No. 246. Woensdag 3 Jannarij 1866. 6de Jaarg. ALGEMEEN ZEEUWSCH-VLAAJIDEREN. III Jl 1 *$s3f i 53c f:>r r J iC v j Dit Weekblad wordt ellien Woensdng morgen uitgegeven big J.Sturm, le Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maand en en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich big nlle Boekhandelaren, Posldirecleuren en Brmcnbushouders. Advertentien gelieve men aan den Uitqever in te zenden uilerlijk Dingsdag des avonds ten 6 ure; de prigs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelreqt voor elke plant sing De lieer L. II. Maertcnste Hulst, is be- noemd tot sumumerair bij de staatsspoorwegen en is als zoodanig voorloopig te Deventer ge- plaatst. Het wetsontwerp: Onteigening van perceelen ten behoeve van den spoorweg van Goes langs Middelburg naar Vlissingen en van een kanaal van Vlissingen naar Middelburg met daarbij be- hoorende werkenis in de avondzitting van de eerste kamer van den 29 December jl.met 16 tegen 10 stemmen aangenomen. Het voorstel van den hoofd ingenieur 77- deman om eene groote stoomfabriek en scheeps- werf daar te stellenop het terrein van 's rijks werf te Vlissingendat aan hem zou moeten worden afgestaanis volgens de Staals-Courant onaannemelijk geacht. Wanneer de spoorweg en bet kanaal door Walcheren zullen zijn daarge- steldwacht [de stad Vlissingen zulk een groot- sche toekomstdathet terrein aanwezig zijnde, eene dergelijke fabriek wel geheel uit particu- liere middelen zal zijn daar te stellen. De werf van aanbouw schijnt stellig te zullen worden opgehevenover het algemeen is men van meening, dat die maatregel zeer in het belang der marine zal zijn. INeuzen, 2 Januarij. De beer ds. J. G. Orinelpredikant te Westkapelle, heeft voor het op hem nitgebragte beroep naar deze gemeente bedankt. De gelegenheid tot vervoerook van rei- zigers, op den spoorweg Gent— Selzaete, is giste- ren opengesteldde uren van het vertrek der treinen zijn hierachter vermeld. Te Hulst heeft woensdag jl., in hst lokaal der societeit van de 12de afdeeling der Maatschappij van landbouw en veeteelt in deze provincie eene voordragt plaats gehad over den vooruit- gang van de nijverheid in het algemeen en van den landbouw en veeteelt in het bijzonder. Op eene allezins bevattelijke en voor het be- oogde doel zeer geschikte wijze, werd eene be- sehouwing geleverd van de trapswijze ontwik- cling in de verschillende takken van nijverheid en meer bepaald in die van landbouw en vee teelt van de vroegste tijden tot op onze dagen waarbij vooral werd gewezen op de heilrijke verbeteringen en uitvindingen der laatste halve eeuwen dit in verband met de overige takken van nijverheid. Had men mogen verwachten dat deze eerste voordragtdie tot inleiding strekte der land bouw-voordragten die de vereeniging zieh voor- stelde gedurende dezen winter te houdendoor een groot getal harer leden had kunnen worden bijgewoondzeer teleurstellend was het dat slechts enkelen daaraan deel namenvoorzeker wel een bewijs dat velen zich hier nog ergeren aan het woord vooruitgangdat overigens het wachtwoord onzer eeuw mag genoemd worden. Door den ongunstigen indruk daarvange- "voelde ook geen der aanwezigen lust, het aan- (gevangen werk te vervolgen. Te Seboondijke is op 22 December tot h< tofd-onderwijzer benoemd de heer P. Barenlsen, te Aardenburg. - - Tot hoofd-onderwijzer te Kats (Noord-Beve- lam i) is benoemd de heer J. Sturmthans hulp- ondt vwijzer te Middelburg. De onlangs te Middelburg opgerigte Werk- mans-vereeniging" bragt jl. zaturdag avond naar aanleiding van de aanneming der onteige- ningswet voor de spoorweg-en kanaalwerken in deze provincieserenades bij fakkellicht aan den commissaris des koningsaan den burgemeester der gemeente en aan den heer mr. G.A.Fokker, lid van de tweede kamer der staten-generaal. Eene commissie uit genoemde vereeniging bood den commissaris des konings bij die gele genheid een adres aan waarin hembehoudens den eerbied en de achting der vereeniging voor Z. M. den koningdankbare hulde werd gebragt voor de wijze, waarop hij de belangen van Zee- land heeft voorgestaanmet verzoek tevens om dit adres aan den minister van binnenlandsche zaken te willen doen toekomenwaardoor ook dien minister openbare hulde namens den wer- kenden stand gebragt wordt. DetT heer mr. G. A. Fokker werd mede een adres van dezelfde strekking aangebodenwegens de behartiging van Zeeland's belangen in de tweede kamer der staten-generaal. De advocaat-generaal mr. Karseboom heeft in de zitting van den boogen raad der Neder- landen van 27 December jl. geconcludeerd tot verwerping van het beroep in cassatieingesteld door J. V. van der Ilalen en nog twee anderen tegen een arrest van het hof in Zeeland waarbij zij zijn scbuldig verklaard, de hier bovengenoemde aan 27 valscbheden in onderhandsche gescbriften en bet desbewust gebruik maken van 11 der- zelvenen de beide anderen aan 12 bedriege- lijke opligtingen, in gemeeu overleg gepleegd enz. De uitspraak is bepaald op den 16 Ja nuary e. k. Het bedrag der bij de redactie van de Tijd ingekomen giften voor den Paus was op 30 December geklommen tot f 45,374,231. Te Bladel is een molenaar voortvlugtig omdat hij zoo men zegteene groote menigte graan bij het malen met kalk heeft vermengd. Een buiten de boteringepoort te Groningen wonende warmoezenier riep een dezer dagen de hulp in van een geneesheerhij bleek aan een ligte verkoudheid te lijden. Den volgenden morgen ten 7 uur in ijlenden toestand opstaande, gaf hij aan zijne vrouw te kennendat hij zich wilde verbrandenaan welke bedreiging bij ge- volg gaf door zich op het vuur te werpen. Zijne vrouw wendde terstond alle pogingen aan om hem dat te beletten dooa bet gelukte baar niet, voor dat hij werkelijk reeds eenige brandwonden bad bekomen. In de worsteling met baren man werd zij hem eindelijk zoo ver meester, dat bij op den vloer kwam te liggen en wel in de na- bijheid van een wieg, waarin een hunner vier kinderen lag ongeveer 20 weken oud. Toen echter kloin de razernij van den man ten top geheel zinneloos greep bij als een tijger het kind aan en beet de geheele regterwang, een ge- deelte van de linkerwang, de bovenlip en den neus tot op de neusbeenderen af. Met inmiddels opgedaagde hulp gelukte bet eindelijk den man onschadelijk te makenen heeft men den lijder zwaar geboeid naar bet hospitaal overgebragt. Van de uitgebeten oppervlakten van het gezigtje heeft men slechts een klein gedeelte kunnen terug vinden zoodat de aanhecbting onmogelijk werd gemaakt. De nieuwe koning van Belgie heeft eene aanschrijving doen rigten tot alle de banken van leening in dat koningrijkmet verzoek van mededeeling van het getal pandenin die ban- ken geplaatsten waarop niet meer dan 10 francs per pand is beleend. Men verwacht dat bet doel dier aanschrijving is om alle die panden met de daarop verschuldigde interessen te lossen en ze aan de inbrengers gratis terug te geven. De Belgiscbe dagbladen doen opmerken dat ook zonder een nader koninklijk besluit kracbtens de bepalingen van bet besluit van December 1840, de titel van „hertog van Bra bantis overgegaan op den graaf van Hene- gouwenden vermocdelijken erfgenaam van de kroon. Men leest in de Eecloonaer Men doet ons eene mededeelingwelke wij uit hoofde van plaatsgebrek met spijt moeten verkorten. De heer J.B.Caveyebijgenaamd Garibaldi, majoor der burgerwacht van Basseveldein groot uniform van majoor der burgerwacht van 1830, heeft nogmaals een blijk gegeven van de uit- zonderlijke vaderlandsliefde die hem bezield. De lijkplegtigheid van Leopold I en de inhul- diging van Leopold II vonden hem te Brussel in het koninklijk paleisin den rouwstoet naar Laekenin den tempel bij de koninklijke graf- stedein bet paleis der natieen in den kring der opperofficieren van het leger. Na de pleg tigheden voerde de heer Caveye het woord tot de generaalsonder welke hij gemengd was en liet daarbij niet na zijne diensten te herinneren aan het vaderland bewezen in 1830op de gren- zenen ook niet zijne onverbreekbare trouw aan koning en vaderland uit teroepen; in 1848 herkozen tot majoor der burgerwacht, werd hij, ofschoon buiten dienstjarenals dusdanig her- benoemd in 1854 altijd te Bassevelde. Men jzegtj dat de uniform van den heer Caveye zeer werd opgemerkten dat men daaraan maar iets te ontbreken vond namelijk het ridderkruis. Te Brussel verhaalt men elkander het vol- gende„De hoofdredaeteur van het Fransch dagblad Le Siecle bad bij de eerste tijding van bet overlijden van koning Leopoldmet den snel- trein een der leden van de redactie naar Brussel gezonden om in zijn blad al de bijzonderheden te kunnen verkalen van de revolutiewelke noodzakelijk moest uitbarsten voor de troonsbe- stijging van Leopold II. Deze redacteur, door bet publiek gerucht niet genoemd, komt des avonds te elf uren twee en twintig minuten aan de gare du Midilaat zijn goed op eene vige- lante laden en geeft last aan den koetsier om hem de barricaden te laten zien. Deze brengt den reiziger zonder aarzeling naar de place des barricades, boudt stil bij het hekaldaar, opent bet portier en zegtmijnheer wij zijn er. Wat berneemt de Parijzenaardie geen enkel spoor van omvergeworpen omnibussen of opge- boopte straatsteenen zietwaar zijn dan de bar ricades Hier is de place des barricades mijnheerAh zoozegt de ander, hier zal men ze dus maken Maar men is ernaar 't schijnt nog niet mede begonnen De koetsier be- grijpt er niets van en zegt: Neenmijnheer nog nietBreng mij dan naar het naastbijzijnd logementdit geschiedde en den koetsier reed hem daarheen onder een glimlach over de bizarre vreemdelingen die 's avonds te half twaalf uren de place des barricades willen gaan zien. Des anderen daags zocht de redacteur van de Siecle nog eenigen tijd naar de gedroomde revolutie vond niets en keerde den daaropvolgenden dag naar Parijs terug." Twee kooplieden uit Verviers bevonden zich nu kortelings aan het donanenbureau te Haumontzij waren toen in bezit eener waarde van 700,000 francs. Nadat de visitatie bad plaats gevondenbemerkten zij dat al hunne waarde verdwenen was. Het bleek weldra dat een der aldaar aanwezigen zich bedriegelijk de kwaliteit van douanen toegeeigend baden zich na dat onderzoek en toeeigening spoedig uit de voeten wist te maken. De hoofdinspecteur der telegraafdienst te Keulen de beer Ludvmg heeft octrooi genomen op een verbeterden telegraaf-toesteldoor mid- del waarvan het overgeseinde telegram met let ters op de papieren strook wordt gebragt, zoo dat het voor ieder leesbaar is. Vooreerst zal daardoor de duidelijkheid zeer worden bevorderd en het maken van afschriften voortaan onnoodig zijnindien men dit tot bevordering van den spoed of om andere redenen wenschelijk acht. Te Maagdenburg is dezer dagen een be- roemd geneesheer, dr. von dem Fischweiher overleden die een merkwaardig testament heeft nagelatende leer namelijk omlang te leven. Hij zelf werd 109 jaar oud en zijne leer wordt dus wel eenigzins bevestigd. Het groote geheim om oud te worden bestaat daarindat men zoo dikwijls mogelijk en in elk geval ge durende zijn siaaphorizontaal ligt in de rigting van de as der aarde met het hoofd naar de belanghebbendcn reeds twee ergaderingen zijn gehouden, n bestaat "om eene deputa til liertog van Buckingham, jeheimen raad, ten einde de aandacbt der regering russel26 Aug. De bur n brief aan do dagbladen ngerustheid, welke in de lit de epidemie bij de be igegroud is, en dat de ge }r hoofdstad gunstigcr is ;en van Julij of in bet be Brugge van den 1 dezer, 't welk 11. maandag op artijdeus den defile der koning en de koniugin een koopman met klcine gevuld. De arrae kerel 'ere tie koning maar bij -lingin zag hem van op bet van hare dienaren. Deze Iringt door de menigte tot agt: ,hoeveel lucbtbollen fe koopman. ant.voordde t gij ze mij verkoopen en n autwoordde „daar zijn •ijzenmaar voor twintig 5'even," „daar zijn dertig r, „'t is de koniugin .die lg-in mijnheerde konin- ;in leve de koninglove Eu bij roeptdanst en ied doet in zijne band de linken. Alsdan ging hij tn wegstootende eu altijd niuginH. M. heeft in 'gendat zij eenen ge- Indien go morgen te ine lucbtbollen ziet voor- nietzij zul len van Laa- ile kouinglijke kinderen k beb ze zorgvuldig in iewagen zien bergen." ihandel te Doornik, heeft ■ring gehoudenwaarin, belangrijkste zaken, ook dat de werkende stand, >;en finantieelen toestand r weiuig daarvan gepro- engevolge van bet druk Meii heeft besloten 0111 3 regering in te roepen, gepaste middelen tegen Independance bet vol- nische Zeitungwaarin s onderhandelingeu tus- 's Gravenhage eu Ber- tig lot van Limburgen Luxemburgheeft in ldruk gemaakt. Toen 1830bet groothertog- 1 werd tusscben Belgie 9ning Willem I toe andsch-Limburg in bet adevergoeding voor het londdoor bet afstaan iiixemburg aan Belgie ikking gaf voortdurend uithoofde van de op- or aan de Nederlandsche d. Thans nu bet ver- ngt bet Nederlandsche urg zal worden vrijver- ran Berlijn schijnt aan illen gevendoch on- »roothertogdom Luxem- h-verbond zal blijveu fdstad door een l'ruis- 1 blijven. Het Ncder- aat niet in verband met 'rg, en daar dit groot- Nieuws- en Advertentieblad VTOR Na de staatsbegrootiog voor 1866 ook door de eerste kamer 'er staten-generaal is aangenomen meenen wij te raoeten mededeelt den uitslag der stemming over de varsehillende hoofdstukken als I. Huis des koningsalgemeene stemmen. II. Hooge Collegien m IIL1. Buitenlandsche aaken38 voor 3 tegan. IIIB. Roomsch-Catliolijke Eeredicnst, 10 5 IV A. Justitie37 2 1VB. Hervormde Eeradienst, 29 4 V. Binnenlandsche zaken29 6 VI. Marine. 24 ,11 VIU. Nationale schald34 m 1 VII3. Finaneien., 83 2 VIII. Oorlog28 7 1 IX. Kolonien 16 M 9 X. Onvoorziene uitgaven34 7 XI. Middelen. 27 2 /7<vi V IJifgevers in le lendcn, de prija van 1 lol 4 I meer 10 Cents, belialte Inc. in

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1