msmdi sura. BIB, MMMITI IB, mimm. WEDREN EM HARDDRAVERIJ, De feestdag van Waterloo heeft liaar niet ont- sierdneon, zij heeft eeu laauwer te meer aangebragt 1 Ons bljjft ook nog de aangename taak over, oni in de eerste plants dank te brengen aan alien die deelgenomen hebben aan den optogt; in/.onderlieid ook aan de leden van de Verecni- ging: he! Me n en Ends, aan de jeugdige schare zangers en zangeressen onder de lei.ling van den jongenbeer Mulder en aan bet Mu- zijkgezelschap Apollodie zoowel door sjiel en zang, als door bunne selioone en bevallige feest kleedijzooveel tot opluistering van bet feest hebben bijgedragenmaar ook dank wordt toegebragt aan de Connnissie der feestregeling, de beeren Diekutan Wz.en LeuuisCz. voor de bij/.onderc wijze waarop zij zicb van liare taak heeft gekweten, terwijl wij ten slotte meenen ook onze liulde te mogen toebrengen aan al onze medeburgers voor de uitsteken le vaderlandslievende gevoelens, waarvan zij bij de leestviering deden blijken. Moge deze leestviering strekken om onze dank- baarbeid te doen zijn niet bet gevoel van een oogenblik dat opweit en weer verdwijntmaar eene blijvende kraebt tot alles wat goe'd is, eene bezieling voor alles wat groot is en verheven! De herinnering aan Waterloo hlijveeene aan- s poring tot liel'de voor vaderland en koning, tot getrouwe vervulling onzer burgerpligten Oostburo-, 15 Junij. Op den 29 dezer zal, bij gelegenbeid van de kermis, alhier ge houdcn worden eene tentoonstellirig van vee en landbmuvwerktnigen waarvoor, ter bekrooning, door de leden van de 9de Afdeeling der Zeeuvvsebe Maatschappij van Landbouw en Veeteeltprijzen zijn uitgelooi'dterwijl op den volgenden dag door de leden dier afdeeling, een carroussel- ringsteking zal plants hebben, otn prijzendoor bet gemeentebestmir uitgeloofd. Naar bet schjjntwordt het nut der vereeni- ging tbans meer dan vroeger door de landbonwers bcaanid altbans het getal leden der genoemde afdeeling is, naar wij vernemensedert het be gin dezesjaars, verdriednbbeld. Ter bestijjding der prijzen en verdere kosten van de tentoonstelling, zijn zoo van wege bet geineentebcstuur, als bij vrjjwill ge inteekening, door de ingezetenen van Oostburg, boogstaan- zienlijke bij Iragen geleverd. Het ware te wenschendat het houden van afdeelings-tentoonstellingen ook door bet lioofdbe- stuur der maatschappij wierde aangemoedigd door geldelijke ondersteuning uit de ruime fond- sen der maatschappij. Zoodanige afdeelings ten- toonstellingen tocli vallen meer in den smaak van de landbouwerszoo wegens de meerdere eenvoudigbeid als wegens de mill lere kostbaar heiddan de jaarlijks door de maatschappij gebonden wordende algemeene tentoonstelling, die in dit jnarinhet voormalig 4 le district zou gehouden zijn doch waarvoor aldaar naar bet Bcbijnt weinig sympathie bestaat. LI. maandag, dingsdag en woensdag12, 13 en 14 dezer, werden te Hulst de algemeene ver- gadering en tentoonstelling gebonden der Maat schappij tot bevordering van Landbouw en Vee teelt in Zeeland. Maandag morgen te 8 uren werden de aan- geboden werktuigen op een daartoe aangewezen veld beproefd. Des namiddags te zes uren bad eene bijeenkomst van bet hoofdbestuur in de Landbouw societeit plaats. De algemeene vergadering op het raadhuis werd dingsdag morgen te tien uren door den voorzitter mr. C. J. I'icke geopend. Er waren ongeveer zeventig persouen aauwezigwaaronder enkele uit Belgie. Nadat de notulen der vorige algemeene ver gadering waren gearresteerd werd mededeeling gedaan van ingekomen stukken waaron ler eene kennisgeving dat de minister van binnenlandsche zaken en de commissaris des konings in deze provineie de vergadering niet konden bijwonen. Door den voorzitter werd het gedrukt verslag overgelegd omtrent den toestand der maatschappij en van den landbouw in Zeeland over 1861, betwelk gevolgd werd door bet verslag der commissie belast met bet on le'zoek der rekening over 1864, welke is goedgekeurd. Uit deze rekeningbleek datdeinkomsten hebben bedragen 3450,09 de nitgaven f 2730,5(Pzoodat bet atig slot bedroeg f 719.58^. Blijkens de mededeeling van de namen der beoordeelaars belast met de kerning der op de tentoonstelling aangebragte voorwerpen zijn be- noemd tot keurmeesters voor paarden de heeren J. M. F. Keqelnarte Axel, G. J. W. Bcrg- huiste Middelburg, en B. G. Friederichste Oud-Vosmeervoor hoornveede heeren C. Ma- zurete ZierikzeeM. de Vliegerte Oost- Souburgen B. G. van der Harete Ouwerkerk voor schapen en varkens, de heeren A. Bliek, te Nieuw- en St.-JooslandC. van der Have, te Ouwerkerk, en A. de Wilde, te Tbolen; voor werktuigen de beeren A. Geluk Jz.te Tbolen M. Kakebeeke te Goes en D. Schaap, Jr.te Hulst. In 1866 zal de algemeene vergadering, vol- gens gedane mededeeling, te Tholen worden gehouden. Als resultant van de bespreking der voorge- stelde onderwerpen lean worden gemeld 1. dat de algi heele stalvoedering zich uit een landbouw- en landbnisboudkundig oogpunt vvel voorjong vee, doch niet vo >r melkvee aanbeveelt; 2. datvol gens bet oordeel der meerderbeid, de verbouw van suikeipeen ten beboeve der suikerlabrieken niet in bet belang van den land bouw kan worden aanbevolen, onulat daardoor niet in den grond wawlt gebragt wat er uit wordt genomen en biia4us wordt uitgepnt 3. dat de ondervinding in Z eland heeft ge- leerd dat het droogleggen van gronden uit een geldelijk oogpunt voor den landbouwer in alle opzigten voordeelig te acbten is; 4. dat er nog weinig bekend is van de uit- komst der brooms seliraderi als voederplant in deze provineie; aan al de afdeelingen zal echter zaad worden gezonden om proeven te neinen of het aankweeken dezer plant voor den veestapel van gewigt kan worden geacht. ervolgens werd de algemeene vergadering gesloten. Dingsdag middag te twee uren werden de be- kroonde werktuigen in tegenwoordigbeid van het hoofdbestuur en de leden nogmaals beproefd, terwijl ook aan belangstellenden, tegen betaling van 25 centtoegang werd vergund De tentoonstelling van veewerktuigen en andere landbuishoudelijke voorwerpen welke woensdag gehouden werdhad vele bezoekers gelokt en werd door praehtig weer begunstigd. In 'tgebeel waren aangebragt: 46 paarden, 72 runderen 18 schapen 4 varkens en 195 werk tuigen. Aan prijzen en medailles was voor een bedrng van 1080 uitgeloofd. Blijkens bet proces-verbaal van bekrooning zijn toegekend Voor paarden: voor dekhengstengeboren v66r of in Junij 1862, de prijs van f 50 en de zilveren medaille beide aan Kerkhove Lippens te Moerbeke voor merriepaarden geboren tus- seben 1 Junij 1858 en 1 Junij 1862, de prijs van 30 aan B. I'las.schaerlte Koewaehten de zilveren medaille aan B. Buijste St.-Jan- sfeenvoor merriepaarden, geboren in 1863, de prijs van f 20 aan I'. Verhaegen te Graauw, en de zilveren medaille aan D. ran Butts, te Koewaeht; voor spannen ploegpaarden, geboren tusschen 1 Junij 1858 en i Junij 1861, de prijs van 30 aan P. Heijmante Hontenisse; de zilveren medaille is niet toegekend. Voor runderen: voor springstierengeboren voor of in Junij 1858, van inlandsch ras en door den inzender zelven aangefokt, de prijs van 50 aan W. Seydlilzte Hulst, zjjnde de overige onderscheidingen voor stieren niet toe- gekend voor melkkoeijen geboren tusschen 1 Junij 1857 en 1 Junij 1862, van inlandsch ras de prijs van [2 5 en de zilveren medaille, beide aan dr. K. ogelranger, te Hulst, aan wien nog zijn toegewezen de p ijs van f 15 voor vaarzen geboren tusschen 1 Junij 1862 en 1 Junij 1863, van inlandsch ras en de prijs van f 10, bene- vens de zilveren medaillevoor vaarzen, gebo ren na 1 Junij 1863, van inlandsch ras; de overige inzendingen onder deze rubriek bleven onbekroond. Voor schapen: voor ooijen van gekruist ras, 3 stuks, geboren na 1 Junij 1863 (geschoren), de prijs van 15 aan J. M. van Gassente Graainv, en de zilveren medaille aan G. F. Wil- lensenste Hontenisse; voor drie stuks wol- vliezen voor beste wolde prijs van 15 aan J. F. E. van Al.stein, te Graauw; de overige prijzen werden niet toegewezen. Voor varkens: voor beeren van inlandsch rasde prijs van f 10 aan J. M. van Gassen te Graauw; voor zeugen van inlandsch ras, de prijs van 10 aan P. A. de Maal, te Honte nisse; en voor zeugen van vreemd ras, debron- zen medaille aan F. E. van Alslein te Graauw. Voor werktuigen en gereedschappen voor een ros- of tredmolen een prijs van f 25 aan J. Peigvat fy Co., te Amsterdam; voor een wanmolen een zilveren vergulde medaille, uit geloofd door mr. C. J. Pickeaan dr. E. Vo- gelrangerte Hulst; voor een graanzuiverings- werktuig, een prijs van f 15 aan J. PeignatSf Co., te Amsterdam; voor een boonen-en graan- breker, een prijs van f 15 aan denzelfden voor een stroo- of hakselsnijder, een prijs van f 10 aan Nardten fy Luckerhofte Zierikzee, en een bronzen medaille aan J. Peignal fy Co., te Am sterdam voor een wortelsnijdereen prijs van f 10 aan denzelfden en een zilveren vergulde medaille aan Nardten Luckerhofte Zierik zee voor een moesmaker een prijs van f 20 aan J. Peignal Co.te Amsterdam een zilveren medaille aan Nardten Luckerhofte Zierik zee en een bronzen medaille aan dr. E. Vogel- vanger, te Hulst; voor een werktuig om vlas te zwengelen een prijs van f 15 aan//. Wolfert te Nenzenen een zilveren medaille aan Ch. Pierssenste Hulst; voor een karnstoomwerk- j tuigeen prijs van f 30 aan Nardten Luc kerhof, te Zierikzee voor een ploeg een prijs van f 20 aan II. Janssente Hulst. Voorts zijn toegekendeen bronzen medaille, voor een wagenaan A. de Silvate Hulst voor een zaaiwerktuigaan dr. E. Vogelvanger aldaar; voor een sehoffelwerktnig, aan denzelf den; voor een karn, aan B. de Schepperte Hengstdjjk en voor een Zeeuwsche Thoolsche karnemelksche kaasaan A. Geluk, llz.te Tho len alsmede eene eervolle vermelding aan J. lianskenste Pauluspoldervoor een Ameri- kaansche karn. M oensdag avond is het feest besloten met een diner en eene illuminatie op de markt te Hulst. Kruiningen, 13 Junij 1865. Den Ileere llitgever der Neuzensche Courant. Mijn Heer I Met de opname van onderstaande in uw ge acht bladzult UEd. de ondergeteekenden ver- pligten Maandag 5 dezer hadden wij het genoegen bet Muzijkgezelschap de Eendragl van Zaamslag in ons midden te hebben. W ij gevoelen ons verpligtuit naam onzer vereemging, dat gezelschnp langs dezen weg nogmaaL onzen dank te betuigen voor de ge- noegelijke urendie wij door bunne overkomst haddente nicer daar die goede societeit en de eensgezindheid onder de leden op onze nog kor- telings bestaande harmonie den besten indruk beett achtergelaten met den wenschdat wij ook in onze Harmonie Eendragl maakt magt die' zin- spreuk alzoo mogen bewaarheid zien." Hoogacbtend UEd. dw. Dienaren H. C. Baarens, President. J. Houtzager, Vice-President. De BURGEMEESTER en WETHOU- /ft </-ao DERS van ZAAMSLAG, maken be- 7 7 kenddat de aldaar in dezen jare te houden 3T Ivi:kf MlJS of JAARMAKIiT, zal aanvangen op Dingsdag den 4 en eindigen op Donderdag den 6 Julij ecrslkomende. Zaamslag, den 19 Junij 1865. L. van DIXHOORN, Burgemeesler. E. H. IV ORTMAN, Secrelaris. TEGE N P U IJ Z E fi Mf.E\S HET DAARTAIC ITGEGEVE\ PT10GRAMMA zal plants hebben le AXELy^/-fjo OP DONDERDAG DEN 29 JUNIJ 1865. Vervolg Advertenticn zie Hijvoegsel. Rotterdam 19 Junij. De aanvoer w.is klein en er waren weinig koo- pers, ten govtil-e van het Wateilocfrest. taiwe: N'einve Zeeuw.scheVlaainsrhe en Owmii 10 a 20 cents hoocrr van 6. OHO. f 7.10 lot f 8 10 J .rige prijslioii'lend van 7 75 tot S 50 Ro'-ge gevraagit eu 10 cents liooger veikocht; Zeeuw>clie en Vlaamsclie van f 5 80 lot (i 10 (Jerst lot vo rige piijzen moeijelijk te verkoopen t Zeeuw.sche, V liiaiiisrhe en Ohmiii Winter van 5 80 lot /'4,5 0 dito Zomer van f 5 80 tot f 4 50 Haver ids'vo- ten Korte van o 50 tot 4 20 Lange van 2 00 f itf 5 50 lot f o 80. limine Boonen ids voren hegeeid Zeeiuv.sclu; van f 9 50 lot 15 Witte dito 50 cents lager: Zeeuw.sche van f 9 50 tot 1 2 50 Paarilchooiien iels lager van/5.< 0 6 tot ^6 50 Erwten ids voren: Zeeuwsche Groene van f 0 50 7 t 7 25 tot f 10 50. MEKKBAP. De aanhieding was heden ruimer, doch daar men te hoog hield, was er weinig haodel! Amsterdam, 19 Junij, Tarwe, Rogge en Gerst zonder haudel. Gent, 16 Junij. Tarwe word gevraugd en 25 c hooger verkocht: fr 18 75 a 20. Rogge traag verhandeld als vo ren: fr 11.50 a 11 75 - Gerst: fr. 10 a 11 Hnvri 25 c hooger: fr. 9 50 a 10. Paardehoonen fr 14 a 14 50. Vlas mini ter markt met veel vraag j de prijzen LI ij vera hoog. 257ste Staats-Loteri}. Prijzen van f 1000 en daathoven. Derde Klusse. 2de I ijst No 13575 f 2000. No 5583 en 15052 iedei 1500 No. 3039, 1000. 5de Lijst{No 901, f 25 000. No 6108, 5000 No 17153 en 17255, iedei 1000. 4de Lijst Geene. 'S MIDDAGS 12 UREN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 2