No. 239. Woensdag 15 November 1865. 5de Jaa ALGEMEEN ZEELJ wsch-v laanderen. 95 cents. Met atosmeerlJch ^jTlleBMkhJidelaren'^Pos'tdirecleum,"en^Briev^b"!"'—^s'J 8° franco per Pest mtertij/c Di,^, det „onds 6ieprij,4 4Q Bij de tweede kamer is ingekomen een ont- werp van wet tot onteigening ten behoeve van den spoorweg van Goes langs Middelburg naar Vhssmgenen voor het kanaal van Vlissin^en naar Middelburg, met daarbij behoorende werken. De tweede kamer beeft de beraadslagingeii over de staatsbegrooting voor 1866 op jl. maan- dag aangevangen. Naar men ons mededeelt, zijn thans bij den raad van state voorstellen van wet aanhangig in verband staande tot eene betere regeling van de grondbelasting door het geheele rijk. Op de door de regering overgelegde lijst van 43 aankangige aanvragen om concessie voor den aanleg van spoorwegenkornt Zeeland be- treffende het volgende voor Lancelotvan Neuzen naar Brugge. Blijft in afwachting dat NeuzenSt.-Nicolaas worde uitgevoerdaangehouden. „de Bethisy c. s.van IJzendijke naar Bres- kens. Blijft aangehouden. „IIoyois Co.: van Roulers naar Selzaete met zijtak naar IJzendijke. Niet voor beschik- king vatbaar. „Van Monskanaal en spoorwegvan Neuzen langs Hulst naar de grenzen. Voorloopig onder- zoclit. Neuzen, 8 November. Door den kerke- raad der Herv. gemeente albier is, door het bedanken van Ds. de Wilde, thans tot leeraar dezer gemeente beroependen W.-Ew. z. gel. heer J. J. Gobius du Saripredikant teRaams- donk. Op het twaalftal waren geplaatst1 J J. Go bius du Sarite Raamsdonk 2. J. F. van Bins- bergen te Hoek 3. F. C. Magendans, te Eemnes Buitendijks4. A. Keerste' Zaamslag5. J. G. Blaaumte Axel; 6. J. G. OrmelteWest- kapelle7. 11. D. Basliaansete Waarde8. P. Hofmante Scherpenisse9. W. F. K. Klinkenberq te Irnsum 10. J. AppelteNoor- deloos en Overslingeland11. J. Westri/cte Driebergen 12. K. II. Ter-Wink el, te Sas-van- Gent. ZestalJ. J. Gobius du SartJ. F. van Binsbergcn, P. Hofman, J. G. Ormel, F. C. Magendans en J. Weslrik. Drietal i J.J. Gobius du SartJ. G. Ormel en P. Hofman. Oostburg, 8 November. Gisteren had de stemming plaats voor een lid van den ge meenteraad alhierwaarvan de uitslag was dat de 40 uitgebragte stemmen waren verdeeld als volgtop de heeren L. F. Mabesone 12 A. A. de Smel 11 en B. de Die 9; terwijl vijf andere personen 32 of 6ene stem bekwamen. Er moet dus tusschen de twee eerstgenoemden worden overgestemd. Als hulponderwijzer te Graauw is met het begin dezer maand aangesteldde heer F. M. Brandvan Hulst. Men berigt uit Sluis, 7 NovemberAls een bewijs hoe weinig nadenkend soms een eed ge- teld wordt, diene het volgende: De tolgaarder v. d. B. van den tol bij Middelburg, in Vlaan- deren, legde onder eede eene verklaring af, ten laste van den landbouwer v. D. aldaar. Deze had een drietal getuigen ten zijnen voordeeledie mede onder eede gehoord werden en tusschen wiens verklaring en die des tol- gaarders strijd bestond. Daar v. d. B. bleef volhoudenwerd door den kantonregter zijne voorloopige aanhouding be- volen en hij onmiddellijk door de marechauss6e van de openbare teregtzitting naar de kanton- nale gevangenis geleid. De regter zal dus weldra over dit feit te oordeelen hebben iets wat om bijzondere rederendoor velen met gespannen verwachting wordt te gemoet gezien. In den avond van den 9 dezer had een Belgisch douaanin de bosschen omtreeks de Clinge op dienst zijnde, het ongeluk in den donker te struikelenmet het noodlottig gevolg, dat zijn geladen geweer in het vallen afging en by doodelijk in het hoofd getroffen werd. Naar men verneemt had dergelijk ongeval donderdag 11. bij den landbouwer J. van Dom- melenonder Creverhil (gemeente Hontenisse) plaats. Een boerenknechtdie een haas in zijn leger had ontdektspoedde zich naar huis om een jagtgeweerdat steeds geladen is. Het dier met een kolfslag trachtende te dooden, ging het geweer af, en trof hem het schot in het onderlijf, zoodat hij in bedenkelijken toe- stand verkeerd. Met betrekking tot het ontstaan der vee- ziekte op Zuid-Beveland wordt van eene bevoegde zijde het volgende medegedeeld Den 4 November is door den veearts te Hein- kenszand eene koe bij lijkopening onderzocht welke, volgens verklaring van genoemden vee arts aan de veepest had geleden. Een daarop gevolgd onderzoek door den provineialen veearts uit Middelburg, van de runderen in dezelfde weidewaarujt het gestorven rund afkomstig was, had tot resultaat, dat aan deze runderen geene verdac-hte teekenen worden bespeurd. Ten gevolge der verklaring van den veearts te Heinkenszandzijn evenwel de beide runderen, welke met het gestorven rund in dezelfde weide liepen onteigend en geslagt. Sedert dat rund is gestorven hebben er zich geene gevallen van runderziekte voorgedaan. Een allerbelangrijkst arrest heeft de hooge raad op den 7 jl. gewezen. Men weet dat de heer v. W.wethouder en ijzerfabrikant te Dordrechtzoowel door de regtbank te 's Hage als door het hot in Zuid-Holland is veroordeeld tot clrie maanden cellulaire gevangenisstraf nntsgaders onbekwaam verklaard om ooit eenigen openbar en post te bekleeden of waar te nemen omdat hij een aannemer van werken dier ge meente ijzer heeft verkocht en geleverd voor die gemeente-aanneming en zich alzoo zou heb ben schuldig gemaakt aan het wanbedrijf ver meld in art. 175 van het wetb. van strafre°"t lnidende aldus „AIle ambtenaren of die eenen openbaren post bekleeden alle agenten van de hooge regering, '"i^e Ae.tziJ °Pen'ijk_ hetzij door gesimuleerde „kandehngenhetzij door tusschenkomst van „andereneenig belang hoegenaamd genomen „of aangenomen zullen hebben in verrigtingen „aannemingen ondernemingen of beheeringen waarvan of waarover zij ten tijde van de ver- ^lig.ing, in het geheel of ten deelehetbewind „of het toezigt hadden, zullen gestraft worden „enz." De hooge raad heeft den requirant ter dezer zake van alle regtsvervolging ontslagenomdat het ten laste gelegde noch misdaad noch wan- bedrijt oplevert. De hootdzakelijke grond, voor de beslissing van den hoogen raad berust hierop dat er tusschen den requirant en den aannemer geen deelgenootschap bestonddat de requirant geen werkdadig deel heeft genomen noch zich beeft gemengd in de aanneming, dat hij noch heeft bedongen noch hem was toegezegd eenig aan deel in de kansen der aanneming maar dat er alleenlijk heeft plaats gevonden een verkoop van materialen en alzoo eene betrekking tus schen een verkooper en kooper, welke betrek- king ophield te bestaan na de aflevering dier materialen. De hooge raad was van oordeel dat het hof in Zuid-Holland aan de woorden eenig belang hoegenaamd eene te ruime uitlegging heeft ge- geven en alzoo dat wetsartikel heeft geschonden. In de provincie Limburg heerscht tegen woordig eene hooge opgewondenheid tegen de regeringzoo zelfs dat men beweertdat som- rnigen de tusschenkomst van het buitenland en wel van keizer Napoleon zouden inroepen. Of dit laatste nu een soort van bombast isom der regering schrik aan te jagendan wel eene hulde aan het makelaarstalent van Napoleon weten wij niet, doch achtdn het nietondienstig de toedragt dezer zaak eens in het licht te stellen. De grondbelasting is in Limburg lager dan in andere provincienten gevolge waarvan bij de regering des lands sedert lsng bet voomemen Nieuws- en Advertentieblad V< »R Op hetgeen door de afdeelingen der tweede kamerin haar voorloopig verslag betrekkelijk de begrooting van binnenlandsche zaken, omtrent de qaaestie der calamiteuse polders in Zeeland is in het midden gebragtantwoordt de minister van binnen landsche zaken het volgende: Ook den minister is hetleed, dat door het provinciaal bestuur van Zeeland tot nn nog geene regeling ten opzigte der calamiteuse polders werd vastgesteld, waaraan de koninkiijke goedkeuring kon worden verleend. Die regeling behoortalthans in de eerste plaats, by den provmcialenniet bij den rijkswetgever te huis Ter verdutdelijking zoo noodig van het standpoint door de regermg hierbij aangenomenwordt als bijlage overgelegd het rapport, door den minister den 17 November 1864 aau den koning uitgebragt, nadat de provinciale staten bij Z M te»en de afkeuring van hun besluit waren opgekomen. I)e koning vereenigde zich met dat rapport, hetwelk vervolgens in zijn geheel aan het gewestelijk bestuur werd medegedeeld. Gedeputeerde staten hebben, gelijk het voorloopig verslag hermnert, nader een voorstel gedaan, waarvan de strekkiug was dat het rijk de oeververdediging te zijnen laste nam; het ovenge zou voor rekening der belanghebbenden blijven. De minister weet niet beter te doen dan als bijlage afschrift over te leggen van hetgeen hij daarop heeft geantwoord. Men zal uit dat antwoord gelieven te ontvvaren, dat de minister het geheel eens is met de leden die, blijkens het verslag, van oordeel zijn, dat strenge afscheiding van oever- en dijksdefensie zich niet wcl laat denken. Overigens, zoolang geene regeling van de zaak der calamiteuse polders heeft plaats gehadblijft het fonds, indien men dit zoo noemen wil, zamengesteld uit de dijkgeschoten der calamiteuse en de subsidien der achterliggende polders, benevens de provinciale opcenteu voor zoover die geheven worden onder beheer van den commissaris des konings. Omtrent de voorgedragen subsidien voor uitwalerings- en wegsverbetering in Zeeland, lezen wij in de memorie van be- antwoording betrekkelijk hoofdstuk V der staatsbegrootin<* het volgende: „Het heeft bevreemding gewekt, dat ook ditmaal eene sora van 51,500 is uitgetrokken als laatste jaarlijksche termijn eener bijdrage voor de verbetering van de uitwatering in het 4e district van Zeeland, terwijl uit het verslag der openbare werken over 18b4 blijkt, dat met het werk nog geen aanvang is gemaakt. Deze bevreemding zal wjjkeD, wanneer men gelieft in aanmerking te neraen, dat de termijnen wel, volgens den regel, achtereenvolgens op de begrooting worden nitgelrokken rnaar dat de betaling eerst volgt naarmate het werk in orde wordt opgeleverd. Inderdaad is dan ook voor dit uitwaterings- kanaal tot du9ver niets van het subsidie uitgekeerd. „De redenen, die den minister hebben bewogen om, bij uit- londering, het tekort in de kosten voor den'weg van Sluis naar Nieuwvliet voor rekening van het rijk te nemenzijn in den toelichtenden staat ontwikkeld. De commissie heeft zich tot uitgaven verpligt gezienwaarop zij aanvankelijk niet had gerekend, en de kosten van het werk liepen tevens hooger, dan bij het opmaken der begrooting was geraamd. Het spreekt van zelf, dat eene verhooging van subsidie, als voor dit werk wordt voorgedragen, nooit regel kan worden, maar slechts in enkele gevallen in aanmerking komen, De minister vond tot het voorstel grond ook in de omstandigheid dat, zonder zoodanige bijdrage, van de voltooijing van het werk, wanrbij het rijksbelang regt- itreeks betrokken is, had moeten afgezien worden. „Het is in Zeeland een vaste regel, dat voor wegsverbetering geen subsidie, maar een renteloos voorschot door de provincie wordt verstrekt. /ooals in de toelichting is gezegd heeft de commissie evenwel bezwaar gemaakt, een nader voorschot uit de provinciale kas te vragenomdat zij geen kans zag aan de daaraan verbonden verpligtiug tot terngbetaling te voldoen. Dat de staat door de provincie wanneer deze alleen rentelooze voor- schotten geeftzou worden gedwongen de hand ruimer te openeu kan intusschen niet worden toegegeveu. Behalve wanneer, gelijk hier, bepaalde redenen voor het toekennen van een hooger rijks- subsidie pleiten wordt dit tot zoodanig bedrag verleend als overeenkomt met de rente van het voorschot, dat de provin cie geeft. Voor de verlaging van het binnenlandsch tarief tot de helft van het tegenwoordig bedrag schijnt de tijd nog niet gekomen zoolang de __opbrengsten van den rijkstelegraaph naauwelijks toereikend zijn om de ko9ten van de instandhondin°' en bedie- ning te dekken. In de najaarsvergadering der staten van ZeelandgeopeDd den 7 en gesloten den 10 dezeris o. a. behandeld Het voorstel van gedeputeerde staten ten aanzien van de stoombootdienst op de Wester-Schelde. Het lste punt is aangenomen met 34 tegen 3 stemmeni het 2de punt aangenomen met 34 tegen 3 steiumenhet 3de punt aangenomen met 32 tegen 4 stemmen; het 4de punt is door gedeputeerde staten naar aanleiding der in het algemeen verslag der afdeelingen gemaakte opmerkingen aldus gewijzigd „om na „gedane oproepingonder goedkeuring der staten, des noods „na verkregen magtiging des konings daartoe buitengewoon bij- „een te roepeneene overeenkomst aan te gaanwaarbij van „de provincie een jaarlijksch subsidie wordt toegezegd voor de „uitvoering eener stoombootdienst op de Wester-Scheldevan „dien omvang en onder die bepalingenwelke zij in hetmeeste belang van de provincie zullen achteodit gewijzigde punt is aangenomen met algemeene stemmen; het 5de punt is mede met algemeene stemmen aangenomenhet geheele voorstel is ten slotte goedgekeurd met 34 tegen 2 stemmen. De aanvragen om rentelooze voorschotten tot verbetering van wegen, in ods vorig nummer vermeldzijn alien toegestaan. De aanvrage van het gemeentebestnur van Hoek om een rente loos voorschot van 1475, is niet ingewilligd als geldende de herbestrating der dorpstraat. Ten aanzien der regeling van de zaken der calamiteuse polders in Zeeland isnaar aanleiding van het verslag der afdeelingen door gedeputeerde staten voorgesteld: ten eerste hen te mag.' tigen aan de regering als het gevoelen der staten te kennen te Sevenonder toezending van het verslag der afdeelingen dat in de regeling van de zaken der calamiteuse polders op dewijze door den minister gewildniet kan getredeu wordenen ten tweede dat de staten geen vrijheid vinden mede te werken tot de keffing der provinciale opcenten op de calamiteuse polders over 1.166, daar naar hun inzien daarvoor geen gegronde ter- men bestaau en zulks ondanks alles wat in de gevoerde corres- pondentie is aangevoerd. Dit voorstel is met 33 tegen 4 stemmen aangenomen. Het voorstel van gedeputeerde staten omtrent het verzoek van den gemeenteraad van Philippineom toepassing van art 36 der wet op het lager onderwijs, voor den bouw van een nieuw schoollokaal met onderwijzerswoning, strekkende om der regering als het gevoelen der vergadering te kennen te geven dat de gemeente Philippine in de kosten van bedoelden bouw, geraamd op een bedrag van 6377 eene som van 4000 zal kunnen bijdragen. Dit voorstel is met algemeene stemmen aangenomen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1