ITEM OPENBARE VEBPACIITING. FESTIVAL ft lyf, Deze week wachtende: H met eene onverschilliglieidalsof 't het slagten van een kip betrof. Eens zeide deze moorde- nares tot zekere dienstmeid „Zoo gij wilt zal „ik uvv kind uit den weg ruiiuen." „Hoekunt gij dit doen vroeg de dienstmeid. „Niets is „gemakkelijker dan dateen drnk op den hals- „ader of een deken is voldoendeik heb reeds „aan zoovelen deze dienst bewezen en wil u „van al uwe kinderen ontdoenal hadt gij er veertig.' n. De dienstmeid hniverde aan- vankelijkmaar liet zich eindelijk overreden. De moordenares nam in tegenvvoordigheid van de moeder het kind van vier maandendroeg het naar haar slaapkamerwikkelde het in een deken bleef doof en ongevoelig voor het kermen en spartelenen bragt het kind tien minuten later bij de moeder terug, die zoolang in eene andere kamer had gewacht. Het monster meende tegen alle vervolging gevrijwaard te zijn omdat zij elke moeder, voor wie zij een kind ombragt ais haar deelgenoote beschouwdedie haar nict kon verradenzonder ook zichzelve als moor denares aan te klagen. Door den sterrekundige Lasselldie op Malta zich eene bijzondere studie maakt van de waarneming der planeten Neptnnus en Urantis is bevonden dat laatstgenoemde den 19 Maart jl. jnist in denzeltden stand zich bevond als toen Her sell el haar den 13 Maart 1781 ontdekte. In 84 jaar en 6 dagen heeft die planeet alzoo 66n omwenteling oin de zon volbragt. Men kent thans het aantal slagtoffers welke de cholera in Egypte heeft geeischt. Te Alexandria dat 200,000 iuvvoners teltstierven 12,000 menschen in Cairo met eene bevolking van 400,000 inwoners30,000, en in het overige Egypte 40,000in het geheel derhalve 82.000 menschen in den tijd van 40 dagen. Te Mar seille heeft de cholera thans weinig onheil aan- gerigtdaargelijk de bladen uit die stad mel- den sedert de laatste weken dagelijks niet meer dan drie viervijf tot tien menschen daaraan gestorven zijn. Te Parijs heerscht de eigenlijke cholera volgens sommige berigten nietmaar de zoogenaamde cholerinewaaraan vele personen lijdende zijn. Te Frankfort evenwel loopt het gerucht dat te Parijs herhaaldelijk cholera-ge- vallen zijn waargenomen uit hoofde echter aan de dagbladen verboden is daarvan melding te makenzijn de meest ongerijmde geruchten daaromtrent in omloop gekoinen. Volgens eene depeche uit New-York heeft de Amerikaanschc regering een groot gedeelte van haar leger in Texas ontbonden. Dat be- sluit is in "de tegenwoordige omstandigheden nog al gewigtig. Dat leger toch werd vrij al- gemeen gevaarlijk voor de nieuvve orde van za ken in Mexico gehouden en de laatste berigten gewaagden van verscheidene vijandeljjke ont- moetingen tusschen de bondstroepen in Texas en de keizerlijken in Mexico. De schuld der Vereenigde Staten bedroeg op den 1 Julij 11. niet minder dan 2756 millioen dollars. Een Amerikaansck blad geeft het volgende overzigt over het verlies van menschenlevens in den jongsten strijd geleden. Officiele bereke- nin^en in het departement schatten het aantal sterfgevallen in de unie-legerssedert het uit- breken des oorlogs waaronder de uitgehongerde gevangenen op '325,000. Ongetwijfeld zijn er minstens 200,000 Zuidelijke soldatendie hun leven op het slagveld en in de hospitalen ver- loren hebben zoodat er niet minder dan 525,000 menschenlevens opgeofferd zijn in den onheili- gen strijdbegonnen en voortgezet door het Zuiden om het gouvernement omver te werpen en de slavenmagt op sterken grondslag te ves- tigen. Ons grootste verlies in eenige veldtogt was te Gettysburg, waar 23,260 unie-soldaten ge- doodgewond en gevangen genomen werden. Ofscboon onze verliezen in velen der veldtog- ten zwaar zijnkunnen zij op verre na niet op- wegen tegen de verliezen geleden in eenige der Europesche oorlogen. Dit is grootelijks te dan- ken aan de werkdadigheid van het medicale departement en de overvloedige voorraad ver- verschingen en levensbehoeftenminstens een derde grooter dan ooit in eenig Europeeseli le ger uitgedeeld werd. Generaal Lee, die thans op een landgoed in Virginie ambteloos leeftis bezig eene ge- schiedenis zijner veldtogten te schrijven welk werk waarschijnlijk nog in dezenherfst zal kunnen gereed komeri. Het vangt aan op het oogenblik dat de generaal het opperbevel over het leger der geconfedereerden aanvaarddc inJunijl862, en zal loopen tot zijne capitnlatie op 9 April 1865. De appelboom waaronder Lee zich aan den generaal der Noordelijken Grant heeft overge- geven is totaal verdwenenmaar leeft in den vorm van stokjes, doosjes, tandenstokersenz. voort. Dadelijk na de bekendwording van be- doeld historisch feit vielen de speculanten in rariteiten op den boom aan. In weinige minuten was hij geheel en alletterlijk met wortel en tak, uitgeroeid. Een kleine pijp, welke eon soldaat uit een stuk van den wortel gesneden hadwerd met 20 dollars betaald. Een Amerikaan heeft een luchtballon laten vervaardigen grooter nog dan de bekende Geant. Het is een luchtschip, voorzien van toestellen door het op- en ueerlaten en voor het sturen het heeft een omvang van 387 voeten in den omtrekbevat 700,000 kubieke voeten gaz en kan 22 ton gewigt dragen. De uitvinderde beer Loweis voornemens een proefreis te doen over den Atlantischen Oceaandien hij binnen 50 of 60 uren denkt over te trekken. BoschkapYele 19 Augustus. Onze kermis belooft dit jaar bijzonder haren sedert jaren gevestigden goeden naam te zullen bandhavenbehalve een flinke mallemolen diverse spelen en tenten die alien op de markt eener welingerigte kermis niet kunnen worden gemistzullen de meeste herbergen van goede muzijkanten zijn voorzienin staat om de bee- nen van ouden en jongen lustig in beweging te brengen bovendien zal een groot getal kramen waar alles in overvloed zal tekoopen zijn, het geheel voltooijen. "VVij liopen dat ingezetenen en vreemden van een en ander een goed en geoorloofd ge- bruik zullen makenal was het maar ter ver- vanging van de verregaande zedeloosheiddie anders in 't geniep wordt bedreven en terver- mijding van het verpestend jeneverdrinkendie kanker onze maatschappij. Beni Tritum. op Zondag den 27 Augustus 1865. Het feest zal des voormiddags ten half negen ure door het luiden der klokken het spelen van het Carillon het losbranden van kanonschoten en het uitsteken der vlaggen van de openbare gebouwen worden aangekondigd. Bijzondere commissarissen zijn met de rege- ling van het feest belastdeze zorgen voor af- spanning enz. voor de deelnemende maat- schappijen. De muzijkgezelschappen aan het feest deel nemende zullen des middags om 12 ure ver- gaderen buiten de Gentsche Poortaan de her bergen Het Ravelijn en Pus Buitenvan waar zij door ons genootschap zullen afgehaald en stoetsgewijze volgens orde van lotingonder het beurtelings spelen van Pas Redoublesnaar de markt geleid worden alwaar de optogt uit- terlijk ten 2 ure zal eindigen. De orde voor den optogt en het uitvoeren der stukken is door loting bepaald. De optogt zal zamengesteld zijn als volgt De uit te reiken medailles. Het. muzijkge- zelschap van Hulst. De deelnemende maatschap- pijen. Deze zijn St.-Cecilia van Meerdonck Sl.-Philomena van idem Rapenburg (Stoppel- dijk); Exaerde; Wachtebeke; Kieldrecht; Beve- ren VraceneCalloo Jacoba van Beijeren van Goes; Clinge, (Waes) Seveneeken en Hamme. De optogt zal beginnen aan de Gentsche poort, langs de Gentsche straatrond de groote Markt, langs de HoutmarkfstraatOostzijde der Kerk, Broodmarkt, Bonte Ilond, Bierkaaistraat, Lange KerkstraatVischmarktSteenstraaten zoo naar de Groote Marktalwaar de Estrade is opgerigt. Het feest zal na het eindigen der openbare godsdienstoefeningen door het muzijkgezelschap van Hulst worden geopend. Elke maatschappij zal twee muzijkstukken uitvoeren. Indien echter de Directie zulks mogt geraden aehten kan zij dit op 66n stuk bepalen. Aan elke deelnemende Maatschappij zal eene fraaije vergulden zilveren medaille tot aanden- ken worden uitgereikt. Ter vervanging der afzonderlijke serenades zalzoo mogelijkvodr het huis des Burge- meesters door de gezamenlijke Muzijkgezelschap pen een Pas Redouble worden uitgevoerd zul- lende in dat geval aan denzelven geen prive serenades meer worden gebragt. 's Avonds verlichting van het muzijktheater en vuurwerk. Alle zaken niet in dit programma opgenomen zullen door de Directie van ons gezelschap wor den beslist. De Directie tan het Muzijkgezelschap Harmonie te Hulst Cii. Piekssens, Voorzitler. L. Maertens Secretaris. BESTL'LR DER REGISTRATIE EN DOMEINEN. De ONTVANGER df,r REGISTRATIE en DOMEINEN te HULST zalten overstaan van den Notaris JAN JACOB F E R C K E N te Neuzenop Zaturdag den 26 Augus tus 1865, des namiddags om 3 uur, in de Herberg bewoond door J. de Visser te Zaamslagin het openbaar voor den tijd van twee jaren verpachteu 39 bunders 41 roeden 20 ellen BOUW- LAMD gelegen in den Polder Wt7- lem IIIgemeente Zaamslagverdeeld in negen perceelen. De Voorwaarden van verpachting liggen ter lezing ten Raadhuize der gemeente Zaamslag, en in de Herberg bij Visser voornoemdter- wijl nadere inlichtingen ten Kanfore van voor- noemden Ontvanger te bekomen zijn. De Ontvanger voornoemd P. PIERSSENS. De Notaris S. A. D E SMI D T te" Axel, zalop Dings-dag den 5 Sep- tember 1865, des namiddags ten drie uren, tz te Axel, in het Logemeut het Gulden Vlies/ bewoond bij L. B. A. Rolff in het openbaar presenteren te verkoopen: Een geriefeljjk WOONHUIS en Gevolge van dien, op en met 2 roeden 20 ellen Grond, staande en gelegen binnen Axelin de Lange West- straat kadastraal bekend sectie Gno. 844bewoond door de Weduwe en Kin deren van Dirk Weijerman. Nader onderrigt te bekomen ten Kantore van bovengenoemden Notaris. Z EGG EN I1ET VOORT. De ondergeteekende verzoekt aan zijne 7 medekiezers vriendelijkom bij de Ver- kiezing van een Lid voor den Gemeente-Raad op den 29 dezer, niet in aanmerking te ltomen- IIoek den 23 Augustus 1865. LEJIER PLATTEEUW. Het Schip de Goede VerwachtingSehipper A. Cderqs, met puike grove RHUR MAAT- en SCHAALKOLEN en half September een Waalschip met beste grove BELGISCHE KOLENbeide voor rekening van T. DE SMIDTte Neuzen. Ifa&Mi. 8 8 Terstond henoodigd een hekwame WAGENMAKERS-^,/-^ KNEC IIT tegen hoog loon, bij JAN a Wu S3 FRANCIES de THEIJE te Terhoole, bij Hulst. vf—y GEDRUKT BIJ J. STIJRM TE NEUZEN. 2,0 e>s~ „ook PEOGKAMMA Amsterdam 21 Augustus. Werk. Schuld 2i pCt. 61 J; 5 pCt. 72f.- 4 pCt. 96j. Rotterdam, 21 Augustus. Tarwe. Zeeuwsche, Vlaainsche en Overui. die voldoende loegevocid was, konden in de puiksle soor- ten wat meer opbrengen; mindere ruiinde langzaain op. De besle soorten van 8,25 a 8.90 goede en min dere van f 7 a f 8. Jarige van 8,25 a /9,25. Van het Nieuwe gewas waren eenige pvrtijtjes aargevoerd, die naar kwalitcit verkocht zijn van f 6,75 a /8,25. Rogge. Nieuwe Zeeuwsche VI. en Overm waarvan de aanvoeren verineerderen 10 a 20 cents lager traag van de hand gegaan van /5 60 a /610. Van Ja rige was er weinig ter veildie als voren loopers vond van 5 80 a /6 40 Gerst flaauw. Nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche^en Overm. Winter van/580 a /4 60; dito Zomer van f570 a 4 40. Haver als voren; Korte van /5 40 a f 4.40; Lange f 2,90 a f 3 90, Bruine en Wilte Boonen als voren gc- laten doch weinig gevraagd Bruine van/11 a /"16; Witte van 11 a f 15; Paardeboonen in een doen van f'5 80 a /6 30 Erwten zonder prijsverande- ring Nieuwe kleine Groene van /6,75a 7,7a. Van Koolzaad was slechts 200 last aangevoerd dat tot genoteerde prijzen zijnde 1 c£ lager vrij goed opruiinde Vlaamsche gestort 69 tot 69j oCZeeuw sche gestort 61 tot 70; dito zakmaat 59 tot 70. 1VIEKKRAP. De aanbiedingen waren ruitner dan de vorige week en daar in enkele gevallen lagere bie- dingen werden aangenomen was de handel iets le- vendiger; ook waren eenige monsters Nieuwe Racijn aan de marktde kwaliteit was voldoende doch hield men die nog te hoog om tot zaken te komen. Amsterdam21 Augustus. Tarwe en Gerst hooger. Gent, 18 Augustus. Bij ruimen aanvoer van Tarwe en Roggewerd deze laatste 75 c. lager verkochtTarwe zonder koop- lust met neiging tot daling De middenprijzen waren van Tarwe fr. 20 a 22 50 Rogge fr. 13; Gerst fr. 11.50; Haver fr 9a 10; Paardi-boonen fr. 16. Vlas minder aangevoerd de vraag naar goede soor ten blijft levendig bij vasle prijzen; gemeene min der gcvraagd prijzen als voren. Londen, 21 Augustus (2 ure.) ("Per telegraaf.) Tarwe Engelsche en nieuwe onverkoopbaarvrecm- de 1 a 2 sh. hooger, met beperkten handel. 70 3s iy -70 - 70 h

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 2