de onderhandelingen tus- vau 's Gravenhage en Ber- omstig lot van Liniburgen om Luxemburgheeft iu n indruk gemaakt. Toen an 1830het groothertog- leeld werd tusschen Belgiii e koning Willem I toe iu derlandsch-Limburg in het sehadevergoeding voor het verbonddoor het afstaan n Luxemburg aan Belgie schikking gaf voortdurend ?euuithoofde van de op- trdoor aan de Nederlandsche felegd. Thans nu het ver- erlangt het Nederlandsche imburg zal worden vrijver- et van Berlijn schijnt aan a willen geven doch on- tet groothertogdom Luxem- litsch-verbond zal blijveu hoofdstad door een Pruis- zal blijven. Het Neder- t staat niet in verband met mburgen daar dit groot- t Nieuws- en Advertentieblad MAD le lJil'>evei» in le tenden, re; de prijs van 1 lot 4 jel meer 10 Cents, hchalre itsins.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1