No. 235. Woensdag 18 October 1865. 5de Jaar ALGEMEEN ZEEU W SCII-VLA ANDEREN. HE BEHII Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uilgegeven big J. Sturm, le Neuzen. De prijs is 80 cenls in de drie maanden en franco per Post 95 cents Men abonneer t zich big alle Boekhandelaren, Posldirecleuren en Bnevenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uitqever in le zenden uiterlijk Dmgsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 rcgels is 40 cenls, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cenls zegelregl voor elite plaatsing GEDEPUTEERDE STATEN van NOORD- HOLLAND VERORDENING lot wering van Veeziekle. GEDEPUTEERDE STATEN van NOORD- HOLLAND Omtrent de reisplannen van Z. K. H. de prins van Orange verneemt men niets naders. Het spreekt van zelf dat de verkooping van eenige vaste goederen des prinsen in Zeeland, benevens die van een gedeelto zijner paarden gevoegd bij de kennisgeving dat het subsidie, door Z. K. H. aan den koninklijken schouwburg verleend, is ingetrokken, aanleiding heeft ge geven tot eene menigte geruchtenwaaronder datvolgens hetwelk Z. K. II. voor eenigen tijd in Russische krijgsdienst zou tredennaar wij hopen en gelooven wel het minste vertrouwen verdient. Hontenisse 14 October. De gemeen- teraad heeft, bij besluit van gisterenbepaald, dat van alle rundvee, hetwelk van buiten bet kanton Hulst wordt in- of doorgevoerd een ge- legaliseerd certificaat van herkomst moet worden overgelegd. Dit besluit is eene ampliatie op de verordening op den in- en doorvoer van rundvee binnen deze gemeentedoor den raad vastgesteld den 5 September jl. De beer C. de WildeCz.predikant te's Heer Abs- en Sinoutskerkeheeft voor het beroep naar de gemeente Neuzen bedankt. In eene buitengewone vergadering van den Oranjepolder te Biervliet, is de heer/. F.Car- preau te IJzendijke, benoemd tot ontvanger-grif- fier, in plaats van den heer A. B. Carpreau overleden. Tot lid van den gemeenteraad van Retran- chementin plaats van den heer J. Risseeuw tevens wethouderdie wegens ouderdom be dankt heeftis benoemd de heer A. le Clercq die deze benoeming heeft aangenomen. Van de 25 kiezers badden 13 hun billet in- geleverd. Op den benoemde waren 7 stemmcn uitgebragt, terwijl de 6 overige over even zoo- vele personen verdeeld waren. -Uit Aardenburg schrijft men van 11 dezer Gisteren zijn door den hier gestationneerden brigadier der marechaussee te Sluis gearresteerd en heden naar Middelburg opgezonden twee zoo- genaamde Hongaarsche doctorsdie bij ver- scheidene ligtgeloovigenonder voorspiegeling van snelle genezing van kwalendie door des- bevoegden alhier vrucliteloos behandeld waren geneesmiddelen badden afgeleverd en daarvoor vrij booge sommen badden genoten. De gemeenteraad van Goes heeft maandag eene verordening vastgesteld, waarbij de uit- voer van runderenschapen en varkens uit die gemeente naar buiten bet eiland Zuid-Beveland is verboden. Eene verordeningwaarbij wordt verboden alle in-uit- en doorvoer van runderenschapen geslagt rund- en schapenvlcesch en den in- cn doorvoer van versche huidenonbereide wol ongesmolten vetborensdierlijke afval en mestspecien van of naar gemeenten buiten Wal- cheren op boete van f 25 of 3 dagen gevange nisstraf is thans door de gemeenten Middel burg, VlissingenRittbem, Nieuw- en Sint- Joosland Arnemuiden VeereWestkapelle Koudekerke, Biggekerke en Zoutelande vast- rgesteld, De uitspraak in de zaak van J. N. van der IlalenA. Paulussen en II. L. Warnau is zooals wij verwacbt hebben, verdaagd tot za- turdag den 21 dezer. Wij vernemen, dat in den avond van den 15 dezer, te ongeveer negen uren, toen eenige officieren uit Vlissingen de societeit op de markt te Middelburg verlieten en zich vrij luidruchtig per rijtuig verwijderen wildeneenige ongere- geldheden hebben plaats gebad. Een dier heeren schijnt zich te hebben verzet tegen een agent van policie, wiens hulp was ingeroepen en die de orde trachtte te herstellen. Bedoelde beambte werd door dien officier achteruit geduwdten gevolge waarvan bij achterover viel en met ge- wond acbterhoofd en bewnsteloos moest worden weggedragen. Van het gebeurde is proces-ver- baal opgemaakt. De gemeenteraad van Vlissingen heeft hc- sloten tot opheffing van het veer tusschen Vlis singen en Breskens met 1 April 1866zijnde het tijdstip waarop de aan den heer D. Dronkers verleende coneessie voor de stoombootdienst in dat veer eindigt. Naar men verneemt bedraagt bet aantal badenaan het gemeente-badhuis te Scheve- ningen in open zee genomen37,000zijnde 10,000 meer dan bet vorige jaar. Aan de an dere badinrigting aldaar zijn 5877 baden genomen. Uit Harlingen meldt menOnder de aan- dacht van bet publiek mag wel gebragt worden dat het in dit jaargetijde gevaarlijk kan zijn zicli te vergasten aan mosselen. Hier ter stede al- tkans zijn onderscheidene personen ongesteld geworden na het gebruik van mosselen en zelfs sommigen na bet gebruik van slechts enkele, in die matedat ze doodsbenaauwd waren en het bed moesten houden. Gelukkig had nie- mand er veel van gegeteu. Te Maastricht heeft bet gemeentebestuur zich genoodzaakt gezien een verbod uit te vaar- digen tegen bet zingen en schreeuwen bij nacbt dat vooral tijdens de kermis en den vastenavond onuitstaanbaar is. A1 dadelijk na het in wer king brengen van dien maatregelgeraakte een aantal overtreders in de polieiewacbt. Ook kwa- men daaruit, tot verbazing van bet publiektwee nog zeer levenlustige oudjes te voorschijn. Beide waren de 70 gepasseerd en de man ging op een krukje de beide oude rumoermakers hadden zich den vorigen avond duchtig te goed gedaan. Men schrijft nit Antwerpen, dat de zwa- luwen nog niet vertrokken zijn. Deoudstemen- schen herinneren zich niet deze dieren zoo lang te hebben gezien. Te Parijs zijn dezer dagen tegen verschil- lende wijnhandelaars vervolgingen ingesteldom- dat zijin plaats van druivensapeene ver- valschte fabrikatie verkocht badden diehoewel den smaakvan wijn bezittende, door een scliei- kundig onderzoek, gebleken is verschillende nadeelige zelfstandigheden te bevatten. Volgens een Fransch blad zijn in Parijs thans o. a. gevestigd 620 bakkers501 vleesch- houwers 2034 restauratien 2850 koffijhuizen 740 varkensslagters3432 wijnslijters1480 schoenmakers 1210 kleermakers 1527 genees- of heelkundigen, 1780 advocaten, 442 apotbekers 281 vroedvrouwen 150 deurwaarders 110 no tarissen, 198 bankiers 412 goudsmeden 903 modemagazijnen 261 pasteibakkers340 tabaks- bandelaren en 1358 kruideniers. De cholera, die zich ook te Parijs scheen te willen vestigenen bereids in de noordelijke deelen der hoofdstad eenige slagtoffers geeischt heeftis sedert eenige dagen zeer aan bet ver- minderen. Men schrijft die vermindering vooral daaraan toedat een ruwe noord-oosten wind de temperatuur zoo merkelijk afgekoeld heeft. Een 70jarig, welgesteld grijsaard voor- malig kapitein in Fransche dienst en ridder van het Legioen van Eer heeft zich de vorige week te Crepin, door middel van een pistoolschot van het leven beroofd. Men vond een brief bij hem geadresseerd aan zijn zoonwaarin hij dezen om vergiffenis vraagt voor dien zelfmoord daar voor als eenige oorzaak opgevendedat hem de voortdurende zonnestralen ondragelijk waren. Meer en meer krijgt men te Londen de zekerbeid dat er ook een kwaadaardige ziekte onder bet wild heerscht. De konijnen zijn er grootendeels door aangedaan de hazen ver'liezen bet haarterwijl de huid met nitslag en zweeren bedekt is. Het vleesch van de hazen en konijnen, zoowel als van de vogelsis meestal ontstoken. Maandag 9 dezer werd te Londen een os naar een slagtbuis gebragt. Dat uitstapje scheen hem niet regt te bevallenalthans eens- klaps rukte hij zich van zijn geleider los en liep hals over kop bij een kruidenier het huis binnen. Aldaar in een naauwen gang beklemd geraakt wrong zicli de os met alle kracht er door been maar stond toen voor een smallen trap. Zonder talmen klom bij naar boven en kwam na ont- zaggelijk veel horten en stooten teregt op een zolderalwaar eene groote partij kaas lag op- gestapeld. Nu was de vraag hoe men hem weer beneden zou krijgen, hetwelk te moeijelijker wasomdat bij door het rumoer zijner vervol- gers en het vreemde van zijn toestand verwil- derd was geworden en dus tamelijk lastig werd. Eerst meende men dat bet beste zou zijn hem dood te schietendocli bij nader overweging kwam men tot bet besluit om het zoldervenster te openenin de hoop dat bij dom genoeg zou zijn om er uit te springen of er zicli uit te laten vallen. Doch zoo dom was de os tocb niet. Integendeel, zoodra het venstcr geopend wasstootte bij met de horens een paar voor werpen naar omlaag en kwam toeu met den kop uit het venster liggenom na al zijne be- weging nu eens heel nuchter en bedaard een kijkje uit de boogte te nemen, tot groot plezier Nieuws- en Adyertentieblad doen teweten, dat door de staten dier provincie in huDne ver- gadering ran 26 September 1865 is vastgesteld hetgeen voigt: Art. 1. Het is verboden versche huideDversch vleesch, on- gesmolten vet, stalmest of verschen afval van rundvee aan te voeren of te doen aanvoeren op het vaste land der provincie Noord-IIolland(hetzij over de landgrenzen hetzij op eenig punt der kust langs de Noordzeede Zuiderzee, het IJen het Wij- kermeer) of over eenige lijn binnen gezegd vaste land welke door gedeputeerde staten als verboden lijn zal worden aangewezen. Het is mede verboden runderenschapen varkens of geiten over de hovenbedoelde grenzen aan te voeren of te doen aan voeren tenzij alleen op die plaatsen welke daartoe door gede puteerde staten zullen worden aangewezen. Art. 2. Ieder die vee aanvoert, is verpligt het aan het onderzoek van daartoe aaogestelde keurmeesters te onderwerpen en dat onderzoek zooreel mogelijk gemakkelijk te maken. Art. 3. Het in art. 1 2e lid genoemde vee zal niet worden toegelaten wanneer het 1. wordt aangevoerd van eeDe plaats of nit eene streek waar eene besmettelijke veeziekte heerscht; 2. niet voorzien is van een certificaathoogsteos drie dagen te voren afgegeven door het hoofd der politie van de plaats van herkomst, houdende verklaring dat het bij de afzendiug gezood was en afkomstig uit een gezond beslag; 3. door keurmeesters verklaard wordt besmet' of van be- smetting verdacht te zijn 4. is aangevoerd met hetzelfde vervoermiddel waarin of met dezelfde kudde waaronder besmet of verdacht vee is bevonden. Art. 4. Gedeputeerde staten kunnen bepaleD dat het vee van een of meer der genoemde soorten dat op de voor den aanvoer aangewezen plaatsen wordt toegelaten tijdelijk onder toezigt van keurmeesters zal worden afgezonderd gehouden in eene bewaar- plaats daartoe door het gemeentebestuur, of, onder goedkeuring van keurmeestersdoor den houder van het vee aan te wijzen. Het binnentreden der bewaarplaatsen is verboden, behalve aan hen die daartoe eene schriftelijke vergunning van keurmeesters hebben verkregen of er ambtshalve toegang hebben. Art. 5. Niemand mag uit de bewaarplaatsen vee vervoeren of doen vervoeren dan met schriftelijke vergunning van keur meesters en met in acht neming der daarbij te maken bepalingen omtrent den te volgen wegonverminderd de verpligting tot naleving der plaatselijke verordeningen op dit onderwerp. Art. 6. Voor zooverre de overtredingeu van deze verordening niet vallen onder de wet van 9 Julij 1842 Staatsblad no. 21), zal overtrading der bepalingen van art. 1 en 5 worden gestraft met eene boete van f 75 en zeven dagen gevangenisstraf, te zamen of afzonderlijkdie van art. 2 met eene boete van f 25 en drie dagen gevangenisstraf, te zamen of afzonderlijk die van art. 4, 2e lid, met eene boete van f 10 en twee dagen gevan genisstraf, te zamen of afzonderlijk. Art. 7. Behalve de door de wet aangewezen personen zijn tot het constateren van overtredingen dezer verordening bevoegd de keurmeesters en alle andere personen, die van wege de pro vincie met het houden van toezigt tot handhaviug der verorde ning worden belast. Art. 8. Deze verordening treedt in werking op het door gedeputeerde staten bij de afkondiging te bepalen tijdstip. Gedeputeerde staten zijn bevoegd hare werkinghetzij voor allehetzij voor enkele der in art. 1 genoemde voorwerpen te schorsen. Aldus vastgesteld door de staten der provincie Noord-Holland den 26 September 1865. Goedgekenrd bij's Konings besluit van 28 September 1865, no. 52 Gegeven te Haarlem den 30 September 1865. Gedeputeerde staten voornoemd RoELL Voorzitter. van VLADERACKEN, Griffier. Gelet op de art. 8 en 1 van de verordening tot wering van veeziektedoor de staten dier provincie op den 26 September jl. vastgesteld en na door den Koning bij besluit van den 28 Sep tember daaraanvolgendeno. 52, te zijn goedgekeurd, op heden in het Prov. blad no. 58 afgekondigd; Bepalen: I. de genoemde verordening treedt in werking op den 4 October 1865; II. Als plaatsen waar het geoorloofd is runderen, schapen varkens en geiten aan te voeren, wordeu aangewezen: a. te Amsterdam, de Westeraanlegplaatsof zoodanige andere plaatsen alwaar, ingevolge de kennisgeving van burgemeester en wethouders van Amsterdamvan 28 September 1868 Gemeenteblad no. 19) in bijzondere omstandigheden de invoer kan worden vergund en b. de aanlegplaats bij 't huis Zeeburgonder de gemeente Piemen. Haarlem, den 30 September 1865. Gedeputeerde staten voornoemd RoELLVoorzitter. van VLADERACKEN, Griffier.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1