F No. 247. Woensdag 10 Januarij 1866. Ode Jaarg. ALGEMEEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 6de Jaarg ME BERII A y ,7 Dit Weekblod voordl elken Woensdag morgan uilgegeven big J. Sturm, le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zicli bij alle BoelchandelarenPosldirecteuren en Brmvenbushouders. Advert en lien geliere men aan den Uitgever in ie zendcn uiterlijk Dingsdag des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 lot 4 regcls is AO cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelreglvoor elke plaalsiug. Bij beschikking van den minister van bin- nenlandsche zaken van 8 dezer, is de benoe- raing van dr. C. P. Pous Koolhaas tot secretaris bij den geneeskundigen raad in Zeelandop verzoekingetrokkenen daartoe benoemd dr. J. P. Berdenis van Berlekom. HH. MM. de koning en de koningin heb- ben jl. vrijdag avond ten gehoore ontvangen den buitengewonen gezant van Z. M. den koning der Belgen den heer Hubert Dolez mitsgaders alle de overige leden der commissie dien heer toegevoegdter overbrenging der officiele ken- nisgeving aan bet Nederlandscke gouvernement van bet overlijden van wijlen koning Leopold I en van de troonsbestijging van koning Leopold II. Men verzekertdat de Belgische regering bij ons gouvernement bezwaren lieeft ingebragt tegen de geprojecteerde werken tot afdamming van de Ooster-Schelde. Dien ten gevolge zijn de heeren Blommendal, kydograaf bij de marineen Bruningshoofd- ingenieur van den waterstaat in Zeelandin commissie gesteld om de door Belgie geopperde bezwaren te onderzoeken. Het Provinciaal bind no. 124 bevat een besluit van gedeputeerde staten van Zeeland waarbij buiten werking worden gesteldde be- schikkingen bij bet besluit van den 5 Novem ber jl.no. 1 ProvHad no. 99) ter voor- koming van de verspreiding der rundcrpest in Zuid-Beveland genomen voor zoover die bij het besluit van den 1 December 11.no. 78 {Prov. Had no. 108), zijn gehandhaafd. Neuzen 8 Januarij. In deze gemeente werden gedurenle 1865 geboren 79 kinderen van het mann. en 71 van het vrouw. geslacht zamen 150, waaronder 10 oneckte en 3 twee- linggeboorten. Het getal sterfgevallen bedroeg 45 mann. en 51 vrouw.in het geheel 96; levenloos aange- geven 10. Er vestigden zich in de gemeente 228 per sonen tegen 164 die de gemeente met er woon verlieten. Voorts werden gesloten 29 huwelijkenals 23 tusschen jongn^ms en jonge dochters 1 een jo^gi an en eene weduwe 3 wedu vnaars en jonge dochters en 2 weduwnaars en weduwen. De bevolking der gemeente bestond op het einde des jaars 1865 uit 1774 mann. en 1767 vrouw.of uit 3541 personengevende eene vermeerdering tegen 1864 van 117 inwoners. Neuzen, 9 Januarij. De Fransche stoom- schepen Anlilopeen Panlhere, deeerste komende van Havre en bestemd naar Antwerpende tweede van Antwerpen naar Havrezijn zondag morgen, ongeveer te 4 urenmet mistig weder, op de hoogte van Ellewoutsdijk met elkander in aanzeiling geweestten gevolge waarvan de eene gezonken en de andere gestrand is. Van de Panlheredie gezonken isheeft de ma chinist bij dit ongeluk het leven verloren de overige manschappen zijn gered. De Anlilope is gisteren morgen in zwaar be- schadigden toestand naar Antwerpen gestoomd. Hoek 8 Januarij. De loop der bevolking in deze gemeente was over 1865 als volgt Geboorten 31 mann.29 vrouw.totaal 60, waaronder 1 onecht en 2 tweelingenleven loos aangegeven 7. Sterften24 mann. en 29 vrouw.zamen 53. Vertrek uit de gemeente24 mann. en 22 vrouw.zamen 46 personen. Vestigen in de gemeente22 mann. en 25 vrouw.zamen 47 personen. Huwelijken 16als 11 tusschen jongmans en jonge dochters, 3 weduwen 1 een weduwnaar en eene jonge dochter en 1 weduwe. Geheele bevolking op 31 December 1865 749 mann., 752 vrouw., totaal 1501 personen. Zaamslag 9 Januarij. Eene zeldzaam heidwel waardig om vermeld te worden vond dezer dagen in deze gemeente plaats. De heer Jan BiemensMz., dijkgraaf van den Grooten Huijssenspolder en landbouwer alhierplantte in het jaar 1812 (staande huwelijk met zijue nog levende huisvrouw)op zijne hofstede on- der anderen 30 olraen boomenwelke onlangs door hem voor f 50 per stuk zijn verkocht. Niet alleen den verbazend hoogen prijs der boomen, maar ook de omstandigheiddat den planter bij de planting reeds den mannelijken leeftijd bereiktj hebbendezijn plantsoen nog tot vol- komen wasdom gekomen zag, en thans nog vlug en] krachtvol genoeg zich bevindt om ter- zelfder plaats nieuwe te plantendoet het zeld- zame in dezen nog verhoogen. Op nieuwjaarsavond werd te Zierikzeeal- waar sommigen zich vermaakten met schieten eene vrouwelijke dienstbode16 jarenoud, door een schot uit een vuurwapen getroffcnmet dat ongelukkig gevolg dat de prop haar in den on- derbuik doordrong. Door spoedig aangewende heelkundige hulp is het gelukt de prop weder te voorschijn te brengen en bestaat er hoop op herstel. De dader is onbekend. Men ineent even- wel met eenigen grond het er voor te mogen houdendat het door een ongelukkig toeval is veroorzaakt. Sedert het hegin der veeziekte tot 30 Dee. 11. zijn in het geheel in de provincie Zuid-Hol- land aangetast 21,437 runderen gestorven 6121, afgemaakt 5705 en hersteld 5835. In de provincie Utrecht zijn sedert het begin der veeziekte in het geheel aangetast 1104 run deren gestorven 394afgemaakt 27hersteld 316. In het geheel zijn nog ziek 367 runderen. Dat de heerschende veeziekte in Zuid- Holland reeds veel invloed heeft op het verhuren of koopen van hofsteden of landkan hieruit worden afgeleid dat in de nabijheid van een boerenwoning met 15 morgen landdie het vorige jaar werden verkocht voor 30,000, voor eenige dagen ongeveer 5'/^ morgen landin veiling gekomen zijn ingezetop f 4000, zonder dat door iemand daarop een bod werd gedaan terwijl elders eene hofstede met land te huur staatzonder dat zich een huurder opdoet. Uit Breda schrijft men, als een bewijs voor de vermeerdering van de waarde van den grond, dat een perceel bouwland onder den Zevenberg- sehen hoek dat vroeger f 1100 gold thans voor f 5000 is verkocht. Een geneesheer te 's Hertogenbosch heeft geweigerd bij het overlijden van een patient de bij de nieuwe wet gevorderde verklaring af te leggenomtrent den aard der ziektewaaraan deze vermoedelijk overleden wasen wel op gronddat hij bij het ontvangen van zijn doc- toraal diploma den eed heeft afgelegdom aan niemand dan aan den competenten regter de kwalen der door hem behandelde lijdersbekend te maken. Twee ambtenaren onlangs in de provincie Drentlie op surveillancebezochten een kantine of zoogenaamde polderkroeg. Na ieder een glas jenever te hebben gevraagd en bekomen vroegen zij de waardin of zij ook een patent had. „Welneen," was het antwoord „aaudie formulen doen wij lieden nooit." rEn gij ver- koopt ons drank?" hernamen de ambtenaren. „Volstrekt niet," zeide de vrouw, „ikhebdik- wijls rusie met mijn man, omdat ik zoo goed- geefs ben omtrent vele mannendaarom geef ik u drank om nietmaar omdat gij op mijne stoelen zitvan de zwavelstokken gebruikt en den vloer smeerig maaktmoet u mij te zamen een daalder geven." De ambtenaren dropen af met een langen neuszegt men dikwijlsdoch ik geloof lieverzegt de berigtgevermet een platte beurs. De Volksvricnd meldtDe jenever-rampen van Nederlandgedurende het jaar 1865 maan- delijks door ons medegedeeld, een klein staalfje slechts van de werkelijkheidgeven 41 geval- len van gevangenneming en veroordeeling7 van moord en manslag, 62 van verwonding en mishandcling en 48 zelfmoorden. Men zegtdat bij het laatste besluit door koning Leopold Idaags voor zijnen dood onder- teekendtwee Fransche generaalsdie bij het beleg van Antwerpen in 1832 dienst deden tot kommandeurs zijner orde zijn benoemd. Bij een commissionair in effecten in zekere plaats van Gent is zaturdag 11. een Fransch bankbillet van 1000 fr. ontvreemdterwijl op den kant van een oude courantwaarin de dief een ander billet had gewikkelddat hij oor- spronkelijk ter inwisseling aangeboden had geschreven was: rWees niet ongerustuwgeld marcheertmaar het zal spoedig terugkeeren." Uit Dusseldorp schrijft men aan de Kotn. Zeil.dat de waterstand van den Rijn thans zoo laag isdat vele schepen zelfs niet meer in de veiligheidshaven kunnen komen. Ook in vele brounen der stad is geen water meer te vinden. Gedurende het jongste zomersaizoen heeft de speelbank te Wiesbaden eene winst gemaakt van 1,650,000 fl.in het najaar is nog door de bank gewonnen ruim 600,000 fl. De aandeel- houders hebben 50 pet. van den inleg verdiend Te Lonsheimbij Darmstadt, heeft dezer dagen een duel plaats gehad tusschen twee gymnasiasten resp. 13 en 11 jaren oud. De beide hclden hadden te zamen slechts een pistool ter hunner beschikking, zoodat het lot moest be slissen wie hunner het eerste schot zou doen. De zaak heeft een betrekkclijk gelukkigen af- loop gehaddaar een der partijen slechts eene ligte wonde bekwam. Het verschijnsel op zichzelf is gewis treurig cn aan den anderen kant is het toch verblijdend omdat niet beter dan door zulke feiten het duel belagchelijk kan worden gemaakt. Naar men zegt heeft een Parijsch ingenieur eene uitvinding gedaanwaardoor niet alleen de schepen geene zeilen, stoom of dergelijke drijfkracht meer zouden noodig hebbenmaar waardoor in het algemeen eene beweegkracht zou verkregen zijnwaarvan men naar wille- keur gebruik kan makenzonder eenig gevaar van ontplofflng Onlangs werd te Parijs eene arme vrouw begravensedert dien tijd zag men dagelijks een bond haar bij het graf beweenen. Dezer dagen passeerden eenige jongelingen het kerk- hof en merkten toen den hond op. Een hunner blcef staan en sloeg de gedragingen van den hond gade. Tocn het dier den jongeling be- bclaughcbbcnden reeds twee rergaderingen zijn gehouden, jn bestaat 'om eene deputa en hertog van Buckingham, geheimen raad, ten einde r de aandacht der regering Jrussel26 Aug. De bur en brief aan de dagbladen angerustheidwelke in de eut de epidemie bij de be mgegrond is en dat de ge ler hoofdstad gunstiger is igeu van Julij of iu het be Brugge van den 1 dezer, d 't welk 11. maandag op aartijdens den defile der u koning en de koningin 3 een koopman met kleine gevuld. De arme kerel lerc de koning maar hij ouiugin zag hem van op het van hare dienaren. Deze dringt door de menigte tot. aagt„hoeveel luchtbollen de koopman. antvoordde ilt gij ze mij verkoopen en an antwoordde „daar zijn irijzenmaar voor twintig geven," „daar zijn dertig ar„'tis de koningin .die ingin mijuheerde konin igin leve de koninglove iEnhijroept, danst en loed doet in zijue hand de klinken. Alsdan ging hij ren vvegstootende cn altijel loniugin11. M. heeft in eggeudat zij eenen ge- t. Indieu ge morgen te leine luchtbollen ziet voor- niet, zij zullen van Laa- de koniuglijke kinderen ik heb ze zorgvuldig iu igiewagen zien bergen." jphanilel te Dooruik, heeft fieriug gehouden waarin, erbelangrijkste zaken, ook dat de werkende stand, ligen finantieelen toestand ;er weiuig daarvan gepro- tengevolge van het druk Men heeft besloten om de regering in te roepen, l gepaste middelen tegen e Independance het vol- olnische Zcilitngwaarin de onderhandelingeu tus- in 's Gravenhage eu Ber- ustig lot van Limburgen n Luxemburgheeft in indruk gemaakt. Toen a 1830het groothertog- eld werd tusschen Belgie koning Willem I toe iu irlandsch-Limburg in het chadevergoeding voor het erbonddoor het afstaan Luxemburg aan Belgie shikking gaf voortdurend nuithoofde van de op- door aan de Nederlandsche egd. Thans nu het ver- rlangt het Nederlandsche uburg zal worden vrijver- t van Berlijn schijnt aan willen geven doch on- t groothertogdom Luxern- Iseh-verbond zal blijveu oofdstad door een 1'ruis- zal blijven. Het Neder- staat niet in verband met iburgen daar dit groot- Nieuws- en Advertentieblad VOOE Zaamslag 8 Januarij. De bcvolkin? dezer ge. meentc welke op 31 December 1864 bestond uit 2702 ziclen onderging in het jaar 1865 de navolgendej veranderingen Vermecrderd Door geboorte met 16 zielen. vestiging iu de gemeente met 11' Zamen 233 zielen. Verminderd Door overlijden met84 zielen. eertrek uit ^de gemeente met 116 Zamen 200 zielen. Verschil in meerder Bevolking op 31 December 1865 33 zielen. 2735 zielen. Tot dit getal behooren Mannen: Vrouwen: Ongehuvrden836 806 Gehuwden486 468 Weduwnaars en weduwen 43 91 Zamen 1370 1365 Levenloos aangegeven: 6 geboorten. Gedurende het vorige jaar werden voltrokken 30 huwelij ken als Tusschen jongmans eu jonge dochters24 jongmans en weduwen3 weduwnaars en jonge dochters gecne weduwnaars en weduwen 8 Zamen 30 De cijfers der geboortender sterften en der voltrokken huwelijken, staan tot dat der bevolking als volgt: Een geboorte op2814 zielen. Een sterf.'eval op3233 Een huwelijk op91 9S i Uif«»overs in tc zenden, e; de prijs van 1 tot 4 jl meer 10 Cents, behalve •Ing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1