No. 224. Woensdag 2 Augustus 1865. 5de Jaarg. ALOEHEEN ZEEU e. VSCII-ALA ANDEREN. i .W^ ./v - v left's egelregl elke plaatsing Bij besluit van den 21 Julij jl.no. 78heeft Zijne Majesteit gocdgevonden te benoemen tot dijkgraaf van den polder Nieuw Olhene den hecr D.E. Wolfert. te Zaamslag en tot gezworen van den Koudenpolder den beer C. Dieleman te Hoek. De commissarissen des konings in de ver- schillende gewesten bebben aan de gemeentebe- stuven te kennen gegeven dat de minister van binnenlandsebe zaken voornemens is aan den koning een voorstel te doen tot verlenging van den termjjn tot beffing van plaatselijke belas- tingen oj> bet gedistilleerd met dien verstande dat die belasting ook nog over 4 maanden van het jaar I860 zal kunncn worden gebeven. iVevizen., 31 Julij. De raad dezer ge- meente heeftin zijne vergadering van heden o. a. het besluit genomen tot het bouvven van eene nieuwe school voor het openbaar lager on- derwijs in deze gemeente. De behoefte aan een ruimer en beter ingerigt lokaal heeft zich sedert lang aan versehillende zijden doen gevoelen en daarom zal dit besluit zeker door ieder ingezeten met genoegen worden vernomen ieder zal dit treffend blijk van be- langstelling in bet opkomend geslacht daukbaar erkennen, en bet besluit zeker noemen een be sluit zoo rijk aan vruckten voor de toekomst als nog nooit is genomen geworden Eere den leden van den raad voor de waar- diglijke vervulling bunner pligten voor de be- toonde belangstelling in bet onderwijs. Met bet onderzoek naar een geschikt terrein en andere voorloopige werkzaamheden zalnaar wij vernemen, Spoedigeen begin worden gemaakt. De beer J. Verkuyl Quakkelaar te Vlissin- gen beeft zich tot het gemeentebestuur albier gewendom in onderhandeling te treden over den bouw eener gasfabriek albier. Eene meer dan gewone drukte beerscht in de laatste dagen in onze haven verleden week zijn voor Gent bestemd 27 scbepcn nit zee bin- nengekomenmeerendeels geladen met hout. Wanneer wij lezen dat in bet jaar 1468 hon- derd vijftig koopvaardijsebepen op eenen dag de haven van Sluis binnenliepen dan rijst van zelve de wensch dat wij zulk een gezigt ook bier eens mogten aansebouwen. Men deelt mede dat behalve de in ons nommer van den 19 jl. opgegeven Nederlandsche passa- giers van bet verbrandde Amerikaansch schip William Nelson zich nog aan boord daarvan be- vonden Iz-nak Fremonw diens huisvrouw Maria de Veijen hunne drie kiuderen uit de gemeente Oostburg. Deze familie is door tussehenkomst van den agent A. de Groolete Antwerpen scheep gegaan. Vermoedelijk behooren ook deze 5 per- sonen tot de omgekomenen althans uit een brief van bet kantoordoor wien de William Nelson den 4 Junij werd geexpedieerd blijktdat ze zich niet bij de door bet Fransche sehip Lafayette aangebragte scbipbreukelingen bevonden. Op den 25 jl. viel te Vlissingen tusschen eenige Amerikaansche matrozende policie en een aantal marinierseene schermutseling voor die aanvankelijk ernstig dreigde te worden. Aan de policie was de opsporirig verzocht van een Amerikaansch matroos die van verlof was acliter gebleven. Toen men hem opgespoord had en hem naar de sloep bij bet standbeeld van de Ruyler bragt, is er geschil ontstaan tusschen den arrestant en de policie, waarbij drie kameraden van den matroos zijne party kozen en zich tegen de policie verzetten. Gedurende de worsteling die hiervan bet gevolg was, kwam er juist eene andere sloep aan wal met een tiental manschap- pen die hunne kameraden bijsprongen en daar- bij gebruik maakte van een hoop tclhout daar ter plaatse zoo even gelost. Daar zij nu aldus gewapend de policie te lijf wilde, maakte ook deze gebruik van bare wapens en verwondde daarbij een der matrozen toch zou zij bet onderspi't hebben moeten delvenindien niet een aantal mariniers ter hnlp was gesneld. De orde was toen weldra hersteld en de matrozen waren reeds in de boot teruggekeerdtoen een van hen met een telhout onverwaeht aan een nabijzijnden ma- rinier een slag toebragt, die dozen achterover deed tnimelen. De woede die zich toen uitte tegen de Amerikanenzou voor benzoowel sclnildigen als onscbuldigen zeker noodlottig ge worden zijn, indien het niet aan nabijzijnde offi- cieren en anderen gelukt waren de mariniers te bedaren. De liefhebber die naar Yerseke gekomen was om de epauletten en ridderorden van wijlen generaal Knot te stelen is tot vier jaren correc- tionele gevangenis veroordeeld. De persoon van A*, van Balen beschuldigd van den grnwelijken moord op C. J. Lavente Dinleloord, die in den nacbt van den 23 jl. uit de gevangenis te Breda was ontvlugt, is in den avond van 28 jl., tusschen Willemstad en Fijnaartgearresteerd en des anderen daags naar Breda overgebragt. Nopens zijne outvlugting vernemen wij het volgende De vermoedelijke booswicht heeft een spijker weten meester te worden en daarmede eene zware houten spijl zijner eel losgemaakt en opgeligt. Na zijne legerstede zoodanig te heb ben gerangschikt, dat het alien schijn had als lag hij ter rustekroop bij door de gemaakte openingzette de spijl weder op hare plants en wist ongemerkt op den nabij zijnden zolder te komenalwaar hij de touwen uit de daar in voorraad liggende hangmatten nam en aan el- kander knooptevervolgens brak bij een paar pannen uit het dak enklom in de gootwaarop hij zich langs het door hem aan een ijzer stevig vastgemaakt touw van het vrij hooge gebouw liet afglijden zich alsnu op de plaats van het Gereformeerd armkinderhuis bevindende, klau- terde hij over de gesloten poort van dat gesticht en was op de straat. Des avonds ten half negen ure deed de gevangenbewaarder zijne gewone ronde en meenendedat bedoelde K. v. B. rus- tig in zijn hangmat lag te slapensloot hij als naar gewoonte zorgvuldiglijk de deur van den gang, die naar de cellen leidt. Des morgens ten zes ure ontdekte men het uit het dak han- gend touw en de ontvlugting van een man tegen wien zeer zware vermoedens van moord bestaan. Voor f'2b heeft een timmerman te Veendam van zijn kameraad eene vrouwmet kinderen en huisraad annex overgenomen. Een koopje Ten bewijze dat ook onze voorouders ver- schrikkelijke onweders gckend hebbenheviger nog wel dan die van de laatste dagen dcelen wij de volgende wetenswaardige bijzonderheden mededie daaromtrent opgeteekend staan Op 1 Augustus 1674 ontstond er 's avonds ten 8 ure een ontzaggelijke stormvergezeld van donderbliksem zware plasregens en hagel. Het was zoo staat het beschreven „alsof de Heere een verschrikkelijk einde met ons wilde maken." Boomen en liu'zen werden nederge- worpen men zag naauwelijks een liuiskerk of toren ongeschonden. Buiten Amsterdam wer den wel dertig molens als ten onderste boven gekeerd. De vermaarde domkerk te Utrecht werd tot aan het koor tot een puinhoop gemaakt de torens van vijf a zes kerken aldaar vielen onder den voethet dak der Buurkerk werd aan stukken geslagen en in de geheele stad waren geen vijftig huizen ongeschonden. In Frankrijk was het niet beter. Daar vielen hagelsteenen van 3 A 7 pond (oud) zwaaren daardoor werden niet alleen huizen en boomen vernield, maar ook menschen doodelijk getroffen. Op 19 Mei 1748 was bet bier te lande voorna- melijk in Amsterdam en Utrechtzulk een ge- weldig weer, dat angst en ontzetting ieder ver- vulde. Hevige donder en bliksem waren geen oogenblik van de lucht en zware hagelsteenen vielen neder. Juist werd er bedestond gehouden en de verslagenheid onder de in de kerken ver- gaderden was zoo grootdat de predikanten verpligt waren het volk door godvruchtige redenen tot stilte te vermanen. De berigten nopens den gezondheidstoe- stand van koning Leopold zijn eenigzins gunsti- ger. Hij schijnt weder meer moed te hebben bekomengetuige de volgende woorden door hem in de afgeloopen week tot een generaal ge- bezigd „Mijn vader is 95 jaren oud geworden ik geloof ook zoo lang te zullen leven. Ik bevind mij veel beter en die ontzenuwende hitte drukt mij niet meer zoo." De geneesheeren zijn ech- ter zoo gerust niet en vreezen voor den herfst. De koningin van Engeland wordt den 9 dezer te Brussel verwacht. Wegens den zwakken toe- stand des konings geloofd men dat zij maarSdn dag te Laeken zal verblijven in plaats van vier dagen zoo als vroeger was bepaald. De Belgische kamer heeft bij de herziening der kieswet het beginsel der stemming volgens alphabetische rangorde der kiezers verworpen ofschoon bepaald is datwanneer de kiezers eenmaal vergaderd zijn zij in alphabetische orde zullen opgeroepen wordenterwijl de kiezers vodr de stemming eenige oogenblikken alleen en voor anderen onzigtbaar zullen blijven ten einde hen in de gelegenheid te stellen hunne keuze geheel vrij uit te brengen. Voor rekening van het Belgische gouver- nement zijn den 5 Julij te Hasselt verkocht 3444 bunders heide en moergrondengelegen te Beek, Gerdingen, Bocholt, Bree, Tongerloo, KinroyNeerheeteren en Molenheersel. Daar van zijn 716 bunders gekocht door eene Luik- sche maatschappij tot 420 francs de bunder. De overige 2728 bunders zijn gekocht tot 240 francs de bunder, door eene vereeniging van kapitalistenwaaronder voorkomen de" Banque Generate de Vagriculture en de heeren Bellamy de Schievelde en 't Kind van der Kun. Deze vereeniging heeft ten doel ontginning tot gras- land en dennenbosch. Dezer dagen vermaakte een dronken ma troos te Antwerpen zich met het stookeu van een vuurtje aan den rand der Schelde. In zijne dronkenschap wierp hij niet alleen zijn livret in het vuur maar ook eene som van 200 livres in bankpapier, die spoedig tot asch verteerd waren Te Braine-Laleuiin Belgie zat de vorige week een groot gezelschap inwoners ten huize van den geestelijke aan een maaltijd vereenigd toen onmiddellijk na het gebruiken der bouillon zeven der gasten zich ecnsklaps ongesteld ge- voelden kortom zij alien waren vergiftigd. De onvoorzigtige dienstmaagd had de bouillon den vorigen avond reeds klaar gemaakt en in een ketel bewaardwaarin zich een nieuw vertinde moeslepel bevond. Door spoedig aangebragte geneeskundige hulp heeft die onvoorzigtigheid gelukkig geene doodelijke gevolgen gehad. Een verregaand wreedaardige daad werd zondag nacht 23 jl. te Hollaire, in Belgie, ge- pleegd. Een misdadiger wist de stallen van den graaf Robert du Castel binnen te dringen en heeft vervolgens aan negen ploegpaarden de tong afgesneden. Drie dezer paarden zijn be- reids maandag morgen aan de gevolgen daar van bezwekenterwijl al de overige moesten worden afgemaakt. Een wijnhandelaar te Mainz heeft de leve ring aangenomen van 30,000 flesschen Rijnwijn, ten behoeve van den schutterswedstrijd te Bremen. Een paar letterkundigen te Parijs zijn be- zig eene vaudeville te schrijvenwaarvan de titel zal zijnde buitensporige weelde dervrouwen. De tegenwoordige bezitter der heerlijkheid Lowende vrijheer von Eckardsteinliet dezer dagen de woning van zijn koetsier vergrooten. Bij het wegbreken van een muur vond men twee kistendie te zamen eene som van ongeveer 500,000 thaler bevatten. Het geld Oosten- rijksche munt is met schepels gemeten. Men acht het herkomstig uit den dertigjarigen oorlog, toen men vreesde dat het slot beleg'erd zou worden door de keizerlijken. In het afgeloopen jaar 1864 zijn in Engeland niet minder dan 51,058 bedreven misdaden be- kend geworden. In dat jaar hebben zich 100,067 gevallen van dronkenschap aldaar voorgedaan. Dat laatste getal bedroeg in 1863 94,745. Donderdag 20 Julij heeft voor de gevan genis van Kilmainhamte Dublinde teregt- stelling plaats gehad van Patrick Kilkennyter dood veroordeeld wegens moord op zijne min- nares. Het volk was ten getalle van 4 a 5000 opgekomenom het verschrikkelijk schouwspel bij te wonen. Bij deze gelegenheid deed zich een treffend tooneel voor. Op het oogenblik dat het koord om den hals des veroordeelden werd m mm m** wmmmmmmmmmm w—mm mm Nieuws- en Advertentieblad VG~R -X

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1