No. 233. Woensdag 4 October 1865. 5de Jaarg. ALGEMESN ZEEUWSCH-VLAANDEIUEN. HE Bill 1 Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgan uilgegeven big J.Sturm, te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco ver Post Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uitqever in te zenden mlertijk Umgsdag, des avonds ten 6 lire; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, belialve 35 cents zegelregl voor elke plaatsing. Bij Z. M. besluit van den 27 September jl. no. 43is benoemd tot notaris te 's Hertogen- boscli, A. J. C. V. Drossaerlsthans notaris te Hontenisse. Bij koninklijk besluit van den 28 September jl., no. 55, is benoemd tot controleur der di- recte belastingen, in- en uitgaande regten en aecijnsen te Oostburg, de heer J. P. van Dug- terenontvanger te Veldzigt en waarnemend controleur aldaar. Bij koninklijk besluit van 28 September jl. no. 56is benoemd tot directeur der registratie en domeinenvoor de provincie Zeelandde heer E. II.F. W. Malhon thans inspecteur der re gistratie en domeinen le klasse. Bij koninklijk besluit van 29 September jl. no. 60, zijn benoemd tot ontvanger der directe belastingen in- en uitgaande regten en accijn- spn te Butte de heer W. C. Smitsthans in diezelfde betrekking te Overslag c. a. te Over- slag c. a, deheer J. L. de Weille, thans hoofd- commies bij 's rijks belastingen te Maastricht. Het wetsontwerp tot regeling der schutte- rijen is onveranderd weder aan de tweede ka- mer aangeboden. In de kolom Toelichlingen van de uitge- wevkte en toelichtende staatbehoorende bij de raming van kosten voor het departement van binnenlandsche zaken voor het jaar 1866 vin- den wij aangeteekend Sedert in het afgeloopen jaar de koninklijke goedkeuring aan het besluit der staten van 29 Mei 1863 moest worden onthouden zijn de re- gering en het gewestelijk bestuur van Zeeland wel op eene nadere regeling van het beheer der calamiteuse polders beclaclit geweestdocli kon- den zij daaromtrent nog niet tot eenheid van gedachte komen. Intusschen is door den koning het dijkgesckot oyer 1865 vermeerderd en dien ten gevolge het rijkssubsidie verminderd met het bedrag dat naar de bekende taxatiedoor de polders te weinig werd betaald. Dit bedrag is, nadat eenige polders zich liadden vrijverklaard, p. m. 75,000. Het voornemen bestaat ombelialve de thans in gebruik zijnde postzegels van 510 en 15 centsandere van een hooger bedrag in omloop te brengen en tevens om postzegels ter frankering van drukwerken voor het publiek gebruik verkrijgbaar te stellen. Sedert 1850 tot en met 1865 (voorzoover het is verstreken) is een nominaal bedrag van f 258,611,557,36 onzer staatsschuld geainor- tiseerdwaartoe eene effective som van 192,903,407,18 besteed is. De rentelast is daardoor gedurende dat bijna 16jarig tijdperk met f7,994,694,231 verminderd, docli bedraagt thans nog altijd bijna 28 millioen gulden. Voor het volgende jaar denkt de regering weder min- stens 14i millioen tot verdere schiilddelging te besteden. Op de aanbevelingslijst voor de benoeming van een lid in de arr.-regtbank te Zierikzeeter vervulliag der vacatureontstaan door het over- lijden van jhr. mr. J. II. F. van Doomdoor de regtbank opgemaaktzijn geplaatst1. jhr. mr. 0'. L. Schorer substituut-griffier bij de arr.- rcgtbank te Middelburg, 2. mr. J. W. A. Schnei ders van Greijffenswerthkantonregter te Hulst, 3. mr. E. baron van Lijndenadvokaat te Middelburg. kens nog niet hebben verlorennu de hoop mo- gen koesterendit jaar van die plaag bevrijd te blijven. Maar er is hier in den omtrek naar het schijnt ook eene sterfte onder de hoenders uitgebroken eenige landbouwers hebben de hun- nen alien in slechts korten tijd verloren. Naar wij vernemen heeft die besmetting zich zelfs onder de duiven verspreid. Wij kennen een liefhebber buiten de staddie, naar zijne verkla- ring, op slechts weinige dagen ;een twintigtal heeft verloren. Ilulst 25 September. De ziekte onder de varkens schijnt hier in deze omstreken te ver- minderen. in de laatste dagen hebben wij er weinig van gclioord zoodat zij die limine var- De veemarkt te IJzendijke zal gehouden worden op zaturdag deii 7 October 1865maar daarop zal geen rundvee worden toegelaten. Het verdient de vermelding, dat bij den landbouwer J. S. te Heilleden 22 September eene koe vijf kalveren heeft ter wereld gebragt, alle echter levenloos. - Sedert den 11 September jl. is voor het provinciaal geregtshof te Middelburg aanhangig het geding tegen J. N. van der HalenA. Pan - lussen en II. L. Warnau als verdachtde eerste van valschheid in gesckriften en de tweede en derde van het des bewust gebruik maken daar- van. Men heeft in de laatste jaren de erven C. llockeJz., laten betalen p. m. ^60,000 a, f 70,000 voor schuldbekentenissen en acceptation, die door deskundigen niet alleen voor valsch ver- klaard zijnmaar van weike zij den eersten be- schuldigde voor den schrijver houden. De dag der uitspraak is bepaald op zaturdag den 7 Oc tober a. s. Het getal der erkende R. K. kerkgemeenten bedroeg op 1 Julij 1865 te zamen 945 en was verdeeld in 910 parochien en 35 rectoraten. Dezer dagen heeft een 24jarig daglooner bij zijn huwelijk de drie kinderen zijner bruid willeu wettigen. Deze kinderen waren 79 en 13 jaar. Tegen de wettiging van bet oudste verzette zich de ambtenaar van den burgerlijken stand, omdat hijdie het vaderschap zou'wil- len aanvaarden, dan reeds op zijn llde jaar vader zou moeten geweest zijn. De man wendde zich toen tot de regtbank te 's Hertogenbosch met verzoek, dat het kind in de huwelijksacte zou worden vermeld, maar deze heeft bij gemo- tiveerd vonnis anders beslist en art. 17 11. W. in dien zin uitgelegd, dat de adressant de vader niet kon zijn van het kind, hetwelk hij wilde erkennen en alzoo zijn verzoek om het te wet tigen geweigerd. Uit Wirdum (Friesland) wordt het navol- gende gemelddd. 22 September Hoort men in de bijgeloovige woudstreken nog gedurig van heksenspoken en duivelsminder doen zich zulke curiositeiten voor in de greidhoekenal- thans hoogst zeldzaam in eenigzins verlichte plaatsen. Het dorp Warga daar met regt onder durvende tellenzal men het wel als eene abnormiteit moeten aanmerken dat er aldaar zich eene spokendewitte langkarige jufvrouw waagt, die, natuurlijk, als „een geest" door het luchtruim althans over de aardezweeft eii werkelijk is gezien. Aan het Tielsche Weekblad deelt men het volgende middel tegen de runderpest medehet- geen reeds met goed gevolg zou zijn aangewend Men neemt 12 flesschcn water en l/-> kop lijnzaaddie men te zamen laat kokenmen voegt daarbij 36 drachmen zeezoetzuur en 10 ons stroop, nadat dit ook gekookt is en roert dit alles goed dooreen. Hetgeen het water door het koken verdampt, wint men door de stroop. Hiervan geeft men elk beest driemaal daags een tleschterwijl men het beest eerst meet ader- laten indien men bevreesd is dat de ziekte zou kunnen komenhetgeen men kan merkenin dien het beest branderig is. Men schrijft uit Texel28 SeptemberOns eiland wordt thans door eene zeer groote ramp bedreigddie algemeene verslagenheid teweeg brengt. Zoo als bekend is, bestaat de hoofd- bron van ons bestaan en onze welvaart uit de schapenfokkerij. Dezer dagen is hier eene zeer besraettelijke ziekte onder de sehapen uitgebro ken. Men is tot de overtuiging gekomendat het de pokziekte is, eene ziekte die buiten twijfel nog veel verwoestender is dan de elders hcerschcnde runderpest. Men zegtdat de ziekte voor het tegcnwoordigc nog niet in harcn hoog- sten graad van kwaadaardigheid is; echter zijn reeds eenige sehapen gestorveuen niettege'n- staande de tot nog toe genomcn maatregelen neemt de ziekte toe. Belgie heeft op den 23 September jl. den 35„ gedenkdag zijner zelfstandigheid gevierd. Vele vreemdelingen en onderscheidene Neder- landers hebben daaraan deelgenomen. De geestelijkheid in Belgie schijnt zich feitelijk te zullen verzetten tegen de uitvoering van de wet op de studiebeurzen. Zoo verneemt mendat bereids de pastoor-deken van Fosse geweigerd heeft de archieven der stichting van zekeren heer P. de Bouillon aan de nieuwe ad- ministratie der beurzen over te geven. Genoemde geestelijke verklaarde, dat het hem onmogelijk is aan de uitnoodiging van de administratie te voldoen als zijnde dit in strijd met zijn geweten. Voorts beriep hij zich op de verklaring door den aartsbisschop en bet geheele Belgische episcopaat afgelegd, en zeide ten slotte in zijn brief betref- fende deze aangelegenheiddat h'ij slechts daar- toe met geweld gedwongeutitelsafzou staan die hem krachtens eene wetgeving in overeen- stemming met het regt van eigendom en den wil der erflaters of donateurs zijn toevertrouwd. Men zegtdat dergelijke opvorderingen ook aan andere liooge geestelijken gedaan zijn docli dat hetzelfde antwoord als boven volgen zal of reeds gevolgd is. In 1866 zal er te Gent op bet stadhuis eene internationale tentoonstelling van photogra- phien plaats liebben. Uit Gent wordt gemelddat aldaarten gevolge van het buitengewoon langdurige drooge zomerwedereene menigte kersenboomen voor de tweede maal in vollen bloei staan. Te Kesselnabij Lierwoont een landbou wer met name J. S.weike dit jaar voor de tweede maal van hetzelfde land vlas heeft ge- wonnen. De tweede maal was de opbrengst zoo groot als de eerste, beide keeren was het vlas zeer goed gelukt. Te Doornik heeft een vaderweduwnaar, twee zijner kinderen van 8 en 4 jaren verkocht aan een kermis kunstenaar voor 325 frcs.waar- van 25 frcs in geld en het overige in koopwa- ren. Op het oogenblik der levering klemden de kinderen zich aan den vader vast en baden en smeekten om bij hem te blijvenmaar hij liet zich niet verbidden. Sedert is de vader tot bet besluit gekomen om ook zijn dochtertje te ver- koopenwaarvoor hij 520 frcs vraagt." Faillissementen blijven in Frankrijk aan de orde van den dag. Gedurende de eerste veertien dagen van September heeft het liof te Parijs niet minder dan 84 faillietverklaringen uitgesproken. De stad Boulogne heeft in de laatstvorige weekop plegtige wijzeeen stamlbeeld voor den beroemden Engeischen geneesheer Eduard Jenner, den uitvinder der koepokinentingop- gerigtwelk beeld reeds eenige jaren geleden te Parijs werd tentoongesteld en toen, wat de bewerking betreftgeen grootcn bijval vond. Dr. Jenner werd in 1748 te Berkley, in Engeland, geboren en stierf in 1823. De eerste toepassing zijner uitvinding dagteekent van het jaar 1798. In het dorpje Rondont heeft eene vrouw zich laten doodhongeren. Deze ongelukkige vrouw verbeeldde zich door den duivel bezeten te zijn, waarom zij niet het allerminste voedsel gebrui- ken wilde, ten einde op die wijze van den dui vel voor goed ontslagen te worden. Gedurende veertien dagen is zij zonder voedsel gebleven maar na verloop van dien tijd is zij dan ook van honger omgekomen. Het dorp Leschamps, in Frankrijk (depar tement Puydc-Dome) is bijna geheel afgebranil, daar alleen de kerk en acht huizen gespaard bleven. De oorzaak is aan onvoorzigtigheid toe te schrijven. De schade wordt op 200,000 frs. bogroot, terwijl 48 gezinnen tot den bedelstaf zijn gebragt. De berigtcn omtrent den wijnoogst zijn allergunstigst. De wijn is vroegtijdig binnenge- bragtde kwalitcit is bijna zonder uitzondcring Nieuws- en Advertentieblad y^r.k De intrekking van het wetsontwerp der personele belasting, na afstemming van art. 1heeft tot de voordragt van hot volgende wetsontwerp aanleiding gegeven: Toepassing van SOMMIGE BEPALINGEN OMTBENT DE NIET TEN BEHOEVE VAN S RIJKS KAS GEHEVEN OPCENTEN OP 's RIJKS PERSONELE BE- I,.'STING OP HET DEE1. VAN DE OPBRFNSST DIER BELASTING WAAROVEH DE Gemeentebesturen beschikken; daarbij worden bepalingen vastgesteld voorkomende in art. 42 van eerstgenoemd wetsontwerp. lie strekking der voordragt is, om ook van de 4/5 van het personeeldat aan de geraeenten wordt afgestaan2 V.. pet. perceptieloon af te trekkeD even als dit geschiedt voor de op- centen op de personele belasting, weike door het rijk ten be- hoeve der gemeenten worden grind.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1