No. 228.Woensdag 16 Augustus 1865. 5de Jaarg. ALGEMEEN ZEEl WSCII-VLAANDEREN. BUITBNLANDSCHB BEHT1 Dit Weekblad wordt elkcn Woensdag morgen uilgegeven bij J.Sturm, le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post Jo cents. Men abonneert zich bij alle BoekhandelarenPosldireclenren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uitqever in te zenden uiterlijk Uingsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tol 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaatsing. Bij koninklijk besluit van den 7 dezerno. 47 is pensioen verleend aan Willem Dieleman gewezen sluisknecht bij het Kanaal van Neuzen ten bedrage van 164 'sjaars. Bij het personeel voor den aanleg van de staatsspoorwegen is bevorderd tot hoofd opzigter de opzigter lste klasse, A. W. Olivier. De heer A. de Graaff opzigter van den waterstaat te Zierikzee, is in die betrekking overgeplaatst naar Nenzen. De zitting der slaten-generaal 1864—1865 kan als geeindigd worden beschouwd. De vol- gende zal den 19 September aanstaande worden geopend. Ter bestrijding van de kosten van het eereteeken ingesteld tot erkenning der diensten van hen, die in de jaren 1813/15 inNederland- sche dienst aan de altijd gedenkwaardige krijgs- verrigtingen tot herstel en bevestiging van NeSr- lands volksbestaan een werkzaam aandeel hebben gehad mitsgaders van de feestelijke vereeni- ging te Leiden op 26, 27 en 28 Junijvan de ondstrijders en de riddersis eene supple- toire begrooting voor het departement van oorlog aan de tweede kamer aangeboden. Het daarop uitgetrokken bedrag beloopt eene som van f 40,000 „De regering vleit zich zoo leest men in „de memorie van toeliehting dat het te Leiden „plaats gehad hebbend feest met regt een eoht „nationaal feest kan genoemd worden dat het „onbekrompen en op eene der natie waardige „wijze is gegeven ten voile aan het beoogde „doel heeft beantwoord en dan ook bij alien „die het hebben bijgewoond de aangenaamste „herinneringen zal acbterlaten." Neuzen14 Augustus. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren 54 zeeschepen, metende 8602 tonnenen 203 binnenschepenm. 9318 t.en afgevaren 31 zeeschepen, m. 6158 t.en 197 binnenschepen m. 9686 t. totaal sedert 1 Jannarij 1865 opgevaren: 211 zeeschepen, m. 31836 t.en 1796 binnenschepen m. 82624 t.en afgeva ren 178 zeeschepen, m. 30906 t.en 1733 binnenschepen m. 81077 t.in de zeven eerste maanden van 1864 zijn opgevaren 130 zeeschepen m. 18570 t.en 1665 binnensche pen m. 754301.en afgevaren 98 zeeschepen, m., 15877 t., en 1630 binnenschepen, m. 706291. Hulst, 14 Augustus. Op zondag den 27 dezer zal alhier een luisterrijk festival plaats hebben, waaraan, zooals wij vernemen14 muzijk- g^zelschappen zullen deelnemen. Zuiddorpe, 13 Augustus. Heden na- middag, na het eindigen der openbare godsdienst- oefeningenwas het feest in deze gemeente van vele huizen wapperde de nationale driekleur. Het eermetaalbij Zr. Ms. besluit ter gedach- tenis van de jaren 1813—1815 ingesteld, zou aan den oudstrijder Livinus van Voorenveld- wacbter alhierplegtig worden uitgereikt. De oudstrijder werd te dien einde door de in de gemeente verblijvende oudmilitairen tot dragen van het Metalen Eruis geregtigden de leden der Giide van Sl.-Sebasliaanmet derzel- ver zeer fraaije standaard, voorafgegaan door de muzijk van Koewachtaan zijne woning af- gehaald en na door den heer hoofd-onderwijzer Schuijtnamens de Gildeen den heer B. van de Velde, van wege de leden van het Metalen Kruiste zijn toegesprokengeleid naar het raadhuis, alwaar hem door den heer burgemeester, in bijwezen van heeren raadsleden onder eene gepaste toespraak, het eermetaal op de borst werd vastgehecht. De oudstrijder was over de hem aangedane eer getroffen en bedankte daarvoor in korte woorden de heeren burgemeesterleden van den raadhoofdrnan en leden der Gilde. Na het gebruik van eenige ververschingen ging men volgenderwijsin stoet eene wande- ling maken door de gemeente de muzijk de leden van het Metalen Kruisde oudstrijder tusschen de heeren burgemeester en hoofdman de^Qjldpfc, de leden van den raad met den se- cretaris en cm leden der Gilde. In het raadhuis teruggekeerd zijnde werden nadat men aldaar nog eenigen tijd had vertoefd door den heer burgemeesteralien die tot op- luistering dezer plegtigheid hadden willen ine- dewerken, hartelijk bedanktwaarna men is ge- scheiden met de wensch aan den oudstrijder dat hij nog langen tijd in gezondbeid het hem uitgereikt herinneringsteeken moge dragen. De aanbesteding van het herstel of de ver- nieuwing der havenwerken te Breskenszal op vrijdag den 25 dezer te Middelburg plaats hebben. .y— Jkl den morgen van woensdag 9 dezer was er in net Veergattegenover den Bierdijk van de Oost-Wateringeene geweldige beweging in het zeewater zigtbaargroote bressen uit de zandbank van den Noord Bevelandschen wal zag men nederstorten en wel in zoodanige massa dat in twee uren tijdsover ruim 200 el lengte en 70 el breedteeene hoeveelheid van 70,000 kubieke ellen zandtot op 8 a 10 el diepte is verplaatst. Menmeldtuit Tjummarum 4 Aug.Som- migen der personenwelke wegens vreugdebe- drijf op den Waterloodag zijn gedagvaard voor het kantongeregt te Harlingen hebben de dag- vaardingmet oranjelint versiertvoor het raam aan de straat opgehangenen het meerendeel der beschuldigden is voornemensbij hunne verschijning voor den kantonregterzich met zulk lint rijkelijk te versieren. Men verneemt dat de flotille van de Ver- eenigde-Staten onze en naburige zeehavens be- zoektten einde bekend te worden met die zeegatenwaarin de Amerikaansche vlootbij een eventuelen oorlog met Frankrijk en Enge- landin tijd van nood zou kunnen binnenloopen. De Belgische kamer heeft op 2 dezer de wet tot wering van electorale kuiperijenbij tweede stemming aangenomen met 55 tegen 43 stemmen. Dezer dagen verleende de koning van Belgie gratie van de doodstraf aan een wegens moord veroordeelden persoonPete genaamd. Zulks maakte in de gemeente Escaussineswaar het gruwelijk feit gepleegd waseen zoo slech- ten indrukdat een aantal werklieden te hoop liepen op de markt een schavot opsloegen en een beeld van stroo Pete voorstellendeguillo- tineerden. Door de tusschenkomst der policie werd een einde aan deze vertooning gemaakt. In den avond van zaturdag 5 dezer wrerd de talrijke menigtedie zich in den Zoologisehen tuin te Antwerpen bevondniet weinig verschrikt toen zij plotseling de leeuwin door het aan haar verblijfplaats grenzende hok van haar jongen zich in den tuin zagen werpen. Door de doodsche stiltewelke onder de toeschouwers als 't ware aan den grond genageld en verstomd van den sehrik heerschte, hield de koninginder bosscben zich rustig en wandelde bedaard den tuin rond. De wachters wierpen het beest vleesch toede leeuwin nuttigde ditmaar was daar- mede nog niet achter de tralien teruggebragt. Een der wachters begaf zich intusschen naar het hok der jongen, begon deze teplagen, zo6 dat zij op akelige wijs huilden. Door die klaagtoonen van haar jongen opgewektkeerde de leeuwin zich om en begaf zich uit eigen be weging naar het hok terug. Z66 liep dit inci dent afdat een oogenblik gedreigd had in een treurspel te verkeeren. Een weesjongen, die door zijne zuster, een arme arbeidsteronderhouden werdde vo rige week langs de dokzijde te Antwerpen wan delde, zag daar eene groote portefeuile liggen. Hij raapte ze op, opende die en zagze gevuld met een massa bankbillettenmaar vond ook op de eerste bladzijde den naam van den regt- matigen eigenaar geschreven zijnde de kapitein B"it Bremen. Binnen een half uur wist hij den kapitein op te sporenstelde hem de portefeuille ter hand, waarin zich de opbrengst van een door dezen in Holland verkocht schip bevond ten bedrage van ongeveer 50 000 francs, zonder daarvoor eenige belooning te willen aan- nemen. Zondag morgen echter is voornoemde kapitein, die weduwenaar en kinderloos is, den weesjongen en zijne zuster komen bezoeken heeft toen den eersten als zijn eigen kind aan genomen hem eerstdaags zullende medenemen naar Bremen, terwijl hij aan de zuster een jaar- lijksch vast onderhoud heeft verzekerd. Te Guttemberg is dezer dagen eene oude matrone overledendie bij haar uitersten wil het grootste kasteel dat zij bewoondeheeft aan- gewezen om te strekken tot een voortdurende verblijfplaats van oude vrijsters. Tegelijkertijd heeft zij daarvoor beschikbaar gelaten eene som van 100,000 florijnen. Sedert deze uiterste wils- besehikking in Beijeren is bekend geworden zijn er bereids talrijke aanvragen gedaan door oude vrijstersdie nimmer het huwelijksgenot hebben gekend, daar een schuilplaats temogen vinden. In den naeht van 25 op 26 Julij heeft een vreesselijke wolkbreuk plaats gehad over de dorpen en omstreken van Reinbrohl en Nieder- Hammerstein, die daardoor bijna geheel zijn verwoest. Drie menscbenlevens zijn daarbij te betreuren. Eene menigte vee is omgekomen 8 huizen zijn ingestort, 20staan op het invallen en 50 zijn zwaar beschadigd. Alle wegen in de streek zijn vernieldop sommige plaatsen zijn er stukkeu van 8 a 10 voet uitgcslagen. De grond van de wijnbergen is tot opderotsen afgespoeld en bedekt de landerijen aan den voet daarvan ter hoogte van gemiddeld 16 voet. De toestand is verschrikkelijker zullen vele jaren moeten verloopen eer de schade geheel hersteld zal zijn. Voor het oogenblik bestaat de grootste beboefte aan de middelen om de gebouweu te herstellenten einde den inwoners een onderkomen voor den winter te verscbaffen een werk dat slechts kan verkregen worden tegen betaling in contant geld't welk de arme lieden volstrekt niet bezitten. De burgemeester van Hammersteindr. Wiirser, heeft daarom eene openlijke oproeping tot liefdadigheid gedaan en zieli tot de ontvangst van giften bereid ver- klaard. Uit de pen van Napoleon III is wederom een geschrift gevloeiddat tot titel heeft: de Keizerlijke Staatkunde. Het is een lijvig boekdeelbevattende de redevoeringen en procla mation van Napoleon III sedert 1848 tot 1865. Gedurende de afgeloopen maand hebben te Parijs 119 faillissementen plaats gehad. Het gebouw voor de tentoonstelling op het veld van Mars te Parijs zal eene ruimte innemen van niet minder dan 15 bunders. Op den Boulevard des ItalienS te Parijs was in den vroegen morgen van den 5 dezer een verschrikkelijke oploop. Een man die van zijn verstand scheen beroOfd gaf voor door God Nteuws- en Advertentieblad VVfDR De commissaris des koninus ill de provincie Zuid-Hol- land heeft ann heeren burgemeeslers en wethcmders der ge- meenten in die provincie de volgende circulaire gerigt „Naar aanlei ling van de wet van den 7 Julij 11. Staatshtad no. 79) zijn mij door een uwer amblgenooten in verband met de voor het dienstjaar 18(10 op te maken begrooting, eenige vragen gedaan welke ik aan de beoordeeling van den minister van binnenlandsche zaken heb onderworpen. Ik heb de eerhet hierop verkregen antwoord voor zooveel u daarbij is betrokken aan den voet dezer mede te deelen en verzoek UEd. zich daar- naar te willen gedraiien." Bovenbedoeld antwoord is van den volgenden inhoud .- „In antwoord op U Hoog Edel Geslrenge'a brief van deD 20 Julij jl,no. 4839|2 (3da Aid.), heb ik na raadpleging met het departement van finaneien omtrent de in de bijlagen van dien brief behandelde vraagpunten voor zooveel zij dat depar tement betreffen de eer te melden „dat er geen bezwaar hestaat tegen het uittrekken in de ge- meente-begrootingen voor 1866 van de opbreugst der verbruik- helastingen over de vier eerste maanden van dat jaar, met uit- zondering van de belasting op den wijn waarop, wegens het met Frankrijk gesloten tractaat, na ult. December 1866 geeue belasting meer zal kunnen worden geheven maar de daarvoor door het rijk uit te keereu sebadeloo3stelling in de begrooting zal dienen uitgetrokken te worden; „dat de gemeentebesturen die het noodig mogten hebben kunnen beschikken over 4/5 van de opbrengst der rijksbelas- ting op het personeel in hoofdsom en rijksopcentente be- ginnen met den 1 Mei 1866 en kunnen heffen 4" opeenten op de groudbelasting der gebouwde eigeudommenmet ingang van den 1 Jannarij a. s. „dat de wet van den 21 December 1852 (Staatsblad no. 226), nog steeds van kracht is, en dat derhalve voor de heffing der plaatselijke opeenten op rijks direete belastingen2% pCt. perceptieloon verschuldigd is; „dat zal worden voortgegaan over het beloop van dat loon afzonderlijk of na afloop vau het diensljaar te beschikken; „dat de teruggave door de gemeentebesturen aan het rijk van het bedrag van hun evenredig aandeel in de kwade posten op de groudbelasting en het personeel, op den bestaanden voet zal geschieden „dat enz."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1