No. 242. Woensdag 6 December 1865. ALGEMEEN 5de Jaajgg; ZEEl VSCH-VLAANDEREN. iLiM! ^rpK uiterlijk Dmgsdag, des avonds ten 6 ure; deprijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voorelkeplaatstng. Ill De eerste kamer der staten-generaal is by- eengeroepen tot hervatting der werkzaam- heden, tegen dingsdag den 12 dezer. Door de tweede kamer der staten-generaal zijn thans achtereenvolgens aangeno men de volgende hoofdstukken der staatsbegrooting voor 1866, als: De hoofdstukken VII A, Rationale Schuld en BFinancien, zullen, ten gevolge der af- treding van den minister van financien als krediet-wetten later door de kamer behandeld worden. De heer W. van Goltstein heeftin de zittin°- der tweede kamer van 30 November jl.verlof gevraagd om den minister van binnenlandsche zaken te interpellerenomtrent het voornemen der regering tot het al of niet intrekken van het wetsontwerp nopens de heffing der grondbelas- ting in Limburg. Volgens besluit der kamer van den 2 dezerzoude deze interpellate op 5 dezer plaats hebben. Het voorstel van den heer van Zuijlentot het instellen eener enquete omtrent de han- dehngen der ministersis in de afdeelingen der tweede kamer zeer ongunstig ontvangen. De slotsom van het onderzoek wasdat het gedane voorstelhoewel in het oog van eenige leden een niet af te keuren of zelfs noodwendig ge- volg van het voorgevallene in de Limburgsche zaak, naar 'tgevoelen der groote meerderheid ligt- vaardig is gedaaneen hoogstverderfelijke strek- king verraadt en nog daarenbovenwat vorm en inhond betreftten eenenmale verwerpelijk is. Uit Maastricht wordt berigtdat de pro vincial staten van Limburg besloten hebben, en wel met algemeene stemmen op e6n na (van baron de Keverbergzich niet tot den koning of de tweede kamer der staten generaal te were den met een adres tegen de op nieuw ingediende ontwerpen van wet tot verhooging van de grond- belasting in het hertogdom Limburg. Neuzen 4 December. Vreugde en droef- heid wisselen elkander voortdurend af. Hier- van hadden we in deze gemeente weder een blijk, waar men, kort geleden met droefheid en verslagenheid vervuld over het zoo onverwachts verlies van den burgeraeester Bo Isop jongst- leden donderdag de duidelijkste bewijzen van blijdschap gafover de spoedige vervulling van het meer en meer gewigtvol wordend ambt van burgemeester dezer gemeente. De heer J. A. van Bovenbij koninklijk be sluit van den 18 der vorige maandno. 71tot burgemeester van Neuzen en Hoek benoemd werd dien dag alhier geinstalleerd en de ge- meentenaren, eere verlangende te geven wien eere toekwam, hadden allerwege door het uit- steken der vlaggen een feestelijk aanzien aan de gemeente gegevenen tevens getoonddaar- door en door de stemming die overal heerschte het meuwe hoofd van het gemeentebestuur zijnen rang waardig te willen ontvangen. Omstreeks 10 uren in den morgen zag men de stoomboot de Schelcle, waarmede de nieuw benoemde burgemeester venvacht werd met de nationale kleuren in top, de haven binnen stoomen. Op de meuwe aanlegplaats bevonden zich ter zyner ontvangst, de wethouders met den gemeente-secretarisen waren tevens zoo om den burgemeester te complimenterenals om hem de gemeente binnen te leidenvergaderd eene terewacht tevoet, bestaande uit 24 jonge- lmgen, onder de leiding der heeren J. A.^de Bidder, J. LeitmsCz.A. C. N. Grenu en F. Sturm, het muziekgezelschap Apollo, de hier gevestigde afdeeling van het Metal en Kruis en de societeit hendragt maakt Magi, alle met hunne vaandels. Onder het lossen van vreugdeschoten van een in de haven liggend landsvaartuigen het spelen van het volkslied door voornoemd mu ziekgezelschapwas de boot de aanlegplaats genaderd en betrad de burgemeester Neuzens grondgebied. De oudste wethouder, J. de Jonge, verwel- komde hem en bragt hem de gelukwenschingen van het gemeentebestuur met de hem van wege den koning toegekende onderscheiding over, waarna hij zijnen mede-wethouderde heer J. C. SleenkampP Wz.en den secretaris en ver- volgens de hoofden der verschillende hierboven vermelde corporationaan hem voorstelde. Nadat de heer de Biddernamens de Eere- wachten de heer J. B. de Meijernamens de afdeeling het Melalen Kruis, mede hunne hulde in warme bewoordingen aan den burgemeester hadden toegebragt, stelde de stoet zich in be- weging naar het gemeente-raadhuis. Daar gekomen werden in de raadzaal de leden van den raad en de gemeente-ontvanger aan hem voorgesteldwaarna hij in kernach- tige taal, waarin het besef doorstraalde van het gewig-t der betrekking die hij op zich nam het gemeentebestuur toesprak en verklaarde het voor- zitterschap daarvan te aanvaarden. De installatie geeindigd zijnde, werd ook ten raadhuize door hem dank gezegd aan de hoof den der bovengenoemde societeiten, en werd verder eenigen tijd in genoegelijk bijeenzijn doorgebragt. Ten 2 ure verliet hij de gemeente, om te Hoek mede als burgemeester dier gemeente te wor den geinstalleerd, van waar hij omstreeks 7 uren des avonds terugkeerde. Op het raadhuis werden hem daarop van wege de leden van den raad eenige ververschingen aangeboden en werd de avond verder genoege lijk gesletenen terwijl de feestelijkheid ook buiten meer en meer levendig was geworden en allerwege eene menigte vuurwerken werden af- gestokenbragten de Eerewacht en het muziek gezelschap Apollo ten 9 ure ZEd. G. aldaar eene serenade met fakkellicht. Na afloop daarvan werd, na een optogt door de strateneen gelijk eerbewijs door gezegde muzieksocieteit gebragt aan den heer majoor garnizoenskommandantals hulde der burgerij en als bewijs van dank voor de door hem ten behoeve van het gevierde feest verleende mede- werking. Ditlaatstestrekte tevens om, ter gelegenheid der ontvangst van eenen nieuwen burgervader op nieuw aan te toonen dat Neuzens burgerij' wenschteensgezind en broederlijk te leven met het garnizoen. 1 erwijl het feest in de beste orde en onder begunstiging van het schoonste weder afliep kon men tevens, zoo bij den feestelijk ontvan- genenals bij de feestvierende ingezetenenbe- merken dat de eerste indruk, die steeds den meestblijvenden is, wederzijds gunstig was ge- weesten dat de laatstena kennismaking met den eersten, gerustelijk van dezen durven ver- wachten, dat hij naar zijn vermogen zal mede- werken om vooruitgang en bloei van gemeente en ingezetenen te bevorderen, en om met onver- moeiden ijver te waken voor de behartiging der belangenyooral daar, waar het noodig is om de ontwikkeling van Neuzen te vergemak- kelijken en om de struikelblokken, die zich hier of daar mogten voordoenweg te ruimen. Van harte vereenigen wij ons dan ook met den dien dag herhaaldelijk uitgesproken wensch, dat zijn bestuur lang en gelukkig en den bloei der gemeente bevorderlijk zijn moge. Iloek 9 30 November. Voor onze gemeente was het heden een vreugdedag. De onlangs door Z. M benoemde burgemeesterin de plaats van ckn afgestorvenen die slechts eenige maan- den in deze gemeente werkzaam mogt wezen werd alhier in zijn ambt geinstalleerd. De deel- neming in deze plegtigheid was groot, en elk beijverde zich, om den nieuw benoemden deel- neming en vreugde tedoen blijken. Eene eere wacht haalde ZEd. Achtb. inen vergezelde hem tot aan het raadhuis, voor hetwelk, even als op den weg, langs welken hij komen moest door de jongelingen eerebogen waren opgerigt. Ook het hier bestaande zanggezelschap ging ZEd. te gemoet en zong hem een welkom toe. Later in de kerk gekomen, werd hij door den leeraar aangesprokenen zongen de aldaar in groote menigte vergaderden hem eene zegenbede toe. Geheel deze feestviering liep in goede orde fiten onze bede isdat de nu ingehuldigde lang en gelukkig onze gemeente moge besturen. I3°sclil£apeHe 27 November. Giste- ren had alhier eene buitengewone feestvierin«- plaats. Den 10 Mei dezes jaars was het vijftien jaren geleden dat de Handboog-Societeit de Eendraql werdt opgerigtwelke oprigting op den 14 dier maand door de leden werd herdacht. De secre taris der societeitde eenigste der eerste op- rigteis daarvan, die gedurende al dien tijd als lid en secretaris dier societeit had gefungeerd schetste in een kort woord de lotgevallen der vereenigingen uitte den wensch dat zij nog lang mogt blijven bestaan. In die vergadering werd door de leden besloten den secretaris eene zilveren medaille ter gedachtenis te vereeren. Aan dit besluit is gisteren namiddag gevolg gegeven. Ten 3 ure vereenigden zich al de leden in de societeitkamerbegaven zich van daar, voorafgegaan door den vaandeldrager en dne leden muziekantennaar de woning van den secretarisalwaar de hoofdmanden heer P. van Leavenonder eene gepaste toespraak den secretaris met het eeremetaalaan een rood zijden lint gehechtomhing. Hierop beant- woordde de secretaris de toespraak van den hoofdman, bedankte de leden voor het geschonken eereblijken uitte den wenschdat zij no<>- lange jaien in eendragt en vriendschap mogten blijven verkeerenzullende hijzooveel in zijn vermogen is, daartoe medewerken. Toen werd door de leden een huldezang aan den secretaris gezongenmet begeleiding van muziekinstru- menten. In a eenige verversching gebruikt te hebbenbegaf men zich op weg naar de socie- tenkamer. Aan de woning van den heer A Geill, geneeskundige alhier, en lid van gemelde societeit, werd de secretaris door Z. Ed no»' eenige woorden toegesprokenen met al de le™ (een tyvintigtal bedragende)uitgenoodigd A. Ed. woning binnen te treden alwaar men eenige oogenblikken vertoefde. Na voorts nog een drietal herbergen bezocht te hebben ging men naai de societeitkamer. Hier werden verscheidene toasten uitgebragtonder anderen door den secretaris op de leden en den bloei dei societeitop de twee leden die de vergul- dmg der medaille hadden bekostigden werd voorts den avond in guile vrolijkheid doorge bragt. De medaille is uitmuntend bewerkt, aan de eene zijde gegraveerd met het wapen der so cieteit, zijnde een klimmende leeuwmet een bundel pijlen in de linkerklaauwen het rand- schnftHandboog-Societeit de Eendragt. Bosch- kapelleaan de keerzijdeVoor vijflienjariqe dienstverrigling 10 Mei 1850—1865, en het randschriftErkenlenis aan den Secretaris W. de Foster, en geleverd door den liecr A. E. Susijngoud- en zilversmid te Hulst. Zondag avond, den 26 November, ontwaarde men m de rigting van Kieldrecht een zwaren brand. Het bleek weldradat het dezelfde hof- stede goldin den Arembergpolderbewoond door van Overloopdie ruim een jaar te voren in asch was verkeerd. Men schrijft deze ramp toe aan kwaadwilligheid. Den vorigen zaturdag slechts was de laatste hand gelegd aan de her- bouvvde schuuren den volgenden avond reeds stond zij andermaal in lichte laaije vlam. Men spreekt van drie gebouwen, welke door deze meuwe ramp vernield zijn waarbij met den gan- schen voorraad van graan als anderszins 21 horenbeesten door het vuur verteerd werden. De toestand van koning Leopold is in de laatste dagen zoo verergerddat ditmaal voor het be- houd zijns levens schier geen hoop meer be- staat. Volgens het laatste bulletin, van jl. maandag "9 Nieuws- en Advertentieblad I. Huis desKoning9, met algemeene stemm. II. Hooge Coll. v. Staat en Kab. d. Konings, w III. A. Buitenlandsche Zaken n B. Roomsch-Katholijke Eeredienst46 tegen 19 IV. A. Jnatitie, 55 B. Herv. en andere Eorediensten47 18 1 V. Binnenlandsche Zaken, 53 18 VI. Marine, 40 25 VIII. Oorlog, 40 21 IX. Kolouien47 gQ X. Onvoorziene nitgavenw algemeene

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1