No. 245. Woensdag 27 December 1865. 5de Jaarg. ALGEMEEN ZEEU W SCH-V LA ANDEREN. Ill 1 Bit Da H eekblad wordt el ken Woensdarj morgen uilgegeven big J. Sturm, le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drip mnnndo, 7 d do cents Men abonneert zich big alle Boekhandelaren, Posldirecleuren en Br^enbushouders Advertentien aelieve m en aan dit mC0 P?Sl mie, U,k Duujz.hg des avoads to, 6 «re: deprij, m,n M 4 regcls is 40 cents, voor elken regel meer 10 cent.,, behokc 35 cents zegelregl Zirdi",d2u'i!",. Bij koninklijk besluit van den 20 December jl.no. 46is benoemd tot betaalmeester te Sas-van-Gentde heerjhr. .17. A. P. F.Nahuijs, tbans ontvanger der directe belastingen en ac- cijnsen te Ilazerswoude c. a.uit welke betrek- king hem tevens een eervol ontslag wordt ver- leend. -r Bij beschikking van 23 dezerheeft den beer minister van binnenlandsche zaken goed- gevonden te benoemen tot secretaris bij den geneeskundigen raad in Zeelanddr. C. P. Poris Koolhaas In ethieder afdeelingen van de eerste ka- mer der staten-generaal werd de zaak der calami- tense polders in Zeeland op nieuw ter sprake gebragt. De heer Fransen van de Putte gaf te kennendat hij zich in geenen deele met het gevoelen der regering in deze zaak vereenigen konen door hem werd eene die zaak betreffeude nota overgelegdwelke als afzonderlijke nota bij het verslag is gevoegd. In zijne Memoric van Anhvoord wordt door den minister van binnenlandsche zaken het hier- boven ontwikkelde hoofdzakelijk als volgt be- antwoord De minister kan de zaak der calamiteuse polders niet anders inzien, dan dat, naar de grondwet en de provinciale wetde calamiteuse polders met andere waterschappen gelijk staan hetgeen niet beletdat zij ondersteuning zoo van de provincie als van het rijk met billijkheid knnnen inroepen. De minister beantwoordt wij- dersop de bekende grondende op nieuw in do afzonderlijke nota aangevoerde argunienten. Niets zal den minister aangenamer zijn dan dat het gewestelijk bestuur spoedig zoodanig besluit neme, hetgeen aan den koning ter bekrachtiging kunne voorgelegd worden. Dat benoeming eener staatscommissie tot dit doel zou leiden, schijnt den minister meer dan twijfelachtig. - Uit de stukken dezer dagen tusschen den minister van oorlog en de eerste kamer gewis- seld blijktdat de minister van plan isde opruiming van vestingen voorshands niet verder uit te strekken dan tot die van VeereBergen- op-Zoom en Bath. Op last van het departement van oorlog zullen de thans bij het leger gedragen wordende schouderbedekkingen door een slevigerdoch gelijk model vervangen worden. Oe commissaris des konings in deze pro vincie heeft bekend gemaakt, dat de sluiting der jagt op klein vvild ook met schietgeweerin deze provincie is bepaald op zaturdag den 30 December aanstaande met zons-ondergang en dat het tijdstip van de sluiting der jagt' op houtsnippen en waterwild nader zal worden vastgesteld. jNeuzen, 25 December. Dingsdag 10 dezer heeft de inhuldiging plaats gehad van de eerste seetie van den spoorweg Gent—Neuzen (van Gent tot^ Selzaete). De rijtuigen zijn van een geheel nieuw maaksel en zijn uiterst keurig die van de derde klasse zijn' zoo schoon en ge- makkelijk als velen van de eerste klasse op andere wegen in Belgie. Voorloopig wordt niets anders vervoerd dan vrachtgoederenten einde zoowel de rails te beproeven als om de wachters en de policie op den weg in hunne werkzaamheden te oefenen in de eerste dagen van Januarij a. s. zalnaar wij vernemen, de dienst geregeld zijn en de ge- legenheid tot vervoer ook voor reizigers worden opengesteld. ^en nam^^a» van vrijdag den 22 dezer is de Amerikaansche sckoener Tree Sisters, kapt. Upton, van Antwerpen naar New-York bestemd, op de hoogte van Baarland in brand geiaakt en eene prooi der vlammen geworden. Omstreeks 6 ure in den avond werd alhier de brand zigtbaar en leverde ons tot omstreeks 11 ure een prachtig gezigt. Hoek 23 December. In deze week heeft de Bommissie voor het inzamelcn en uitdeelen der nieuwjaarsgiftenzamengesteld uit ledeu van het Diaconie-armbestuur, van den Algemeene armen en een der wethouders, hare werkzaam- lieid aanvaarden heeft zich mogen verheugen bij haren rondgang in eene zeer milde collecte zijnde het bedrag in geld en geldsvvaarde f 474. Dank zij allereerst den gevers gebragten moge het voorzien in den nood van armen voor hen de vreugde zijn over hun geven. Dank zij ook aan de commissie gebragt voor hunne belang- looze en onvermoeide pogingen dat hare vol- doening voor alles wat zij te werk stelde, zij, het beste doel bevorderlijk te zijn geweest, namelijk leniging van armoede en beoefening van barm- hartigheid. De heer F. B. Nunninkhulponderwijzer op de openbare school te Eedeis benoemd tot hoofdonderwijzer aan de openbare school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs te Boxtelin Noord-Brabant. In den nacht van 20 dezer is te Vlissin- gen eene vrouw bevallen van drie kinderen. Als bewijs van opmerkelijke groeikracht of buitengewone vruchtbaarheid kan vermeld worden, dat in den tuin van den landman Iilaas Wisse, onder Meliskerke, in de vorige week een schoteltje nieuvve rijpe frambozen geplukt zijn, terwijl een appelboom met vele bloemen en een an dere met nieuwe halfvolwassen vruchten prijkten. Voor den hoogen raad der Nederlanden werd op 19 dezer behandeld het beroep in cassatie ingesteld door Johannes Nicolaas van der IJalen zaakwaarnemer, en nog twee anderentegen een arrest van het hof in Zeelandwaarbij zij zijn schuldig verklaardde hier bovengenoemde aan 27 valschheden in onderhandsche geschriften en het desbewust gebruik maken van 11 der- zelven en deswegens veroordeeld tot een tucht- kuisstraf voor den tijd van zeven jaaren de beide anderen aan "twaalf bedriegelijke oplig- tingen in gemeen overleg gepleegden deswege veroordeeld ieder tot een jaar gevangenisstraf. Namens een der requiranten heeft de advocaat mr. D. van Lck de cassatiemiddelen voorgedra- gen en toegelicht. Bij vonnis der regtbank te Middelburg van 5 October, werd Willem Cornelis Meijer geboren te Nijeveen, laatst verblijf houdende te Zuidzande na vroeger predikaut te zijn geweest bij de Hervormde gemeente te Retranchement schuldig verklaard aan landlooperij eu te dier zake veroordeeld tot zes maanden gevangenis straf,^ met bevel dat hij na het einde van zijn straftijd zal worden overgebragt naar een be- delaarsgesticht. Van dit vonnis is de beklaagde in hooger beroep gekomen. Het hof heeft den 19 dezer daarop uitspraak gedaan en bij zijn arrest aangenomendat het bewijs niet is ge- leverd dat de beklaagdenu appellantzich opzettelijk zou hebben schuldig gemaakt aan hetgeen hem is ten laste gelegd. Met vernieti- ging van het vonnis des eersten regters, heeft het de schuld des beklaagden onbewezen ver klaard en hem vrijgesprokende kosten te dra- gen door den staat, met bevel dat hij onmid- dellijk in vrijheid zal worden gesteldten ware hij om andere redenen in hechtenis behoorde te blijvenhetgeen echter niet het geval is. De Landbouw-Courant dringt bij de vee- houders aan op het gebruik van zout bij de vee- voedingwaarvan hier te lande zoo weinig ge bruik wordt gemaakt. Door de te Klundert gestationeerde briga dier der marechaussee is in de laatstvorige week onder V illemstadeen arbeider gearres- teerd, die, met verbreking van het slotaldaar een wagenhuis had geopend om wat turf mede te nemen. Toen de eigenaar, verwittigd zijnde dat_ zijn wagenhuis openstondden diefbij het schijnsel der maanin zijn voornemen verraste en hem vroeg wat hij daar deedwas het la- konieke antwoord: „Een brandje meenemcn baas." Men berigt uit Moergestel 20 December: Dat de Engelsche varkens geschikt zijn tot zware bemestinggetuigt het navolgende Een big van Mei is den geheelen zomer gevoederd metafval uit den tuin en de keuken en met de noodige karnemelk. In Augustus begon men met raauwe aardappelcn te voederenzoo dat dit varken hiervan gebruikt heeft 20 bossche vaten daarbij gehad 15 dito vaten eikels ongemalen. Dit varken in November geslagt zijnde had de zwaarte van 111 kilo zuiver aan den haak. Goed- kooper kan men waarlijk geen varken in zulk een korten tijd mesten zonder een spatje rneel zonder de massa hout, die anders onder den voederketel verstookt wordt, want het hout re- kent de boer zoo nietmaar dit bedraagt bij de duurte van het hout per jaar voor varkens en koebeesten nog al een geheele som. Het is jammer dat men niet meer algemeen aan die biggensoort kan komenwant op de markten vindt men ze nog niet. Deze varkens zijn niet zoo lang en gerekt als de gewonezijn meer gedrongen en kleiner van stukdoch desniette- min kan men ze toch nog al tot een geheele zwaarte opvoeren. In den Belgischcn Monileur van den 21 dezer leest men het navolgende: „De leden van het kabinet hebben gemeendhunne porte- feuilles ter beschikking te moeten stellenden dag nadat door den koning de eed was afge- legd. De koningde kieschheid waarderende waarvan deze stap getuigdeheeft op de meest welwillende wijze den wensch aan den dag ge- legd dat de ministers in de hooge waardigheden zouden aanblijvenwelke hun door wijlen zijn vader waren toevertrouwd. Dien ten gevolge hebben de ministers de leiding hunner departe- rnenten hervat. De kamer van afgevaardigden heeft op 22 dezer zonder beraadslaging en met algemeene stemmen 0}> e6n na aangenomen het wetsontwerp, waarbij, krachtens art. 77 der constitutie, het bedrag der civiele lijst bepaald wordt op 3,300 000 francs, alzoo ongeveer 800,000 francs hooger dan te voren. Bovendien is een buitengewoon krediet van 700,000 francs toegestaan voor de restauiatie en het ameublement der koninklijke paleizen. De kamer van volksvertegenwoordigers in Belgie heeft op 21 dezer hare werkzaamheden hervat. Bij de opening der zitting heeft de heer Trere-Orban de kamer aangenaam verrast door de indiening van een wetsontwerp tot afschaf- fing der lolreglen op de rijksircgen. Deze Ian"- gewenschte kervorming zal uitennate goed ont° vangen worden door het plattelanddat er een geschenk in zal zien bij gelegenheid der komst tot de regering van den nieuwen koning. Leopold JI heeft bepaald allerharten veroverd. Er is maar d6n stem over de bewonderenswaar- dige wijze waarop hij zijne regering heeft aan- gevangen. In de aanstaande lente zal de koning een be- zoek brengen aan alle steden des lands.° Indien wij wel zijn ingelicht zal 's konings eerste be- zoek Antwerpen gelden. Dit is welligt de eenige stadwaar men tot biertoe nog geen blijk geeft van den uitmuntenden indruk en de tevredenheidwelke zich overal elders uiten. Namens H. M. de koningin van Engeland is miss Andrewseene der staatsdames van koningin Victoria, uit den eigen mond van de koningin van Belgie komen vernemen eene ge- detailleerde schets van de laatste oogenblikken van wijlen Leopold I. De heer Ghemar, te Brussel, heeft ten voor- deele van de armen aldaar 20,000 portretten van wijlen Z. M. Leopold I verkrijgbaar gesteldad 25 cent per exemplaar. De tandmeester Brack, te Breslau, heeft een werktuig uitgevonden dat hem in staat stelt door middel van galvanisch licht den mond in- wendig te verlichtenwaardoor men in staat is dit in alle bijzonderheden te zien. Het werk tuig staat in verband met een camera obscura waardoor de inwendige deelen vergroot worden.' Men acht de uitvinding van zeer groot belang voor de genezing van mond- en keelziekten. Uit Parijs meldt men dat aldaar de pok- ken en mazelen sedert eenige dagen vrij sterk heersehen. De cholera nam insgelijks wedei toe gemiddeld stierven er nu dagelijks twintig menschen aan. Van zekeren Parijscben doctorJoberl dc Lambatlr genaamddie onlangs krankzirinig Nieuws- en Advertentleblad VO E

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1