No. 240. Woensdag 22 November 1865. 5de Jai ALGEMEEN ZEE'l I Bill 95 cents. Men abomee'ttich tyZlt^tcTZSlar'en"SIvki/uVm™ j5r enTus'h', r° 8,° d' drie "X""'d">'n franco per ft).! fa 6 &),r4 40 ;My e„t„ ,,„;g 1(; Z. M. lieeft benoemd tot burgemeester der gemeenten Neuzen en Hoek, de beer/. twt Boven. Bij besluit van den 16 dezer, no. 59, heeft Z. M. goedgevonden te benoemen tot gezworen van den Hoofdplaatpolder, de heer B.J. Thomaes. In de zitting van de tweede kamer van jl. maandag is door den heer minister Thorbecke medegedeeld, dat er een particuliere brief bestaat van den heer minister Betzwaarvan de open- baamaking hem zou blootstellen aan betichtingen of oordeelvellingenwaaraan hij als minister niet mag bloot staande heer Belz heeft mits- dien zijn ontslag gevraagd als minister van nnancien. IVeuzen, 18 November. Gedurende de vonge maand zijn het kanaal alhier opgevaren 75 zeeschepenmetende 10926 tonnen en 314 binnenschepenm. 17815 t.en afgevaren 50 zeeschepenm. 9031 t.en 280 binnenschepen m. 15952 t.totaal sedert 1 Januarij 1865 opgevaren: 386 zeeschepen, m. 61377 t. en 2573 binnenschepen, m. 125978 t. en afgeva ren: 325 zeeschepen, m. 60323 t.en 2483 binnenschepen, m. 122458 t. in de tien eerste maanden van 1864 zijn opgevaren 251 zeeschepenm. 36859 t., en 2546 binnensche pen, m. 123572 t.en afgevaren: 201 zeesche pen, m. 34565 t.en 2445 binnenschepen m. 115080 t. In den namiddag van woensdag den 15 dezer heeft alhier de plegtige ter aarde bestel- ling plaats gehad van het stoffelijk overschot van den Wel-Ed. Gestr. heer A. C. G. E. L. Bols gepens. kapitein der infanterie van het 0.1, leger en burgemeester der gemeenten Neuzen en Hoek. A.xel, 20 November. Bij ministeriele re- solutie van den 4 November jl.no. 42is de onlangs benoemde surnumerair bij 's rijks belas- tingen de heer J. H. Schuijlenburg aliiier met ingang van den 1 December a. s., geplaatst aan de directie te 's Bosch. Als eene zeldzaamheid wordt gemeld dat in den tuin van Jd. K. alhier, een appelboom dit jaar voor de derde maal bloeitnadat hij reeds tweemalen vruchten heeft opgeleverd. In de algemeene vergadering van het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, welke woensdag den 15 dezer te Middelburg gehouden werd zijn o. a. tot leden benoemd de heeren A. Walravcngenees- en heelkundige te Hoek en mr. A. E. Gheldolf te Gent. Woensdag 8 November is bij den hoogen raad der Nederlandenkamer van strafzaken behandeld de zaak van den officier van justitie bij de arrondissements-regtbank te Assentegen een burgemeester in Drenthe. Die burgemeester hadals ambtenaar van den burgerlijken stand, een huwelijk voltrokkenzonder voorzien te zijn van de toestemming van den vader des brui- degoms 7 welke laatste 27 jaren oud was en derhalve 's vaders toestemming nog behoefde. De regtbank heeft echter den requirant van alle regtsvervolging ontslagende kosten te dragen door den staat. De regtbank overwoogdat de toestemming van den vader wel werd gevorderd maar dat, dewijl de bruidegom den ouderdom van 27 jaren had bereikt, die toestemming niet zoo zeer werd vereischtdat de validiteit van het huwelijk daarvan zou afhangen. Tegen dat vonnis is de officier in cassatie gekomen en heeft cenige middelen ingediend, o. a. dat de regtbank zich aan overschrijding van regtsmagt zou hebben sehuldig gemaaktdoor ten deze onbevoe^d regt te spreken. Als stellig wordt gemelddat de wet op de we- reldlijke aangelegenheden der eerediensten in Belgie dit jaar niet in behandeling zal komen. Wel verre datgelijk men meendede heer Gar a van die behandeling eene voorwaarde had ge maakt voor de aanvaarding der portefeuille van justitie, heeft die beer iutegendeel erslechtsin toegestemd als minister op te treden voor 't ge- val de bedoelde voordragt in deze zitting niet zou worden in discussie gebragt. De minister van oorlog in Belgie is in den arm gebeten geworden door een aap welk dier, al te gemeenzaam met het personeel van het departement van oorlog, bijna al de leden daar van een dusdanig bewijs van vertrouwelijkheid had gegeven. Niet dan met zeer veel moeite kon men den aap naar den zoiilogischen tuin overbrengen. In de jl. maandag gehouden vergadering van den gemeenteraad van Gent zou, volgens de lijst van te behandelen puntendoor de ver- eenigde commissien van koophandel, nijverheid en openbare werken verslag zijn uitgebragt om- trent de voorstellen van de heeren de tJemplinneen Pickaerl, betrekkelijk deverbreedingenverdieping van een gedeelte van het kanaal van Gent tot Neuzen en wel van Gent tot aan Sas-van-Gent. Men schrijft uit Eecloo aan de Beurzen- Couranl „Naar wij vernemenis er thans ernstig spraak van het aanleggen eener vertakkingslijn van Eecloo naar Kaprijkdorp. De concessie daartoe zou reeds zijn aangevraagd en er zou plan be- staanom de werken zoodanig te bespoedigen, dat reeds in den loop van den aanstaanden zo- merde lijn aan het gebruik zou worden over- geleverd. Men verzekert dat de vertakkings- spoorbaan EeclooKaprijk de eerste afdeeling zal uitmaken van eenen ijzeren weg uit Eecloo naar het land van Kadzand, in de rigtingnaar IJzendijke." 6 Donderdag morgen stond eenjong vrouws- persoon die moest trouwenop denBurg te Brugge naar haren bruidegom te wachten en te trippelenalsof ze op gloeijend ijzer stond. Het meisje zag er verdrietig uit, oiiidat haar aan staanden man zoo lang weg bleef. Eindelijk kwam hij van den kant der hoogstraat, en men zag duidelijk op het gelaat der bruid dat hare verlangzucht in genoegen veranderde. Doch de bruidegom naderde haar niet, hij groette haar slechtsen in plaats van het stadhuis binnen te gaantrok hij in de blinde-ezelstraat en zette het op een loopenroepende: „Ik en trouweniet!" De bruid, verwonderd over dit onverwacht veranderen, riep haren beminde onopboudelijk toe: Ach, Sissen! wat gaat gij doenMaar Smew liep voorten bruid en oudersgetuigen en nieuwsgierigen't liep al achter Smew tot over de Vischmarktwaar men eene mand visch om- ver liep. De bruidegom was zoo vlug ter been, dat men hem met heeft kunnen achterhalen. E11 de bruid mogt met eene hangende lip en een ter neer- geslagen hart naar hare woning terugkeeren Te Antwerpen is men in verzet gekomen tegen het voornemenomter voortzetting der werkzaamheden aan de vestingwerken, een kerk- hof, hetwelk door deze doorsneden wordt, op te ruimen. De inwoners bebben eene meeting gehouden tengevolge waarvan eene buitenge- wone zitting van den gemeenteraad is gehouden, waarin de volgende motie is aangenomen „Aan- gezien het ministerie van oorlog toebereidselen maakt om over te gaan tot opgravingen op het oude kerkhofen dit daartoe het regt niet bezit verbieden wij iedere opgraving, krachtens de artikelen 89 en 16 van het decreet van 23 prairial jaar XII." Te Antwerpen heeft de policie gearresteerd eene vrouw met twee kinderen van 12 en 14 jaren, die sedert eenigen tijd de winkels bin- nengaanen terwijl de vrouw de koopwaren aanschouwtontfutselen de kinderen de porte- monnaies der damesdie zich alsdan daar be- vinden. Een arbeider kwam zaturdag avond aan een der poorten der stad Antwerpenterwijl hij zijn zoon in staat van dronkenschap zag liggen. De vaderziende dat alle pogingen om zijn zoon mede te nemen te vergeefs sche- nen werd wanhopig en wierp zich in het water. De beschonken zoon dit ziende, kwam tot be- darensprong toen onmiddellijk in het water redde zijn vader en ging daarna weder nuchter naar zijne woning terug. Ilet dag'blad la France liad een vcrleidelijk schoon tafereel opgehangeu van de bezuinigingen die op het budget van oorlog in Frankrijk oji til zouden zijn en waaraan de keizer, op aan- drang van den heer Foulden d la barbe van zijn minister van oorlog, reeds zijn zegel zou gehecht hebben. Niet minder dan 1800"officie- ren en 42000 manschappen zouden uit wandelen gezonden worden. Hoe officieus de bron ook was, waaruit dat berigt voortkwam, bij velen ontmoette het slechts een ongeloovigen glimlag. En eerst schenen die ongeloovigen gelijk te zullen krijgen. De Moniteur sloeg aan al die verzeke- lingenwaaruit voor de rust van Europa en het belang der Fransche sehatkist reeds zulke prach- tige gei olgtiekkingen waren gemaakt, eenvoudi0- den bodem in door te komen vertellen dat zij geheel valsch waren en er nog niets bepaald was. Maar zieeen dag later deelt dezelfde Moniteur eene opgave der voorgenomen vermin- deiing mede, die, zoo al niet z66 radicaal als la France en andere bladen hadden voorspeld toch aanzienlijk genoeg isom de ongeloovigen van straks te verbazen. Heeft de keizer in die 24 uren begrepen dat hij zich noodeloos onge- rust maakte over de geprofeteerde demonstration der met verlof gezonden officieren6f wel voor de ijzeren noodzakelijkheid" gebukt Ter voldoening aan den wensch dergencn die het jiaardenvleesch als eene niet te versma- den bijdrage voor de volksvoeding beschouwen heeft het Fransche gouvernementna langeaar- zclingthans verklaard geene bedenking te hebben tegen het oprigten eener slagterij voor paardenvleesch te Parijsop denzelfden voet als voor de gewone vleeschhouwerijen bepaald is. Er zal dan nu, gelijk men uit 'het Journal des Debals verneemtte Parijs zulk eene slag terij worden opgerigt. lei arijs is iemand overledendie zijn einde aan een kat te wijten heeft. In den nacht van 14 November meende hij dat er dieven in huis waren en wilde ze toen verjagen. In den gang van het huis gekomen verbeeldde hij zich ccn spook te zien. Hij verschrikte zoodanig dat hij plotseling dood neder zeeg. En wat was er nu eigenlijk te doen Mevrouw die hetzelfde meende gehoord te hebben, stond op en iond de kat in den gang, die zij naar binnen wilde jagen. Het spook was dus niemand anders dan zijn eigen vrouw geweest. Het Journal de Toulouse meldtdat op 7 dezer in de departcmenten Ariege en Opper- Eaionne veel sneeuw is gevallen j de bergen en lieuvels zijn er mede bedekt. Te Toulouse zelf heeft het den 9 dezer ook gesneeuwd. In Schotland neemt men thans een ge- makkelijk middel te baatom te zien of de koeijen al dan niet door de besmetting der run- derpest. zijn aangetast. Dit middel bestaat een- voudig in het branden van stukken leder op een turfvuur. Wanneer de aangetaste koeijen, bij welke nog geene uiterlijke teekenen der besmet ting zigtbaar zijnvoor zulk een vuur worden gebragt, beginnen zij dadelijk te kugchen ente niezen met uitvloeijing van etter uit de neusgaten De regering van het kanton Basel heeft onlangs een gifmenger, die in 1855 tot 24 jaar kettmgstraf was veroordeeld, genade geschonken op voorwaarde dat hij zich naar de Vereenigde a 1 Nieuws- en Advertentieblad Bij Eltvilleaan den linker-Rijuoeverligt het aloude, rceds^ in 980 bekende dorp Erbach waar prinses Marianne der Nederlanden een aanzieniyk landverblijf bewoorit, hetwelk in 1855, bij koop vau den graaf van Westfalen haar eigeri- dora is geworden. H. K. H. is dus aldaar lid der Protestant, sche gemeente, welke langen tijd de eenige was onder de 25,000 R. K, van den Rijngau. Telde deze gemeente in 1845 nog slechts 600 zielen dit getal is in 20 jaren meer dan verduobeld en de dringendste behoefte bestond aan eene nieuwe kerk en eene geschikte pastorij. De weldadige vorstin nam de kosten, op/iOO,000 geraamd gereedelijk op zich, en toen het later bleek dat tot voltooijing nog /36.000 vereischt werden, voldeed zy ook deze en voorzag alleen in al de uitgaven. Den 2den Augustus 11. werd de nieuwe kerk door den evangehschen landsbisschop Wilhelmiin tegenwoordigheid eener zeer talnjke meuigte nit de Rijnstreken plegtig ingewijd en nadat de predikant van Wiesbaden aan het oude° kerkl gebouw een treffend vaarwel had toegesprokenhield de plaatse- iyke leeraar Ulrich de feestrede. H. K. II. de prinses was bij dit godsdienstig feest tcen- woordig; op hare kosten werd na afloop der inwijding een maal tijd voor de predikanten en autoriteiten aangsrigt, terwijl ook de werklieden, die aan den opbouw der kerk deelgenomen hadden, voor rekenmg der vorstin rijkelijk onthaald werden. De belungstelhng der inwoners van Erbach was aigemeeu van de meeste huizen wapperden vlaggen. Door den invloed en met de middelen der prinses werd ook het plan gevormd tot oprigting eener reaalschool te Erbach die, ondanks de ondervonden moeijelijkhedenmet het eerste winter-semester zal worden geopend. H. K. H. heeft voor de bezoldigmg van den eersten onderwijzerenz.jaarlijks fondsen beschikbaar gcsteld.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1