UGl-CBffSOLAAT VAN BEL&IE 0PE!\'B,iRE iEllliOflPIXG i't m kum® OPENBARE VERKOOPING J/ DANKBETUIGING. ~h Riga KROONDEELEN, 40,000 en in Oost-Friesland CO,000 runderen. Zij woedde tot 1776 zoohevig, dat ons zoo vee- rijk vaderland bijna geheel van zijn hoornvee werd beroofd. In het jaar 179697 sleepte de vcepest in Zuid Duitschland meer dan e6n mil lioen runderen wegzoodat men genoodzaakt wasin eenige provincien bet eten van kalf- of rundvleeseh te verbiedenten einde het uit- sterven van bet vee te voorkomen. Volgens de berekeningen van dr. Fans!beeft de render- pest sedert 1711 in Duitschland 22 millioen en in Europa 200 millioen runderen weggerukt. Dan niet alleen in de vorigemaar ook in de tegenwoordige eemv en onzen tijd heeft de vee- pest nog in Oostenrijk, Hongarije, Polen Pruis- sen Saksen en Nederlandbepaaid in Friesland gevvoed inzonderheid was dit in de jaren 1805, 1809 en 1813 het geval. In 181318 werd zij door slagtveedat zicb in de legers der ver- bonden mogendbeden bevond in Frankrijk over- gebragt, en rigtte aldaar toen groote verwoes- tingen aan. Op gelijke wijze kwam de ziekte in die jaren andermaal in ons vaderland, en openbaarde zich bij den doormarscb van Russi- sclie en Prnissische troepen in de stad Utrecht doch werd daar, door bet tijdig aanwenden van gepaste maatregelengelukkig in bare beginse- len gestuit. De clericalen en liberalen in Vlaanderen leven tegenwoordig als hond en kat. In de kleine badplaats Blankenbergbe heeft men tegenwoordig een clericaal en liberaal hotel. Te Tongeren vindt men aan de muren affiches, waarop men ook al ter gelegenheid der kermis, werd genoodigd tot clericale en liberale bals! 't Sterkste is ecbter wat aan de bureaux van de Vedetle de Limhourgeen te Hasselt ver- schijnend blad plaats grijpt. De liberale redac- teur weigert gladweg bet abonnement aan hen die weigeren eene professie van liberale begin- selen te onderteekenen Hoe men nit ioutere menschlievendheid zijnen naasten den hals kan laten breken. In de vorige week lag een dronken man te Ant- werpen op de kaai te slapen. Een ander die medelijden met hem badliet eene vigilante komen om den beschonkenen naar buis te brengen. Ongelukkig was bet portier niet goed gesloten onderweg rolde de patient uit bet rijtuig en kreeg daardoor znlke belangrijke verwondingen dat hij waarschijnlijk zijn leven lang gebeugenis hebben zal van eigen schuld en van de liefde van zijn naasten. In de Fiberfelder Zcitung leest men de volgende advertentie„Heden middag tegen een uur is mijne geliefde echtgenoote Calharina Elberding voorspoedig lievalleu van drie welge- schapen levende kinderenzijnde twee meisjes en een jongennadat zij nu tien maanden ge- leden ook een tweeling beeft ter wereld gebragt alzoo binnen een jaar tijd vijf kinderen. Elber- feld11 Augustus 1865, geteekendKarl. Frankholz." Op den 26 dezcr bezoeht de prins van Wallis vergezeld van prins Fredcrik van Ilessen bet kofnjbuis Concordia te Bockenheimnabij Frankfort. Onmiddellijk nadat do beide prinsen het locaal weder verlaten haddenkocht een Engelscbman voor vele ponden sterling den stoel waarop de toekomstige koning van Engeland daar gezeten was en het glas waaruit hij ge- dronken had. Devierdagen welke Abd-el-Kader te Lon don heeft doorgebragthebben de Franscbe re- geringwelke zijne geheele reis betaalt12,000 francs gekost. Te Parijs kost haar Abd el-Kader en zijn gevolg elken dag slechts 500 francs. Bovendien geniet dc emir een jaarlijksch pen- sioen van 150,000 francs. Als eene buitengewone zeldzaambeid wordt in alle Parijsche bladen vermeld dat eene vrouw te Notre-Dame-de-l'Isle zoo ontzaggelijk veel van haren man bield dat zij zicb vier dagen na zijn overlijden door ophanging van het leven heeft beroofd Een dorps-schoolmeester in Frankrijk ont- ving dezer dagen bet bezoek van den provin- cialen inspecteurdie vergezeld was van zijne echtgenoote. Het was dien dag buitengewoon warm bij bood hem een glaasje cyder- wijn aan zich daarbij verontscliuldigende dat zijn kelder niet beter voorzien was. Nadat de echtgenoot van d^n inspecteur daarvan gebruikt hadzeide zij op zeer vriendelijken toon: Deze cyder-wijn smaakt waarlijk heerlijk „bet is een godendrank (nectar)." De pedante schoolmeesterdie in plaats van het woord nectarverstaan had het woord lieclarkrabte zich hierop achter het oor en gaf na eenig beraad ten antwoord „Mevrouw „veroorloofd mij eenekleine aanmerking op uw ge- „zegdebij dranken bezigt men niet de Ned. bun- „der hectormaar wel het Ned. vat hectolitre In Frankrijk is het navolgende proces aan- hangig gemaakt. Zeker iemand verkocht een kalfkoeonder de bepaalde voorwaarde dat hij /S het kalf later zou terug ontvangen. Nu had die koein plaats van eenmaaltweemaal ge- kalfd. De verkooper beweert thans dat hem dc beide kalveren toekomen de kooper daaren- tegen meent dat het tweede kalf hem toekomt omdat de verkooper zich slechts een kalf voor- behouden had. IIet is zeer twijfelachtigwien van beiden de regter in het gelijk zal stellen omdat de wet in het onderhavige geval alles behalve duidelijk is. Te Burlescombe, in de nabijheid van Wel lington zijn in de vorige week in den edit veree- nigd James Holland met Sarah Holly. De bruide- gom telt 81 jaren en was reeds tweemaal weduw- naar terwijl de schooae, braid slechts 70 jaren be- reikt heeft en thans vtH{' de vierdekeer zich in het huwelijk heeft begeven. Het jonge paar brengt de wittebroodsweken bij een der bloedverwanten van de bruid door. Naar men meldtwerden op de laatste jaarmarkt te Horritzin Hongarije, de paarden en het rundvee zoo goedkoop verkochtdat een boer, die met drie veulens aan de markt was en ze niet kon verkoopen die diereu liet loopen liezer dan ze weder mede naar huis te nemen. De Gazette de I' Academic de Sainl-Pelers- bourg deelt bijzonderheden mededie allezins in aanmerking verdienen te komen bij de be- antwoording der staathuishoudkundige vraag, in hoeverre het geraden is den verkoop van be - dwelmende dranken vrij en aan zich zelven over te latenof wel dien aan wettelijke beperkin- gen te onderwerpen. In het district Twer b. v., heeft de vrijmaking der lijfeigenen het aantal kroegenin e6n jaar van 763 tot 3578en in het volgend jaar tot over de 6000 doen stijgen Op Corfu stierf voor eenigen tijd een ge- pensioneerd inspecteur der geneeskundige dienst die veertig jaren lang bij de Britsche armee als officier van gezoudheid gediendalle rangen doorloopen en zich eenen grooten naam ver- worven had door den gelukkigen uitslag zijner operatienen algemeen bemind was om zijnen aangenamen omgang. Bij het naderen van zijnen dood drukte hij den wenschuit, dat hij zonder degewone lijkschonwing zou begraven worden. Na zijn overlijden bragt ecbter eene toevallige om- standigheid aan het lichtdat de overledene eene vrouw was terwijl het geneeskundig onderzoek verklaarde dat zij moeder was geweest. De aanleiding tot dit bedro.g is voor alsnog onbekend. Een vreesselijke hongersnood teistert de Israelitische bevolking van Palestina. Huive- ringwekkend zijn de tafereelendie van den toestand worden opgehangen. De hongersnood en de gevolgen daarvan zijn schier onbeschrijfelijk. De stad New-York bestaat sinds ongeveer twee eeuwen. In dat tijdvak is de bevolking aldaar navolgenderwijzc toegenomenIn 1656 telde do bevolking aldaar slechts 1000 zielen in 1756 het getal van 10,381 in 1800 reeds 60,449; in 1820 weder vermeerderd tot 123,708 in 1840 bedroeg dat cijfer 312,822; in 1850 was het sterktegetal der bevolking 515,394; in 1855 niet minder dan 629,310; in 1860 weder toegenomen tot 814,254, terwijl thans in 1865 New-York bevat 1,003,270 ingezetenen. Het totale cijfer der grondeigendommen aldaar wordt begroot op 608,784,355 dollars. s~c -AS- TE TER-NEUZEN. y/ Ingevolge Ministeriele aanschrijving in den Monitear Relgc van den 14 dezer, wordt aan den Handel bekend gemaaktdat de Certiti- caten van Oorsprong of Legalisation van Goe- derenlijsten (Certiticats d'origine ou factures legalis^es) bij den Invoer van Goederen van Nederlandschen Oorsprong, iu bestemming naar Belgievoor zoover het Belgisch Consulaat aan- belangtniet meer verplig-tend zijn. Tee-Neuzen, den 22 Augustus 1865. De Vice-Consul, J. T. de SMIDT. BURGEMEESTER sn WETHOU^fe'^f DERS van GOES, brengen ter kennis van de belanghebbendendat de Commissie 3d, van toezigt op het middelbaar Onderwijs in deze gemeente op Maandag den 11 SeftembeiWjio - 6z 1865, des middags ten 12 urein een der;/ localen van het Stadhuiseene zitting zal hou- den tot het inschrijven van Jonge. 3 lieclen, die als leerlingren wen-/ sehen te worden toe° elaten tot "\- de hoogere Burgei-school of tot de Burger-avondschool voor* aanstaande ambachtslieden waarbij van die leerlingendie buiten de ge meente geboren en gevaccineerd zijnde over- legging eener geboorte-akte en bewijs van on- dergane inenting of natuuiiijke kinderziekte zal worden gevorderd dat voor al de ingeschrevenen een examen van toelating zal worden gehonden op Woens- dag den 20 September 1865, des voormiddags ten 9 uremede ten Stadhuizeen dat de lessen op de beide Scholen zullen aanvangen op Maandag den 25 September 1865 in de localen van de voormalige FranscheJon- genschool, in de Lange Kerkstraat. Gedaan te Goes den 26 Augustus 1865. Durgemeeslcr en Welhouders voornoemd M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris H. C. PILAAR. tec* De ondergeteekende betuigt haren opreg- ten dank aan de MAATSCHAPPIJ van ALGEMEENE ASSURANTIEN tegen geva-V een van BRAND, gevestigd te BRUSSEL en aan de Heeren CARPREAU, Agenten dier Maatschappij te IJzendijkevoor de spoedige en hoogst loijale wijze waarop zij reeds heden, Donderdag 24 Augustus, is schadeloos gesteld geworden voor den branddie verledcn Zaturdag hare Bakkerij geheel vernielde. Biekvi.iet, 24 Augustus 1865. Wed. J. B. BUIJCK. yy z y /e -Jf door het ministerie van den Notaris J. J. F E R C K E Nte Neuzen Omtrent 500 stuks Nieuwe PLAN- KE1N en SPARREN van ver- schillende lengtenzwaarten en breedten alles direct aangevoerd van Riga. op V E IJ D A g 8 Seetembee 1865 des morgens ten 10 ure, in het Locaal Tivolie /r ,/y^ 111 de Westerstraat te Rotterdam, ten overstaari van den Deunvaarder J. C. LACH, van Oa. It5,000 Greenen en Yuren' 1 en U/2 duims benevens van Ca. 5000 Fredrikhavensche 1, V/i, l'/2 en 3 duims DEELEN, liggende op het Rijks Entrepot, aan de Ma- rinewerf te Rotterdamter voormelder plaatse te bezigtigenterwijl de Notitien te beko men zijn ten Kantore van J. C. Each, Schie- damschen Dijk, wijk 3 no. 175. J2t> Ilet Schip de Goede Verwachting Sckipper A. Cleeqs, met puike grove RHUR M A A T- en S C II A A L K 0 L E Nvoor re- kening van J- T. de SMIDT. Neuzen, 29 Augustus 1865. IN U. Zij die wegens in het afgeloopen Saizoeu geleverde Steenkolen nog te be- talen hebben, worden beleefU ver- xoalit hun verschuldigde in den loop dezer meek te voldoen. GEDRUKT BIJ J. STURM, TE NEUZEN? y Jo V /P. Jy Aucustus. 4 pCt. 96J. Amsterdam Werk. SelluId 2j pCt. 61 J; 5 pCt. 72b- Rotterdam 28 Augustus. Tarwc. Bij vrij goeden nanvoer van Jarige Zeeuw- scheVlaatnsclie cn Ovenn.ruimde die vrij goed op tot 10 cents hooger De besle soorten van /8,50 a 9; goede en mindere van f 7 50 a 8,75. Oude van f 8 50 a j/9 50. Nieuwe, waarvan wat meerder ter markt was, waaronder wcinig van mooije kwali- teit voorkomt, als voren van f 6,75 a 8 25. Rogge zonder prijsverandering Nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche 5 80 a /6 10; Jarige /6 a /6 40 Gerst INieuwe Zeeuwsche, Viaamsche en Overm. Winter met iets meer vraag, 10 cents hooger van f 5 50 a f A 70; dito Zomer zonder verandering50 a 4 40. Haver als voren; Korte van /5 40 a /4 40 Lange /2 90 a 3 90. Bruine en Wilte Boonen te noteren van /10 a f 15. doch nagenoeg niet gevraagd Paardeboonen als voren van, /5,80 a 6 50 Erwten in een doen puike Zeeuwsche Groene 7,75 a 8,50gewone dito van 6,75 a 7,50 Koolzaad ongeveer 100 last aan de markt a 1 hooger vonden alleen de beste soorten nog al begeerte. MEEKRAP, De aanbieding was heden Diet ruim. De prijzen bleven onveranderd. Gent25 Augustus. Tarwe vast en iets hooger: fr. 20 a 22 75. Rogge 75 c. hooger: fr 13,75. Gerst: fr. 11,50 a 12. Haver: fr. 9 a 10. Paardeboonen fr. 16 Vlas ruim aangevoerd dc vraag naar oud Vlas blijft levendig met stijgende prijzen het nieuwe vindt moeijelijk koopers. y 10 - 3 5" Op WOENSDAG DEN 6 SEPTEMBER 1865 - des namiddags ten 1 ureten verzoeke van den Heer J. T. de SMIDT, te Neuzenop do Kaai aldaar 7 van 04 - ys J Z<) ZJ

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 2