No. 232. Woensdag 27 September 1865. 5de Jaarg ALGEMEEN ZEEUWSCH-V LAANDEREN. m ffl Bill A FKONDIGIN G. Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uilgegeven bij J. Sturm, le Neuzen. Be prijs is 80 cents in dc drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren, Posldirecteuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men ami den Uitgever in le zenden uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elke plaatsing. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZAAMSLAG, doen te weten dat door den Raad dier gemeentein zijne Vergadering van hedenis vastgesteld de volgende YERORDENING op den in- voerdoorvoer en vervoer van Rundvee in de gemeente ZAAMSLAG. Artikel 1. Geen Rundvee zal deze gemeente mogen worden ingevoerd of doorgevoerd, tenzjj door een bevoeg-d deskundige is afgegeven eene schriftelijke verklaring, dat hetzelve aan geene besmettelijke ziekte lijdende ofdaarvan verdackt isin dat geval niet dan nadat die verklaring door den Burgemeester voor gezien is geteekend, en alsdan slechts met opvolging en inacbtneming der bepalingen voorgeschreven bp de artt. 4 en 5. Deze verklaring, voor elk stuk vee afzonderlijk gevorderden van onwaarde na verloop van 24 uren na het visa van den Burgemeester zal gedurende den invoer en doorvoer (wat den in- voer betreft tot aan de bestemmingsplaats) door den eigenaar of beheerder van bet veeaan elk ambtenaar van politie, dadelijk, op diens aan- vraagmoeten worden vertoond. Art. 2. De in art. 1 bedoelde verklaring moet wijders vermelden de naamvoornamen en woonplaats van den eigenaar of persoon, bij wien het rundgedurende de veertien dagen aan het onderzoek van den deskundige voorafgaande, is gestald geweest, de kleur van het haar en verder alle bijzondere kenteekenen van het dier en eindelijk ofde plaats van herkomst al dan niet met veeziekte besmet of daarvan verdacht is. Art. 3. De Burgemeester weigert het stellen van zijn visum op de verklaring van den des kundige wanneer het vee wordt aangevoerd uit plaatsen of strekenalwaar eene besmettelijke veeziekte heerscht of vermoed wordt te heerschen wanneer het dier behoord of behoord heeft tot een en hetzelfde transportwaarvan een of meer stuks door besmettelijke ziekte zijn aangetast indien die verklaring is afgegeven door een des kundige gevestigd of woonachtig buiten de kan- tons Axel en Hulstwanneer dat stuk niet is ge- legaliseerd door het hoofd van het gemeente- bestuur der woonplaats van den deskundige wanneer die verklaring niet voldoet aan het voorschrift van art. 2 wanneer zij ouder is dan drie dagende dag der afgifte daaronder begrepen. Art. 4. De in- en doorvoer van rundvee zal in de gemeente langs geene andere wegen mogen geschieden dan langs de Neuzensche straat of weg; de Axelsche straat of weg de veerweg. Art. 5. Elk rund, dat in- of doorgevoerd wordtzal bij bet binnenkomen in de gemeente tot aan de bestemmingsplaats, of tot aan de grens waar het de gemeente weder verlaatmoeten zijn voorzien van een zak of mandje, bevestigd om den kop van het dier, zoodanig dat deszelfs mondopening, door de zak of het mandje, ge- heel wordt omsloten. Art. 6. Elk eigenaar of beheerder van inge voerd rundvee, bestemd om in de gemeente te verblijven is gehouden hetzelvegedurende den tijd van drie weken na den invoer in eene af- zonderlijke weide of stalbuiten gemeensehap met ander rundvee te houdenen aan den Burge meester kennis te gevenop welke plaats dat vee zich bevindt. Art. 7. Op de bepalingen van art. 1 kun- nendoor den Burgemeester, uitzonderingen wor den toegestaan tot het beweiden van dijken en andere plaatsen gelegen binnen den afstand van 1000 ellen van de grens der gemeente onder de voorschriften en waarborgen door hem te geven en voor te schrijven. De naar aanleiding van dit artikel verleende vergunningen kunnen ten alien tijde door hem worden ingetrokken. Art. 8. De Burgemeester is bevoegd de af- zondering van besmet of van besmetting verdacht vee te bevelen op eene door hem aan te wijzen plaats en bij weigering of nalatigheid van den eigenaar of beheerderde afzondering op diens kosten on vermin derd de na te melden strafte doen bewerkstelligen. Art. 9. Wanneer zich teekenen van besmet telijke veeziekte in de gemeente mogten voordoen zal mede geen vervoer van vee binnen de ge meente mogen geschiedendan op schriftelijke vergunning van den Burgemeestervermeldende den tijd wanneer en den weg langs welke het ver voer moet geschiedenen wijders niet dan met inacbtneming van het bepaalde bij art. 5. Deze maatregel zal worden toegepast van af den dag volgende op dienwaarop door Burge meester en Wethouders eene openbare kennis- geving is gedaan, dat het geval in de gemeente aanwezig is. Gelijktijdig is het weiden van rundvee langs publieke wegen en dijken of op plaatsen, die niet voor het openbaar gebruik zijn afgesloten verboden, en houden op van kracht te zijn de door den Burgemeesterkrachtens art. 7ver leende vergunningen. Art. 10. Overtreding van de bepalingen de- zerVerordening wordt, zoo daartegen bij geene wetalgemeene maatregel van bestuur of provin- ciale verordening is voorziengestraft met eene geldboete van vijf en-twintig gulden of eene ge- vangenis van drie dagen. Art. 11. Deze Verordening verbindt te re- kenen van den derden dag na dien harer af- kondiging. Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland in afschrift medeged&eld. En is hiervaningevolge Raadsbesluit van be- den no. 8Uonmiddellijk na de vaststelling der Verordening afkondiging geschied waar het be- hoort, te Zaamslag den 22sle° September 1865. De Burgemeester en Wethouders voornoemd L. van DIXIIOORNBurgemeester. E. H. WORTMAN, Secreiaris. Op hoofdstuk V der begrooting voor 1866 (binnenlandsche zaken) is als aanvulling van het tekort op de gewone werken der calamiteuse polders en ten behoeve van buitengewone voor- zieningen, eene som van f 275,000 uitgetrokken. De verhooging van de opcenten op het ge- slagt en het leggen van een regt op de thee (gezamenlijk op eene opbrengst van 8 ton ge- raamd) welke de regering vroeger meende dat misschien noodig zou zijn ten gevolge van de wet tot afschaffing der plaatselijke accijnsenblijkt thans volkomen gemist te kunnen worden, daar den staat van's rijks financienook zonder die aanvulling, voldoende is. Naar wij vernemen heeft de regering het voornemen de maatregelentot scheiding van kerk en staat nog vereischt, met klem te be- spoedigenzoodat daartoe al het noodige in den loop van het volgende jaar tot stand zou wor den gebragten de afzonderlijke administration van eeredienst als zoodanig voor het laatst in de nu aan te bieden begrootingswetten voor 1866 elk een afzonderlijk bestaan zouden he'oben. De minister van marine heeft op zijne be grooting voor 1866, eene verhooging van f 12,150 aangevraagdter verbetering der bezoldiging van de officieren van gezondheidterwijl de minister van oorlog zijn voornemen heeft te kennen gegeven om het tractement der lste luitenants tot f 1000 en dat der 2de luitenants tot f 00 te verhoogen. Met 1 October a. s. zullen de bestelloonen der brieven enz. door het geheele land afgeschaft wordenzoodat de geadresseerden nergens meer dan het rijksport zullen hebben te voldoen. IV euzen 26 September. Door den ker- keraad der Herv. gemeente alhier isdoor het bedanken van Ds. Nahuijsthans tot leeraar dezer gemeente beroependen W.-Ew. z. gel. beer Chrisloffel dc Wilde, Cz.predikant te 's Heer Abts- en Sinoutskerke. Op het twaalftal waren geplaatst1C. de Wilde Cz.te 's Heer Abts- en Sinoutskerke 2. J. F. van Binsbergente Hoek 3. F. C. Magendans te Eemnes Buitendijks; 4A. Keers, te Zaamslag5. J. G. Blaamvte Axel6. J. G. Ormelte Westkapelle7. II. I). Basli- aanse te Waarde8. Ilofmante Seherpc- nisse9. W. F. K. Klinkenbergte Irnsum; 10. J. Appel, te Noordeloos en Overslingelnnd; 11. J. Westrik, te Driebergen12. K. H. Ter- Winkelte Sas-van-Gent. ZestalC. de WildeCz.J. F. van Binsber gen P. IlofmanJ. G. OrmelF. C. Magen dans en J. Westrik. DrietalC. de WildeJ. G. Ormel en P. Hof man. Bosdilxapelle23 September. De heer P. Jvan der Wieleals lid van den ge- meenteraad alhier herkozenis tevens benoemd tot ambtenaar van den burgerlijken stand. Hoofdplaat19 September. Was deze gemeente vroeger afgescheiden van alle gemeen sehap thans mag zij het geluk smaken door eenen grindweg in verbinding te zijn met de omliggende plaatsen en met Belgie. Gisteren was het dan ook bij de opening van dezen weg voor haar een ware dag van vreugde. De met groen, vlaggen en wimpels versierde huizen de schoone eerebogen, de estrade tot uitvoering der muziekstukken en al de toestel- len voor de volksspelen gaven aan de gemeente een schilderachtig aanzien. 's Namiddags ten 3 ure werd de concessio- narisde heer C. Carpreaudoor de feestcom- missie en de muziekgezelschappen van IJzen- dijkeBiervliet en Oostburg, die opgekomen waren, om aan dit feest nog meer eer en luis- ter bij te zetten alsmede door aliendie aan de voiksspelen deel namen behoorlijk ingehaald en verwelkornd. Na eenige verversching geno- ten te hebben werden de muziekstukken uit- gevoerd en namen de volksspelen eenen aanvang terwijl gedurende de pauze drie luchtballons onder een daverend gejuich statig opstegen. Na het spelen van het Nederlandsch volkslied dat tot sluiting diende, werden de muziekge zelschappen met eene vergulden zilveren medaiile tot herinnering aan dezen schoonen dag, ver- eerd. Was elk opgewekt en gestreeld door de schoone toonen der muziek en door de volksspelen, niet minder werd men verrast door het prach- tige vuurwerkdat ten 9 ure werd ontstoken en dat den vervaardiger den heer L. Spinnewijn niet weinig tot eer verstrekte Een ieder roemde de goede orde en eensge- zindheidwaarmede alles was afgeloopen en keerde zeer voldaan huiswaarts. Gelijk in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen zoo ook in het Oostelijk Zuid-Bevelandver toont zich op nieuw de zucht tot landverhuizing naar Noord-Amerika. Uit de gemeente Waarde is bereids een huisgezin derwaarts vertrokken en zal in het aanstaande voorjaar door meerdere achtervolgd worden. In Zuid-Beveland verneemt men allenvege ook meer of min van de varkensziekte. Zoo vond men in de afgeloopene week ook te Wol- faartsdijk een zwaar en vet varken van 250 Ned. pondenhetwelk verkochtmaar nog niet ge- leverd was plotselings dood in zijn hok liggen. Eenige dagen geledenwilden twee paar hoogzuinige echtelingen te Deventer ook eens per spoor reizen. Zij namen een retourbiljet tot Arnhem. Op de terugreis werden hunne kaartjes afgekeurd ze zaten in den trein naar Emmerik Nieuwe betaling werd door hen geweigerd zoodat zij te Emmerik aan de policie werden overgeleverd. Ziende dat de zaak ernstig werd, betaalden zij en gingen 's nachts te voet naar Arnhem terug om den volgenden morgen per spoor naar Deventer te vertrekken. Iiier waren intusschen de kaartjes van den vorigen dag niet geldig meerzoodat zij ook bier weder be- talen moesten. Voorzeker reizen deze bun leven lang niet meer per spoor. De veepest neemt in Belgie in uitgebreid- heid toe. In de omstreken van Brugge hebben zich onderscheidene gevallen voorgedaan. In Henegouwen is eene zoo hevige sterfte onder de varkens en de hoenders uitgebrokendat de alloop daarvan waarschijnlijk met een volkomen uitsterven zal gelijk staan. Nieuws- en Advertentieblad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1