No. 218*. Woensdag 21 Junij 1865. 5de|J#afg. ALGEMEEN Nieuws- en Advertentieblad ZEEI WSCII-VLAANDEREN. JVOEGSEL. m nukS(;itoMH<\ V/r- piiine mi ZWINPOLDER, 0PEM1\RE VEHKOOPIXG VERKOOPING VAN GERST SLUM-EN JIAAGPILLEN. 4- D0S1EIN-VEILING Openbare Verkooping fj! II 5of i%V, (JHKIMJN DEELF.N, BERGPLAJNTEN-OLIE THEESOOBTEN gjXSf* b K T W V. L SLUIS. cfJ5o L/;U - 7o Y JjTo De ONTVANGER deb REGISTRATIE en j 0cy -jv DOMEINEN te SLUIS, zal, op Dingsdag den 11 Jul ij 1865 en volgendc dagen, tel- kens des voorniiddags om 10 men, en al/.oo niet op den 27 Junij 1865 en volgende da gen, gelijk in de ee.ste aankondiging is ver- nield ten oveistaan van den Notaris C 0 R- A U L I S S C II 0 U T V IJ LT II U I.I Sre- siderende te Sluis in liet openbaar ten Raad- kuize der gemeente Sluis veilen IN DEN TEN JARE 1864 BEDIJKTEN te zamen groot ongeveer lYO Bunders, gele- gen in de geineenten AardenburgIJeille Re- trnncheme.nl, Sinl- Anna-ter-M u id en en Sluis, en verdeeld in 58 Kavels. De goederen zijn breeder omsebreven in den Catalogus welke ook de veilings voorwaarden en kaart bevat, en voor 50 (niet 25) eent verkrijgbnar is bij de Ontvangers der Registratie en Domeinen te Sluis, fines, liulslKartgene, Middelhurg Tholen, Zierikzee, Amsterdam Arn/tem Breda, s Grarcnhage's Uertogcn- bosch Maastricht en Ulrechl. Inliehtingen zijn te bekonien bij den Ontvan- ger der Registratie en Domeinen te Sluis. Daags voor de verkooping, des morgcns ten tien uren, zal aanwijzing der Kavels worden gedaan. De Onlvnnger vnnrnnemd E. MAERTENS. Door do voorloopige D1RECTIE van den PIERSSENSPOLDER gemeente Zt> v .lev Neuzen, zal, op Zaturdag den 24 Junij '.2,0 1865, des namiddags ten 3 ure, in de Herberg van J. B. van Zele, op Sluiskilgemeente p Z' 7 do ~*9 2.2 door het ministerie van den 1 $d Notaris J.J. FERC KEN, te Neuzen 35 Op Dingsdag den 27 Junij 1865 des morgens ten 9'/> ure, ten verzoeke van den Heer A. de LOOZE, Orondeigenaar te Gent, van: Ruim 20 bunders extra zware welge wassen WINTERGEKST, staande in den Loozepoldergemeente Hoek in koopen. Te vergaderen omtrent de Hofstede bewoond door Francois Dieleman, Fz., in den Kou- devpoldergemeente Hcek En op Dingsdag den 4 Julij 1865, des namiddags ten 2 ure ten verzoeke van de Kinderen in Erfgenamen van wijlen J. van den BULCK en A. R. HEIJENS, gewoond hebbende te Axel, van: 6 bunders extra welgewassen ROG- GJhl, 4 bunders idem WINTER. GEHST, staande in den Koegors- polder, gemeente Axel, op de Landen in paoht geweest bij gemelde overledenen. Te vergaderen ten Herberge van F. Schel- leman, op bet Zoule Spuigemeente Axel. i JI 70 Neuzenin bet openbaar worden aanbesteed in 'On - 3V 4 pereeelen Het maken van TWEE T1ETJ- L10 N en bet aa/nlearg-en van TWEE AVEGEN, in gemel- den poldermet bijlevering van de be- noo ligde Materialen. Het Bostek en Voorwaarden znllen 2 dagen te voren ter lezing liggen zoo bij den Heer Jozias de Feijter Dijkgraaf, als bij den Heer J. J. Fkrckkn, Ontvanger Griffier, beide van den Kleinen Zerenaarpolder, terwjjl op den dag der bestedingvan des voorniiddags 9 tot 11 ure, op bet terrein de noodige aanwijs zal worden gedaan. 7i J 70 De Notaris J. J. F E R C K E Nte L//r -3$r// Neuzen, zal in bet openbaar ver- f pacbten op Ma and ag den 3 Julij ^7y*//f4865, des namiddags ten 3 ure, ten Raadbuize te Zaamslag: 7j-en verzoeke van bet BESTUUR der Gemeente en Polder van ZaamslagHet GRASGEWAS der Grindwegen van ge- Imelde Gemeente en Polder, om te hooijen: 2.° ten verzoeke van bet BESTUUR dier 4 Gemeente De GRASET TlhG der Be- graafplaatsen 0. ten verzoeke als voren: Het oplialen. van de ASCII en VUILNIS, binnen de- zelve Gemeente. Alles voor den tijd van drie jaren en op de gebruikelijke voorwaarden. 4"A *ti fin *rile Notaris M. G E E N Ete Hulst, zal in bet openbaar verkoojien 1 Op Dingsdag den 27 Junij 1865, des namiddags om 2 ureten verzoeke en ten Huize van GIJSBERTUS MAAS, Ivorenmole- naar te Sinl-Jansleen: 1 WERKPAARD1 Koe, 1 Schaap en 1 Varken 2 VRACHTKARREN2 Ploegen en verdere Bouw- en Melkgereedsebappen 300 Tak- kebosseneenig Stroode Mest in den Mestput en eenig HUISBAAD. En voorts 1 bunder ROGGE en 25 roeden AARDAPPELEN TE VELDE. 2-° Op Woensdag den 28 Junij 1865, des namiddags om 1 ure, ten verzoeke van de gezamenlijke Kinderen en Erfgenamen van wij len ANNA CATHARINA MAHU, Weduwevan Cornelis Buijsrogge in leven Landbouwster, gewoond hebbende in de Gemeente Graauw en aldaar overleden 17 bunders VRUCHTEN TE VELDEbe- staande in KoolzaadVlasWinter Gerst, RoggeMcekrap en Ilooigras, benevens eene groote partij Kanthooialles staande te groeijen in de Gemeente Graauw en al daar in de Polders Oude GraauwLangen- dam en Willein Ilendriks. Te vergaderen ten Huize en Herberge van J. F. Hermans Wagenmaker te Sclielfhouls- hoek en O- Op Dingsdag den 4 Julij 1865, des voorniiddags om 9 ure, ten verzoeke van den Heer W. SE1JDLITZ oud Notaris en Grondeigenaar te Hulst, de Heeren A. B0EIJ]£ en V. van den BROECKGrondeigenaren te Sint-Nieolaas, en den Heer E. REMIJGrond eigenaar te Leuven 12 bunders WINTER- en ZOMER GERST staande te groeijen in de Seijdlilz- en Van- Remoorlercpoldersgemeente Neuzen. Te beginnen in den Seijdlilzpolderalwaar men zal vergaderen. L. G ATIIA It I i\ A COLDER, D E K E S E LOntvanger-Administra- /J z, '/So teur te Stekene, zal door behoorlijk ministerie op Zaturdag den 1 Julij 1865, 'smor- gens om 9 uren, in den Calharinapolder, publiek presenteren te verkoopen IS bunders welgewassen G E JR ST, verdeeld in koopenin gemelden polder staande te groeijenen te vergaderen op bet aldaar staande Paviljoen. zegt het voort. /J 0 r -3f 7a t a. van Noordsche Greinen J'IjAIV- KEN enz. op nader te bepalen dag in Julij e. k.aan de Axelsche Sassing en te Neuzen. ZEGT HET VOORT. Ft JkFi op Woensdag 28 Junij 1865, des morgens ten 11 ureten overstaan van den Deurwaar- der J 0 II AN C 0 E N R A A I) L A C IIin een der Lokalen van bet Koflfijliuis: Tivoli, in de Weslerslraatte Rotterdam van Eene aanzienlijke partij Vli en l'/4 benevens eene partij extra puik EIKEN j;IIOUT van versehillende afmetingen h ^<fliggende in bet Rijks-Entrepot aan de Ma- -j^" rinewerfen aldaar twee dagen v6or en op den dag der veiling te bezigtigen. Notitien te bekomen bij den Deurwaarder J. C. LACU voornoemd, Schiedamschen Dijk 3, no. 175. A A o -e y - 3s BECKER RLDDIIVGII, DE OUD CAKTHAGENA'S 2 St- /2f 9c -3r ^^RTOVlB444rURM4rE^NEUZENr 3 74 J 2d 70 J7 - 45 7.73 - f-XS -> - TE q f" o fey IN DEN I'?, -ie-oyj i. - 0T e alom b< kende C. BECKER'S B ALAN SEN en BASCULES wordun alleen vcrvaardig<l en zijn te bekomen bij de Fabiikanteo le Jrnhem. Zij zijn door hare ge- voeligheid het voordeeligst voor den gebruiker. belet niet nlleon onmiildellijk het uilvallen van het Haar maar zij b« h»udt het leven en de groeikracht van het annwe* zige llaar zoo volmaaktdat daardoor de grijsheid (verdorring) wordt voorkomen: die zich gewent deze llanrolie als gewona llaarol e of Pomade te gebruiken zal, om het zoo eens uit te drukken, zijn j' Ugdig lev n minster.9 tien jaren rekken, want, zoo lang men toch eene ferme onverkleurde buarbol be- zit. mag men, het zij liicr nut eerbied gezegd, toch niet oud heeten, en. hoe eerbiedwaardig de ouderdom zelve is, werseht men toch zeer zeldzaam voor den ouderdom ord te achijnen. Om dit middel voor elk bercikbaar te sti-llen is de prijs slechts 60 cents; als conscrvatiemi Idel heeft men aan 2 of iA fleschjcs genoeg, maar als geueesmiddel moet het bepaald eeumaal daags gebrnikt wojden. lletzelve is a 00 cents per fleschje verkrijgbnar aan het Iloofd-Hepotbij A. BKL ETVML T Az. en verder bij 6*. van linhivusNeuzen; Th. AnnufrtHulst; J). Rieme.nt Zanmslug; F. Bfvin van de PnlteI.Izendijke A. van Over berkcSch-iondijkeD. van Male Breskens; A. J.Goedhals, Middelhurg, en meer bekende Hepots. Ann de onderstaande en verder bekende Pepothou- ders is verzondtn eene nieuwe bezending van alio nit het Magazijn van VAN IIOUWKMNGR V1SSER, welke zich zoowel d«»or yell vf.rbv.rfkde kwalitut als lagf. prijs bijzondcr aanbevelen. Afgewogen in vcrzcgelde pakjes van 5t 2''a en 1 ons, vanrop bet nun.mer en de ptijs, loopende van af DO Cents tot f$ per 5 ons, zijn vermeld. Bij l.oevielheden van minstens 15 Ned. pond, worden dezelve desveikiezeude in met lood bekleede kistjes afgcleverd. Frijucouranlrn zijn gratis 1e bekomen Neuzen, W. M. de. SteurAxel, J oh. FeenhuizenSas-van- Genr, tied. J. Sfubbellontenisse, Th. Fas&aert; Sluis, P. E. Me.lsMiddelhurg, J. A. Goethats. Dcze PILPBN die pints vcle jaren met het beste gcvolg tegen de s/ijm en als maagnersterkend gL'biuikt worden, door hare zachte werking de sjdjsverlering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zucht laxerend zijn, zijn teged 52'/2 ('ent hft i]o»<>jemet beriat van snhenkoiii.t van de lleereu Goes J. A. /e Cnintre. Iloofdi laat L. Lippens. Ilonteuisse P. Drontrers. het gebruik vehkrijgbaar door tns- Middelbnrg IV. van de Earner. Slnis P. E. Hets. Vlissingen p. Lagaaij. Dfzo Slijm— en Maagpillen teeds zoo vele jaren met roem behend en in algctneen gebrilik, zijn te HULST alleen en uilsluitend verkiijgbaar gesteld bij den Heer .1. «F.nFRVEEII, Apolbeker in de Stccnslraat. US' Om elk dnosje der eciitk en sinte onhengelijke jaren gebruikte SLUM- in iMAAGPILLEXi is een biljet voorzien met de Uaudteekening van den vervaardiger J. J. Schreudeb Apntheker, welke Uaudteekening zich ook bevindt op het Zegelljlc waarmede elk |!oo-je verzegeld is. Men gelieve danr wel attent op te zijn en wachte zich vcor het gebruik van namaaksels, welke mentracht in omloop te brengen. 2 80 j rc 4ir 2 J/ V r

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 3