No. 243. Woensdag 13 December 1865. 5de Jaa ALGEMEEN MiWSnn-V LA LNDEREN. 1N1LI1M MM. BUlTgNLAfifDSGHE BUM. Dii Weekblad ivordt el/ten Woensdag morgen uilgegeven big J. Sturm, le Nsuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneerl zicli bij alle BoekhandelarenPosldirecteuren en Brlevenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uilgever in le zenden uilerlijk Dingsdag des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elke plaalsing. De eerste kamer der staten-generaal heeft gisteren hare werkzaamheden aangevangen. In de zitting van de tweede kamer van jl. maandag, is de beraadslaging over het voor- stel van enquete van den heer van Zuijten van Nijevellvan Arnhem wegens de verkiezing in Limburg, aangevangen en gisteren voortgezet. Wij vernemen dat eerlang de schouderbe- dekking, pas bij de infanterie ingevoerdweder zal worden afgeschaft en door eene andere ver- vangen. JNeuzen, 7 December. Gedurende de vorige maand zijn bet kanaal alhier opgevaren 33 zeeschepen, metende 5262 tonnen en 177 binnenschepenm. 14768 t.en afgevaren 46 zeeschepen, m. 8781 t.en 262 binnenschepen m. 14716 t.sedert 1 Januarij 1865 opge varen 419 zeeschepenm. 66639 t.en 2750 binnenschepenm. 140746 t.en afgevaren 371 zeeschepen, m. 69104 t.en 2745 binnen schepen, m. 137174 t.in de elf eerste maanden van 1864 zijn opgevaren272 zee schepen m. 39965 t.en 2843 binnenschepen m. 140522 t.en afgevaren 227 zeeschepen m. 39342 t.en 2737 binnenschepen, m. 1306801. Door den kerkeraad der Hervormde ge- meente alhieris thans tot leeraar beroepen de heer J. G. Onnelpredikaut te Westkapelle. Bij een zeer uitgebreid vonnis der arron- dissements-regtbank te Middelburg van den 6 dezer maandwaarvan de voorlezing ongeveer een uur duurdeis aan de ingelanden der wa tering van Slippendamme afdeeling Eecloo en Lembekeontzcgd de eisch door hen ingesteld tegen den staat of het bestuur der domeinen strekkende om te hooren verklarendat de eischers zijn eigenaren van de bij dagvaard aan- gewezen perceelen in den Aardenburger haven- polder enz. De heer J. V. Ilogerzeil, predikant te Sluis heeft de betrekking als director der Nederland- sche zending-vereenigingaangenomen. Het prov. geregtshof te Arnhem heeft de zer dagen uitspraak gedaan in eene zaak, die voor velen en vooral voor den landbouwenden stand, in den tegenwoordigen tijd niet zonder belang is te achten. De koopman D. C. de J. had per stoomboot van Gorinchem te Tiel aan- gevoerd een aantal kalveren waarvan een ge durende de reis werd aangetast door het zooge- naamde kwartiervuur. Bij aankomst te Tiel moest dit kalf op een wagen worden geladen en werd alzoo vervoerd naar Ophemertdoch op het grondgebied dier gemeente aangekomen, door den eigenaar verkocht en onmiddellijk naar Tiel teruggevoerd. Gemelde J. werd daarop voor de regtbank te Tiel vervolgd wegens het niet doen van aangifte van de ziekte van een kalf aan het hoofd van het plaatselijk bestuur zijner woon- plaats. Bij vonnis van 5 October 11. werd hij door de regtbank ontslagen van alle regtsvervol- gingwelk vonnis op het hooger beroep van den officier van justitie door het hof is bevestigd. Het hof overwoog, dat bij de wetten van 30 Mei 1840 Slaatsblad no. 16) en 9 July 1842 (Staatsblad no. 12) welk laatste strekt tot aan- vulling en wijziging der eerste) gemaakt en uitgevaardigd tijdens het bestaan der destijds heerschende longziekteniet anders is bedoeld, dan dat aangifte zoude worden gedaan van zulk hetwelk verdacht werd met de longziekte te zijn besmet, maar geenszins van alle ziek vee, on- verschillig de kwaalwaaraan het lijdende mogt zijn dat wel is waar art. 5 der laatstgenoemde wet eene uitbreiding bevat van de bepalingen van art. 459 C. P., doch Meruit niet kan wor den afgeleid dat de veehouder verpligt zoude zijn van elke ziekte van zijn vee aangifte te doen en datdaar in casu van geene besrnettelijke ziekte sprake was, de aangeklaugde tot ge'ene aangifte gehouden was. Naar wij vernemen heeft het openbaar mi- nisterie zich tegen dit arrest in cassatie voorzien. Uit 's Bosch meldt mendat te Klundert de runderpest is uitgebroken. Van 30 stuks vee in den stal van den landbouwer A. Ver- 1 rneulen aanwezig, waren er op 6 jl. 7 door de ziekte aangetast; een was bereids afgemaakt. Bij den burgerlijken stand te 's Hertogen- bosch zijn in de afgeloopen week tweelingen aangegeven van eene vrouwdie in Januarij dezes jaars ook van een kind bevallen is, en dus drie kinderen ter wereld bragt in den tijd van tien maanden. Te Geesterengemeente Tubbergenis de vrouw van G. Timmer aldaar voor de derde maal van drielingen bevallen. De moeder be- vindt zich met hare jonggeborenen zeer wel. Te Maastricht is een huisgezinbestaande uit den vaderde moeder en twee kinderen bijna verstiktten gevolge van het onvoorzigtig laten branden eener kagchel nadat men zich ter nachtruste begeven had. Daags daarna was de moeder nog niet buiten gevaar. Aan de Asser Couranl wordt uit Grouw (Friesland) geschreven Een zoogenaamd on- derwijzer zal in 't gehucht G.onderwijs ge- ven in eene praamgekocht voor f 26 (zegge zes en twintig gulden). Een lokaal tot dit goede doel zal op de praam worden getimmerd. Een Boheemsch regtsgeleerdete Praag woonachtigheeft zich aangeboden voor de militaire dienst in de Ned. kolonien. Bij zijn schriftelijk in verstaanbaar Hollandsch gesteld aanbod geeft hijbij eene opsomining zijner kundighedente kennendat hij de volgende talen spreektHoogduitsch NederduitschEn- gelsch, Zweedsch, Fransch, Italiaansch, Spaanscb, Portugeesch Romanisch Russisch Poolsch Servisch, Hongaarsch, Nieuw-Grieksch, Turksch, Arabisch Perzisch Hindostansch Maleisch en Tahitischen dat hij zich ook in de Chinesche en Japansche talen tamelijk verstaanbaar kan maken. Hij verklaart zich bereidt dit alles te bewijzen. Koning Leopold is den 10 dezer, des voor- middags ten 10 uren en 10 minutenop het paleis te Laeken overleden. De doodstrijd ving ten 8 ure aan. Rondom het sterfbed stonden geschaard de kinderen en kleiukinderen de Protestantsche leeraar, de heer Beckerde ministers, de president der tweede kamer en die van den senaat, generaal Lahure adjudaut van dienst, enz. De koning ontsliep zachtkensterwijl zijn hoofd rustte op zijn hand. Belgie betreurt den eersten monarch dien hot in den loop der eeuwen bezat. Zijn naam zal ten innigste met het zelfstandig bestaan van Belgie verbonden blijven. Zijn nagedachtenis zal de toekomst van het land voor een deel be- heerschen. De troon door zijn verscheiden ledig ge worden, zal worden ingenomen door zijnen oud- sten zoon prins Leopold Lodewijk Philips Marie Victorhertog van Brabantdeze zal zeker nog de vruchten inoogsten van de groote daden en de doorluchtige reputatie zijns koninklijken vaders. De begrafenis zal op den 16 December, den dag waarop de koning zijn 76ste jaar zou zijn ingetreden plaats hebben. Daags na de begrafenisplegtigheid (zondagl7 dezer) zal de troonsopvolger in de vereenigde zitting der beide kamers den vereischten eed afleggen. In het land heerscht de meest gewenschte kalmte. De vaderlandsliefde van het volk door den zegen van Boven gesteundzal meester blijven van het oogenblik. De natie is er zich van bewust dat zij niet beter de nagedachtenis van haren eersten koning vereeren kandan door hare onafhankelijkheidwaarvan koning Leopold een derhechtste zuilenwas, ongeschon- den te bewaren. Te-Laeken wordt naast het nieuwe kerkge- bouwwaarin het stoffelijk overschot van de eerste koningin der Belgen rusteen groote tem- pel opgeslagenwaarin de lijkplegtigheden voor koning Leopoldnaar de voorschriften der Lu- thersche kerkzullen gehouden worden. Het Belgische gouvernement is door aan- koop eigenaar geworden van den grooten centraal- spoorweg. Wanneer de kamers daaraan hunne goedkeuring verleenenzal de dienst op delijn van transito tusschen Nederland en Frankrijk veel beter geregeld worden dan nu het geval is. De policie te Antwerpen heeft onlangs ecu jongentje van 14 jaren gearresteerdwelke aan 't hoofd van een bende jeugdige dieven stoud. Niettegenstaande zijn jeugdige jaren is hij tot 3 gevangenisstraffen veroordeeld.'Juist toen men hem annhield was hij bezig een baal koffij open te snijdendie aan de voordeur van een win- kel stond. Eenige werklieden te Luik vervoegden zich de vorige week bij eene kaartlegster. Deze voorspelde hun dat den daarop volgenden zatur- dag in de fabriekwaarin zij te zamen werk- zaam zijn een groot onheil zon plaats vinden. De werklieden besloten hierop dien zaturdag zich niet naar de fabriek te begeven. Die dag Hep echter voorbij zonder dat men van eenig ongeluk in de fabriek vernomen heeft. De eige naar der fabriek hield hun een dag van bet werkloon atwelke zij toen van de kaartlegster wilden terugvorderendoch deze weigerde hier- aan te voldocn op grond dat hare profetie hierop berustte, dat het onheil zou hebben plaats ge- vonden, wanneer zij dien dag daar werkzaam zouden zijn geweest. Het aantal varkensslagters te Berlijndie het yleesch der afgemaakte dieren vooraf door scheikundigen doen onderzoekenalvorens het ten verkoop te stellenvermeerdert daar dage- lijks de aanleidende oorzaak is de vrees welke bij het publiek bestaat voor de trichinenziekte. De statistiek in Frankrijk toont denavol- gende nog al curieuse verhouding van het scboone geslacht aan. Er bevinden zich daar 18,741,037 vrouwen tegenover 18,645,276 mannen terwijl thans het getal meisjes 6,106,321 bedraagt, te genover het cijfer van 5,009,120 jongens. Er worden in I rankrijk 8,579,016 ongehuwde vrou wen 931,023 weduwnaars en 1,790,126 wedu- wen gevonden. In Londen berekent men de ver houding van 114 vrouwen tegenover 100 mannen. Men is er te Parijs in geslaagd om het electrogalvanisme aan te wenden tot het dooden van ratten. Door de ontploffing eener dergelijke batterij werden 2 tot 300 ratten gelijktijdig gedood. Ten bewijze der duurte en schraalte der petroleum ook in Frankrijk, deelen wij hiervan een staaltje mede. De vorige week kon de voor- stelling van een paardenspeldat gewoon is met petroleum verlicht te wordengeen plaats heb ben, doordien weinige oogenblikken bevorens de bepaalde opening van den cirquede petro- leum-leverancier liet weten, dat zijn voorraad uitverkocht was. Dezer dagen trad de zoon van den rijken bankier Rothschild, te Parijs, voor de balie ambtshalve als advocaat op voor een berucbten zakkenroller. Ondanks deze jonge advocaat dien beschuldigde met veel talent had verdedigd werd laatftgemelde toch tot eene zware straf veroordeeld. De Fransche dagbladenhiervan melding makende, voegen er hij, dat de heer Rothschild, door zich te belasten met de verde- diginggetoond heeft doordrongen te zijn van de spreuk onzer dagen, dat „Rijkdom adell." Men schrijft aan het te Rijssel verschijnend blad Echo du Nord: „Te Saint-Amand hcef't een bij zon der voorval plaats gehad, dat bewijst dat „niet alleen een bond maar ook een paard zeer Ifleuws- en Advertentiehlad V )OK Koning Leopold was geboren (ten 16 December 1790. Hij word 4 Junij l«3l gekozeu tot koning der Belgen aanvaardde 26 Junij voorwaardelijk en op 12 Julij van dat jaar bepaalde- lijk de kroon 22 Jnlij beklom bij den troon. Hij was ge huwd den 2 Mei 1816 met prinses Charlotte Angustedochter van wi;Ien George IF, koning van Groot Brittaunie en Ierland. weduwnaar den 6 Mei 1817. Hij trad voor de tweede maal in het huwetijk op D Augustus 18.12 met Louise Marie Tlerise Charlotte Isabelleprinses van Orleans, dochter vau wijleu koning Lodewijk Philips, overleden 11 October 1S50. Uit dit laatste huwelijk zijn drie kinderen gesproten: I. prins Leopold Lodewijk Philips Maria Victorkroonprius, hertog van Brabant, geboren 9 April 1835, gehuwd per procuratie den 10 en in persoon den 22 Augustus I853 met Maria Henrietta Anna, aartshertogin von Oosterrijk geboren 23 Augustus 1836, uit welk hunslijk gesproten zijn: 1 prinses Louisa Maria Amelia, geboren 18 February 1858; 2 prins Leopold Ferdinand Eltas Victor Albert Maria, graaf van Henegouwen, geboren 12 Junij 1859, en 3 Stephanie Clotllde Louise 11 ermine Marie, geboren den 21 Mei 1864. II. Philips Eugenius Ferdinand Maria Clemens Balduin Leopold Georgegraaf van Vlaanderen, geboren 24 Maart 1837. Hi. prinses Mdria Charlotta Amelia Augusta Victoria Clementina Lenpoldina geboren 7 Junij 1840 gehuwd 27 Julij 1857 met Ferdinand Maximiliaan Joseph aartshertog von Oostenrijk, keizer van Mexico.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1