No. 229. Woensdag 6 September 1865. 5de ALGEMEEN ZEEU W SCH-V L A ANDEREN. III IWjJ okLXl M I e! l lfZ9 rr<en Ull&e9e™n bij J.Sturm, te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco mr Post Tri T 1j 3 c Bofkhandelaren, Posldiredeuren en Brievenbushouders. Adverlentien gelieve men aan den Uilqever in te -end en e Ijh Dtngsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelreql voor elke plant sing Door gedeputeerde staten van Zeeland zijn, naar aanleiding van Let uitbreken der besmette- lijke ziekte onder het rundvee in dit rijkde volgende bepalingen vastgesteld „Art. 1. De bepalingen van het reglement tot voorkoming van de verspreiding der longziekte onder het rundvee in deze provincie, zijn ook op voorsehrevene ziekte van toepassing. „Art. 2- Alle bijzondere vergunningen door gedeputeerde statenkrachtens art. 18 van voor- schreven reglementverleend worden ingetrok- kenzoodanig dat de in- en aanvoer van rund vee alleen en uilsluitend zal mogen plaats heb- ben aan de kaaijen der havens van Middelburg Vlissingen Zierikzee Tholen St. Philipsland', Goes, Fort Bath, ColijnsplaatBreskensNeu- zen en Walzoorden, alsmede voor zoo veel het uit Belgie ingevoerd wordende rundvee betreft, langs al de door den koning, tot den invoer van accijns-vrije goederen in de regterlijke kan- tons Sluis Oostburg Axel en Hulst aangewezen kantoren wegen en heerbanen. „Art. 3. Het verder vervoer van de in voor sehrevene havens enz. aangevoerde runderen zal niet mogen plaats hebben dan op bijzondere ver- gunning van den heer commissaris des konings in deze provincie, of van de door denzelve na- der aan te wijzen burgemeesters." Door den beer commissaris des konings is bepaalddat de vergunning tot het vervoeren van rundvee, zal worden verleend, voor het vee aangebragt in de havens van Vlissingen Zierik zee Tholen St.-Philipsland GoesFort Bath, ColijnsplaatBreskens en Neuzen door de bur gemeesters dier gemeenten in de haven van Walzoorden, door den bur- gemeester van Hontenisse voor het vee uit Belgie ingevoerd wordende in de gemeenten Sluis, St.-Anna ter-Muiden en Heilledoor den burgemeester van Sluis in de gemeenten Eede en St.-Kruis, door den burgemeester van Aardenburg in de gemeenten IJzendijke en Waterland- kerkje, door den burgemeester van IJzendijke in de gemeenten Sas van-GentPhilippine Overslag, Westdorpe en Zuiddorpe, door den burgemeester van Sas-van-Genten in de gemeenten ClingeKoewacht en St.-Jan- steen door den burgemeester van Hulst blijvende het verleenen van vergunning tot vervoer van het in de haven van Middelburg aangebragt veeaan den commissaris der konings voorbehonden. IVeuzen, 5 September. In den tuin van P. St off elsalhier, staat nu voor de tweede maal een appelboom in den bloei. .A.xel5 September. In de op heden ge- houden openbare raadsvergadering is benoemd tot.wethouder en ambtenaar van den burgerlijken stand de heer M. J. van Vessem. Hoek5 September. Bij de verkiezing van een raadslid ter vervanging van C. Platleeuw, alhier, op 29 Augustus jl.zijn van de 70 kie- zers56 opgekomenen zijn uitgebragt 21 stem- men op//. Wolfert en 13 stemmen op J. Waey- haerl, terwijl de overige over 9 verschillende personen verdeeld waren. De overstemming tusschen genoemde twee heeren is bepaald op 12 September a. s. In de raadsvergadering van heden zijn be noemd tot ambtenaren van den burgerlijken stand, de heeren Jozias Haak en Johannes de Feijler Wz.en tot wethonder de heer Willem Gerar- dus Dieleman. Hontenisse 30 Augustus. In den loop dezes zomers werden hier proeven genomen met de kunstmatige graanbevruchtingnaar het stelsel van den heer Hooibrinck. De werkzaam heden hadden plaats op landeryen van het kroon- domein, onder de leiding van'den Wel-Ed.heer van Oosterhoudlrentmeester in het rentambt Hulst. Omtrent de uitkomstvoor zooverre de rogge betreftverneemt mendat het bevruchte graan p. m. 2 mud per bunder meer opbragt dan het niet bevruchte. Hontenisse 4 September. De nieuws- bladen hebben ons medegedeelddat Z. M. ko ning Leopold, bij een dezer dagen genomen besluitden invoer van rundvee in Belgie ver- boden heeft. Intusschen werden heden te Wal zoorden 38 stuks runderbeesten aangebragtvoor zoo veel bekend is, afkomstig nit Zuid-Beve- landen bestemd voor Belgie. I«Jzenclijke 30 Augustus. Indenvroe- gen morgen vangisteren arriveerden alhier deheer officier van justitie, vergezeld van den regter- commissaris en den griffier der arrondissements- regtbank te Middelburg; na een kort verblijf begaven zij zich naar de gemeente Waterland- kerkje ten einde zekere Louise van der Walle oud 20 jaren dienstmeid aldaarte hooren welkevolgens eendoor de onvermoeide en ijverige nasporingen der brigade mardchauss6e alhieringezonden rapportde vermoedelijke moordenaresse zou zijn van het kind, dat op den 25 Maart 11. in eene sloot, in den Oranje- polderonder deze gemeentein vergevorderden staat van ontbinding is gevonden. Daar aangekomen werd de beschuldigde da- delijk voorgebragt en ondervraagd. Na gedu- rende ruim 4 uren met de meeste koelheid ge- poogd te hebben hare onschuld aan den dag te leggenkwam zij eindelijk tot bekentenis dat zij op den 16 December 1864 bij den landman J. de Meijerte Schoondijkeals dienstmeid werkzaam, is bevallen van een levend kind van de vrouwelijke kunnedat zij het onmiddellijk daarna in een doek heeft gewikkeldonder baar bed heeft geborgen en er op is gaan lig- gen, voorbedachtelijk om het te dooden, hebbende zij den volgenden dag het levenloos wichje, bij haar vertrek van J. de Meijervervoerd en geborgen in eene sloot met water onder vuilnis, langs eenen polderweg in den Oranjepolder, onder deze gemeente. Na deze bekentenis is zij on- middelijk weder in vrijheid gesteld dock ten gevolge van een later ontvangen bevel werd zij op den 3 dezer door de brigade mai4chaussee alhier, gearresteerd en gevankelijk overgebragt naar het huis van verzekering te Middelburg De heer van Aerde te Neuzen onlangs tot rijks-veearts benoemdis de onderscheiding te beurt gevallen van wege den minister van bin- nenlandsche zaken naar Schiedam ontboden te worden ten einde de daar aangestelde commissie tot beteugeling der ook in die streek uitgebro- ken runderpest behulpzaam te zijn. Het festival, dat op zondag 27 Augustus jl. te Hulst plaats had, is, begunstigd door het heerlijkste wedernaar wensch afgeloopen 13 societeiten uit andere plaatsen waren opgekomen als van ClingeWachtebekeHammeMeer- donck St. fhilomena Seveneeke Yracene Meerdopck St .-Cecilia Goes Jacoha van Beijeren, Stoppeldijk Bapenburg, Beveren, Calloo, Exaerde en Kieldrecht. Eene ontelbare menigte woonde het feest bij. Te Vlissingen is overleden de heer I. J. Thierens, kapitein-luitenant-ter-zee titulair, in- specteur van het loodswezenbetonning en bebakening op de Wester-Schelde van alle vaar- tuigen tot die diensten behoorende waait de vlag half stok. Met het oog op de thans heerschende vee- ziekte heeft de Middelburgsche Maatschappij van stoomvaart besloten om in het belang van den veestapel, voorloopig geen vervoer van rundvee te doen plaats hebben met de stoom- en zeil- schepen dier maatschappij. Evenzoo^ heeft de directie der stoombootdienst tusschen Vlissingen en Eotterdam bepaalddat, tot nadere aankondiginggeen rundvee van Rot terdam naar Vlissingen en tusschen gelegen plaatsen in die dienst zal worden vervoerd. Gelijke maatregel is ook genomen voor de stoombootdienst op de Wester-Schelde, zoodat °ok van Breskens en Neuzen naar Vlissingen tijdelijk in die dienst geen vervoer van rundvee zal plaats hebben. Onder het opschrift „de Veepestbevat de Middelburgsche Couranl het volgende ingezon den stuk Landbouwers waaktUw vijand nadert De veepest is reeds in Holland „Wat die veepest isreeds in enkele dag- bladen is het u medegedeeld. Zij is do gevaar- lijkste en verschrikkelijkste ziekte van het rund vee die er bestaattwintigmaal verschrikke- lijker nog dan de besmettelijke longziekte. Zij telt hare slagtoffers bij duizenden. Slechts wei- nige rnnderen blijven gespaard of worden ge- red. De veepest treft veel meer algemeenen is ook veel besmettelijker nog dan de longziekte. Uw gansche veestapel wordt bij hare verschij- ning met ondergang bedreigd. Nogmaals dus, landbouwerswaakt! Thans is het nog tijd. Nil kunt ge den vijand nog van uw erf afhouden. ,,De veepest valt niet maar van boven uit de lucht op uw vee. Zij ontstaat in ons land al- tijd door besmettingdoor insleping van smet- stof, en die smetstof, ze hecht zich schier aan alles. Het behoeft niet altijd te zijn de pest- zieke koe zelvedie uwe koe besmetneen alleswat met het pestzieke dier in Holland in aanraking geweest is en korteren of langeren tijd daarna met uwe koe in aanraking komt kan haar de pest mededeelen. De huidde klaauwenja het vleesch en vet van de ge- slagte pestzieke koe het hooihet stroo, de mest van haren stalin een woord alles waar- over de adem en lucht van het pestzieke dier gegaan iskan u de ziekte toevoeren. Vaakt dus, landbouwers! koopt geen vee in Holland vermijdt alles bij uw veewat uit Holland komt. Weert den veehandelaardie ook de Ilollandsche markten bezoektuit uwe stallen en weiden en laat hem niet toe bij uw vee. Duldt ook den arbeiderzoo pas uit Hol land gekomenniet op uwe ervegelukkig is de vlasbouw voorbij en ook van die zijde het gevaar geweken. „Het gewestelijk bestuur heeft reeds door ver schillende besluiten en verordeningen doen blij- kendat zij de zaak der veepestdat is uwe zaak, ter harte neemten is nog steeds werk zaam. V erkt met hetzelve zamen om dien geesel van Zeeland af te weren. De uitkomst zal dan ook hier uwe pogingen kroonen Als dergelijke waarschuwingen tijdig van re- geringswege tot de Nederlandsche veehouders gerigt warenen behoorlijke maatregelen van voorzorg genomen warentoen de besmetting nog niet naar hier was overgebragt, dan zon waarschijnlijk Holland thans niet door de overige provincien in den ban behoeven te worden ge- daan, en de geesel van geheel Nederland zijn afgewend. De oudste inwoner van Rotterdam wel- ligt ook van ons land de bekende Jacob Former, is vrijdagoverleden. In 1757geboren, had hij den ouderdom van 108 jaren bereikt. De bekende pater Bernardvan de congre gatie der Redemptoristen isjl. zaturdag ochtend in het klooster te Wittem overleden. - Naar aanleiding van een in het Dagblad van s Gravenhage voorkomend stuk waarinaan- gedrongen wordt op het houden van een alge- meenen bededag tegen de choleraherinnert do Ateuwe Ulrechtsche Courant hare landgenooten dat, toen men voor eenige jaren bij den minister in Engeland aandrong op het houden van een algemeenen bededag tegen de cholera, deze antwoordde: „eerst uwe vuilighedenuwe stink- slpotenuwe riolen uwe modderpoelen uwe vuile goten uwe mestvaalten en varkenshokken opgeruimd en dan gebedenen dan sta ik er u voor in dat onze lieve Heer u zal verhooren!" Wij vertrouwen zegt de Nieuwe Ulr. Cour. dat de Engelsche minister volkomen gelijk had. De Moniteur bevat het koninklijk besluit van den 31 Augustus jl.waarbij de in- en door- ioer van hoornvee in Belgie wordt verboden. Het besluit berust op den gronddat Belgie be dreigd wordt door de veeziekte, die in Enge land is ontstaan en van daar naar Nederland is overgebragt. ^Ien 18 September aanstaande zul- len er te St.-Nicolaas groote feestelijkheden plaats hebben, ter gelegenheid van het bezoek van den hertog en de hertogin van Brabant. Den 17, ten U/2ure, zullen burgemeester en schepe- nen met de jdaatselijke overheden in het gehucht Hoog-Kamercn de doorluchtige bezoekers ont- Nieuws- en Advertentieblad V 'JR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1