II11I SMI. OPE Mil HE VKRKOOPIXG '^BEKENDMA KING. hartsfogtelijk jager, hecht bijzonder veelaande sti'pte naleving van die wet. De overige gas- ten 's konings aanmerking hoorende en zijne weigering zieude, durfden nu ook den schotel niet aan.aken en de patrijzen gingen onaange- roerd naar de keuken terng. Leopold glimlachte en zeide tot dehgene die naast hem zat„Nu hebben zij de verboden vrucht en durven er niet eens van proeven." Een te Brussel overleden „oud vrijer" heeft zijn gansche verniogen van 300,000 francs aan de armen vermaaktbebalve eenige legateu die hij aan zijne dienstboden heeft geschonken. Yoorts heeft iiij aan den baes van het koffijhuis dat hij bij voorkeur bezochtgelegateerd eene som van 15,000 fr.benevens den geheelen in- houd van een hem toebehoorend rnagazijn van bieren hetwelk eene niet onaanzienlijke vvaarde vertegen woordigde. De minister van binnenlandsche zaken in Frankrijk heeft den invoer en doorvoervan vee nit Engeland Holland en Belgie verbodenen een streng onderzoek bevolen ten opzigte van vee uit andere landen ingevoerd. In een koffijhuis te Saint Chamond waren 30 liefhebbers vereenigd de muziek was bet onderwerp van bun gesprek. Een hunner be- weerde dat elk artist der opera bevorens zijn optreden een versch en raanw ei moest gebrui- ken. „Indien dat waar is," zeide een van het gezelsehap die domino speelde, „dan moet ik wel de voortreffelijkste zanger der gansche we reld zijn want ik geloof niet dat er iemand is die meer versche eijeren kau binnenslikken dan ik, en nog wel met den dop er bij." Deze woorden verwekten algemeene verbazing en opgewonden- heidkortom men zette hem achtfien eijeren voor, die hij met den dop achtereen binnen- sliktewaarna hij een glas bier ledigde en zich weder rustig aan het domino tafeltje begaf. Voor eenige dagen verseheen eene jonge en schoone dame voor het policie-burean te Berlijn, die op klagenden toon den commissaris vroeg of hij ook soms eenige inlichtingen kon geven omtrent haar man die heimelijk de echtelijke woning had verlaten. De commissaris antwoord- de, dat hij haar geene ophelderingen wist te geven, „maar," voegde hij er bij, „ik weet dat „gij rijk zijt en bij gevolg wees blijde van uwen „trouweloozen echtgenoot bevrijd te zijn." He nnas hernam de dame, „gij hebt goed spre- „kenhet is waarik zou hem wel voor altijd „willen kwijt zijn maar toch bestaat er voor „mij gegronde reden voor mijne droefheid. Weet „dan dat mijn man lijdende is aan de tering en „volgens het gevoclen van onzen doctor spoedig „zal sterven nn heeft die trouwelooze ook mede- „genomen de polis van levensverzekeringten bed rage van 5000 thalers waarvoor ik promp- „telijk de jaarlijksche premie heb betaald. Daar- „om wenschte ik zoozeer dat hij in mijne armen „stierf Te Londen is een bevel nitgevaardigd om tegen te gaan de zoo menigvuldige verspreiding van allerlei geschrevene aftiches en aanbeveling- briefjes. Dientengevolge heeft een kleermaker aldaar een nog beter middel uitgedacht om zijne annonces onder de oogen van het publiek te brengen hij heeft namelijk een groot geschrift gebonden op den rug van zijn kolossalen hond, en laat dezen daarmede langs de drnkst bezochte straten wandelen. Hij ontwijkt hierdoor de straf- bepaling van het beveldat alleen straf bedreigt tegen menschen die verspreiden en zijn oog- merk wordt er volkomen meg bereikt. Te Chelmsford is een landman tot 10 p. st. boete en de proceskosten veroordeeld gewor- den omdat hijin plaats van eene aan de vee- pest gestorven koe te begravendie aan een vilder had verkocht. Te Barcelona heeft men dezer dagen een Italiaan gearresteerd die zich schuldig heeft ge- niaakt aan opligtingen van belangrijken aard door hem zoowel in Catalogne als in Spanje gepleegd. Hij heeft n. 1. valsche aandeelen eener leenins der stad Milaan in omloop gebragt. Bij de huiszoeking heeft de policie voor eenkapitaal van meer dan 72 millioen realen aan zulke aan deelen bij hem gevonden. Zeer vclenzelfs voorname personenzijn van deze kolossale op- ligting dupe geworden. Te Milaan heeft een koetsier aan een kat een zweepslag toegebragtwaardoor dat dier zoo verwilderd raakte, dat het aan eene dame, mad. Bianchi genaamd een beet toebragt. Deze dame nuna drie maanden lang de hevigste pijnen te hebben uitgestaanis thans aan de gevolgen hiervan overleden. De verjaardag van Aspromonte is te Flo rence op bloedige wijze gevierd geworden. On der den kreet van „le<-e Garibaldi!" trok tegen den avond eene menigte volks langs de straten. De nationale gardedie in het geweer kwam werd met straatsteenen begroet, de opperbur- gemeester Cassa gewond het stadhuis bestormd en de daar aanwezige meubelen verwoest. Het is de kavallerie slechts met moeite gelukt de woeste l enden uiteen te drijven. De kluizenaarAmphilnlhe genaamd, die meer dan 50 jaren achtereen in een afgezonderd oord van het district Tikhoine (Rusland) woonde, is dezer dagen in den buitengewoon hoogen ouderdom van 120 jarcn overleden. Bij de heerschende ziekte onder de varkens en runderen, meen ik te hebben opgemerkt, dat, wanneer de ziekte wezenlijk daar is, men nog geene middelen heeft uitgevondenom dezelve te genezenmaar in de harde noodzakelijkheid verkeerthetzelve hoe eerderhoe beter te dooden. Dewijl men dus b'ljrjfet nog niet bekend zijn van een geneesmiddel, zijne toevlugt moet nemen tot voorbehoedmiddelenen daarvoor hoofd- zakelijk worden aanbevolen IJzerpreparaten verdund ZwavelzuurGlauber of zoogenaamd Engelsch zout en zure of karnenielk. Zoo dunkt mij zou het volgende den vee- houder tot een goedkoop en allezins doelmatig vobrbehoedmiddel kunnen dienen In een steenen varkensbak wordt eene zekere hoeveelheid IJzervijlsel gedaan en overgoten met eene genoegzame hoeveelheid verdund Zwavelzuur 'twelk gestadig met een stokje wordt omgeroerd; gelijktijdig lost men eene hoeveelheid zoogenaamde Polka in kokend water op het ijzer genoegzaam geoxyduleerd zijnde, wordt in eene andere stee nen bak afgegotenbehoorlijk met water ver- duntmet de oplossing der Polka vermengd waarna het aan het vee wordt te drinken gegeven. Wanneer het vee dit mengsel wil drinken, heeft men hier alles vereenigd en volgens mijne gedachte in de grootste Perfectiewat als v6or- behoedmiddel wordt vdbrgeschreven. Ik oordeel hier niet als deskundigenoch als veearts, noch als veehouder, noch als Empe- ruers maar als scheikundige (Chemicus). Ik geef het slechts als een sustenuen laat het oordeel aan meer bevoegden over. Alleen zij het mij vergunt aan te merken dat hier een der fijnste ijzerpreparaten (sub Carbo- nas ferro) wordt geboren benevens Glauberzout, ook het koolzuurgas dat ontwikkeld wordt, kan niet anders dan gunstig werkenen ontbreekt het zuurdoordien het in een gebonden staat is overgegaan kan men zulks aanvullen met zure of karnemelk. Mogt dit mijn schrijven eenig nut hebben ter beteugeling dier vreesseljjke ziektedan acht ik mijne geringe moeite dubbel beloond. J. W. V. V. Hden 8 September 1865 Bevallen van eene I3ochter*, 3r J- HIRT, Echtgenoot van X Snf.ek, C- van AKEN. den 8 September 1865. M. BITRGEMEESTER en WETHOUDERS van HULST Brengen bij deze ter algemeene kennis dat bij Besluit van den Gemeente Raad van den 5 dezer maandals voorbeboedmiddel tegen de verspreiding van de zich in ons en in een naburig Rijk vertoond hebbende besmet- telijke ziekte oniler het rundvee, is bepaald om de Jaar- Paarden- en Veemarkldit jaar invallende op Maandag den 2 October e. /c., alhier niet te houden. Gedaan te Hulst, den 6 September 1865. Burgemeesler en Welhouders voornoemd P. PIERSSENSBurgem eester. J. ROTTIER Secrelaris. Getroffen door het verlies van mijnen dierbaren Echtgenoot, J. van den BOS, moet ik toch mijnen dank betuigen ly aan de Algemeene Friesche Levensverzekering- Maatschappij gevestigd te Leeuwarden voor^/_ de prompte en spoedige betaling- van de hem bij overlijdenverzekerde som door tusschenkomst van den Onder-Agent L. F. AARENS, te Axel, bij wien voortdurend ge- legenheid ^bestaat tot deelneming. Axel 10 September 1865. J. M. VERBRUGGEN. door het ministerie van den ^6 F- Notaris J. J. FERCKENte Neuzen* - Op Vrijdag den 15 September 1865, des voormiddags ten 10 ure, aan de Keet van den Koudenpoldergemeente lloekbewoond door den Werkbaas J. Keukelaar, van: Eene! partij Kilien PLANKEN van 2 tot 8 el lengte en dito PAAL- TJJES van 1,20 el lengte. EIKEN HODTWAREN als: Planken Balken Ribben ,5Stijlen 1 eiken Mast, lang 16 el, Scheepluiken' Zeilen eene aanzienlijke partij nieu we JPlairlieii enz. enz. De Griffier TELCHUIJS zal ten verzoeke van zijne Principalenop A Maandag den 18 September e. k., om 10 ure, ten Herberge van Mejufvr. de Wed.A/' "//0 Dees te Axelpubliek verkoopen i Eene partij MANUFACTUREN, bestaande uit Lakens en Winterstoifen Pantalons Linnen Baalkatoen Kleeding- -V— stoffen Orleans, Merinos, ZijdeDekens, gemaakte Kleederen enz. En ten verzoeke van de Erven IZAK LUIJK, ten diens Sterfhuize te Axe!op Donderdag den 21 Sf.ftember 1865, des namiddags half een ure van Een ZINDELIJKEN INBOEDEL, bestaande in Bedden met toebebooren, Ta- felsStoelen PrentenKoperTin Ge- leijerd-Porselein- en Aardewerkeen fraai bescbilderd Kabinet Tafelkastje Schoonmaaktrap Winkelgcreedschappen Verwwaren en hetgeen verder zal worden geveild. XJ=» Het zeer ter nering staande WDONHIJIS is uit de hand te koop, te be- vragen bij den mede-Erfgenaam Izak Luijk te Axel en den Griffier voormeld. zegt het voort. Met primo November benoodigd een 5r<, M O l<: ft ft ft II s 14 ft K CJ II T. y 3r zijn vak grondig verstaandeongehuwdbij voorkeur van de Cbristelijke rigting. Brieven francoadres J. de JONGEte Neuzen. BEKENDMAKING. 4*/. X - Benoodigd met 3 November aanstaande eene I {I IV i :.x \n :il> bij den Heer 4_ SEIJDLITZ, te Hulst. 4o In het laatst van deze of het begin A/ der volgende week wacbt de onderge- v teekende beste ENGELSCHE BOKKINGwelke tot civiele prijs te bekomen zal zijn. Af Neuzen, 13 September 1865. C. LEUNIS, Jz. 3r BECKER E* BII)I)l,\(iII te Arnhetn. Zy z^jn door bare ge- voeligheid bet voordeeliget den gebruiker. voor 5 GEDRUKT BIJ J. STURM, TE NEUZEN. m' - to, - 6o - Amsterdam, 11 September. Werk. Schuld r, pCt. 3pCt. 73;. - 4 pCt.96J. Rotterdam 11 September. Terwe. Van Jarige Zeeuwsche, Vlamnsche en 0 wnn was een viij goeile tuevoer ler mark I, die moral in de iniddensoorlen 20 cents la^er slepende ▼an de band ging. Puike van f 8 50 a 8;90 goede en mindeie van f 7 30 a f 8. Oude nominaal van 8 50 a f9 25 Nieuwe als vnren van 6 75 a 8 25 Rog^e flaauw vorijie prijzen Nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsclie 5 80 a /610; Gerst in goede soorl 10 a 20 cents hooger Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm Winter pu-ke f A 80 a f 5 20 goede en mindere 5,80 a f Ad0; dito Zomer van f 5 80 a 4,80. Haver Jaiige als voren Korte van f 5,40 a f 4 40 Langc290 kfo 90 Nieuwe. die meerder ter markl was, 10 cents lager, van/"2 a 5 40 Van Nieuwe Bruine en Wilte Boonen was er een redelijke toevoer, die tot genoteerde prij zen langzaam opi uirode ZeeuwscllP Bruiue van 11 a 1 5 dito Wide van /10 a 13 over bet alge- meen was de kwaliteit zeer voldoende. Paardeboonen: de weinige Nieuwe die waren aangevoerd gingen van /6 a /6 50 goed van de band. Eiwten met goede vraag in de beste soorten puike Zeeuwsche groene 8 25 a f 8 75 gewone dito van f 6,75 a 8. MEEKRAP. De prijzen bleven als vorige week; de handcl was flaauw. Gent8 September. Bij tarnelijk mimen veorraad van Tarwe werd die iets hooger veihandeld fr. 19 50 a 21 50 Rogge bij minder aanvoer flaauwer in prijs fr. 12a 12,70 Gerst nagenoeg als voren fr. 11 50 a 11 75 Haver lager fr 8 a 10 Paardeboonen fr. 16 Vlas meerder ter markt docli meestal geineen. Bij stijgeude prijzen bl ij veil Oude Vlassen gevraagd. Londen. 11 September (2 ure.) Per t elf grant.) Engelsche Tarwe 2 en vreemde 1 sb. lager. 258ste Staats-Loterij. Prijzen van f 1000 en daaiboven. Eerste klasse IsteLijst: No 1274, ^1500. No. 17890. 18509 en 19769, ieder 1000. X- Op WOENSDAG DEN 4 OCTOBER 1865, des namiddags ten 1 ureaan het Sehuttershof, bewoond door de Wed. H. Geiljeit1, bij het Kanaal te Neuzen van S. ir R 'S LES/, e alom bi ketide C. BECKE BALA1VSE1V en BASCULE!* worden alleen vervaardigd en zijn te bekomen bij de Fabiikauten 3S~ '/O .6 o - CU-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 2