No. 218. Woensdag 21 Junij 1865. 5de Jaarff. en ALGEfflEEN ZEELWSCII-VLAAADEIIEN. HUH BUM p? o Dil Week!) I ad word! elken Woensdag morgen uilgegeven bij J. Sturm, le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post' 95 cents. Men abonneert zich big alle Boelchandelaren, Post direct em en en Brieveubiishouders.Advertenlien gelieve men aan den Uilnever in le zenden uilerliglc Dingsdagdes avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 r eg els is 40 cents, voor elken regel nicer 10 cents, behaive 35 cents zegelregl voor ellce plaalsing. Wegens de uitg-ave van liot Feestnummer op jl. maandag, verschijnt dit IN o. een dag later. Dij dil No. bclwort mi flijvoegsel inhottdende Advcrlenlien. Z. M. de koning en Z. K. H. prins Frcderik der Nederlanden znllenblijkens de officiele aankondiging van heeren burgemeester en wet- houders van Leidende feestviering op 26 en 27 dezer aldaar met HDr. tegenwoordigheid vereeren. Hare Majesteit de koninginbesehermvrouw der naai- en breisehool voor minverinogenden te Axel, heeft, bij gelegenheid van haren jaardag, deze inrigting weder begunstigd met eene gift van honderd gulden. Neuzen, 17 Junij. Sedert den avond van woensdag den 7 dezerwerd een soldaat van het garnizoen alhier vermistverscliillende oorzaken werden als het gevolg daarvan genoemd en twee manscbappen werden in betrekking tot deze zaak gearresteerd. Jl. donderdag is zijn lijk, dat drjjvende was, in het kanaal alhier, in de nabijheid der Axelsche brug ontdekt en opgehaald. Bij eene schouwing daarvan welke door den heer officier van gezondheid Cowvee en den heer J. van Pienbroekgeneeskundige alhierheeft plaats geliadsehijnt gebleken te zijndat zware verwondingen aan het hoofd den hals en in het gezigt waren toegebragt men vreest dat de dood daarvan het gevolg is geweest en het lijk daarna is in het kanaal geworpen. Eenige uren na het ophalen van het lijk, is de heer v. Diggelen, auditeur-militairnit Mid- delburg alhier aangekomen en deze heeft zieh onmiddellijk met de instructie dezer zaak bezig gehouden een der bovengenoemde mansehappen is heden morgen onder behoorlijk geleide naar het burgerlijk en militair lniis van verzekering te Middelburg overgebragt, terwijl de ander, die minder of niet sehnldig sehijnt te zijn, zich alhier nog in verzekering bevindt. IN oilmen, 19 Junij. De 47sfe verjaardag van H. M. de koningin is jl. zaturdag alhier op de gebruikelijke wijze gevierd. Aan den conducteur der artillerie van de 3de klasse, I). Knrfivijnesalhier in garnizoen, is op dien dag de gouden rnedaille overhandigd, voor 36jarige onafgebroken eerlijke en tromve militaire dienstalsmede de aan dat teeken ver- bonden gratificatie van f 50. Neuzen 20 Junij. In deze gemeenfe is de gouden Waterloo dag niet ongemerkt voorbij gegaan neen de 50jarige herdenking van de roemrijke overwinning bij Waterloo is waardig- lijk herdacht. Zondag, 18 Junij 1815, werd de orgelklank, ter eere van den God des vredesverdrongen door het gedonder van het geschutdat over en weer verderf en vernieling uitbraaktemaar zondag, 18 Junij 1865, weerklonk de stem der liefde, werden wij in de kerken van de ver scliillende gezindten gewezen op de heilrijke ge- volgen der overwinning in Waterloo's velden werden wij aangevuurd tot liefde voor het Va- derland en Oranje, werd den God onzer vade- ren lof en eere gebragt voor de wonderdadige redding, en werden wij aangespoordom door Christen- en burgerdeugd te toonen dat het ge- voel van eerbied en dankbaarheid bij ons steeds levendig is en werkt. 't Was toen weer te zienhoe onze gemeen- tenaren gelukkig nog behoefte hebbenom bij elke vreugde, hunnen dank het allereerst en al- lermeest aan den Allerhoogsten te brengen. 'tWas zigtbaar, dat het volk eene der ge- wigtigste zegepralen herdacht, welke immer, onder den bijstand van den Almagtigen God zijn behaald, zoodat deze Waterloo-zondag wel in dubbele mate „een dag des Heeren" mag ge noemd worden. De gemeente was toen reeds in feestdosch gehuldiedere borst prijkte met de geliefde Oranjekleur; van elke pui zag men statig en trotsch of klein en nederig de vaderlandsche drickleur met of zonder Oranjewimpel wapperen. Was toen reeds de liefde voor Eederland en Oranje op de treffendste wijze zigtbaargiste- renden dag besfemd tot de uiting der volks- vreugdezag men eene geestdriftzooals in deze veste nog nimmer is opgemerktgeen huis was ongetooidgeen borst ongesierdverrassend was het feestgecoe/. Inzonderheid trok onze aandachtde eere- poort voor het logement van P. Loof, waar de leden van het Melalen Kruis hunne vergaderin- gen houden deze was keurig bewerkten le- verde, vooral des avonds, een majestueus ge zigt, door de daaraan gebragte verlichting; niet minder keurig was ook de op de kaai geplaat- ste muzijktempeldeze was met frisch groen en bloemen getooid en gaf ook inzonderheid des avonds, door de verlichting a la giorno, een prachtig gezigt. Eene eommissie had zich gevormd tot het hou den van een triomftogtdeze bestond aanvanke- lijk nit1." Schilddragers. 2." Schipperderij (gezagvoerders.) 3." Het bestuur brandweer. 4.u 't Gilde A'xjverheid. 5." Nederlandsche en Belgische loodsen met hunne eommissarissen aan het hoofd. 6." Muzijkgezelschap Apollo. 7." Tam- boer-maitre met 2 tamboers. 8." De leden van de Vereeniging het Metalen Kruis. 9." De Zang- vereeniging Ons genoegen. 10." De Societeit Eendrngt maakl magi. 11." Schippers-gezellen. 12." Sl.-Jans-Gilde. 13." Voerlieden doch werd^later verrassend vermeerderd door het deel- nemen van een aantal gezagvoerders en hunne equipage van de in de haven alhier liggende schepen van vreemde rijkenalsvan Enge- landPruissen en Hanoverwaarlijk eene tref- fende en niet minder zinnebeeldige aansluiting. Deze corporation enz. vereenigden zich 's voor- middags 107-2 ure in het ravelein buiten de Axelsche poort. Aan het hoofd van elke afdeejing stond een vaandeldragerwelke de nationale vlag of wel het vaandel der afdeeling droegen ieder togt- genoot was met een bijzonder insigne versierd. Toen de sfoet in orde geschaard waswerd door het Muzijkgezelschap Apollo het volks- lied aangeheven hierna stelde de sroet zich in beweging en namonder het spelen van de muzijk, het zingen van edit vaderlandsche liederen en van het voor dezen dag door onzen geachten hoofd ondenvijzerde heer C. ran Dijk vervaardigd Eeestliedzijnen weg door de Lange Noordstraat tot aan de' Sehoolstraat Schoolstraat Brouwerijstraat Bakkersstraat Stadlmis, Kerkstraat, Kaai (aehterlangs), Smids- walKlein slop, Lange Noordstraat (regts) voorbij 't Kogelpark Nieuwstraat (links)Hof Nederl. Logement, Lange Noordstraat tot aan de Krimvoorbij den Pelmolen aehterom de Ilervormde kerk Nieuwstraat, Militaire weg tot aan de Sassche brugDijkje tot aan de Vioos- wijksche straat, Axelsche brug, langs het Ka naal (links), Java, en keerde terug langs de gewone weg naar de Kaaidaar aangekomen zong het Zanggezelschap Ons genoegen in den muzijktempel eenige keurige stukjes, en nadat door den president der Coinmissie van de Fees- telijkheden den heer Dieteman Wz.aan den stoet dank gezegd was voor de manifestatie op dit Waterloo feest en inzonderheid voor de liulde, aan onzen onvergetelijken koning Willem II gebragtging de menig'de uiteenna een herhaald: Eere aan de llelden van Waterloo!' Leve de Koning! Leve ons Vorslenhuis! Leve\ NedertandJ 'sNamiddags om l'/i ure verzamelde zich de menigfe op nieuw om den muzijktempel, en werd door den heer L. P. Blokland eene toe- spraak gehouden, welke met volkszang werdaf- gewisseld. Ten 2'/-i ure liet. het Zanggezelschap Ons ge noegen te dier plaatse zieh weder hooren even als om 4 ure het Muzijkgezelschap Apollo. 's Namiddags 6'/-2 ure verzamelde zich de stoet zooals wij dien hierboven omschreven hebben andermaal om den optogt te herhalen doch toen bleek op nieuwdat hij verrijkt was door de deelneming van een 90f.al jongelingen nit den landbouwers-standonder leiding van den heer J. Bonze, Az., ruim 200 onder-officieren en mansehappen van het garnizoen, en een 40tal werklieden. Wederom een sprekend bewijs van algemeene sympathie want militair en burger werkten als- nu zamen tot de opluistering van een' dag, tot de viering van een eclit vaderlandsch feest, zoo als nog nooit is gevierd geworden. Uit hoeveel personen de stoet bestondis ons onmogelijk te vermeldenalleen gissen wij, en .wij noemen zeker een laag cijfer, wanneer wij daarvoor 900 personen stellen. Was de menigte groot, die jubelende den stoet in den voormiddag gevolgd badduizen- den, zoo uit deze veste, als uit de naburigege- meenten waren nu op de been om dezen fees- telijken togt te zien en te vergezellenzich te verwonderen en zamen te stemmen met de liulde, die men bragt aan de nagedaehtenis onzer ge- sneuvelde helden en met de blijdschap over de heilrijke gevolgen der onwaardeerbare overwin ning, voor vijftig jaren bij Waterloo behaald. De stoet kvvam circa 8 ure weder op de kaai en schaarde zich andermaal om den muzijktem pel ten einde uit den mond van den heer Die- lemaneen laatst woord van dank te hooren toen deze zijne hartelijke speech geeindigd had, werd door de duizen'den die den ternpel om- ringden een Leve de Koning Leve het Meta len KruisLeve het Nederlandsche legeraan geheven en de stoet had hare hulde gebragt! Het Muzijkgezelschap Apollo ging daarna den tempel in die intusschen smaakvol verlicht was, voerde tot laat in den avond verscliillende stuk- ken uit en hield alzoo de verzamelde menigte regt aangenaam bezig. Dat muzijk en zang bjjzonder geschikt is om de harten op te wokken was zigtbaartelkens wanneer het Muzijkgezelschap Apollo, of de Zangvereeniging Ons genoegen zich liet hooren; de stukken werden met warmte gespeelder werd gezongen met gevoelmet liartelijkheid. De muzijkantende zangers en zangeressen werden door het talrijke publiek dan ook tel kens met geestdrift begroet en levendig toege- juicht, terwijl, wanneer het volkslied gespeeld of het Eeestlied van onzen geachten van Dij It werd gezongende geestdrift bij de verzamelde menigte zoo lioog klom, dat zij hare stem voegde bij die van de toonen der instrumenten of het gezang der jeugdige feestelingen. Tot laat in den naclit vierde men feest door het zingen van vaderlandsche liederen het af- steken van vuurwerken en andere vrolijke be- drjj enen hoe krachtig de volksgeestdrift zich ook openbaarde, zij heeft de perken der wet en der orde geen oogenblik oversehreden. Ouden van dagen kunnen zich niet herinneren ooit zoo'n geestdriftzoo'n hartelijke vereeniging van verscliillende standenzoo'n broederlijko feestviering te hebben gezien was het dan ook wonder, dat de woorden Zoo'n feest dag is nog nooit geweest" uit den meer genoemden kcest- zang herhaaldelijk werden gehoord Wij zeggen niet te veelwanneer wij den in- druk der feestviering gelieel 6enig noemen en beweren dat het feestvierende Neuzen gisteren een aanblik opleverde, waarvan de herinnerinf nog tot een volgend geslacht zal worden over" gedragenen dat in de geschiedenis van Neu zen dezen gouden Waterloo-dag met een' onuit- wischbaren lichtglans zal bljjven omstraald. 't Is geblekendat de Neuzenaren niet ach- terblijven waar het A'eer/ands onafhankelijkheid en Oranje geldtdat bij hen God lof! het hart nog altijd voor beiden even warm kloptals bij hunne vaderendie, vijftig jaren geleden voor beiden goed en Ieven veil hadden dat het Neer- landsch bloed nog vrij en onbesmet stroomt door de aderen dier vrijheidlievende burgersNeuzen heeft eene waardige hulde aan de nagedaehtenis van Willem II gebragt. De vaderlandsliefde zit in merg en bloed van het volkzij wordt gevoed en veredeld door de historie van het voorgeslacht. Gelukkig volk dat die geschiedenis kent en lief heeft. en zich nu en dan kinderlijk over de schoone dagen van zijn verleden verheugt. Deze veste heeft in November 1863, zich eene eerzuil van ordeeendragt en geestdrift ge- stichtwaarvoor de onverschilligheid is verstomd. Nieuws Advertentieblad VGC7R i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1