No. 228. Woensdag 30 Augustus 1865. 5de Ja ALGEMEEN ZEEEWSCII-VLAANDEREN. Dit Weekblod wordt elken Woensdag morgen uilgegeven big J. Sturm, le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren, Postdirecleuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uitgever in le zenden uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel mecr 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elke plaatsing. Feestelijlse onthulling van de Gedenknaald op het duin bij Scheveningen. Ingevolge kennisgeving vau den commis- saris des konings in Zeeland, is de opening der jagt op klein wild bepaald op raaandag 4 Sep tember a. s.en zal de korte jagt dagelijks met uitzondering van den zondag, en de lange jagt op maandag, woensdag en zaturdag van iedere weekalsraede op de vier dagenvoor- afgaande aan de sluiting der jagtgeoorloofd zijn. Aan de rijkstelegraaf kantoren is tegen f0,\0 per exemplaar verkrijgbaar gesteld eene lijst van de Nederlandsche telegraaf-kantoren met aan- wijzing hunner diensturen. De aandacht is thans bijzonder gevestigd op onzen veestappel, die door eene gevaarlijke ziekte, het eerst op de Londensche markten ontdekt, bedreigd wordt. Ook thans is men op het nemen van voor- zorgsmaatregelen bedacht. Onze minister van binnenlandsche zaken heeft aan een der leeraren van 's rijks veeartsenijsehool opgedrageneen plaatselijk onderzoek in te stellen naar den aard der ziekte, die o. a. in sommige streken van de provincie Zuid-Holland is uitgebroken. De gemeenfebesturen zijn nopens de ont- eigening van ziek- of van besmetting verdacht veegewezen op de artt. 69 tot en met 72 der onteigening-wet van 1851 en op art. 136 der gemeentewet. Door strenge, onverbiddelijke toepassing van artt. 459 tot en met 462 van het wetboek van strafregtzal een ramp kun nen worden afgewend die bij de minste laauw- heid bedenkelijke gevolgen kan hebben. Hontenisse25 Augustus. Aan het einde der gisteren alhier gehoudene raadsver- gaderingnam de wethouder P. A. van Dorsse- laerdie ongeveer dertig jaren onafgebroken lid van den raad is geweestdoch bij de laatste periodieke verkiezing op zijn verzoek niet her- benoemd werdafscheid van zijne medeleden en znlks onder dankbetniging voor ondervon- dene ondersteuning en voor bet in hem gestelde vertrouwen. Op 25 dezer had te Middelburg de aanbe- steding plaats van de volgende werken 1. van de buitengewone verdedigingswevken aan de oevers van de calamiteuse poldersin zes perceelen. Van het eerste pereeel, steenstorting aan Bors- selen werd aannemer de heer J. Filis, te Vlis- singenvoor /'9900. Van het tweede pereeel, zinkwerk en steenstorting aan den polder Wil- helminaen Oost-Beveland, de heer D. A. Dron- kers, te Middelburg, voor f 19,700. Van het derde pereeel, zinkwerk aan bet district Flau- wersde heer D. A. Dronkers, te Middelburg, voor f 29,700. Van het vierde pereeelzink werk aan den Hoofdplaat, de heer G. van de Vrede, te Neuzen, voor f 35,800. Van het vijfde per eeel steenstorting aan den Margarethapolder de heer J. Filis, te Viissingen, voor f36b0. Van het zesde pereeelzinkwerk aan den Een- dragtpolder, de heer D. Volker, te Dordt, voor f 17,000. 2. Van het maken van een bazaltmuur aan de oostzijde der Oostschntkolk te Neuzen. Hiervan werd aannemer de heer S. van Rees te Neuzen, voor f27,795. 3. Van het herstellen en vernieuwen van een gedeelte der havenwerken te Breskens. Hiervan werd aannemer de heer I. van Male Dz., te Breskens, voor f42,800. 4. Van het verrigten van eenige buitengewone herstelliugen aan de provinciale wegenin zeven perceelen. Aannemers werden de heerenvan het eerste pereeel J. Verknijl Quakkelaarte Viissingen voor 500van het tweede pereeel de Bijkete Stavenissevoor f 1500van het derde pereeel A. Rinderste Breskens, voor f 2240; van het vierde pereeel Colijnte Nieuwvliet, voor /1440; van het vijfde per eeel A. Rinders, te Breskens, voor f2460 van het zesde pereeel J. Bertoute Biervliet voor /2940, en van het zevende pereeel M.Paauwe, te Hoedekenskerke voor f 11,000. De lust tot landverhuizing naar Noord- Amerika begint zichna het eindigen van den oorlogin het voormalige 4de district weder te openbaren. Op den 23 dezer zijn een 60tal ingezetenen van Cadzand Zuidzande Schoondijke Bres kens Hoofdplaat en IJzendijke scheep gegaan naar Antwerpenom van daar naar hunne be- stemming te vertrekkenen daar aangekomen te trachten datgene te vinden wat de meesten hnnner hier te vergeefs zochtenn. 1. een goed bestaan. Binnen kort zullen zij nog door ver- scheidene anderen gevolgd worden. Men schrijft uit Viissingendd. 24 Aug.: Heden nacht is nabij Zontelande een Deensch jagt, hetwelk aldaar voor anker lag, van zijne ankers geslagen en totaal verongelukt; slechts een man der equipaadje is op een stuk hout levend aan den wal koinen drijven, de overige bemanning, waaronder ook een Vlissingsche loods, is verdi onken. Naar men zegt zouden er in de nabijheid van deze plaats heden nacht nog twee Belgische sehepen zijn vergaan. Het hederf in de aardappelen neemt vooral in het Overmaassche een zorgwekkend karakter aan. Bijna op elk stnk landwaar de ziekte zich voor eenigen tijd slechts in het loof voor- deedis thans ook de knol aangetast. Alleen de zoogenaamde Jannen blijven tot dusverre van de ziekte vrij. Naar men verneemt is hot kwaad in de Geldersche streken niet zeer toe- genomen. In de Noord-Brabander leest men een „in- gezonden stuk" van eenige kiezers uit Nienwkuik, hetwelk hierop neSrkomtBij de jongste ver kiezing van leden van den gemeenteraad stond niet op maarvhor en onder de tafelwaarachter het stembureau gezeten was, eene vreemdsoor- tige buswaarin de stembriefjes moesten ge- stoken worden. Het was eene soort van kagchel- pijpvan boven gedekt met een papier dat er met een touw was aangebonden en waarin eene opening gesneden wasten einde de stembriefjes in de pijp konden teregt komen. Bij de ope ning der stembus op den volgenden dagwaren al de briefjes in een ditmaal behoorlijk van slootjes voorziene stembus aanwezig. Ten ge- volge hiervan is aan heeren gedeputeerde staten een adres gerigten eene deputatie heeft zich begeven naar den commissaris des konings, ten einde de bezwaren tegen de verkiezing bloot te leggen. Hier komt nog dit bij. Op den dag der stemming hevond zich eeneene openbare betrekkiug bekleedend, persoon in een vertrek van het gemeentehuisnevens de stemkamer die verschillende kiezers binnenriep en op jenever trakteerdedaarbij de beleefdheid hebbende te vragen hunne ingevnlde stembriefjes te mogen zien enz. Als een waarschuwing melden wijdat te Assen iemanddoor het overmatig gebruik van pruimen overleden is. Ter voorkoming van de thans heerschende ziekte onder de varkens wordt door een veearts den heer Bilroth het volgende in de Gron. Cour. aanbevolen Men plaatse de varkens in een koel en luchtig hok met eene voldoende onderstrooi- jing, geveze veel karnemelk en weinig of geen meel, althans niet te veel. Groenteafvalroode ot Brabandsche klaver zijn zeer aan te bevelen en waar wij veel op vertrouwen is het toedienen van verdund zwavelzuur. Men roere driemaal daags telkens goed door het drinken een Ned. lood van het verdunde zwavelzuur en geve de karnemelk alsdan aan het varken. Deze hoe- veelheid wordt gerekend van een jong varken voldoende te wezen. Het keukenzout is als voor- behoedmiddel mede te recommanderenmaar niet zooveel te vertrouwen als het verdunde zwavelzuur. Ten gevolge der thans heerschende veeziekte, wordt het volgende in herinnering gebragt om- trent vroeger hier te lande geheerscht hebbende epidemien waarmede men meent dat de tegen- woordige veel overeenkomst heeft. Moge zij mede strekken tot aandrang voor de meest zorgvuldige maatregelen tot bewaring van onzen zoo belang- rijken veestapel. In het midden van 1713ontstond eene onge- wone veepestveroorzakende zeven jaren lang een groote sterfte onder het rundveehet aller- meest in Friesland, alwaar met het jaar 1714 reeds 40,000 ossen en koeijen gestorven waren. Het jaar 1713 staat bekend als een buitengewoon regenjaar even als 1648 en 1816. Volgens eene his'torische schets der rnnderpest, heeft deze ziekte in Oud Nederland in drie onderscheiden tijdperken de grootste verwoestingen te weeg gebragt, en wel van 1713 tot 1719, van 1741 tot 1756 en van 1768 tot 1786. In dit laatste tijdperk was de sterfte zoo verbazend groot dat alleen in de provincie Hollandvan 1 April 1769 tot 31 Maart 1770, 160,220 runderen om- kwamen. In dc provincie Friesland stierven- Nieuws- en Advertentleblad YOC De elementen hebben hunne bekeode erillisjht-id met verloo- chendop den 24 Augustus, die dit jaar wederom al9 in de dagen onzer kindschheid tot een dier feesten was bestemd, waarop het vaderlandsche hart zoo levendig gevocltweik een schoone, hechte baod Nederland en Oranje zamenhecht. Even als zoo menigmaal op den met kinderlijk verbeiden verjaardag van Wit* tern Ihad ook nu weder het uitspansel zich met zijne zwart- ste en dreizendste wolken bekleed als ware 't er om te doen om de beraamde feestelijkheden in den vollen zin des woords in het water te doen vallen. En ware 't maar bij dreigen ge- bleven Maar stroomend ptasten de regenbuijen neder, in be- ken herschiep zij de wegen en straten lang9 welke de com- missien en deputation de genoodigden en corporation de me* taien-kruisriddersde troepen van het Haagsche garnizoen ge- deeltelijk in hnnnen spiksplinter nieuwe uniform, met hunne banieren voortsukkeldcn gewis de benijding van niet genoodig den of verhinderden voor medelijden doende wijken. Maar in 'teind, voor wie niet al te gevoelig was voor een nat pakof voor wie veilig en wel in een rijtuig het Scheve- ningsche feestterrein had bereikt, kwam toch weder het oogen- blik waarop van beklag geon sprake meer kon zijn en zij die de inderdaad goed georganiseerde frestviering bijwoonden wel te benijden waren- Immers de sluizen des hemels sloten zichen wel niet holder maar liefelijk en rustig was het in de natnur, toen Z. K. H. pnn9 Frederik met de hoofdcommis- sie voor het natiouaal gedenkteeken aan 1813 het terrein be- trad HH. KK. HI), prins Hendrik en prms Alexander ver- welkomd toen het hof in zijne fraai versierde de overige schire der autoriteiten en genoodigden in hare doeimatig ingerigte tri bune had plaats genomen en de grijze prius-voorzitter te mid den van eene diepe stilte het woord nam. VVij kunnen hier niet in bijzonderheden vermelden hoe de prins in beide stuk" ken de werkzaamheid der hoofdcommissie ten aanzien van het groote monument in het Willemspark schetste, en daarna meer bepaald de gcschiedeni9 mede te deeleu van den bouw dezer gedenknaald zoo nabij mogelijk de plek waar, op den 30 No vember 1813 de prins van Oranje uit Engeland naar het hem met enrig verlar.gen verbeidende Nederland overgestoken aan wal stapte. Na eene herinnering aan de voor 50 jaren ge- schreven dichtregelen van AJ. Zubtizoo eigenaardig van toepassing op dit oogenblik gaf de prins het sein tot onthul* ling. De slanke hardsteeoen naald met haar verguld koperen hoi op den top met hare vier opschriftenGod redde Neder land 30 November 1813, Het dankbare volk24 Augustus 1835, werd zigtbaar en dat. schoone oogenblik door de fanfares van Dunk/er's voortreffelijk muzijkcorps, door het kanongebulder aan het strand door de daverende toejui- chingen van de duizende toeschouwers begroet op eene wijze, die voor eene wijle het plegtig golfgeruisch overstemle. Daarna droeg de prins voorzitter met eene treff.-nd" wending zijner toespraak waaruit innige vroomhtid en vurige liefde voor Nederland sprak het gedenkteeken over aan het gemeentebe- stuur van s Gravenhage dat bij monde van den waarnemenden burgemee9terden wethouder mr. baron Co/lot d'Escury, de oplragt aauvaarde met een even hartelijk als gepaste rede. Nog eenige vrclmeenende woorden door den prins gesproken, eenige fanfares, defi e vau de metalen krnis-riddersbegroeting der genoodigden telkens afgewisscld door het gejuich der me- nigte en dit gedeelte der feestviering was afzeloopen. Voor het volk volgden thans openbare vermakelijkheden voor de commission een diner, onder presidium van Z. K. H. prins Frederik. Bij de eersten ontbrak het niet aan pret; bij het laatste niet aan officiele en andere toastenmaar ook niet aan guile tafelvreugd. En toen nu de avond vielwerd langs het strand en op de dninen een schouwspet bereid zoo phantastisch zoo wedrgaloos schoon als zelden een feest mag bekroond hebben. Op ver- schillende plaatsen aan het 9trand en op het duin werden reus- achtige vuren van teertonnen outstoken rondom de gedenknaald en elders werd eene fraaije illuminatie aangebragtbij afwisseling verrezen er door tooverslag, bij de naald, langs het strand op het duin, gansche rijen van bengaalsche witte en roode vlammen sis3end en ratelend schoten op meer dan een punt nu eens en- kele dan weder geheele zwermen van vuurpijlen in de lucht en verspreidde bij het nederkomen en uiteenspatten een onbeschrijfelijk licht over den geheelen omtrek; op de golven dan9te een vaar tuig rijk behangen met gekleurde lichten, die nog schemerachtig de honderdeu van vlaggen dcden zien waarmee het was behangen van tijd tot tijd dreunde het kanon, jubelde de volksmenigte werden de toonen van drie orkesten over duin en 9trand en zee gedreven, eu onder en tusschen dat alles doorruischte de zee en liet zij onafgehroken haar plegtigen lofzang hooren. Voor- waareen onvergetelijken avond voor de duizenden die waren toegestroomd een waardig besluit van den dag waarop de hernieuwing van den bond tusschen Oranje en Nederland door een waardig gedenkteeken werd vereenwigd. la het door Akbbosiub Justus Zubli vervaardigd dichutnk in drie zangen, onderden titel: Nederland ve rlost, Ao. 1813, vindt men daar waar h(j den dag van 30 .November bezingtdeze dichtregelen d Pagdoor Pod bereid6 He'ddoor God beschoren Uw nagedachtenis ga nooit. bij one verloren.' Bigt een gedeukzuil op aan 't Scheveningsche strand En grift daarop in goud: God'j-edde JS'eder/and

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1