No. 221. Woensdag 12 Julij 1865. 5de Jaarg. ALGEMEEN ZEEl! WSCil-VU A OEREN. m Ml I •i J)U Week la,l word, elken Waensdor, margen tulgegevm br, J. Sturm, Tc Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maand^Tenfvanco pJfVasf 9o Ce."!;'l'n "l""'"eerl :>cl< h'J aUe ^ekhandelnven Post direct em en en Bnevenhushouders. - Advertent ten qelieve men aan den Uilgcver ineMdL mlerhgk Dmgsdag, des avonds ten 6 ure: de prigs van 1 tot 4 regels is 40 cents, roar elken regel meer 10 cents, behaive 35 cents zegelregl voor elke glarUsnq Wij herinneren de kiezersdat op dingsdag den 18 dezer, van des ntorgens 9 tot des na- middags 5 are de inlevering kan plaats hebben van de stembriefjes voor de verkiezing van leden voor den gemeente raad. Tervvijl wij voor de kiezers van Neuzen hierbij de opmerking voegen dat aan de beurt van aftreding zijn de lieeren P. de FeylerLz.N. Bakker C. Leunis, Jz. en J. de Jonge. De wet bondende nndcre bepalingen nnpens den accijns op het gcdislilleerd is in de zitting van de eerste learner, van den 1 dezer, met al- gemeene stennnen aangenomen. Nadat in de zitting van de tweede kanier van den 7 dezerart. 1 van het ontwerp van wet op de personele belasting, met 35 tegen 29 stemmen was verworpen lieeft de minister van financien verklaart liet ontwerp in te tre'eken. De zegelwet is nietzoo als sedert jl. zaturdag het germ-lit wilde, door de regering ingetrokkenmaar de discussien daarover zijn maandag 10 dezer in de tweede kamer aange- vangen dienzelften dag afgeloopen en art. 1 bepalen le op welke stukken een zegelregt wordt gehevenzouder hoofdelijke stemming goedge- keurd. In de jongste vergadering van de provin- ciale staten van Zeeland is bepaald de behan- deling van het voorstel van gedep. staten tot wijzig.ng van het door de staten den 9 Julij des vorigen jaars vastgestelde reglement van polieie voor de polders in Zeeland waartegen door den minister van binnenlandsehe zaken be- denkingen zijn gemaakttot de najaars-verga- dering te verdagen. H. M. de koningin der Nederlanden heeft naar men nit Londen berigtaldaar op den 4den een bezoek o tvangen van H. M. koningin lYc- torin die verge/.eld werd door prinses Helena. Z. K. H. de prins ran Orange lieelt jIza- tnrdag oehtendvergezeld van H. D. adjndant jhr. de Kockde residentie verlaten zieh naar Frank rijk begevende oin naar wij vernemen over Calais de reis naar Engeland te vervolgen. Velen meenen dat deze reis in verband staat met eene verloving van Z. K. H. met prinses Helena, dochter van koningin Victoria. ITulst 6 Julij. Ter vervanging van wijlen den lieer C. Fassaertis alliier tot lid van den ge- nieenteraad benoemdF. II. Stubbeen wel met 78 van de 119 uitgebragte stemmen. Op den heer A. L. J. van Waesberghe werden de overige 41 stennnen uitgebragt. Naar wij vernemen zal op het voorstel aan de regering tot verbetering der haven van Bres- kensweldra eene beslissing volgen en spoedig tot de aanbesteding kunnen worden overgegaan. In den morgen van den 4 dezer vertrokken 37 leden van de zesde afdeeling der Mat- sehappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeelandvan Hansweertten einde een bezoek te brengen aan de twaalfde afdeeling dier Maat- sehappjj en een rid te doen door het land van Hulst. Na te Walsoorden door een aantal leden der genoemde afdeeling te zijn ontvangen werd plaats genomen in negentien rijtuigen om door Kloosterzan le den Kruispolder het gelmehtde Paalden Van A1 stein polder en over den Zand- berg zieh naar Hulst te begevenwaar het merkwaardigste in oogensehoiuv genomen en vervolgens een gemeenscliappelijk diner ge- bruikt werd. Later werd de hofstede van den voorzitter der twaalfde afdeeling, dr. Voqelvan- gerbezochtwaar de eigenaar zijnen bezoekers eenige ververschingen aanbood. De terugreis hail plaats over den Kanter en Kloosterzande naar Walsoorden, waar de beide afdeelimren van elkan ler afseheid namen. Van daar had de overtogt naar Hansweert onder het afsteken van vunrwerk plaats. Een betreurenswaardig feit lmeft Amster dam voor een oogmblik nit den donnnel gesehnd. Wij bedoeien de zaak van den heer 11. Lnn- mandie een tijd van zeven niaanden (van 27 Dee. tot 1 Jnlrjjl,) in preventieve gevangensehap heett doorgebragtverda< ht van brand te heb ben gesticht in het pereeel door hem bewoond 0]i den singel bij de N. Lntherselie kerk. Ein- delijk is de hi er L. ontslagen omdat „de instrnc tie gerne bezwaren tegi n hem heeft opgeleverd." Ziedaar weder een sprekend voorbeeld van het gebrckkige in onze wetgevingvan de onregt- vaardigl.eid der voorloopige inheehtenisneming. Bes-tond er dan geene mogelijkheid de imtructie te bespoedigen In de 19de eenw is Nederland in dit opzigt ien aehteren bij Rnsland onder de regering van Cal/miina IIdie beval dat de regter binnen tweemaal 24 nren kennis moest nemen van den aard eener uitgebragte beschnl- diging en de zaak onmiddellijk atdoen. Voor een onsehuldige is het reeds te lang tweedagen van zijne vrijheid te zijn beroofd. De regtbank te Breda verleende dezer dagen tegen llendrfcus de Jangontvanger der in- en nitgaande regten te Nispen (Roosendaal)vroe ger gestaan hebbeude te Kanter (Clinge) regts- ingang met bevel van gevangennemingter zake van valsehheid in het opmaken van akten tot zijne betrekking behoorende door een ambtenaar begaan en het. verduisteren van 's lands pen- ningen die, nit hoofde van zijne betrekking in zijne handen waren begoan door een ontvanger. Op aanliondend bidden en smeeken van den be- schnldigde vergundede brigadier der mareidiaussee, die met de uitvoering van het bevel belast was, den ontvangerten einde opspraak en oploop in de gemeente te voorkomen hem te mogen volgen. Zoo gezegd zoo gedaan de brigadier gimr vooru t en de ontvanger volgde hem doeh sleehts korten tijd want nabij de grenzen ver- koos hij liever deze te ove sehrij !en dan den kerker te bewonen. De br'gadier kwam alzoo aan de gevangenis zonder zijn arrestant. De gezondheidstoestand van koning Leopold, is sedert eenige dagen weder zorgwekkend. Op het kasteel te Laeken en in het paleis te Brnssel zijn alle toebereidselen reeds voltooid voor de ontvangst van koningin Victoria en de verdere leden van het Brifsehe koninklijke hnis. Koning Leopold wacht H. M. met ongeduld. Men vvil dat hij de volgende nitdrukking zou gebe- zigd hebben „Ik wil alsebeid van haar nemen." De beide Belgiselie prinsen debertognun en de graaf ran I laandei en hebben Belgie verlaten zooals men verhaaltten ge- volge van lmogloopende onaangenaamheden met hunnen vader. Men zal z.ieli lieiinnerendat onlangs beweerd is dat de koningbij zijn jongste verblijf in Engeland een morganatisch h'nwelijk gesloten heeft met eene dame waarmnde bij sints lang in intime betrekking stond. Het seliijnt thans te blijken dat hij den znon dien deze dame hem in der tijd geseli nken lieeftmet bijzondere voorliefde bejegent en hem dezer da gen den titel heeft gesehonken van graaf der Ardennen. De beide wettige zoons van den vorst zijn daarover 7.66 verbolgendat zij zieh naar het bnitenland hebben begeven. Op de gedrukfe lijst der bij den provin- cialen raad van Brabant eerstdaags te behandelen onderwerpen wordt er een vermeld dat volgens die beschrijving nog al curieus is. Immers het behelstdat de geineenteraad van Opprebais verzoekt, omdevlasmarkt indiegemeente voortaan te liouden op den ecrsten maandag ran iedere meek. De Belgiselie lieeren de Lael en Chazal zijn ter zake va i linn bekend duelgedagvaard tegen 12 Julij voor het hot' van eassatie. Als getuigen zullen worden gehoord de heer SSolhomb en de generaal Son/lain de Nivdenverlh. Detninman Bte Brugge, was reeds verseheiden jaren door de banden des hawelijks verbonden doeli was steeds mismoedig omdat hij bet geluk nog niet had vader te zijn. Hij heeft er eehter niets bij verloren zijn wenseh is boven verwaehting vervnld II. dingsdag werd het h lis van It. door zonderlinge zamenloop met der I ien nieuwgeborenen verrijkt. D vronw van den tninman beviel van 2 kinderen vervolgens v nd hij in zijnen std 1 veulen, 7 jonge var- kens, 1 kalf en eindelijk 2 kattentotaal 13, in een en denzelfden nacht geboren. Door zoo veel zegen op eenmaal is de gelukk'ge vader en de gcheele bnurt van vreugde opgetogen. Om deze Imitengewone vruehtbaarheid is dan ook behoorlijk feest gevierd. De kraamvrouweu en de kinderen bevinden zieh naar omstandig- heden vrij wel. In vele streken van Engeland worden de schapen zwaar door de pokken aangetast. Een telegram nit Londen van 9 dezer n. m. 6.25 behelst het volgendeFrankrijk heeft op nienw onderhandelingen aangeknoopt met al de mogendheden ten opzigte van een Europeeseh eongres en als programma gesteld; de herziening der tracfaten van 1815 en eene a I gem eene ontwapening. Generaal Vorst Witt genstein- heeft het toestemmend antwoord van den keizer van Rusland reeds naar Parijs over- gebragt Abd el Kader zal bij zijne aanstaande komst te Parijshet hotel in de Lord Byronstraat be wonen dat vroeger ook tot verblijf voor de Japan so he ambassadenrs heeft gediend en waar- voor maandelijks 3000 francs aan hen betaald wordt. Volgens de Publiciste een dagblad van Marseillezouden 6000 lieeren van 25 tot 40 jaren ond te Marseille woonachtigzieh in een plegtige bijeenkomst onderling verbonden heb ben om niet te trouwenzoolang de jonge dames geen belangrijke veranderingen wilden aanbren- gen in haar toilet en gewoonten. De gestelde voorwaarden om haar dit voornemen te doen Ojigeven zijn afschaffing der kostbare en op- zigtige kleeding afschaffing der ooquetterien afschaffing der ledigheid of der daarmede geljjk- staande borduurwerkjes, muzijkoefeningen enz.; terugkeer tot de leefwijze van vroeger, waarb'ij hniselijkheid en spaarzaamheid op den voorgrond moeten staan enz. Als eene zeldzaamheid wordt nit Keulen berigtdat men daar ter stede reeds sedert ver- scheidene dagen roggebrood bakt van den nieu- wen oogst. De Zweedsche stad Karlstadthoofdplaats van Wermland en waar 5000 inwoners zieh be- v inden is zondag 2 dezer bijna gelieel afgebrand. De scliade wordt op zes millioen rijksdaalders berekend. De berigten omtrent de oogst in de Ver- eenigde Staten van Ainerika luidenvooral ten aanzien van granen en hooizoo gnnstig als sedert jaren het geval is geweest. De oorlog in Amerika is wel geeindigd maar zoo als te verwaeliten was, zal het nog Ian i durenalvorens de zaken in orde zijn° die door den nnodlotti '-rn en langdurigen krij'r in verwarring werden gebragt. Veel be'langstelfing blijft de vraag wekken wat het lot zijn zal van de gevangenen en vooral van den "president Davis. Uit sommige daden van den t genwoor- digen president zou men opmaken, dat hjj den vijand het leven zal laten maar te oordeelcn naar de andere berigten is hij zelf jegens Davis niet gnnstig gestemd en wordt hij door de me- nigte nosr meer opgehitst. Znoveel is zcker dat de wijzewaarop de expresident behandeld wordt, weinig van edelmoedigheid getuigt. Nieuws- en Adverteutieblad VyOR *5 Brabant v.. t - o Amsterdam, 10 Jidij. Wei k. SelluId pCl 63; 5 pCi. 73,^.4 pCt. 97i. Rotterdam 10 Julij. Tar we Bij vobloende topvoer van NrViiwp Zeeinv- sella VI an it i sell e en Owim ■uiinric flip tot voriif«- piij- zen Roed np; de bcsle s iorlen van 7 80 a 8 50 gopile van 7 Inl f 7 0 iiiindetc en geiiin,e \an 6 20 a /6f)0 J lige mede niiveranderd van 7 80 tot J 8 80 Rngge. Iidaiithclie met gnede loevoer pnjdiondend Zeeii«.clie en Vlaan.scbe van /0 10 tot (i 40 lei si Jug tot voi ige pi ij/.en goed van tie liand Zeen w-elie. V l.iamsr lie en Oiin Win- tei' van 5 00 lot 4.'0 ditn Zniner van f 4 lot 460 de aan veer Idem Haver mini als mien: Korte van 5, >0 tot 4 50 Langp van 5 lot 4. Paat'ileliounen van 6 tot/6 50 - limine en bijna niet meer te hi kouien en te noleren van 11 lot 11) dilo W'lte mede Z' er sclnarsrli van lot 15 Ervvten in een doen Pmke Zeeuwsrlie en k lei tie flaauwe Walthersche f 7,50 tot 8 mindere 6,80 lot f 7,40. Koolzaad van 't nieuwe'

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1