No. 223. Woensdag 26 .Julij 1865. 5de Jaarg. ALGEMEEN ZEEU W SCH-VL A ANDEREN. II I v* f* voQt Oil Weekblad wordt elken Woensdag morgen uilgegeven bij J. Sturm, le Neuzen. De prigs is 80 cenls in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle BoekhandelarenPosldirecleuren en Brievenbushouders. Adverlentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; de prigs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 85 cenls zegelregl voor elke plaatsing. "V ervolg- tier verliiezing-en voor de gemeenteraden in de ora- derstaande plaatsen Aartlenbnrg. Herkozen S. A. Bomme en J. de Muijnck. Biervliet. Herkozen H. 0. W. de Bats en W. Yerplanke. I Ji-esliesis. Herkozen A. Sprink en A. W. Leenhouts. Cadzand. Herkozen A. Erasmus, ge- kozen J. RisseeuwJz. Eede. Her/cozen X. van Parijsgekozen P. J. van Acker. Groede. Herkozen P. de Ylieger en L. H. Leunis. Hoofclplaat. Herkozen J. B. Temmer- man en 0. E. Boone. IV ie11wviiei- Herkozen Z. C. Salome en D. Bonte. Oostburg. Herkozen J. Karelsover- stemming tusscken M. L. Mazure (aftred. lid) en B. de Die. Retranchement. Herkozen L. Bas ting en J. Maselee. Sclioondijlie. Herkozen S. de Graag overslemming tusscken J. L. Kabboord en A. Steenhart. St.-Kruis. Herkozen J. Beun en J. Zonnevijlle. ^luis. Herkozen J. M. Hennequin en J. le Roij. Zuidzande. Herkozen A. de Vlieger en A. J. Risseeuw. Een telegram uit Londen aan 1'Europe meldt, dat de prins van Orange in versckillende parti- culiere gesprekken keei't verzekerd dat er nooit sprake is geweest van plannen tot eene verbind- tenis tussclien hem en de Engelscheprinses//c/e?m. H. M de koningin is op 23 dezer van bare reis naar Londen op HDs. paleis bet Huis ten Bosch teruggekeerd. Neuzen, 25 Julij. De Regatten-maat- scbappij uit Gent met haar fanfaren-gezelschap, ar- riveerde jl. zondag circa 2 ure 'snamiddags alkier langs ket kanaal met 2 kleine sckroefstoombooten, Clara en Colibriwelke te zamen een 7tal met vlaggen en wimpels versierde gonclels op sleeptouw kadden. Ha alkier zeer aangenaam den tijd doorgebragt te kebben, is circa 4'/a ure langs denzelfden weg den terugtogt ondernomen. Even voor het vertrek lieeft het fanfaren-ge zelschap eenige keurige stukken gespeeld voor de woning van den keer burgemeester en voor die van den heer vice-consul van Belgie alkier. I >s<-h>e!le 22 Julij. Gisteren avond woedde alhier een vreesselijk onweder, waardoor onderscheidene ongelukken zijn ont- staan. Onder anderen sloeg de bliksem in het dak eener arbeiderswoning', bewoond door A. v. If. en zijne kinderen. De straal viel door den schoorsteenliep tusschen vader en zoondie digt bij elkander zatendoorraakte de klok baande zick een weg door den muur der bed- stede en trof het varken doodelijk, dat in den stal tegen het kuis stonden schijnt toen een uitweg door ket strooijen dak gezocht te heb- ben althans kort daarop verspreidde zick ket geroep van brand. Door de vele regen die er gevallen was bleef het vuur sleckts smeulen en was den brand met bekulp van eenige buren spoedig geblusckt Bij ket doortrekken van den bliksem verspreidde zich eene onaangename zwa- velreuk door ket kuis. Te Rapenburg, gemeente Stoppeldijk, sloeg de bliksem eene der molenroeden aan splinters, en veroorzaakte ook aan ket binnenwerk eenige schadezonder dat er echter sporen van brand ontdekt werdsn. JPDilippiiae 19 Julij. Heden namicl- dagten een uur geraakte een knaapje van on- geveer 10 jaren, van de wed. 0. alhier, dat met andere soortgelijke makkers aan ket eind vanuden Ijavenwal badende wasin de diepte ;#n*' mkDKuhnende zwemmenongetwijfeld ver- dronken hadtoenop ket angstgeschrei der overige kinderen dat door eenige sckippers en andere aanwezigen op de haven gehoord werd zich een jeugdige knaap van ongeveer 15 jaren, genaamd W. A. van den Eeckhoul, ter plaatse begaf en zonder een oogenblik bedenkensge- heel gekleed het knaapje, dat op ket punt was in de diepte te verdwijnen nasprong, ket geluk had ketzelve te grijpen en daarmede tot op een waadbare plaats te zwemmendaar echter den drenkeling zick aan zijnen redder had vastge- klemd en wel aan zijne lianden en reeds gekeel in bewusteloozen toestand wasverkeerde ook v. d. E. in ket grootste levensgevaar toen even- wel eene boot ter hulp toesnelde en beiden drenkeling en redderopnam. Het is reeds ten tweeden male dat deze knaap met levensgevaar ket leven van mede-kinderen reddedaarom was ket zeker wensckelijk dat thans deze zijne menseklievende en manmoe- dige daad naar waarde belooning mogt onder- vinden. De verkoop der landen in den Zwinpolder, groot s.j. 170 bunders, lieeft f 424,171 opgebragt. De zondag, 16 dezer, te Lamswaarde gekouden ringstreking te paard eindigde met een ongelukkig toeval. Zekere A. M. een der mede- dingers na langdurige kampstrijd om den eersten prijs ten slotte overwinnaar gebleven, rende op- getogen over de behaalde zege in blinde vaart tegen een ander paard aan. Hierdoor versckrikt, begon dit laatste te slaanen trof A. M. zoo noodlottigdat hem een der sekeenbeenderen verbrijzeld werd. In den vroegen morgen van maandag den 17 dezer werd een voerman onder de gemeente Clinge door het zware onweder overvallendat toen in deze streken heeft gewoed. Hij spande zijn paard uit en bond het aan een boomter- vrjjl li4j zelf onder zijne kar eene sckuilplaats koos. Up eens viel er een geweldige slag, die ket paard onmiddellijk dooddede kar trof en den man bewusteloos ter aarde sloegdie ech ter weldra weder tot zickzelven kwam en gelukkig ongedeerd was gebleven. Eene pracktige luchtverheveling werd za- turdag 15 dezer aan ket strand te Egmond waar- genomeuzoodat men bijna de gekeele Holland- sche kustzelfs in bijzonderhedenop de wol- ken zag afgespiegeld. De 34ste gedenkdag van de komst van koning Leopold tot den troon is op 21 dezer te Brussel zeer stil gevierd. De graaf van Vlaanderen is van Parijs kuiswaarts gekomen. De koning koudt weer sedert eenige dagen zijn appartementen. Men meldt dat de kertog van Brunswijlc zijne domeingoederen in Silezie nu kortelings verkockt heeft aan den koning van Belgie voor de som van 1,100,000 tli. Uit Goemoer (Hongarije) wordt van den 3 dezer maand berigt, dat aldaar eene versckrik- kelijke koude keerschten de inwoners genood- zaakt zijn uit te gaan met kleedingstukken van bont. A1 ket gezaaide is nagenoeg bevroren. De vier personen die in Amerikaals me- depligtig aan den moord op den president Lin coln, ter dood veroordeeld waren, namelijk Payne, AtzerottHerold en mad. Sural, kebben den 8 jl. hunne straf ondergaan. De heelmeester Mudd, Sam. Arnold en 0'Laugh- lindie minder regtstreeks in de zamenzwe- ring bctrokken warenzijn tot levenslangen dwangarbeid veroordeeldterwijl Spongierdie de vlugt van den moordenaar Booth begunstigd lieeft, tot zesjarigen dwangarbeid veroordeeld is. Dat de regtbank te Washington, voor welke het moordproces van Booth is behandeldeen reuzenarbeid achter den rug heeftblijkt onder anderen uit de bijzonderheiddat er 463 ge- tuigen waren gedagvaard, van welke 361 ge hoord zijn. De verklaringen dezer getuigen enz, zoo meldt men al verder, beslaab. 5000 blad/.ij- den schrift. De kosten van het proces worden gedragen door den staat. De getuigen ontvin- gen ieder 3 dollars per dag benevens vergoeding voor de"feiskosten. In de Vereenigde Staten lieeft een lievige storm gewoed, die zick over eene breedte van twintig mijlen uitstrekt en voor een groot ge- cleelte zijn loop door de staten Iowa en Wis consin heeft genomenalwaar hij eene buiten- gewoon groote vernieling heeft te weeg gebragt. Geheele rijen woningen werden daarbij weg- geveegdallerwege werden krachtige boomen ontworteldbruggen weggeslagen spoorwegen en telegraafdraden vernield en gebouwen uit elkander gerukt of omvergeworpenterwijl er tevens een massa vee op ket veld is omgekoinen. De schade is enormmaar nog vooreerst bij geene mogelijkkeid te begrooten vooral doordien de middelen van comnuinicatie overal in die plaatsen onbruikbaar geworden of geheel ver nield zijn. In den staat Iowa werd op een aan- tal punten het water zoodanig opgestuwddat langs de rivieren het land over eene aanzien- lijke breedte onderliephier en daar plotseling tot eene koogte van twee voet water. In de nabijheid van het stadje Dubrie was de werking van den orkaan zoo lievigdat een stuk grond van eene begraafplaats door ket water werd weg geslagen ten gevolge waarvan weldra eenige doodkistcn binnen de plants kwamen drijven. Van den oogst in de Catfisch-Valley is niets overgeblevenket bloeijende graan werd met geweld bij hoopen weggeslagen en naar alle kanten verstrooid. Het stadje Virogna in Ver- noncounty is gekeel verdwenen terwijl men nu reeds berigt heeft ontvangen dat aldaar 17 per sonen om ket leven gekomen en ruim honderd gekneusd of gewond zijn. Nieuws- en Advertentieblad Amsterdam 24 Julij. Werk. Schuld 2i pGt. 62j; 5 pCt. 73L 4 pCt. 97J. Rotterdam 24 Julij. Tarwe. De aanvoer van ZeeuwscbeVlaamsclie en Overui. was ruim voldoende tegen overtragen koop- lust, zoodat de beste soorten vorige prijzen niet ten voile konden opbrengenen de mindere kwalileilen 10 a 20 cents lager zijn afgegeven, De beste soor ten van 7.70 a /8,50; goede van f 6,90 a f 7,50; mindere /6 20 a 6,80. Jarige van 7,80 a f 8,70. Rogge flaauw gestemd en 10 cents lager. Zeeuw- sche en Vlaamscbe /6,10 a /6,50. Gerst. Zeeuw- sche, Vlaamscbe en Overm. Winter als vorcn van /'3 90 a 4,90; dito Zomer /'SjSO a 4,50. Van nieuwe Winter-Gerst waren eenige partijtjes ter markt, die naar deugd verkocbt zijn van /4,25 a f 5. Haver vast; Korte van/5,50 a 4,50; Lange fo a 4. Bruine Boonen nominaal f\ 1 a /16; Witte dito/11 a f15 aan benoodigden Paardeboonen in een doen /5,90 a f6,40.Erwten kleine Groene naar kwa- liteit van/7 a f8. Koolzaad. Met een aanvoer van circa 200 last van zeer verscbillende en weinig drooge kwaliteitwaarvan tot genoteerde prijzen slecbts ruim de helft is verkocht. Vlaamscbe gesloit 73J dito zakmaat 73; Zeeuwscbe gestort 66 tot 75 dito zakmaat 64 tot 74. MEEKRAP. De stemming was flaauw, bij weinig bandel. Gent, 21 Julij. Bij niet ruimen aanvoer werden Tarwe, Rogge, Gerst en Paardeboonen tot prijzen als vorige week verhandeldHaver 50 c a 1 fr. lager. Vlas nagenoeg zonder aanvoerbij veel vraag bleven de prijzen zeer vast. Eionden, 24 Julij. (2 ure.) fPer telegraaf.J Tarwe met beperkten bandel. 257ste Staats-Ijoterij. Prijzen van f 1 000 en daarboven. Vijfde Klasse. 5de LijstNo. 10443, 25,000. No. 16286, 1000. 6de Lijst No. 4, /1000. 7de Lijst: No. 1008 f 50.000. No. 17612, f2C00. No.1206, 15616en 18275, ieder 1000. 8stc Lijst: No. 9919, 10618, 14870 cn 15469, ieder 1000.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1