No. 220. Woensdag 5 Julij 1865. 5de Jaarg. ZEES H SCII-VLAANDEREN. i V fx- \vvi Dit Weckblad wordt ellcen Woensdag morgen uilgegeven bij J. Sturm, te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneerl zicli bij alle Boekhandelaren, Posldirecteuren en Brievenbushouders.Adverlenlien gelieve men aan den Uitqever in te zendm uilerlijk Dingsdag, des avonds ten 6 are: de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaatsing Bij koninklijk besluit van 25 Junij, no. 5, is benoemd tot ontvanger der directe belastingen in- en uitgaande regten en accijnsen te Vlaar- dingen c. a.de heer S. J. Hoffmantbans ont- vanger der in- en uitgaande regten en accijnsen en voor de Rhijnvaartregten te Lobith. Z. M. de koning is in den nacht van den 27 jl. van 's Hage vertrokkenzich begevende naar Lucernalvvaar Z. M. gedurende twee maan den zal verblijven. H. M. de koningin met haar gevolg is in den namiddag van dingsdag 27 jl.te Londen aangekomen en aan het Claridge hotel afgestapt. Kort na hare aankomst ontving H. M. een be- zoek van den prins en de prinses van Wallis, en van den bertog van Braband. Het verblijf van H. M. in de Engelsche hoofd- stad zal vermoedelijk veertien dagen duren. De eerste kamer heeft op den 1 dezerhet wets-ontwerp tot wijziging der gemeente-wet, voor zooveel de plaatselijke belastingen betreft, met 20 tegen 13 stemmen aangenomen. -A-xel29 Junij. Onder begunstiging van W. schoonste weder had heden de vijfde jaar- lijksche keuring van paarden en de daarmede vereenigde ringsteking., harddraverij en wedren van het bestuur der Zeeuwsche vereeniging tot verbetering van het paardenras uitgaandeplaats 't welk in do beste orde en zonder dat men eenig ongeval had te betreurentot genoegen van duizende besckouwers afliep. De inderdaad schoone veulens en jaarlingen in groote getale aanwezig, afkomstig van den hengst der vereeniging, Willemtrokken de aan- dacht van elken kenner. De lste prijs van [25 voor het schoonste jaar- lingwerd toegekend aan van Ilaelslte Philippine; de 2de van fib, aan G. G. Galle te Axel; de 3de van 5, aan D. van Pulle te Koewacht; de 4de van f2,b0, aanjhr. C. de Maerepresident der vereenigingen de 5de van f 2,50aan M. Bauwenste Graauw. De lste prijs van f 25 voor de schoonste merrie met haar veulenin 1865 geworpen werd toe gekend aan G. G. Gallevoornoemdde 2de van fib, aan J. B. van Acker, te Westdorpe de 3de van f 5, aan Chr. Dieleman, te Koewacht de 4de van f 2,50, aan M. Bauwensvoornoemd, en de 5de van /2,50, aan J. F. van de Vijver te Koewacht. Bij de ringsteking werd de lste prijsbestaande uit een zilveren horlogie, gewonnen door J. B. Wijne de overige zilveren voorwerpen door 2de A. Mores 3de C. de Guijlenaereen 4de C. Steppe. Bij den wedren voor paarden van alien ou- derdoni werd de lste prijs van f 80 behaald door D. Casleelsberijdende eene bruine merrie van den heer A. A. van I/aelslte Zuiddorpe. De 2de prijs van [2b, door A. B. van Ackerte Westdorpe. Bij de harddraverij voor bereden paarden werd de prijs van f 40 (geschonken door den heer E. Lippens, burgemeester van Saffelaere wonende te Gent)behaald door C. Moreste Hontenisse de 2de van f 10, door C.Koopmans, te Saffelaere' ende 3de van f 5, door D. van Bambosl, berijdende hetpaard van den heer de Vliegher, te Koewacht. Na de uitreiking der prijzen en premien en van de medailles aan de muzijk-gezelschappen van Koewacht en Axeldie het feest hadden opgeluisterdvereenigden zich de leden van het bestuur en eenige gasten aan eenen vriend- schappelijken maaltijd, terwijl men elders alom met het atsteken van vuurwerken zich vermaakte, ot op andere gepaste wljze van eene aangename, opgeiuimde en teestelijke stemming deed blijken. De oud-strijders Jan I ermeersen Ane van den Boogaarl en Levinus van Voor en, zijn jl. vrijdag uit Leiden in hunne respective woonplaatsen ilulsty Giaauw gii ^uiddorpc WG(l6r°*Gl£G0rd. en aldaar feGstclijk ingchaald. De heer A. Keerspredikant te Zaamslag heeft eene beroepiug ontvangen naar de gemeente Bunscboten. Do onlangs door ingelanden van den Zuid- diepepolder, gemeente IJzendijke, gedane be- noeming van den heer J. F. Carpreau tot ontvan- ger-griffier van dien polderis door gedeputeerde staten van dit gewest nietig verklaard. Het schijnt dat door zeven ingelanden stem is uitgebragt en datmaarzes hunner daartoe de bevoegdheid haddenontleend aan het vereischte getal bunders grond in dien polder. Ingelanden zijn alsnu ter herstemming opge- roepen tegen 11 Julij e. k. Jl. woensdag zijn van wege het bestuur der registratie en domeinendirectie Zeeland te Middelburg aanbesteed de bedijkingswerken der schorrengelegen voor de Beukels- en Pau- linepolders onder de gemeente Biervlietbe staande in het Ieggen van een zeedijk ter lengte van 4553 ellenbet delven van een suatie- kanaalhet maken van eene steenen suatie-sluis en het bouwen van eene sluiswachters woning enz. Daarvoor waren ingekomen 11 billetten zijnde van F. Fermontte Westdorpevoor f 142960. J. Bertou te Biervlietvoor f 143300. W. Speelmante Burgh voor f 145900. A.E. Slubbe te Sas-van-Gentvoor f 146000. J. Filis te Vlissingenvoor f 149700. L). A. Dronkers te Middelburgvoor f 153000. A. BindersG. van de Vrede en D. Tholenste BreskensNeuzen en Hoek, voor f 154749. L. Kalis, Kz.te Sliedrecht, voor f 175000. L. J. de Borsl Ver- doornte Ameide, voor f 175300. W. van UijeJJz., te Middelburg, voor f 190000. K. Kalis, IPs., te Sliedrecht, voor f 195200. Op den 29 jl. is te 's Hage aanbesteed het maken van due d'alvenmeerpalenremming- werken enz. voor het kanaal door Znid-Beveland waarvoor zich als minste inschrijver heeft voorge- daan de heer Binders, te Breskens, voor f 148,698. De feestdag te Leiden op 27 Junij 1865 is waard in de herinnering te blijven. Het was een schoone gedaehte daar zoovele ouden van dagen te vereenigen, die tot de wedergeboorte van Nederland met de wapens in de vuist keb- ben medegewerkten om die kalve-eeuwers aan het heden te verbinden door de glorierijke keten van die alien, die sedert 1815 in Oost of West, bij TurnhoutHasselt en Bautersem op Ant werpens Yijfhoek of op de Schelde hun bloed en leven hebben gewaagd voor deeervanonzevlag. Het was een treffende aanblik, al die man- nen daar zamen te zien die het eerekruis droe- gen en die alienaanzienlijk of geringoud of jongeen glansrijk wapenfeit bijgewoond een dappere daad volbragt hadden. 'Maar niet minder treffend was de aanblik van hen, die, ofschoon zoo verschillend in rang en stand, in lot en kleedingtoch e6ne zigtbare uniform droegen de uniform de? halve eeuwdie hunne haren vergrijsd, hun gelaat gerimpeld hun bonding gebogen had. Hartelijk en broederlijk werden de veteranen doorde ontelbare menigte begroet en toegejuickt onze oudste prins achtte het een eer zich aan hun hoofd te plaatsen en te voet met hen door Leidens straten te trekken; onze koning sprak hen met warmte en aandoening toe. Het was met regt een nationale feestdagwant het volk herdacht zijne geschiedenis sedert vijftig jaren waaruit het de levende illustration voor zich zag. Het wlk met zijn koning aan 't hoofd bragt hulde aan hen dietoen het gevaar dreigdehet va- derland hadden gered en behoed jawaarlijk, het was een feestdag met eere Al de bijzonderheden omtrent dit feest heden op te noemen, kunnen wij niet, daartoe ontbreekt ons de plaatsruimte en wij bepalen ons alleen tot het volgende Toen Ds. Bulgers van der Loe/f, in de St.- Pieterskerk zijne rede tot de oude strijders geeindigd bad, nam Z. M. de koning het woord met eene ontzetfende kracht en har- telijke welsprekendheid. Hij heeft in de eerste plaats de ridders, vervolgens de oud-strijders herinnerd aan hetgeen zij voor het vaderland en Oranje gedaan hebben. 'Hij dankte hen daar voor uit naam van het vaderland op het gouden feest en e'ndigt met de betuiging dat hij niet kan uitdrukken wat hij gevoeltwaarop hij met een als metaal klinkende stem dezeal de aan- wezigen begeesterende woorden doct volgen „Dil alleen kanik zeggenHe heb a lief gelijk gij mij lief heb." Met de kracht van een los- brandend geschut werd op deze woorden uit duizende monden het Lcvc de Koning vernomen. Daarop wendde Z. M. de koning zich tot zijn koninklijken oom prins Frederik der Nederlanden, en overhandigde dezen het eere- en herinnerings teeken met eene hartelijke toespraakdie "op nieuw de grootste geestdrift uitlokte. Prins Frederik nam daarop het woorden betuigde zijne hulde aan Z. M.Neerlands' ko ning naar's prinsen uitdrukking een zoon waar dig zijn heldhaftigen vader. De koning sprak vervolgens de prinsen en aanzienlijke aanwezigen toe in woordendie hem kenmerkten als den koninklijken vriend van zijn volk en door dit volk begroet met een geest drift die met regt onbeschrijfelijk mag geuoemd worden. Die geestdrift, zij bezielde blijkbaar den koning zelven niet minder, die na het laatste woord te hebben uitgesprokenprins Frederik omarmde en met vervoering aan het hart drukte. Als eene bijzonderheid kunnen wij roede- deelendat de vier gebrocdersde heeren P. W., 0. en S. graven van Limburg Slirumdie alien aan den strijd bij Waterloo'hebben deel- genomenbij het feest zijn tegenwoordig geweesf Het menu van het dinerden oud-strijders aangeboden was aldus zamengesteld groente- soep, vleeschpastjjtjesgebraden ossenvleesch met doperwtenham in gelei met tuinboonfjes gebraden kuikens saladevruchtenpodding met bessensaus dessertaardbezien Chinasappelen confituurtaartenenz. enz. Omtrent dezen maaltijd vernemen wij verder dat Z. M. de koning daarvoor 200 flesschen champagne had beschikbaar gestelddat het aantal gediende hammen 200 en dat der kuikens 00 heeft bedragenterwijl twintig vrouwen werkzaam zijn geweest voor het dopjien der erwten. Maandag avond 10 uur (26 jl), lag eene oude arme weduwe te Leiden reeds te slapen foen plotseling aan hare woning geklopt werd. Op haar vragen wie daar kloptewas het ant- woord „een oude kennis." Zij opende de deur en een oud-strijder van 1813—15 stond voor haardien zij echter niet herkende waarop hij haar mededeelde in Gelderland woonachtig te zijn, doch dat hij reeds lang en nu nogverlan- gend was haar te zien aan wie hij 50 jaren geledentrouw had beloofd, maar, toen hij als vrijwdliger naar Woerden vertrok, ontrouwwas geworden en gebleven. De oude vrouw begon zich langzamerhand haar vrijer van het jaar 1813 weer voor den geest te halen zij liethem binnenkomenzij dronken te zaam' een kopje koffij en missehien zou tusschen die beide oudjes 0]) nieuw eene echtvereeniging mogelijk zijn ge- Meest, ai e het niet dat de oud krijger k(n*tdi tijd na de overwinning bij Waterloo, in Gel derland huwde met eene vrouwdiehoezeer thans zeer bejaard echter nog een onoverko- melijken hinderpaal oplevert tegen het gehoor geven aan de zoo lang gesmoorde, maar toch eindelijk weer ontwaakte stem eener eerste liefde. In de gemeente Schijndel had dezer dagen een treurig, doch zonderling voorval plaats eene vrouw een emmer water achter de deur uitgie- tendewerd door een' haan aangerand, deze vloog haar op de schouderszij hiervan verschrikkende en niet wetende wat het wasviol bewusfeloos op den grond. Van dit oogenblik maakte de haan gebruik en pikte de vrouw een oog uit het hoofddat de haan zijn doodvonnis spoedig zag uitgesproken en uitgevoerd laat zich begrijpen. Een te Rotterdam thuis komende varens- gezel vond zijne woning gesloten en zijne vrouw verdwenen. Hij trachtte haar op te sporen hetgeen hem te Antwerpen gelukte. Op zijn verzoek werd zij den 29 jl. door de policie aldaar aan boord der stoomboot de Tclegraaf gebragt. Spoedig waren de echtelingen in hevigen woor- denstrijdzelfs hoorde de conducteurtoen hij zich in de kajuit bevondde vrouw tot haren man ^zeggen „Te Rotterdam brengt ge mij toch niet." Deze gaf den gezagvoerder mitsdien den laad om toezigt op die vrouw te doen houden aan welken raad gevolg werd gegeven. Dit mogt echter niet batenwant een uur na de afvaart kwam de vrouw boven en sprong op een onverwacht oogenblik over boord. In een oogwenk was de boot uitgezet en werden alle pogingen aangewend om de vrouw te redden zij was echter spoorloos verdwenen zoodat men vermoedt dat zij onder de raderkasten der boot VOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1