No. 230. Woensdag 13 September 1865. 5de Jaa ALGEMEEN ZEEl WSCII-VLAANDEREN. Ill IlllIME BUT! Dit WeekbJad wordt elken Woensdag morgen uilgeqeven bij J. Stukm, te Neuzen. De priis is 80 rpnts in rip Aria r n uilet hjk Dmgsdag, des avonds ten 6 ure; deprijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor etke plaalsing VEEZIEKTE. Met genoegen zien wij overal in ons land, door de hooge regering, zoowel als door de gewestelijke en plaatselijke besturenal het mogelijke aanwen len om de vreesselijke vee- pestwelke onzen schoonen veestapel liedreigt te keertegaan. Wij hopen dat de doelmatigste maatregelen zullen blijven in werking gebragt worden tegen de verspreiding eener besmetting welke in ons land, helaas! reeds op vele plant- sen zoo menig stuk vee heeft aangetast. T it heden is onze provincie van die verschrikkelijke runderziekte bevrijd gebleven dank gelooven wij, der doelmatige voorzorgen welke hierge nomen worden maar dat men daarbij toch niet ruste, maar steeds een werkzaam oog blijve houden opdat niet uit vuig eigenbelang en straf- bare winzucht, door veehandelaars ei soinsook door slagters aangetast vee, voor geringe prijs aangekochtverkocht en afgeleverd worde. De zucht tot winst is vaak zoo grootdat door sommigen er niet op gelet wordtwelk ver- schrikkelijk kwaad hunne hebzucht aan hunne medemenschen kan aanbrengen op verschillende plaatsen heeft men reeds gezien hoe dat laak- bare winstbejagden menseh kan aanzetten blind te zijn voor de ongelukkige gevolgenwelke hunne verfoeijelijke handelwijzevoor de ge- zondheid van menschen en vee kan en meet voortslepen zoodat men maar niet tenaauwlet- tendniet te voorzigtig kan zijn zoo als wij in het ministeriele verslag (deswegens vinden aangestipt. Die doodannbrengende ziekteoorspronkelijk uit de Russische steppen welke on ler den naam van veepestzoo vreesselijk in Engeland woedt, is de gevaarlijkste besmetting, welke het vee kan treffen. Zoo snelzoo verderfelijk is hare uitwerking dat zij reeds bij den aanvang bij het eerste begin van aantasting doodelijk kan genoemd worden, zoodat geene gewone geene langzame middelenmaar spoedige en krachtdadige hulp moet worden aangewend of liever dattot behoud van het overige veetot uitroeijing of gewis tot tegengaan van verdere aansteking, er maar eenen raad meer overblijft n. 1. het aangetaste dier dadelijk te dooden en het diep in den grondvervan woning en stallen verwijderd te begraven. Het ware te wensehendat zulks dadelijkbij de eerste verschijnselen der ziekte, wierde gedaan en al datgene wat voor het aangetaste beest heeft ge- diendals stroohooi en andere voediugsmid- delen aanstonds wierde vernietigd, de stal gezuiverd en verlucht en niet dan eenigen tijd daarna op nieuvv in gebruik wierde genomen. Ter verdere inliehting en raadgevingbij soms te ontstane ziekte, wij',en wij onze lezers naar het ministerieel sehrijven in 'de Shmls-Couranl opgenomen terwijl wij hierbij tot verdere in liehting vermeend hehben eenige opmerkingen te moeten voegenons bereidwillig door anderen aangewezen. Eene spoedige slagting of eerder vernietiging van het aangetaste dierzoo als wij zoo even aanstipten isdunkt onsaan te raden en wenschelijk. Al wat nu verder op dat oogen- blik het zieke vee tot gebruik en dienst strekte, behoort ook te worden weggedaan. Zelfs het mest van zulken stal moet worden geruimd en niet bij den gewonen grooten hoop worden ge- mengd noch onder het bereik van ander gezond vee worden gelaten het ware zelfs heter dat het in den grond werd gestopt of minstens goed met kalk chloor werde besproeid. Mogt soms die pestziekte uwe stallen hebben bereikt of in uwe omgeving zijn uitgebarstendan ware het te wensehendat door de helanghebbenden of bij gebreke van hendoor de zorgen van het be- stuur, genoemde maatregelen wierden aan-e- wend. Ook personen die zulke zieke run leren he then behandeld of met de zorg daarvoor zijn belast geweest, worden aangeraden het andere onbesmette vee niet te nabij te komen Ge zuiverde enluchtige stallen, bevrijd vanovertol- lige hitteworden ten sterkste aangeraden. Is men genoodzaakt het gezond vee af te zonde- ren ot in andere stallen te plaatsendan zorge i men vooral dat hetzelve goed verzuiverd ge wasschen of geroskamd wordentreft de ziekte de dieren, in de weidedan behooren zij dade lijk op de weide zelf te worden afgemaakt want de ziekte is zoo aanstekelijk en gaat zoo snel voortdat de krachtdadigste middelen vaak zelt nutteloos zijn geene halve middelen baten er moet met spoed en kracht gewerkt worden. Ziedaar eenige inlichtingenwelke wij het doelmatig geacht hebbenhier in het tielang van onze veehouders neer te sehrijven. Wij die, we bekennen zulks gaarne, geen verstand van dergelijke zaken hehben die zelfs noch vee hebben noch kunde wegens landbouw en den aankleve van dien hebben opgedaanwij hebben het toeli nuttig geoordeelddeswegens en bij meer zaakkundigen en in deswegens uitgekomene sehriften eenige wenken te putten welke mis- sehien iets kunnen bijdragenom dat verschrik- kelijk gevreesde onheil te voorkomen of deszelfs kracht en woede te breken. Bij besluit van den 4 September, no. 36heeft Z. M. benoemd tot 2den luitenant bij het bat. rust, schutterij no. 4 in Zeeland, de lieer L. A. Ctoin, thans sergeant. TVe«z«n9 7 September. Door den kerke- raad is heden, ter vervulling der vacature, ont- staan door het vertrek van Ds. Uoufzagernaar de gemeente Oudewater, tot leeraar dezer ge- meente beroepenT. II. ISahuijs, predikant te Biezelinge. Op het twaalftal waren geplaatst: 1. T. H. Nahuijste Biezelinge; 2. C. de Wilde, te 's Heer Abts- en Sinoutskerke3. J. F. van Binshergen, te Hoek 4. II. J. Janssen te Groe- de 5. A.W. Versprille, te Oud Vossemeer 6. J. Appelte Noordeloos en Overslingeland 7. II. D. llastiaanse, te Waarde8. P. Hofman te Scherpenisse9. W. F. K. Klinkenberqte Irnstim 10. J. C. Steenbakker Morillyon Lori sen, te Koudekerke; 11. Westrik, te Drie- bergen; 12. Moulijn te Amerongen. ZestalSahuijsde Wilde, van Binsbergen II ofman Log sen en Westrik. DrietalISahuijs, de Wilde en Hofman. ^euzen' 12 September. Een telegram in den avond van jl. maandag uit Amsterdam ontvangen behelst het volgende De opstijo-in"- van den luchthallon van den heer Nadar'heeft met plaats geliadten gevolge van het winderige weder; de opstijging is nu bepaald op aanstaanden donderdng nainiddag ten bj ure. De eigen woorden van den heer Nadar nopens deze verhindering, luiden aldus „Ventires fort hier et aujourd'htti, pa/issades elles memes renversees par sa force Impossibility flagrante." Boschkapelle 9 5 September. Heden werd in eene openbare raadsvergaderin," het nieuw verkozen raadslid, de heer A. Geifl als zoodanig beeedigd en is in dezelfde vergaderin^ de heer G. Slaal verkozen tot wethouder. Boschlrapelle11 September. De kermisdie den 8 dezer begonnen isen heden avond eindigtheeft ten voile aan de verwach- ting beantwoord. Er waren 23 overdekte kra- men een goede caroussel en eenige muziekanten zoodat de danslustige menigte haar hart heeft kunnen .ophalen. Vele krarners waren uiterst tevreden over den goeden ontvangst. Ilontenisse, 6 September. In de op heden gehouden vergadering van den gemeente- raad is tot wethouder herbenoemd de heer P J Lemsen met tien van de elf uitgebragte stem.' men; deheer J. hroon verkreeg 66ne stem tot tweede wethouder is henoemd de heeri. Kroon met zes stemmen de heeren E. Pateer en P Adnaansens erlangden ieder twee en de heer J.J. Verdurmen 66ne stem. I.Tzendijkie 5 September. In deze ge- meente is heikozen, tot wethouder, de heer V n n Ben!eiInte Waterlandkerkje, deheer L. P. Dosscheen te Hoofdplaatde heer J. B. I immerman. denburg, welke op den 11 dezer was bepaald, is, nit hoofde der veeziekteniet gehouden. Om dezelfde reden zal ook de veemarkt te Hulst geen plaats hebben, welke op den 2 October a. s. was bepaald. Jh maandag ving voor het provinciaal ge- regtshot in Zeeland de behandeling aan van het regtsgeding tegen: 1. Johannes ISicolaas van der Ilalen oud 65 jarengeboren en wonende te Zienkzee zaakwaarnemer2. Anlhonij Paulas- sen oud 68 jaren geboren en wonende te Zie nkzee, koopman, en 3. Hendrik Leonardus War- °«d 66 jaren, geboren te Bredawonende te Middelburgzaakwaarnemer. Eerstgenoemde wordt beschuldigd van aeht en-twintig valschhe- den in onderhandseh gescbrifrdoor het in even zoovele stukken verzinnen van overeenkomsten beschikkingen en verbindtenissen en het daarbij namaken van schrift- en naamteekeningenen het des bewust gebruik maken van alle deze valsche stukkende tweede van het bewust gebruik maken van zeventiende derde van het des bewust gebruik maken van vijftien dezer valsehe stukken. Een-en twintig getuigen zijn voor het open- baar ministerie gedagvaardbenevens drie des- kundigen. Ten hewijze van de enorme uitgebreidheid dier zaak zij het genoeg mede te deelen dat een afschrift der aete van beschuldiging niet minder dan honderd-en vier folio bladzijden inneemt men denke nu nog aan het arrest van verwijzing en de dubbele verslagen der beeedigde des^ kundigen. De regter in het 5de kanton te Amsterdam heejt dezer dagen in eene huur en verhuurkwestie beslistdat, wanneer in een huurcontract een be- paalde termijn van betaling wordt gesteld, en de betaling heeft op dien dag geen plaats de verhuurder onmiddellijk ontbinding van het liuur- contiact kan vorderen zonder daaraan in ge breke stclling van den huurder te doen vooraf- gaan. Deze beslissing werd genomen in eene kwestiewaarbij de huurder den 2 Augustus de betaling had aangeboden in plaats van op den bepaalden dag 1 Augustus. Het huurcon tract was voor 12 jaren aangegaan en betrof een perceel land. Op de vraag, aan de redactie van de Ge- meenleslem of tot wenng der hekende veeziekte y gemeenle-verordening tijdelijk alle in- en doorvoer van vee mag worden verboden geeft zij in haar nommer van jl. maandag het ant- woord: De bcvoegdheid der gemeenlebesluren om tijdelijk allen in en doorvoer van vee t'e ver neden grondt zich op art. 135 gemeenlcwel en is o. i. aan geen Iwijfel onderhevig. De najaars paarden en veemarkt te Aar- Koning Leopold heeft bij besluit van den 7 dezerde in- en doorvoer van hnidcn versch vleesch ongesmolten vet en verschen afval van hoornvee verboden. De Belgische regering heeft twee veeart- sen de heeren Cumperis en Michels, in com- missie naar ons land gezonden ten einde den aard der hier heersehende ziekfe onder het rund- vee te onderzoeken. Die heeren hebben reeds een voorloopig rapport bij hun gouvernemeut in- gediend. 1 e Oostacker St.-Amandgemeente Ever- gem, heeft de runderpest zich geopenbaard bij den landbouwer Pieler Neve en zijn erveertien runders atgemaakt. De plaag is medegedeeld door twee beesten, die gemelde landbouwer den 18 Augustus 11. op de veemarkt te Gent had gekochten die reeds de kiemen der ziekte hadden. Men verhaalt de volgende anecdote van koning Leopold van Belgie Eenige dagen ge- lcden gebmikte de koning namelijk bij een zeer hoog geplaatst persoon het middagmaal. Men diende o. a. patrijzen voor. „Wel," zeide de koning toen men hem dit geregt aanbood „het schijnt dat de jagf reeds geopend is bij n en weigerde van den schotel te gebruiken. Men wete dat de jagt eerst twee dagen later voor het geheele land geopend werd. De patrijzen konden dus niet dan door inbreuk op de jagt- wetverkregen zijn en de koningzelf een Nieuws- en Advertentieblad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1