No. 222. Woensdag 19 Julij 1865. 5de Jaa en ALGEMEEN ZEEUWSCH-VUANDEREN. Ill s KTBE1TI II. V E E M A R k Tf' iiA-oesf®va© Bekendmaking. verkooping -k v< >e >v4\ Dil Weekblad wordt elken Woensdag morgen migegeven bij J. Sturm, le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Pt&i C; 9o Mew abonneert sick bij alle Boekhandelaren, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uitqever in le -widen uiterlijlc Dingsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elite plaatsinf' Een Bijvoeg-sel dezer zal a. s. V rij rjag-morgen worden aitge- geven. ~W ij hopen daarin ook den xxitslag' mede te deelen van de V eivli ioxi ngen voor Leden van de Gemeenteraden. De tweede kamer der staten-generaal heeft, in hare op den 14 dezer gehouden zittingo. a. behandeld en aangenomen het wets-ontwerp tot naturalisatie van J. F. Beglieijn. Axel, 11 Julij. Het Departement Axel der Maatschappij lot Nut van 'I Algemeen hield heden ten raadhnize alhier eene buitengewone vergadering, waarin de plegtige uitreiking plaats bad van twee zilveren medaillesop voorstel van dit departement door gezegde maatschappij toegekend aan Cornells de Reglschippersknecht te Neuzen,' en aan Anna Brouiverste Iloek weleer dienstbode bij den heer Meeusen en later bij diens weduwe. De aanleiding tot deze bekrooning wasdat gemelde Cornells de Regl, den 15 February dezes jaars met bet grootste levensgevaar uit het kanaal te Neuzen gered heeft zekeren Rieter Dregmans timrnermansknecht aldaar die met zijne prikslede bij eene uitwateringsluis door het ijs was gevallenterwijl gemelde Anna Brouivers bekroond werd wegens hare getrouwe diensten gedurende 53 jaren als dienstbode in Door de goede zorg van den heer Telchuijs voorzitter van het departementwerd de pleg- tigheid bijzonder verhoogd door de tegenwoor- digheid van het talrijke zanggezelschap te Hoek door ZEd. met regt Zeeuwsche gulhartigheid ten zijnen huize ontvangen en onthaald. Onder de leiding van hare ijverige directeu- renA. WalravenA. Waeijhaerl en R. Plat- leeuw heeft die vereeniging zoowel door vader- landsche zangenals daartoe opzettelijk voor deze gelegenheid vervaardigde liederen oneindig veel bijgedragen om den feestelijken stond blis ter bij te zetten en later de vrolijke stemming te doen stijgen. Biervliet, 10 Julij. Op den 5 dezer heeft alhier de aanbesteding plaats gehad van het bestraten metkeijen, van een gedeelte grind- weg tusschen deze gemeente en IJzendijke ge- legenter lengte van p. m. 860 ellenhetwelk is aangenomen door A. Rinders te Breskens, voor de som van /5825. Naar men verneemt heeft de heer ds. Iieers predikant te Zaamslag, bedankt voor de op hem uitgebragte beroeping naar Bunschoten. De heer C. C. J. Hiebendaalcandidaat bij het provinciaal kerkbestuur van Utrechtheeft de beroeping naar de gemeente Otterloo (classis Arnhem) aangenomen. - Aan eene particuliere correspondentie uit Zierikzeedd. 15 dezerontleenen wij het vol- gende Den 12, 13 en 14 jl. hield het Nederlandsch onderwijzers-genootschap zijne 21ste algemeene vergadering in dezestad. Regt feestelijk wer- den de leden ontvangenoveral zag men de vaderlandsche driekleur een hartelijk welkom zeggen aan de ledendie uit alle oorden van ons vaderland opkvvamenom deze belangrijke vergadering bij te wonen. In eene hoogst be- langrijke rede, in de Nieuwe kerk, werd door den spreker het nut betoogd van speelplaatsen hij de schoolgebouwenter verpoozing voor de leerlingen. Onder andere gewigtige besluiten weid met eene aanzienlijke meerderheid de wen- schelijkheid verklaart van de spoedige invoering der nieuw aangenomen spelling met magtiging van het hoofdbestuurom daartoe de noodige stappen te doen. Gaf het concert op den avond van den eersten dag de leden bijzonder veel genoegen, aan het diner, op den tweeden dag, was men regt broe- derlijk en feestelijk bijeenmenige toast werd met geestdrift ingesteld en beantwoordmaar de rijtoer door het eiland Schouwen op den der- dcn dag strekte vooralom de feestvreugde te verhoogen. In de gemeenten Burgh, Haamstede, Renesse, Brouwershaven en Noordgouwe, overal zag men de vlaggen uitgestokenmenig blijk van belangstelling en deelneming mogten de feestgenooten ondervinden. Eere den burgemeester van Renesse voor zijne hartelijke ontvangstvoor zijne minzame toe- spraak en zijn vriendelijk aanbodom in Zijn Ed. tuin en over Zijn Ed. goederen te wan- del en. Vooral te Brouwershaven was den leden op het raadhuisde hartelijkste ontvangst voor- bereid waar hun de eerewijn werd aangeboden. Maar eeredriewerf eere den landbouwers- stand van Schouwen en Duivelanddie 43 rij- tuigen beschikbaar heeft gesteldom genoemde rijtoer te doen in persoon bestuurde de land- lieden hunne paarden en namen zoo deel aan den togt. Zierikzee heeft zich de erkentelijkheid van het onderwijzers-genootschap ten voile waardig gemaakt. Ongetwijfeld is de belangstelling in het on- derwijs en de onderwijzers krachtig verlevendigd het kan niet anders of dit moet de beste vruch- ten opleveren voor de schoold. i.voor de jeugd, voor de maatschappij. Alles is in de beste ordc en zonder ongelukken afgeloopen. Gent 14 Julij. op Mciandaq den 24 Julij 186a ()p .\r^IJDiAG ®EN 4 Augustus i865des 1 J J voormiddags ten 10 ure, fen verzoeke van MAT- 4 c De DIRECTIE van den CA MS VLI FTP 0 L - DER zal, op Donderdag den 20 Julij 1865, des namiddags 3 ure, ten Huize en Her- berge van P. Kerckhaert, te Westdorpe, in het openbaar aanbieden te verpachten Het REGT v:m (A(JF op de ONDERLANDEN en KREEKENaan voormelden Polder toebehoorende, voor den termijn van drie achtereenvolgende jaren. jJc.' - 3r\ door het ministerie van den faris J. J. FERCKEN, te Neuzen: Op Donderdag den 20 Julij 1865, des namiddags ten 2 ureten verzoeke van de Kinderen van wijlen JOS. van den BULCK en Aa. Ra. HEIJENSbeide overledenop do Hofstede bewoond door den mede-verkooper Jo- sephus Martens, in den hoegorspolderge meente Axelvan Ruim 21 bunders extra zware welge- wassen TARWE en KANTHOOI. Op Zaturdag den 22 Julij 1865, des namiddags ten 3 ureten verzoeke van den Heer N. KERCKHAERTBurgemeester der gemeente Y\ estdorpeop de Eanden gelegen tegen den weg van Axel op Neuzen, in den Noordpoldergemeente Axel, van 7 a 8 bunders extra zware welgewassen TARWE. Op Maandag den 24 Julij 1865, des voormiddags ten 10 ureten verzoeke der Er ven de Heer J. B. BLANCQUAERT te Lokc- renop de Hofstede bewoond door Wilt,em de Koeijer in den Eendraglpoldergemeente Zaamslagvan Omtrent 25 bunders extra zware weUe- wassen TARWE, ROGGE, WINTER- en ZOMERGERST, HAVER, ERWTEN en PAARDEBOONEN. Op Dingsdag den 25 Julij 1865, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van de- zelve op de Hofstede bewoond door Jac. \f.rpoorte, Az., in de Klein en Hnijssens- en Margarelhapoldersgemeente Zaamslag, van Omtrent 30 bunders extra zware weUe- wassen TARWE, ROGGE, WINTER-"en ZOMERGERST, HAVER, ERWTEN en PAARDEBOONEN. Op Woensdag den 26 Julij 1865, des namiddags ten 2 ure, ten verzoeke van Mevronw de Wed. NOSKEte Axel, op de Hofstede be woond door Adriaan Koster, Jz., in de Mar- garelha- en Kleinen Iluijssenspolders, gemeente Zaamslagvan Omtrent 30 bunders extra zware weUe- wassen TARWE, ROGGE, WINTER- en ZOMERGERST, HAVER, ERWTEN en PAARDEBOONEN. Op Donderdag den 27 Julij 1865, des namiddags ten 2 ureten verzoeke van Mej de Wed. de Heer N. GRENU, te Neuzen* op de Hofstede bewoond door Willem Dieleman in den Margarethapoldergemeente Zadmslaq' vanv Omtrent 30 bunders extra zware welge- wassen TARWE, ROGGE, WINTER- en ZOMERGERST, HAVER, ERWTEN en PAARDEBOONEN. Op Maandag den 31 Julij 1865, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van den Heer A. de LOOZEte Gentin den Looze- polder, gemeente Hoek, van: 20 bunders extra zware welgewassen TARWEHAVER en PAARDEBOONEN. Te vergaderen aan den dijk vo6r de Hofstede bewoond door Franqois Dieleman Jz.in den Koudenpoldergemeente Hoek. Nieuws <i i Advertentieblad hetzelfde gezin bewezen. Amsterdam, 17 Julij. Werk. Scbuld 2^ pCt. 631; 5 pCl. 74. 4 pCt. 98U Rotterdam, 17 Julij. Tarwe. Zeeuwsche Vlaamsche en Overui. was ma- tig toegevoerd de puiksle soorten konden naauwelijks vorige prijzen opbrengenterwijl de mindere kwali- teiten daartoe vrij gocd van de hand gingen de beste soorten van/7 80 a 8.50 goede van fl tot 77 60 rrnndere en geringe van /620 a 6,90. Jarige'van 7,80 tot 8 80. Rogge als voren Zeeuwsche en Vlaamsche van f 6,10 tot 6 40. Gerst Zeeuwsche. Vlaamsche en Overrn. Winter weinig aan en prijshoudend van /5 90 tot /4,90dito Zomer minder bcgeerd en 10 cents lager van 5 80 tot 4 5(h Haver Korte van 5,50 tot /4.50 Lange van to tot /4 limine Boonen /If tot 16 dito W.tte van 11 tot 15; Paardeboonen van /5.90 tot/6 40 Erwten Zeeuwsche kleine Groene /7 50 lot 8 mindere /6.80 tot /7,40 Koolzaad De aanvoer hedrneg ciica 60 last van uiteenloopende kwa- hteit, voornamelijk betrekkelijk de droogte en is er van de mindere soorten een gedeelte onverkocht ce- bleven. Zeeuwsche gestort 73 cZ dito zakmaat 71'. 72. 72'j Vlaamsche zakmaat 72j. MEEKRAP. Bij weinig kooplust wareu de priizen lager. 1 J Een gewone aanvoer van Tarwe en Rogge was heden ter marktwelke artikelen tot vorige prijzen ver- handeld werden. Er waren drie partijen nieuwe Rogge ter maikt: de kwaliteit was schoon en wer den verkocht tot fr12 50. De Haver is, ten gevolge der laatste regen 50 c. per zak gedaald. De ban- del in Vlas was heden van weinig belang. De puike kwaliteit was sterk gezochlde gemcene minder ge- vraagd; de honders willen van hunne eisclien nietafstaan. De middenprijs was van Tarwe fr. 19 50 a 20 50 Rogge ft. 12,50 a 13. Gerst fr. 11 a 11 50. Haver fr. 9,50 a 11. Paardeboonen fr. 15 4 16. Londen, 17 Julij. (2 ure.) (Per telegraaf.) Granen flaanwer. Haver 6 d. lager. 257ste Staats-lboterij. Prijzen van 1000 en daar'boveD. Vijfde Klasse 2de LijstNo. 11124 1 500 No. 11156 en 16205 ieder/1000. 5de Lijst: No. 9989, 2000. No. 12869 1500. No. 7888 en 12803, ieder/1000. 4de Lijst No 14862 100,000. - No. 1028 en 4587, ieder /1000. TE jc /- 3 y 7j t?cP /C y -j j

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1