No. 231. Woensdag 20 September 1865. 5de Jaa ALGEMEEN ZEEIWSCII-VLAAADEREA. A F K 0 DIGI 0. B voor Dil Wepkhlad wordt elken Wnensdag morgen uilgegeven big J. Sturm, te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men nbonneerl zicli hij alle BoekhandelarenPosldireclem en en Brievenbushouders.Advertenlien gelieve men aan den Uitgever in le zenden uiterlijk Dingsdag, des nvonds ten 6 ure: de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl ijtor elke plaalsing. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN maken bekend flat door den Raad dier gemeente, in zijne Vergadering van den 15 September 1865, is vastgesteld de volgende VERORDEIVING op den In-, Door- enVervoervan Rnndvee in de Ciemeente IX euzen. Art. 1. Het is verboden 1°. Besmet of van besmetfing verdacht Rnnd vee de gemeente in of door te voeren of bin- nen de gemeente te vervoeren. 2°. Eonig vee in de gemeente in- of door te voeren zonder de vergnnning, bedoeld bjj art. 4. 3°. Rnndvee te weiden langs publieke wegen en dijk n of op eenige plants die niet voor het openbaar gebrnik is afgesloten zonder ver gnnning van den Burgemeester. Voor verdaeht vee wordt gehonden 1°. Het vee nit gemeenlen of streken aange- voerdalwaar eene besmetteljjke veeziekte heerselit of vermoed wordt te heerschen. 2°. Datlietwelk door een' desknndigen als verdaeht is aangewezen. 3°. Al het vee tot een en hetzelfde aange- voerd wordend transport behoorende, wanneer bij de door den Veearts te honden kenring mogt bljjken dat een of meer stnks van dat transport door gedaelite ziekte zijn aangetast. Art. 2. Elk eigenaar of beheerder van inge- voerd Rnndvee, bestemd om in de gemeente te verblijven is gehonden hetzelve gednrende den .tijd van drie weken na den invoer in eene af zonderlijke weide of stal bniten gemeensehap met ander Rundvee, te houdenen aan den Burgemeester sehriftelijk kennis te gevenop welke plants dat vee zich bevin It. Art. 3. De Burgemeester is bevoegd de af- zon lering van besmet of van besmetting verdaeht vee te bevelen op eene door hem aan te wijzen plaatsen bij weigering of nalatigheid van den eigenaar of beheerder, de afzondering op diens kosten, on vermin lerd de na te melden straf, te doen bewerkstelligen. Art. 4. De Burgemeester zal in hijzondere omstandigheden in het belang van denhandel, met inaehtneming van de noodige door hem voor te sehrijven maatregelen van voorzorgin- en doorvoer van vee knnnen toelaten en in dat geval een sehriftelijk hewijs afgevenvermel- dende den tijd wanneer en den weg langs welke het vervoer moet gesehieden. Art. 5. Wanneer zicli teekenen van eenige hesmettelijke veeziekte in de gemeente mogten voordoen, zal mede geen vervoer van vee binnen de gemeente meer knnnen gesehieden dan op yergnnning van den Bnrgemeester en naar de door hem gegeven voorsehriften. Van den aanvang der toepassing van dezen maatregel zal 24 nren bevorensdoor Burge meester en Wetlmuders openbare kennisgeving moeten zijn gedaan. Art. 6. Overtreding van de bepalingen dezer Verordening of der voorsehriften door den Burge meester, krachfens de Artt. 4 en 5 te geven wordt, voor zoover daartegen hij geene wet algemeene maatregel van hestuur of provineiale verordening is voorzien gestraft met eene geld- boete van vijf en-livintig gulden of eene gevan- genisstraf van drie dagen. Art. 7. Deze Verordening zal onmiddellijk worden afgekondigd en is verbindende van het oogenblik harer atkonliging. Aldus vastgesteld door den Raad der Ge meente Neuzen in zijne openbare vergadering van den 15 September 1865. BOLS Voor si tier. J. DIELEMAN, Secretaris. Zijnde deze Verordening aan Heeren Gedepu teerde Staten van Zeeland in afschrift medege- deeld. En is hiervan, ingevolge Raadsbeslnit van heden, aikondiging gesehied waar het behoort, op heden den 15 September 1865. Burgemeester en Wethou lers van Neuzen, BOLS. Biiroeineesler. J. DIELEMANSecretaris. De BURGEMEESTER van I10EK' maakt bekenddat door den Raad dier gemeente gelijke bepalingen als de bovenstaande, in zijne zitting van den 16 September 1865, voor de gemeente Hoek zijn vastgesteld en van onmid- dellijke kracht verklaard. De Burgemeester voornoemd, BOLS. Bij besluit van 7 September jl.no. 49, heeft Zijne Majesteit goedgevonden te benoemen tot burgemeester der gemeente Axelde heer dr. II. J. ran Eck. Bij Zr. Ms. besluit van den 6 dezer is de betrekking van inspecteur over het loodswezen de betonning, bebakening en verlicht'ng in het 6de district Vlissingen opgedragen aan den luit.- ter-zee lstekl. II. Engelsman Klegnhensthans gelijke betrekking vervullen le in het 3 le district te Nieuwediep, en is hij tevens helast met de be trekking van Nederlandseh permanenten com- missaris voor het gemeenschappelijk toezigt over de betonning en bebikening, mitsgaders over de loodsdiensten op de Sehelde. Omtrent een rjjks ambtenaardie als zoo- danig ee vol ontslag had bekomen doeh zijne betrekk'ng eigendnnkelijk had verlatenruim drie weken v66r dat genoemd ontslag was in- gegaanis dezer dagen bij koninklijk besluit j bepaald dat jliij nimmer weder voor eenige be trekking in 's rijks dienst in aanmerking zal koinen. Naar wij vernemen heeft de aan=chrijving van den minister, dat van de uitkeering aan de geme mten van de 4'5 gedeelten van de opbrengst der^'personele belasting, 2'/2 als perceptieloon zal worden ingehouden, in som- mige ^eumenten oppositie ontmoetdie heffing wordt onbillijk en onwettig genoemd, omdat de wet van 21 December 1852 Staalshlad no. 226) alleen voorschrijft dat de gemeenten aan het rijk 2'/-j °o zullen uitkeeren van het bedrag der op- cenlen, die voor de gemeenten op 's Rijks belas- tingen" geheven, door de Rijks ambtenaren gei'nd worden even als in 1852 eene wet noodig was om eenige wijziging te bre igen in het voorschrift van art. 16 der wet van 12 Julij 1821 Slants- bind no. 226), evenzoo schijnt ook nu eene wet noodzakeljjk oin van de gemeenten deze opoffe- ring te kunnen eischen. Ziturdag is de zitting der staten-generaal 1864—65 gesloten en maandag jl. is de nieuwe zitting der beide kamers door Z. M. den koning met de gebruikelijke plegtigheid geopend ge- worden. Naar men verneemt zijn de wetsontwerpen uitmakende de staatsbegrooting voor 1866, ter landsdrukkerij afgegeven zoodat de twee le ka- mer onmiddellijk na hare opening de gansche staatsbegrooting in druk zal kunnen ontvangen. IXeuzen, 15 September. Gednrende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren 54 zeesehepen, metende 11469 tonnen en 212 binnenschepenm. 11365 t., en afgevaren 45 zeesehepen m. 9983 t.en 206 binnenschepen, m. 10580 t totaal sedert 1 Januarij 1865 opgevaren 265 zeesehepenm. 43305 t.en 2008 binnenschepen m. 93989 t.en afgeva ren 223 zeesehepenm. 40889 t.en 19 >9 binnenschepen, m. 91657 t.in de acht eerste maanden van 1864 zijn opgevaren: 173 zeesehepen m. 25001 t.en 1953 binnensche penm. 91538 t.en afgevaren: 126 zeesehe pen m. 20957 t.en 1901 binnenschepenm. 86305 t. Hulst, 14 September. Heden hield de Onderwijzers-Vereenigingin het 6 le school- district alhier hare 2de algemeene vergadering cinder haren voorzitterden scboolopziener mr. J. C. E. baron ran Lijnden. Zes en dertig le len waren tegenwocdigter- wijl ook de heeren mr. F. van lleinse, ond- sciioolopzienerdr. E. I. F. P. <1. Vogel- vangeroud-honorair lid der commissie van on- derwijs in de provincie Zeelanden K. de Lozannesecretaris der gemeente Clinge, alien te Hulst woonachtig, de vergadering met hnnne tegemvoordigheid vereerden. De beide heeren oud scboolopziener en oud honorair lid werden in deze bijeenkomst met nitbnndigen bijval tot honoraire leden benoemd en betoonden zich zeer ingenomen met dit bewijs van achting en toe- genegenheid. De voorzitter opende de vergadering met eene hartelijke toespraak waarop de werkzaamheden aanvingendie afgewisseld werden door het zingen van de gclegenheidsverzen of de zang- stukken ten gehoore gebragt door het hulpon- derwijzers gezelschap Axel. Van de behandelde zaken noemen wij alleen het volgende Dc heer J. J. Clnassen, hoofdonderwijzer te Hulst, had tot onderwerp zijner rede gekozen Pedagogisch M6t6orologische waarnemingen om trent de gebreken der kinderen en bepaaldelijk waar die te zoeken zijn. De heer C. van Dijk, hoofdonderwijzer te Nenzenleverde eene bijdrage over de leer der Magtsverheffing toegepast op den onderwijzer. Beide verhandelingen mogten keurig heeten en de uitbundigste toejuichingen van de vergadering verwerven. Aan het slot van de werkzaamheden gaf van Wijngaardenhoof londerwijzer te Axel, verslag van de vergadering der Onderwijzers- vereeniging in het lste schooldistrict van Zeeland, gehonden te Middelburg, den 28 Juljj 1865, welke vergadering onder anderen ook bestemd wasom aan den algemeen bemin len heer in specteur van het lager ondenvijs in de provincie Zeeland een praehtigjgesehenk aan te bieden als een hewijs van dankbaarheid van de leden der onderwijzers weduwenbeurs voor de vele bemoeijingen die Z. W. E. G. zicli gegeven heeft om de regeling dier zaak tot een gewenscht einde te brengen. Nadat de' vele werkzaamheden alien' verrigt warenwas er eene tweede pauze gednrende we'ke den leden gelegenheid werd gegeven de sehoonheden van het Hulster kerkgebouw te zien welks verdeeling, voor twee gezindten, wel op eendragt wijst. In het eene gedeelte werden met de meeste voorkomendhcid praehtige gedenkteekenen uit de oudheid vertoondin het andere streelde liefelijk orgelspel het oor. Ook de s<diool en het raadhnis werden bezocht en den 'sehoonen schilderijen aldaar gaarne de aandacht gewijd. Te vijf ure vereenigden alien zich aan een' rijk voorzienen disch waar de gulste vrolijkheid voorzat, waar alles de kenmerken droegvande meeste opgeruimdheid en de gees! van Zeeuwseh- Vlaanderen zich niet verlooehende waar tal van feest lronken en voordragten de vreugd ver- hoogden waar men in dank gedacht aan den heer J. Sturmte Neuzen die zoo veel belong in de vereeniging stelt en waar de liefde tot milddadigheid beoefend werd door eene inzameling van giften voor een ongelukkigen ambtsbroeder, in een ander district woonachtig. Zoo vierden de onderwijzers in het 6de school- district van Zeeland onder de leiding van hun- nen geliefden voorzitter de 2de algemeene ver gadering, waarvan het nut en genoegen bun onvergetelijk zijn. Iloeli, 13 September. De overstemming voor de vervulling der vacature, in den raad ont- staan door het door den heer C. Plalteeuw ge- nomen ontslag, heeft tot resultant gehnd dat de heer II. Wolfert is gekozen met 33 stem- men; deheer J. Waeyhaert verkreeg24 stemmen. De heer F. II. JSahuijspredikant te Bieze- linge heeft voor het beroep naar de gemeente Neuzen bedankt. Door den heer burgemeester van St.-Jan- steen is op den 1 dezer aan G. Rot tier, aldaar, het eereteeken uifgereikt bestemd voor de oud- strijders van 1813/15. De afdeeling Zeenwsch Vlaanderen (west- deel) van het Nederlandseh ondcrwijzers-genoot- scha|i hield op 13 dezer te Oostburg hare der- tigste vergadering. 22 ledenwnaronder de districts schoolojizicncr, waren tegenwoordig. Zoowel bij ons als in vele andere landen wordt teregt geklaaad over de duurte der prijzen van het vleesch. Zwitserland maakt echter hier- omtrent eene uitzonderingzoo befaalt men te Zurich 20 a 25 centimes voor een half Nederl. pond vleesch te Bern 30 centimeste Solure 25 a 30 centimes; te F ribourg 28 a 30 centimes cn te Nyon 40 centimes. V Nieuws- en Advertentieblad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1