No. 238. Woensdag 8 November 1865. 5de Jaa ALGEMEEN ZEEli WSCH-VLAANPEREN. VEEZ1EKTE. mum BEiTi S vcf K De BURGEMEESTER van NEUZEN In aanmerking nemende dat dq Bunderp est in de gemeente 's Heer-Abtskerkein Zuid-Be veland, is uitgebroken en lettende op de bepa- ling der Verordening op den in-, door- en ver- voer van Rundvee in de gemeente Neuzen Brengt ter algemeene kennis dat de in- en doorvoer in de gemeente Neuzen van Kundvee, lierkomstig uit eene of andere gemeente in Zuid-Beveland tot nadere kennis- geving isverboden,endat tegen de overtreding van dat verbod ten strengste zal worden gewaakt. Neuzen, den 7 November 1865. De Burgemeester voornoemd, BOLS. Bij Z. M. besluit van den 2 November jl. no. 43, is benoemd tot surnumerair bij het vak der directe belastingen enz., de beerII. Schuij- lenburgte Axel. De leden van de tweede kamer der staten- generaal zijn ter hervatting der werkzaamheden opgeroepen tegen donderdag 9 dezer, des na middags te twee uren. De regering beeft bevel gegeven om den te Rotterdam door Pruissische policieagenten gearresteerden vlugteling in vnjbeid te stellen waaraan maandag middag 30jl. onmiddellijk op ontvangst van bet bevel, is voldaan. Alle bij zijne arrestatie in beslag genomen gelden en voorwerpen zijn weder in zijn bezit gesteld. Naar uit zeer goede bronnen vernomen wordtzijn de geruchten omtrent de aftreding van een of meer ministers ten eenen male on- gegrond. Bij geen der ministers bestaat bet voor- nemcn om zijn ontslag te vragen. Volgens eene circulaire van ged. staten dayei\ provincieaan de gemeentebesturen in Zeedwscb-VIaanderenis bet naar de verzeke- ring van deskundigen niet te betwijfelen of de thans heerschende veeziekte kan in gezonde stal - len worden overgebragt door personendie korteren of langeren tijd te vorenmet zieke run- deren in aanraking zijn geweesten zijn daarom die besturen uitgenoodigd de veebouders er op- merkzaam op te makenom geen vreemde per sonen, en vooral de zoodanigen die in Belgie woonacbtig zijn, bij hun vee toe te laten. Neuzen, 7 November. In den morgen van den 29 jl. werd de te Otterloo (classis Arn- hem) beroepen leeraarde heer G. C. J. Hieben- daalcandidaat tot de heilige dienstin zijne bediening bevestigd door zijn behuwdbroeder, den heerG. D. Kruijffpredikani te Oudewater, aan wien de consulentde heer A. E. Simonspre- dikant te Ede, dit werk welwillend had afge- staan. De bevestiger had tot tekst 1 Cor. Ill: 9"- De oplegging der handen geschiedde, behalve door den bevestiger en den consulentdoor den heer J. F. F. van der IJammepredikant te Hoenderloo. De bevestigde verbond zich des namiddags aan de gemeente met eene leerrede over 1 Cor. II: 2. De raad dezer gemeente hCtfC in We ver- gadering van den 3 dezer tot wethoxfdhr be noemd, de heer J. de Jonge. Naar wij vernemen heeft ZEd. verklaard de benoeming aan te nemen. yVxel7 November. Bij ministeriele reso- lutie van den 24 October 11.is de onlangs be- noemde surnumerair der posterijenJ. W. Schuij- lenburgte Axelmet ingang van den 15 No vember a. s.aan het postkantoor Gorinckem geplaatst. In de gemeente 's Heer-Abtskerke is de run- derpest uitgebroken de ziekte is ontstaan in eene weide onder Sinoutskerke, bij een rund van J. Lokerse, te 's Gravenpolderdat rund is gestorvenvan de vier runderen waarmede het in aanraking is geweest, zijn twee onverwijld door de eigenaars afgemaakt, en de beide ove- rigen door het gemeente-bestuur onteigend. Door gedeputeerde staten zijn onmiddellijk de noodige voorzorgmaatregelen genomen. Wij vernemendat het kantoor der in- en uitgaande regten enz. te Bathin 't vervolg aan het Kanaal en wel te Hansweert zal worden overgebragten het ontwerp voor het gebouw daartoe reeds gereed gemaakt wordt. Wij vernemen, dat deop28 October dopr het provinciaal geregtshof in Zeeland"<verour deelden J. N van der IlalenA. Paulussen en, II. L. Warnau tegen dat arrest beroep in cas- satie hebben aangeteekend. Ook het openbaar ministerie heeft zich in cassatie voorzien. De landlieden in Z.-Holland beklagen zich, dat de veeartscn wel met veel attentie de zieke runderen gadeslaan maar weinig raad geven wat er tegen de ziekte moet gedaan worden. Dezer dagen vervoegde zich bij den amb- tenaar van den burgerlijken stand te Veendam een persoonuit het gehucht Tripscompagnie met twee getuigen, aangifte doende van de be- valhng zijner echtgenoot van een kind van het mannelijk geslacht. Later ontwaarden de ech- telingendat de nieuwe wereldburger tot de cindere kunne behoordezoodat er een zeer zon- derling abuis in de aangifte heeft plaats gehad, hetwelkhoe belangrijk ookniet zoo voetstoots Toor kerstel vatbaar was, omdat de ambtenaar van den burgerlijken standde opgemaakte en geteekende akte van geboorte als een afgedane zaak beschouwendeweigerde de fout zonder yoorkennis van de arrondissements-regtbank te herstellen. Naar aanleiding der berigten daaromtrent in Belgische bladen, waarschuwen wij het pu- bliek voor de vele in omloop zijnde valsche goud- stukken van 2010 en 5 francde valsche 20- francstukken zijn meest alien met het afbeeldsel van Bonaparte, eerste consul, jaar XII der re- publiek voorzien, en zijn een weinigkleinerdan de stukken van 20 fr. van Napoleon III. De te Antwerpen verschijnende Escant be- I y rigtdat de vereeniging voor de stoomscheep- vaart tusschen Antwerpen en New-York is ge- organiseerd met een kapitaal van 25 millioen^en dat alle maatregelen zijn genomen om de dienst zeer spoedig in werking te brengen. Op de muren der stad Parijs ziet men thans groote aanplakbilletten waarbij de directeur van den schouwburg des Chatelets drie honderd jonge en schoone meisjes vraagt. Ofschoon hij eene ruime belooning belooft twijfelt men of hij die 300 schoonen bijeen zal krijgen. Naar men meldt, zou eerstdaags te Bor deaux een congres vanlekkerbeklcen wor den gehouden, ten einde te beraadslagen over alle „gewigtige" kwestien, die de kunst van spijsbereiding betreffen. De jongste Amerikaansche berigten hebben weinig nieuws. Dr. Mudddie beschuldigd werd deel te hebben genomen aan het komplot tot vermoording van den president Lincoln, en dien ten gevolge veroordeeld is tot levenslange gevangenisstratheeft eene poging gedaan om te ontvlugtenhij werd evenwel weder gevat en nadat hij door het aanleggen der duimschroe- ven verpligt was geworden den persoon te noe- men die hem bij zijne ontvlugting behulpzaam was geweestwerd deze tot zes jaren gevange- nisstraf veroordeeld. Amsterdam6 November. Werk. Schuld pCt. 60J; 5 pCt. 71 J. 4 pCt. 95. Rotterdam 6 November. Tarwe, Bij langzaam venueerderende toevoer was Nteuws- en Advertentieblad Met den 31 Maart a. s. wordt eene nieuwe regeling van de stoombootdienst op de Wester-Schelde gevorderden omtrent deze voor Zeeland zoo belangrijke aangelegenheid moeten de provinciale staten in de gisteren aangevangen najaarsvergadering eene beslissing nemen. Het daarop betrekking bebbend voorstel van gedeputeerde staten strekt om dat collegie te magtigen 1. om, ingeval de stoombootdienst op de Wester-Schelde wordt afgescheiden van het overzetreer met zeil- en roeivaar- tuigen tusschen Vlissingen en Breskens, aan de behoorlijk aangestelde nog in betrekking zijnde veerschippersof eene vergoeding te verstrekken van /600 voor ieder, tegen afstand hunner steigerschuiten of het verschil te vergoeden tusschen de waarde van ieders helft in den eigendom eener steigerschuit en de som van /600 2. om ingeval zij dit dienstig achten de drieaan veerschip pers toebehoorende steigerschuiten ten name der provincie over te nemen en ten haren bate te verkoopen 3. om, tot de voorschreven vergoeding, te beschikken over den post voor onvoorziene uitgaven voorkomende onder hoofd- stuk IX, art. 1, van de begrooting der enkei provinciale en huishoudelijke inkomsten en uitgaven voor 1866, tot een bedrag van ten hoogste /3600; 4. om, na gedane oproeping, eene overeenkomst aan te gaan waarbij van wege de provincie, gedurende tien jaren een jaar- lijksch subsidie van ten hoogste 10,000 wordt toegezegd vqnr de uitvoering eener stoombootdienst op de Wester-Schelde van.dien omvang en onder die bepalingen', welke zij in het .meestdvielang van de provincie zullen achten 5. om, indien de voorschrevene overeenkomst niet kan wor den aangegaan of niet op den 1 April 1866 in werking kan treden, tijdelijk in eene stoombootdienst op de Wester-Schelde te voorzien tot dat einde te beschikken over den post van 10,000voorkomende onder art. 9 van hoofdstuk VIII der bovengemelde begrooting en zoodanige overeenkomst of over- eenkomsten aan te gaan als zij noodig mogten vinden. In de mededeelingen die dit voorstel vergezellen komt het volgende voor: Over eene voortzetting van de dienst op den tegenwoordigen voet gedurende nog een jaar werd met den concessionaris onder- handeld doch er deden zich hoofdzakelijk door den onvoldoenden toestand der booten bezwaren opdie tot geen aannemelijk voorstel van de zijde van gedeputeerde staten leiden konden. Uientengevolge is men in de eerste plaats bedacht geweest op eene afscheiding van de stoombootdienst en het overzetveer met roei- en zeilvaartuigen tusschen Vlissingen en Breskens waardoor de ondernemer der stoombootdienst bevrijd zou worden van vele thans opgelegde verpligtingen. Dit leidt echter tot eene schade. vergoeding aan de steigerschuitschippers in het voorstel opve- nomen. Voorts wordt wenschelijk geacht de stoombootdienst te doen uitvoeren door twee geschikte stoombooten te weten: een voor de dienst tusschen VlissingenBreskens en Neuzenen een voor die tusschen Neuzen, Hoedekenskerke, Hansweert en Walsoorden in dier voege dat dagelijks ten rainste driemalen van Vlissingen naar Breskens en terng tweemaa! van Vlissingen naar Neuzen en terug en driemaal van Neuzen naar Hoedekens kerke en Hansweert en terug en tweemaal tusschen Walsoorden en laatstgenoemde plaatsen gevareu worde. Zoodanige regeling schijnt vooral dan vereischt te worden, wanneer door de" vol- tooijing van het kanaal door Zuid-Beveland, van den Staats- spoorweg tot Goes van de ontworpen verbetering van wegeu op genoemd eiland en van den Belgischen spoorweg tot Neuzen het verkeer belaDgrijk zal toenemen doch voorloopig zou het volgens de zienswijze van gedeputeerde staten voldoende zijn dat dagelijks slechts tweemalen van Vlissingen naar Breskens en terug en eenmaal van Vlissingen naar en terug van de ove- rige genoemde plaatsen werd gevaren. Tot verwezenlijking van dit plan wordt een oproeping aanbe- volen van personen diebij het genot eener subsidie van hoogstens f 10,000tot de uitvoering zouden genegen zijn onder verpligting om binnen een gestelden tijd, b. v. van een of twee jarenhet volledige en inmiddels reeds van 1 April het meer beperkte plan in werking te brengen. Uit het gedrukte voorstel van gedeputeerde staten aan de provinciale staten omtrent het doen van rentelooze voorechotten tot verbetering van wegen blijkt dat weder verschillende aan vragen zijn ingekomen tot een gezamenlijk bedrag van/148,845, terwijl voor gezegd doel voor 1866 beschikbaar is eftrne 'spmv van/187,470; aan al de aanvragen zou kunnen worden Wpldaah, mits worde besloten tot eene wijziging der begrooting voor I9S6, zooals die zal worden voorgesteld. Behalve de volgens gedeputeerde staten voor inwilligrhg vat- bare aanvragen, alien uit Zuid-Beveland en TholenTtfnog in gekomen eene aanvrage van het gemeentebestuur van Hoek om een renteloos voorschot van /1475, voor bestrating met klinkers ter lengte van 290 el van den weg in de kom dier gemeente, verbindende de daarop uitloopende grindwegenalsmede het maken vaD een voetpad. Aangezien het hier de herbestrating der dorpstraat geldt, komt het gedeputeerde staten voor dat deze aanvraag niet is in te willigen Hulst, 2 November 1865. Naar ik uit het nrtikeltje van de leden, acteurs, der alliier bestaande Bolderssocieteit de Muliebaunopgeuomen in het vori°* nommer van dit blad, heb vernomen, schijnen zij zich, tot mijn leedwezeneenigzins gekrenkt te gevoelenover de onderscheiding, die sommigen hunner, in het mijne, verschenen in no. 236 van hetzelfde blad, is ten deel gevallen. Tot mijn leedwezen heb ik gezegd, ja; want het is van mij geenszins die bedoeling geweest, welke sommige daar ben ik zeker van wel durven reronderstellen neen: ik heb eere gegeven wien eere toekomt. Daar het spreekwoord zegtgeen regel zonder uitzonderingzoo heb ik gemeend uiet te zullen misdoen met slechts die leden, acteurs, te noemen, wier rollen, door derzelver uitgebreidhcid moeijelijker waren te volbrenge'n dan van diegenenwaaromtrent door mij het stilzwijgen is bewaard. Ik heb de onderscheiding gemaakt, niet om deze bij gene achter te stellenintegendeelzij heeft plaats gehad om hen de3 te meeraan te sporen opdat zij zichdoor oefeningmet de andere kunnen gelijk stelleDwaardoor een goed geheel zal gevormd worden. Welnuledenacteurs 1 laat u weihig of niets aan mijn voorgaand artikeltje gelegen zijn aangezien het niet is geplaatst om u door het verzwijgen uwer namen van de genoemde af te zonderenmaar wel om u tot vooruitgang aan te sporen. Jagaat voort met u te oefenen oefening kweekt kunst en tracht. dat ik bij een voorkomende gelegenheid mij nimmer een dergelijke uitzondering moge veroorloven noch in geschrift, noch in gedachte. Een minnaar van al wat het nuttige met het aangename verbindt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1