No. 227. Woensdag 23 Augustus 1865. 5de Jaarg|* ALGEMEEN ZEEl H'SCII-Vl.AAADEUEY -'a ut ei Ih mgsmg, <les avonds ten 6 ure; deprijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaat'sing. doorgebragtomdat hij zijne berainnelijke bruid uit pure liefde met eene ijzeren tang geslagen heeft. Z. M. heeft benoemd tot ontvanger der in- en uitgaande regten te Wernhout, deheer C. Kem- peneersthans ontvanyer der in- en uitgaande regten en accijnsen te Kauter (gemeente Clinge) der in- en uitgaande regten en accijnsen te Kauiter,' de heer K. Boudewijnthans scheepsmeter te Dordrecht. Neuzen, 22 Augustus. De heer P. van den Haofakker Houtzagerpredikant bij de Her- vormde gemeente alhier, nam jl. zondag afscheid, sprekenrte naar aanleiding van Joh. 17, v. 11 het middelste gedeelte Heilige Vader! bewaar ze in Uiven naam. Zondag 4 September a. s. zal ZEw. zijne intrede doen te Oudewater. Biervliet, 19 Augustus. Heden ochtend, omstreeks 3 ureontdekte men brand in de bak- kerij van de weduwe Buijk staande in de Oude Stad alhierdiedoor de nabijheid van eene schuur, waariu eene massa graan geborgen is, onberekenbare gevolgen kon na zich slepen. Slechts eenige'oogenblikken na de ontdekking verscheen de brandweer, en het is aan den onvermoeiden ijver van het personeelbijgestaan door een aantal toegesnelde ingezetenente dankendat men de bclendende gebouwen on- gedeerd heeft kunnen behouden en den brand ten half zes ure meester was. De oorzaak van dit onheil is niet bekend. De schade aan het gebouw en inboedel bedraagt p. m. f 1500. Een en ander is verzekerd bij de Algemeene Brand- verzekering-Maatschappij te Brussel. Hoek22 Augustus. De heer C. Plat- teeuwPz., heeft ziju ontslag genomen als lid van den gemeente-raad alhier eene nieuwe ver- kiezing zal plaats hebben op dingsdag den 29 dezer. Hontenisse, 17 Augustus. Ofschoon de zoogenoemde varkensziekte ook hier jaarlijks een kleiner of grooter getal offers eischtzoo woedt zij thans echter in eene tot dusverre on- gekende mate. Bij onderseheidene landbouwers zijn de varkensstallen geheel uitgestorventer wijl er geheele wijken worden gevonden waar geen enkel of zeer weinige varkens nog leven en gezond zijn. De aardappelziekte vertoont zich genoegzaam allerwege in het loof; zij is echter minder zigt- baar in de vrucht zelve. Men hoopt met grond op eene voordeelige opbrengst. Appel- en perenboomen zullen weinig geven. Zijdie niet te haastig zijn geweestom de te veld staande rogge en tarwe in hunne berg- plaatsen te halenhebben dat dezer dagenen bepaaldelijk in de laatstverloopene weekbij daarvoor zeer gunstige weersgesteldheid kunnen doen. De in landbouw en veeteelt niet ongunstig bekende landbouwer J. J. van Arenlhalsdie eenige weken geleden bij overvloed van werk- zaamheden het gesnedene koolzaad op hoopen had doen plaatsenheeft dezer dagen in na- volging van anderen beproefd het koolzaad met de dorsehmachine van de peulen te ontdoen. De uitkomst beweesdat hij met 8 personen en 66n span paarden evenveel werk deed als op de gewone wijze met 20 man dat het zaad alles zuiver en zonder verlies behouden werdterwijl anders veel in de peulen en in het stroo verloren gaaten eindelijk dat het stroo evenzeer als anders zeer gemakkelijk tot brandstof kau wor den verzameld en opgebonden. IJzendijke, 19 Augustus. Als ietson- der de zeldzaamheden verneemt mendat in de afgeloopene week door de alhier gestationeerde brigade kommandant en een marechaussde pro ces-verbaal is geconstateerd tegen de persoon JW.arbeidsterwonende te Hoofdplaatals zijnde in overtreding bevonden op de wet der jagt, onder bovengenoemde gemeente. Een curieus huwelijk zal eerstdaags vol- trokken worden te Nijawier (Friesland). De bruidegom js slechts twee maanden weduwnaar waarvan hij eene maand in de gevangenis heeft Op den 15 dezer is in de Kursaal te Ostende een hetreurenswaardig tooneel voorgevallen. Het orchest speelde een potpourri, die met de Bra- banconne eindigde. Hierbij liet baron Deprel nit Antwerpen een gefluit hooren. Een officier, de zoon van baron Chazalminister van oorlog, geeft den fluitereen slag in het aangezigt. Deze verdedigt zich en geeft den slag terug. Men kan zich voorstellen dat hierdoor eene groote op- schudding werd te weeg gebragten daar alles in het bijzijn van een groot publiek is voorge vallen werd eene gewapende ontmoetiug tus- schen beiden heeren wel onvermijdelijk geacht. Het gevolg is dan ook geweest, dat op 18 dezer te Ostende, tusschen die heeren een deul heeft plaats gehad met de onrbloote fleuret. De heer Chazal werd ligt aan de vuist gekwetst. Te Aken werd dezer dagen een zeldzaam feest gevierd. Eene dienstmaagd had 50 jaren lang iu dezelfde familie werkzaam geweest. Ten einde hare dankbaarheid aan den dag te leggen voor al de blijken van trouw en liefde, door de bedoelde dienstmaagd gedurende eene zoo lange reeks van jaren betoondwerd een groot feest ten huize dier familie aangerigt ter eere van de jubilaris, die van elk der leden een fraai ge- schenk ontving. Daarenboven verscheen aan dien maaltijd een deputatie uit den stedelijken magistraat, welke nit naam der stad aan de zoo trouwe dienstmaagd eene zeer gepaste ver- eering aanbood. De maire van Poitiersdie tevens bankier washeeft zich dezer dagen uit de voeten ge- maakteen passief achterlatende dat op 1,800,000 frs. begroot wordt. Men schrijft zijn faillisse- ment toe aan de reusachtige speculationwelke hij deed met grondenaan de stad toebehoorende. Den 15 Augustus van bet vorige jaar ontving hij het ridderkruis van het legioen van eer. De burgemeester te BergOresin Fraukrijk stond bij zijne gemeentenaren bekend als een groot vereerder van het vrouwelijk geslacht zoodanig zelfs dat daardoor somwijlen gemeen- tebelangen niet behoorlijk vervult werden. On- langs vond daar de verkiezing plaats van tien raadsledende uitslag daarvan was dat toen gekozen werden negen vrouwen met den burge meester aan het hoofd. Hij gevoelde echter zeer goed de beteekenis hiervan, immers onmiddellijk verzocht en verkreeg hij zijn ontslag als hoofd dier gemeente. De zetters van de drukkerij Bouvierte Poissyhebben den arbeid gestaakt, en willen die niet hervattenalvorens de vrouwelijke ar- beidsters van de zetterij zullen zijn verwijderd. De maires in het arrondissement St.-Quentin hebben opgemaaktdat de schade door de jongste onweders in dat arrondissement aangebragt10 millioen francs beloopen. Te Marseille overleed dezer dagen een be- roemd kruidkundigeToussaint Blaise geheeten die, zegt de Gazette du Midi, gedurende zijn gansch leven noch wijn, noch water, noch eenigen anderen drank gcbruikt heeft. Hij had niette- min den ouderdom van negentig jaren bereikt Tusschen den burgemeester en den deur- waarder der kleine gemeente QuOvaucamps be- stond voortdurend groote oneenigheid. Onlangs bij gelegenheid van het carnaval-feestvond er, onder het commando van den deurwaarder 's avonds eene maskerade optogt plaats. De burgemeester in zijne waardigheid zich gckrenkt achtendedaar men zijne toestemming hiertoe niet gevraagd hadtradvergezeld van zijne policiemannen dien avond ten elf ure eene her- berg binnen en maakte proces-verbaal op tegen alle de zich daar nog aanwezig bevindende per sonen waaronder ook de deurwaarder was wegens overtreding der policie-verordeninghou- dende bepaling, dat zich na tien ure 's avonds niemand in een herberg mag bevinden. Hier- tegen was niets in te brengen maar toen nu vervolgens de burgemeesterzelf vermoeid van de zoo even uitgevoerde taak en zich verbeel- dendedat voormelde bepaling op hemzelven niet rnogt worden toegepast, eene andere her- beig binnentradom daar, onder hetgenot van een glas faro-bier, stilletjes uit te rustenstond eensklaps de wraakzoekende deurwaarder voor hem die insgelijks als man van de wetzich geregtigd achtte proces-verbaal op te maken tegen den burgemeester. De deurwaarder verloor ech ter de waardigheid zijner betrekking daarbij ge- heel uit het oogimmers hij was zoo opgetogen vrolijk zich op zijn antagonist te kunnen wreken dat hij zijn exploit van begin tot einde luidkeels zingende voordroeg. Hierna was onmiddellijk weer de beurt aan den burgemeesterdie op nieuw proces-verbaal opmaakte tegen den deur waarder, wegens het verwekken van naehtelijk buren-gerucht. De correctionele regtbank te Tournai veroordeelde den deurwaarder liedjes- zanger tot eene geldboete van 15francs, omdat hij zijn exploit met te luider stem had gezongen. Uit de officiele staten omtrent het onder- wijs in Frankrijk blijkt o. a het nnvolgende: 10,119 gemeenten geen schoollokaal1859 ge- meenten zenden hare kinderen in eene naburi°-e gemeenteschool; 6200 officieel aangestelde hoofd- onderwijzers hebben minder tractemcnt dan f300. 11,000 een tractement van f 300 k f 350. 4765 onderwijzeressen hebben /'l50 4/200. Onderwijzers en onderwijzeressen 60 jaren oud en 30 jaren in dienstontvangen f 30 pen- sioen dat is zoo wat ongeveer 8 cent daags. Er zijn 5 millioen schoolpligtige kinderen. Daar van worden 600,000 niet op de schoollijsten vermeld. Onder de 4,296,641 werkelijk aange- geven kinderen laat zich slechts de tielft voor den schijn inschrijven of komen 3 a 4 weken ter school. Van de 10 mannen is er slechts 66n, van de 20 vrouwen ook niet meer dan 6enc die leest of schrijft. Van de 100 bruidsparen verklaren bij het trouwen 35,56 procentdat zij bun naam niet kunnen zetten en die dit nog doeiy, verzekeren dat zij ook niets meer kunnen sehrijven. In 1864 waren er op de 100 jonge- liedenin den ouderdom van 20 jaren27 die niet konden lezen of sehrijven. Van gouyernementswegezoo meldt men uit Londenzijn nieuwe orders uitgevaardigd ten einde maatregelen in te voeren om de uit breiding van de veeziekte tegen te gaan. Deze orders geven aan de inspecteurs het regt om stallen en alle plaatsen waarin vee gehouden wordtbinnen te gaanterwijl zij tevens ge- magtigd zijn om de door de ziekte atingetaste bees- ten te verwijderendie als zij sterven of afge- maakt wordenbegraven moeten worden. Te Londen heeft zekere Soulhey vier kin deren alsmede hunne moeder met welke hij in ongeoorloofde betrekking stond, vermoord. Het is der policie gelukt den booswicht in handen te krijgen. Een geestelijke eener groote parochiein de nabijbeid van Bridgworthbemerkte dezer dagen dat eene vrouw in rouwgewaad met een gieter en een pakje in hare hand het kerkhof binnentrad. Zijne nieuwsgierigheid werd daar door opgewekthij volgde haar na cn herkende haar terstond voor de weduwe Smithwier man voor korten tijd daar begraven werd. „Wat moet vS\) mejufvrouw toch hier uitvoeren met dezen gieter?" vroeg de geestelijke. „lk heb," ant- „woordde de weduwe, „in dit pakje wat booi- „zaad om er de graftombe van mijn man mee „te bezaaijen en vervolgens met water te be- „gicten." „Dat is volstrckt onnuttig werk," zeide de geestelijke, „want de graftombe uws „mans is zorgvuldig met zoden bedekt." ,,Ja, rmaar! ik zal u openhartig bekennen vtaarom rik dit verlang te doen," antwoordde toen de weduwe„ik moest mijn man op zijn sterf bed „beloovendat ik niet weder trouwen zal vodr dat zijn graftombe door gras zal bedekt zijn; „en aangezien er zich thans eene gelegenlieid „voor mij opdoet om weer te trouwen mag ik „deze niet latcn voorbijgnan evenwel kom ik „toch eerst hier om mijne beloften aan mijn „overleden man gedaan, gestand te doen." De onlangs in Engeland wegens kinder- moord ter dood veroordeelde Charlotte Windsor, heeft reeds sedert lang van het vermoorden van kinderen een soort van handwerk gemaakt. Zij bedong daarvoor in den regel 4 a 5 pond ster ling als moordloonen sprak van haar bedrijf .►•VISITS Nieuws- en Advertentleblad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1