No. 237. Woensdag 1 November 1865. 5de Jaar ALGEMEEN ZEEUWSCII-VLAANDEREN. Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uilgegeven big J.Sturm, te Neuzen. Be prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle BoekhandelarenPosldirecleuren en Brievenbushouders.Advertenlien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elhe plaatsing. Bij ilit JNo. behoort een I Jijvoegfsel. Bij koninklijk besluit van 21 October jl.no. 47isna afgelegd examen benoemd tot sur- numerair bij het vak der posterijen, de beer J. W. Schuijlenburg van Axel. Te 's Hage loopt het g e r u c h t dat de heer Blanken als minister van oorlog zou ver- vangen worden door den heer Dullertlid van de tweede kamer. Op den door het ministerie van kolonien medegedeelden staat van nalatenschappenaf- komstig van militairen behoord hebbende tot de landmagt in Nederl. Indie, komen voor: Johannes Hofmanlaatst woonachtig te Neu zen, zoon van Dirk en Jannigje de Breeden 6 December 1858 vertr. en den 11 Augustus 1862 overl.met f 4,72. Marinus Koomanvan Wolfaartsdijkzoon van Izaak en Iialharina Verhulst, den 6 Ja- nuarij 1860 vertr. en den 16 Januarij 1864 overl.met f 1,52. Anthonius Vermeirevan Koewachtzoon van Johannes Paptisla en Anna Kalharina van Brusselvertr. 13 Mei 1857 overl. 19 December 1863, met (3. Jacob Weijermansvan Axelzoon van Dirk en Anlje van Dammevertr. 15 Mei 1861 en qyerl. 2 Mei 1864, met 3,72. De najaarsvergadering der staten van dit gewest zal geopend worden op dingsdag den 7 November a. s.des avonds te half aclit uren. De agenda voor deze zitting zijn dezer dagen rondgezonden. Onderscheidene koninklijke be- .sluiten zullen daarin worden overgelegdbetrek- kelijk zaken vroeger door de staten behandeld. Voorts zullen in behandeling komen, o. a, een nader voorstel van gedep. statentot wijziging van het reglement van policie voor de polders in Zeelandeen voorstel van gedep. staten om- trent de rentelooze voorschotten tot verbetering van wegen een ten aanzien van de stoomboot - dienst op de Wester-Schelde en een tot nadere wijziging van de begrooting der enkel provinciale en huishoudelijke inkomsten en uitgaven voor de dienst in 1865 en 1866. Ook zal mededee- ling gedaan worden van eene briefwisseling met den minister van binnenlandsche zaken om- trent de regeling van de zaken der calamiteuse polders. IV euzen 30 October. In de op den 25 dezer gehouden vergadering van den raad dezer gemeenteis tot wethouder benoemd de heer C. LeunisJz.in plaats van den heer J. Lensen die als zoodanig zijn ontslag had genomen. Daar de heer C. Leunis, Jz., binnen den daartoe gestelden tijd verklaard heeft de benoe- ming niet aan te nemenzal er spoedig eene nieuwe keuze moeten plaats hebben. Neuzen, 31 October. In den avondvan 27 dezer arriveerden alhier 45 runderen her- komstig uit het voormalig 4de districtora alhier in de van Gent komende stoomboot Killarnay kapitein Kingte worden ingeladenmet be- stemming naar Goole (Engeland). A1 spoedig bleek het, dat de policie met het ongestoord binnenlaten dier runderen geen ge- noegen nam. Althans zij werdenten koste der begeleidersin afgezonderde stallen geplaatst en onder toezigt der policie gesteldomdat met het vervoer van dit vee uit het 4de naar het 5de districtover landzonder dat de eigenaar kon doen blijken van de daarvoor bij het regle ment tot voorkoming der longziektevoorge- schreven vergunning van den heer commissaris des koningsde bepalingen van dit reglement waren overtredenen de geleider alzoo straf- schuldig was. Ten einde echter den handel zoo weinig mo- gelijk te hinderen of benadeelenwerd door het hoofd van het plaatselijk bestuur per tele gram aan den heer commissaris des konings vergunning gevraagdom de inseheping van het vee voortgang te mogen laten hebbenwaarop spoedig een toestemmend telegrafisch antwoord volgde. Hiermede was alzoo deze zwarigheid opgeruimd tot algemeen genoegenomdat met de verzen- ding van dit vee tevens het gevaar verdween dat zou zijn ontstaan wanneer onvcrhoopt zich eenige ziekte onder hetzelve had voorgedaan gedurende deszelfs verblijf alhier. De inlading geschiedde daarna jonmiddellijk bij de aankomst der bootop maandag den 30 dezer. Doch nu scheen de administrate der directe belastingen het anders te begrijpendaar er ten haren opzigte bij het vervoer van het vee eenige formaliteit scheen verzuimd te zijn. Hoe dit zij heden morgen was er sprake hetzelve weder te doen debarquerenwegens dat verzuimdoch de burgemeester liet onmid- dellijk de ontschepingook zelfs van een enkel stuk veeverbieden op grond dat de stoomboot meermalen diende tot vervoer van veeeen aan- merkelijke voorraad veevoeder uit Belgie aan boord had en alzoo kon geacht worden verdacht te zijn van besmetting. Hier zouden alzoo twee magten tegen #lkan- der over hebben gestaandie beide belast waren met de zorg tot het nemen van maatre- gelen tegen de verspreiding der veeziektedoch gelukkig kwam korten tijd daarna van den heer directeur der directe belastingen enz. te Mid- delburgvergunning om de gemankeerde formali teit nog hier te doen vervullen en daarna de boot te laten vertrekkenna daaraan voldaan te hebben heeft eindelijk de boot dezen middag omstreeks 12 ure onze haven kunnen verlaten om zijne bestemmingsplaats te bereiken- De Engelsche stoomboot Alar, kapitein Youngwelke gisteren morgen 6j uremet stukgoederen geladenvan hier gestoomd was met bestemming naar Londenis op de hoogte van Ostende door het ruwe weder genoodzaakt geworden terug te keerenen gisteren avond circa 8i ure met eenige ligte schade in deze haven uit nood binnengeloopen. In de op den 27 October jl. gehoudene buitengewone vergadering van ingelanden der Breede Watering beweslen Yerseke is besloten de betaling der subsidie ten behoeve van de ca lamiteuse poldersbedragende jaarlijks p. m. 15,000te stakenen de directie gemagtigd de daaruit voortvloeijende procedure te voeren. In de vergadering waren over de honderd stem- men vertegenwoordigd en de zeer groote meer- derheid van dezen (93 v66r en 12 tegen) heeft bovengenoemd besluit tot stand gebragt. Vrijdag nacht den 20 October zijn door den buitengewoon hoogen vloed, aangezet door een hevigen z. w.wind, eenige polders aan de Merwede ingebroken en onder water geloopenook over dijken van polders achter het eiland van Dordrecht liep het water. Om het vee voor verdrinken te behoeden is het met den meesten spoednaar elders vervoerd. Volgens de Latulbouw-Couranl zullen eer- lang crediet-banken voor den landman tot stand komenwaartoe het denkbeeld op het landhuis- houdkundig congresdezen zomer gehouden aan de hand werd gegeven. Met een weinig illusie zoo lezen we in de Nieuwe Bollerdamsche Courant van 27 October, hadden de operabezoekers te Rot terdam zich woensdag avond verplaatst kunnen gevoelen in het gelukkige land, waar von Bis marck het hooge woord voert. Alle uitgangen van den schouwburg waren namelijkdoor Pruis- sische policieagenten afgezet. Die heeren, ge- deeltelijk vermomdgedeeltelijk in uniformbe- spiedden met arendsblikken al wat in- en uit- ging. Er was er vooral een bijnaar zijne kleeding te oordeelen de chef der expeditiedie ieder die het waagde het bureau van controle te passeren met zijne oogen als het ware door- boorde wat het doordringende van den blik betreftzonder eenigen twijfel een speurhond van onvervalscht ras. Toen de voorstelling van de Zaubei-flote algeloopen was en het publiek de zaal verliet, verdubbelden de vreemde po licieagenten hun strevenom iederdie den schouwburg verliet, te begluren. Zooveel in- spanning zou met goed gevolg bekroond worden. Een der laatstendie den schouwburg verliet was een welgekleed man, schijnbaar nog van jeugdigen lceftijd, met een glad geschoren ge- laat, dat doodelijk bleek werd, toen bij plotse- ling werd aangegrepen en in zijne aanrandersland- genooten herkendedie liij zonder eenigen twijfel niet gehoopt had in de Rotterdamsche opera te ontmoeten. Het was een van die beproevingen die Sclukancder bij het zamenflansen van het libretto van de Zauberftdle kennelijk ontsnapt was! Voor het overige werd de vreemdeling, toen men hem eenmaal beet hadmet eene ze- kere onderscheiding bejegend. Twee der vreemde policiebeambten boden hem links en regts zeer lioffelijk den arm aan en in een ommezien waren alien verdwenen. Nu zal men vragen naar den sleutel van het raadselmaar we zijn buiten de mogelijkheid voor den oogenblik nadere op- helderingen te geven. Men hoorde beweren dat de gearresteerde Pruissen verlaten had met achterlating van eene aanzienlijke som aan ef- fecten en goud geld. Die bewering klinkt niet zeer waarschijnlijk. Daar het evenwel maar zoo niet gaat in Holland iemand door Pruissische of Oostenrijksche policie agenten uit eene schouw- burgzaal te ligten en naar Duitschland te voeren gelooven we niet ligtvaardig te handelen wan neer we onze lezers beloven hun nader mede te deelen wat er van de zaak is. Het eenige wat wij op dit oogenblik hebben kunnen te weten komenisdat de arrestant voorloopig aan het policie-bureau op de kaasmarkt ter be waring is afgegeven. Een nader berigt meldt echter nogdat de gearresteerde zekere Wiede- meijer zou zijnbediende bij een advocaat te Gladbachbij Crefeld. Hij zou op den loop zijn gegaan met een brief, waarin 430 thalers ge- sloten warenwelke hij op de post had moeten bezorgen. Dit laatste heeft de voorzitter van den gemeen- teraadop den 26 jl.door den heer Viruly daarover ge'interpelleerd bevestigd. Of de be- doelde persoon door de Pruissische dan wel door de policie alhier is gearresteerddaaromtrent wachtte de burgemeester nadere rapporten af, om die later ter kennis van den raad te brengen. De arrondissements-regtbank te Amsterdam heeft vonnis geveld tegen een der wethouders van Bussum die wegens misbruik van magt was vervolgd, doordien hij bij gelegenheid dat op den publieken weg het zoogenaamde kaats- spel door eenige personen werd gespeeld en de burgemeester dit was komen verbieden had ge- zegd„als wethouder heb ik evenveel regt als gij en ik heb het vergund." De regtbank nam aan dat de wethouder kon meenen als wethou der eenige magt in deze te hebbenmaar heeft hem veroordeeld tot eene gevangenisstraf van drie dagen wegens uitdrukkingendiedekiesch- heid van een magistraatspersoon aanranden en wel op grond van de bovenaangehaalde woorden, op den openbaren weg gebezigd in tegenwoor- digheid van vele personen. Naar men verneemt, zal de beklaagde van het vonnis op dit punt zich in hooger beroep voorzien. Het Engelsche dagblad the Times beveelt de hier te lande genomen maatregelen tegen de heerschende veeziekte ter navolging aan de En - gelsche regering aanen wel naar aanleiding van een rapport van een Engelsch deskundige, die opzettelijk Nederland heeft bezocht om door eigen onderzoek bekend te worden met hetgeen hier verrigt wordt om de ziekte tegen te gaan. De door den heer Jules de Hemptinnein de op maandag den 23 October jl.gehouden vergadering van den gemeenteraad van Gent, gevoerde rede bij de indiening van zijn voor stel betrekkelijk de verbreeding en verdieping van een gedeelte van het kanaal van Gent naar Neuzen en wel van Gent naar Sas-van-Gent luid als volgt Mynheeren De voorspoedige toestand der stad Gent, welke zich doet opmerken door de gestadige vergroo- ting van haer grondgebied en de vermeerdering barer bevolkingmoet ons groot vertrouwen doen stellen in hare toekomst en ons aensporen om krachtdadig al de bronnenwaeruit zy haren rykdom trektte ontwikkelen. Die bronnen mynheerenhet is niet noodigdat ik het u zegge, zyn de landbouw, waermede ik my hier Nteuws- en Advertentleblad VOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1