I No. 248. Woensdag 17 Januarij 1866. 6de Jaar ALGEMEEN ZEEUWSCH-VLAAN DE REN. 6de Jaarg. Ill vocrj Dit Weekblad wordl elken Woensdag morgen uilgegeven big J. Sturm, le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zicli bij alle Boelchandelaren, Postdirecleuren en Brievenbushouders. Advertenticn gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijlc Dingsdag des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elke plaalsing. In de Slaals-Couranl van 11 dezer wordt het volgende gemeld Er schijnen onjuiste geruchten te loopen over het liooger bedragdat men in dit en volgende jaren, ten gevolge der wet van 7 July 1865, aan grond'lasten zal moeten betalen en liiervan schij nen sommigen tot opdrijving der buisburen mis- bruik te maken. In tusschen is die verhooging zeer gering. Het rijk heeft van de 210-2 opcenten op de grond- belasting der gebouwde eigendommen, die het vroeger te zijnen behoeve hiefafgezien en daar- entegen aan de gemeentebesturen vrijheid gege- ven om 25 opcenten meer dan vroeger te heffen. De provinciale opcenten op die belasting zijn dit jaar in Zuid-Holland en Overijssel met '/2 ver- minderden in Zeeland en Friesland met 1 vermeerderd. „Voor elke honderd guldendie men vroeger in hoofdsom aan grondlasten voor gebouwde eigendommen betaalde, kan das de verhooging in Zuid-Holland en Overijssel niet meer dan drie guldenin Zeeland en Friesland niet meer dan vier gulden vijftig cent, en in de overige pro- vincien niet meer dan drie gulden vijftig cent bedragen." De minister van marine heeft de kamer van koopbandel en fabrieken te Vlissingen aan- geschreven, dat, op koninklijkemagtiginghet verzoek van den heer B. J. Tidemanhoofd-inge- nieur der marine te Vlissingentot afstand van grond en gebouwen aldaareen punt van behan- deliug is geweest bij de betrokken departemen- ten van algemeen bestuur, doch dat er geene termen zijn gevonden het door hem gedaan ver zoek in gunstige overweging te nemen. Algemeen verzekert mendat de heer Geertsemalid van de tweede kamer en no- taris, tot minister van financien benoemd zal wordeu. dinar*?- Zondag den 7 dezerdes namid- dags om vier ure, zijn een schipper uit deze ge- meente, genaamd Julianus Bosnian, en de zuster zijner vrouw, Pharailde Schuddings, op eene nood- lottige wijze aan hun einde gekomen. Door den hevigen storm is het vaartuig waarin zij zich bevonden in het Mastgat, nabij Bruinisse, alwaar zij zich hadden begeven om schelpvisch te van- gen, op eene plaat geraakt. Toen het vaartuig weder vlot werdverhief zich de storm met des te meer krachtwaardoor het meisje17 jaren oudover boord werd ge stagen terwijl de schipper zich zoo lang mogelijk aan de touwen van zijn vaartuig vasthield. Zoo- dra het gevaar bemerkt werdheeft de veersckip- per P. de Waal, van Zijpe, alle pogingen aan- gewend om de ongelukkigen te hulp te komen, doch de onstuimige zee verijdelde dat mensch- lievend voornemen. Tot op 30 ellen afstand ge- naderd zijndebegaven Bosman de krachten om zich langer vast te houdenwaarna bij met het vaartuig in de diepte verdween eene 22jarige weduwe met twee kinderenbetreurt hetverlies van een oppassend echtgenoot en vader. Het vaartuig is nog denzelfden avond bij Sint-Phi- lipsland gestrand en het meisje den volgenden dag aldaar aan wal gedreven. De in de stallen van B. Verhage, Jz., te Domburg uitgebroken veetyphus is op den 12 dezer gebleken te zijn de wezenlijke runderty- phus zooals die thans in Holland keerscht en welke runderpest wordt genoemd. De verschijnselen bij de lijkopening van drie runderen waargenomen zijn van zeer verontrus- tenden aard. Van de 24 stuks, die op de stal warenzijn er op den 12 dezer 3 gestorven en begraven van de overblijvenden waren er 3 nog gezond en 4 iets beterende. Alle gezondenbeterenden en ziekenzouden jl. zaturdag echter worden afgemaakt en begraven. De arrondissements-regtbank te Middel- burg heeft op den 11 dezer een jongeling ver- oordeeld tot f 25 geldboete en in de kosten van het geding, ter zake van nalatigheid in het zich aangeven ter inschrijviug voor de nationale militie. Het gebruik van ziek vleesch heeft reeds gevolgen gehad. Wij vernemen uit eene goede bronen vermelden het tot waarschuwing voor iedereendat dezer dagen te 's Hage een geheel gezin door braken en diarrhee werd aangedaan ten gevolge van het eten van ziek vleesch. Uit Utrecht meldt men het volgende „Woensdag morgen (10 dezer) zijn twee de- tachementen artillerie en infanterie naar Willescop en omstreken gezonden, om de ongeregeldheden te keer te gaandie daar ontstaan zijn door het ten uitvoer leggen van bepalingen tegen de verspreiding van deveepest. Men verhaalt hier, dat aldaar gewonden (sommige zeggen zelfs dooden) gevallen zijn. Donderdag morgen vroeg, te vijf uren, rukten van hier wederom 75 man mineurs uit om gemelde detackementen te ver- sterken." Tegen het einde van dit jaar zalzegt mende nieuwe bijbelvertaling gereed zijn. Men meldt uit 's Bosch Het persoonlijk on- derzdbk door den minister van oorlog over de verplaatsing van het buskruid uit deze vesting, heeft tot resultaat opgeleverddat de inwoners zich eerstdaags in de verplaatsing daarvan zullen mogen verheugen. De groote hoeveelheid bus kruid zal worden overgebragt naar de forten Isabella en Crevecoeur, die de minister vooraf heeft onderzocht. Vier jongelieden uit 's Hertogenbosch ma ken zich gereed om voor den tijd van vier jaren dienst te nemen bij het pauselijke leger. Zij moeten daartoe voorzien zijn van passen en cer- tificaat van goed gedragvan den pastoor hunner parockie voorts moeten zij zich op eigen kosten naar Antwerpen begeven en aldaar zich zonder handgeld verbinden. Van daar worden zij op rekening van het pauselijke gouvernement naar Rijssel gezondenom ter dier stede in den uni form der Zouaven gekleednaar Rome te ver- trekken. Het bedrag der bij de redactie van de Tijd ingekomen giften ten behoeve van paus Pius IX, is geklommen tot f 86,170,55. De boekdrukker II. C. A. Thieme te Nij- megen heeft het voornemenom het ligte werk zijner drukkerij voor een deel aan vrouwen op te dragen. De koning van Belgie heeft den 7 Januarij eene deputatie uit den Antwerpschen gemeente- raad in een bijzonder gehoor ontvangen. Onder anderen heeft de koning de volgende uitdruk- kingen gebezigd„Ik geef u de verzekering, dat ik Antwerpen fier en gelukkig zal trackten te maken. Wat betreft de hangende kwestien, daaromtrent zullen wij het wel eens worden." In het algemeen is de ontvangst zeer welwil- lend geweest. In Belgie zijn thans ook telegraafzegels in- gevoerd. Zij zijn zeshoekig van vorm die van 50 centimes zijn zwart en die van 66n franc groen. Er schijnt ook plan te bestaan om en- veloppes te geven van postzegels voorziendie met e6n centime boven den prijs van het zegel zouden betaald worden. Laatstleden maandag hebben dertien vrij- willigers Gent verlaten, om te gaan dienen onder de vanen van Pius IX. Dingsdag ochtend is de eerste hand gelegd aan de slooping der oude Antwerpsche vesting- werken. Ten acht ure in den ochtend viel de eerste houweelslag op het fort Montebello, bui- ten de Begijne-poort. Eene groote menigte bom- men en andere projectielenafkomstig van het bombardement der Zuider-citadelzijn daarbij gevonden. Men denkt dat bet fort binnen veer- tien dagen met den grond zal zijn gelijk gemaakt. Te Yperen is een nieuw dagblad versche- nengetiteld Journal d'Ypres, dat eene verzoe- nende staatkunde schijnt te willen verkondigen. Een Franschman beveeltals middel tegen de runderziekte aanhet gebruik van plienyl- zure soda als drank, in eene dosis van 7 a 8 wigtjes op eene kan wateren voor wasschin- gen eene sterkere dosis. Uit Bordeaux wordt gemelddat de wijn van den oogst 1865, van zoo uitmuntende hoe- danigheid is, dat het vat verkocht wordt voor 3200 franken. De Punch bevat eene welgelukte illustratie op de tusscken Frankrijk en Engeland hangende kwestie van het uitleverings-verdrag. Britannia brengt Z. M. keizer Aapoleon IIIdie met kroou en kermelijn voorzien isnaar eene aan den wand hangende schilderij in olieverwwaarop zekere prins Louis Napoleon met het jaartal 1848 is afgebeeld en hij voegt er bij: „Hier, sire, is het portret van een Gentleman dien ik aan de Fransche regering had moeten uitleveren als ik „exlradilion" altijd zoo vertaald had als uwe regtsgeleerden thans zouden verlangen." Te Munchen heerscht thans een „bierramp." Reeds 40 brouwers zijn gestraftalien beschul- digd van slecht bier te hebben verkocht. Louden telt thans 2,803,034 zielen. Niet minder dan o. a. 30,000 broodbakkers40,000 kruideniers 24,000 kleermakers42,000 naai- sters29,000 schoenmakers en 170,000 keuken- meiden en huisbedienden zijn noodig om in de behoeften der inwoners te voorzien. Uit Londen wordt het volgende gemeld Een geduchte oikaan vergezeld van regen en wind woedde in den nacht van zondag 7 dezer en bleef ettelijke uren aanhonden. De wind was zoo sterkdat alle treinen veel te laat of in het geheel niet aankwamen. Die tusschen Ivernest en Pesth bleven geruimen tijd in de sneeuw stekenverschillende huizen die hier in aan- bouw warenzijn omver gewaaidde straten waren onveiligdoorvallende dakpannen en schoor- steenen. Te Liverpool was de sehade nog veel aanzienlijker, Geheele blokken huizen, die daar in aanbouw warenzijn ingestortwaarbij vier menschen het leven verloren en een groot aantal werden gekwetst. De sehade aan schepen toe- gebragt is, volgens de berigten uit kustplaatsen ontvangenzeer belangrjjk. Over Somerset is den daaropvolgenden maandag eene zware on- weersbuigepaard met hagelheengedreven. De vermaarde klok in het raadhuis te Praagwelke 200 jaren stil heeft gestaan is thans met zijne wandelende apostelen enz. we der in gang gebragt. De tweelingzusters Bosa en Emma Sch. wier treffende gelijkenis dikwijls tot herhaalde vergissingen aanleiding gaf, waren den 1 Ja nuarij 1865 getrouwd. De eene zuster woonde te Weenen en de andere was naar TriSst verhuisd. Op den verjaardag van haar huwelijk 's morgens ten 8 ure stierf de te Weenen met den koop- man B. getrouwde Bosa aan de gevolgen eener ontijdige bevalling. 's Middags kwam een tele gram uit Triestmet het berigt dat ook Emma op hetzelfde tijdstip en onder dezelfde omstan digheden overleden was. Voor het pauselijk leger worden de aan- wervingen voortgezet7.66 dat men het tegen September op eene sterkte van 12,000 man hoopt gebragt te zien. In het jongste nommer van het Journal de Constantinople leest men het volgendeTe Ar- naut Keul, nabij dehoofdstad, werd dezer dagen eene bruiloft gevierd. Op hetoogenblik dat het jonge paar den trouwring wisselde deed zich plotselingeen vreesselijk gekraak hooren en stortte het huis in; al de aanwezigen vijftig in getal, werden onder de puinhoopen bedolven. Naast een dertigtal meerendeels zwaar gekwetsten wer den zeventien lijken gevonden bij het wegruimeu van het puin onder de lijken bevonden zich de jonggehuwdenelkander nog krampachtig bij de hand vasthoudendede Grieksehe priester Si meon zijn diaken Matsavinosvijf vrouwen en acht kinderen. De begrafenisplegtigheid had den volgenden dag plaats. De geheele bevolking van Arnaut-KeuY nam er aan deel. Het wetsvoorstelstrekkende om aan de weduwe van den president Lincoln een jaargeld van 25,000 dollars toe te kennenis door den senaat te Washington aangenomen. Niet onbelangrijk is de volgende opgave omtrent de betrelckingenthans door eenige Amerikaansche generaals bekleeddie na het einde van den oorlog in de maatschappij terug- gekeerd zijn. Burn side is spoorwegagent ge- worden in het olie-district van Pennsylvania Butler fabrikant in MassachusettsSchur cor respondent van de New-York Tribune, Sigcl redacteur van een Duitsch nieuwsblad te Balti- bclaugkebbendcn reeds twee vergaderingen zijn gehouden, ten bestaat join eene deputa den hertog van Buckingham, geheimen raad, ten einde er de aandacht der regering Brussel26 Aug. De bur een brief aan de dagbladen ongerustheidwelke in de rent de epidemie bij de be ongegroud is, en dat de ge der hoofdstad gunstigcr is agen van Julij of in het be t Brugge van den 1 dezer, al't welk 11. maandae oi' laartjjdens den defile der en koning en de koningin as een koopman met kleine z gevuld. De arme kerel leve de koning I niaar hjj koningin zag hem van op het a van hare dienaren. Deze dringt door de menigte tot. /raagt„hoeveel luchtbollen de koopman. ant.voordde vilt gij ze mij verkoopen en man antwoordde „daar zijn prijzeumaar voor twintig l geven," „daar zijn dertig aar„'t is de koningin .die hingin niijuheer, de konin ingin leve de koninglove ic 1" En hij roeptdanst en bloed doet in zijue hand de 3 klinken. Alsdan ging hij uren wegstootende en altijd koningin H. M. heeft in zeggen, dat zij eeuen ge ls t. Indien go morgen te Heine luchtbollen ziet voor- ct niet, zij zul len van Laa- r de koninglijke kinderen t ik heb ze zorgvuldig in jagiewagen zien bergen." oophandel te Doornik, heeft adering gehoudenwaarin, Jerbelangrijkste zaken, ook n, dat de werkende stand, eligen fmautieelen toestand teer weinig daarvan gepro- 1 tengevolge van het druk n, Men heeft besloten om de regering in te roepen, in gepaste middclen tegen do Inddpeudance het vol- Kdlnischc Zeilungwaarin de onderhandelingeu tns- van 's Gravenhage en Ber- mistig lot van Limburg en nn Luxemburgheeft in l indruk gemaakt. Toen in 1830het groothertog- eeld werd tusschen Belgie i koning Willem I toe in lerlandscli-Limburg in het sehadevergoeding voor het rorbonddoor het afstaan Luxemburg aan Belgie schikking gaf voortdurend ■enuithoofde van de op- rdoor aan de Nederlandsehe slegd. Thans nu het ver- erlangt bet Nederlandsehe imburg zal worden vrijver- ct van Berlijn schijnt aan willen geven doch on- et grootkertogdom Luxem- itsch-verboml zal blijveu hoofdstad door een 1'ruis- zal blijven. Ilet Neder- t staat niet in verband met tnburgen daar dit groot- Nieuws- en Advertentieblad le lJil»evers in te tend en, re; de prijs van 1 lot 4 |el meer 10 Cents, behalve ttsing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1