ALGEMEEN ZEEUWSCII-VLAANDEREN. 1815 1865 IS JliKU. Ge in ORAIVJE'S I1UIS EIS NEfiRLANDS LEEUW ZIJN NEfiRLAlNDS STEUN VAN EEUW TOT EEOW. >j Tewigtige dag, die 18de Junij. Belangrljke gebeurtenis, welke wij ons daarbij telken jare herinneren. Maar de dag van he- den waarop wij het halve-eeuwfeest vieren van de roemrijke overwinuingin de velden van Waterloo bevochten vervult voorzeker ieder' regtgeaard' Nederlander met gemengde aandoe- ningen. Wanneer wij letten op de omstandigbeid, dat op den 16 Junij de Pruissen geslagen waren bij Ligny en de Fransehen eerst dachten aan de vervolging der terugtrekkenden toen dit te laat waswanneer wij ziendat door den onverschrokken wederstand bij Quatre-Bras de beslissing een dag werd vertraagd en de Pruis sen zich daardoor konden herstellen om juist in de hagchelijkste oogenblikken zich met het Engelsch-Nederlandsche leger te vereenigen dan zien wij de hand der Albesturende Voor- zienigheid en worden vervuld met dankbaarheid aan Goddie spraklot hiertoe en niel verder. De Fransehen hadden de uitmuntendste veld- heeren de meest geoefende soldaten zij stre- den met leeuwenmoed aangevuurd door hunnen keizerdien zij zoo zeer beminden of vreesden wiens woord hen met onbegrijpelijke geestdrift bezielde. Verwoed waren hunne aanvallen geen gevarengeen opofferingen werden door hen ontzien om van eenig belangrijk punt meester te worden. Elke gewonnen' voet gronds, die hun weder betwist werdverdedigden zij met de kracht der vertwijfelingen toch de bondgenooten stonden palhun onverschrokken tegenstand maakte de hevigste aanvallen vruch- telooswaar zij teruggeworpen werdendron- gen zij andermaal voorwaarts en over de lijken der gevallene krijgsbroeders bragten zij den vij- and tot wijken. A1 verspreidden vuur en staal dood en verderf, al vielen vrienden en vijanden bij duizenden met leeuwenmoed bleven de bondgenooten zich verdedigen en was de uit- slag den geheelen dag twijfelachtigsclieen die zelfs ten voordeele der Fransehen te zullen zijn de verdedigers werden aanvallers en over- winnaars leger overwinnaars van een meineedig van den dwingelanddie Europa had doen sidderen. De herinnering van den heldenmoed dier dap- peren vervult ongetwijfeld ieder met bewondering. Maar zij stemt ons vooral tot eerbied en liefde voor het stamhuis Oranjewelks roemrijke telg bij deze gelegenheid eene zelden geevenaarde, eene nooit overtroffene dapperheid heeft aan den dag gelegd. De prins van Oranje wederstond bij Quatre-Bras eenen driemaal sterkeren vij- anddaar, zoowel als bij Waterloo, bezielde hij alien door zijn verheven voorbeeldbij den Viersprong geraakte hij in het midden der vij anden bij Waterloo, juist op het beslissende oogenblikwerd hij aan den schouder gekwetst en hield niet opbevelen te gevenvoor hij door bloedverlies in zwijm viel. Edele Willem! uw dierbaar bloed bezegelde op nieuw het ver- bonddat sedert drie eeuwen tusschen uw door- luchtig stamhuis en onzen geboortegrond werd gesloten. Geen Nederlander kan vergeten wat Oranje steeds voor ons was, wat Willem II in het barnen der gevaren bij Quatre-Bras en Waterloo heeft verrigt. Duur gekochte overwinning Quatre-Bras eischte 8000 offers Waterloo vorderde 50,000 menschenkvea?van de Ne- derlanders bedroeg het aan:al gesneuvelden gekwetsten en vermisten 4000. De velden van Waterloo waren bezaaid met lijken en werden letterlijk gedrenkt met meuschenbloed. En zou de herinnering daarvan ons niet vervullen met diepen weemoed? Immers ja; de gevallene helden worden niet vergeten, het gedeukteeken, te hunner eere opgerigthun grafwordt nog met eerbiedige bewondering bezocht; daarplengt ieder Nederlander gaarne eene traan ter nage- daehtenis van zijne gesneuvelde landgenooten. Maar ook ruime stof tot blijdschap blijft ons over, wij worden op dezen heuchelijken dag vervuld met hartelijke feestvreugde. Feestgenootenjuichen wij op dezen aller- merkwaardigsten gedenkdag! .Tniehf, overgeble- venen van de dappere heldenschaarOveral wordt gij met eerbied begroetgaarne hooren wij u getuigen van hetgeen gedaan en geleden is voor het vaderland wij danken met u onzen beminden en geeerbiedigden koning die u eene onderscheiding waardig acht, om mven betoon- den heldenmoed. Juichen wij, feestgenoo ten bij de zegenrijke gevolgen der overwin ning in Waterloo's velden. Ons volksbestaan is er door verzekerdons land is er door in zijn' alouden roem en eer hersteldsedert vijf- tig jaar konden kunsten en wetensehappen handel en zeevaart bloeijen kon Nederland zich ontwikkelen tot den trapwaarop het te- genwoordig staatwaarop het voor geen volk behoeft onder te doen en menige natie overtreft en tot voorbeeld verstrekt. Juichen wij met het huis van Oranjehet viert het feest van een' zijner doorluchtigste voorgangersvan een zijner dapperste en roemrijkste helden. Deze feestdag make den banddie Neder land met Oranje vereenigt, zoo mogelijk nog vaster! Leve Willem III I Nog geheel onder den indruk van het onver- getelijke feest in November 1863 gevierdtoen wij met zooveel geestdrift gedachten aan onze verlossing van de Fransche overheersching v66r 50 jarenzoo viert ons gezegend Nederland nu wederom feest tot eene 50jarige herinncriug van hetgeen in de gedenkwaardige dagen van 16, 17 en 18 Junij 1815 bij Quatre-Bras en Waterloo heeft plaats gehad. Hoogst gezegend zijn die feestvieringen niet alleen om daardoor de innige vereeniging tusschen het roemwaardige stamhuis van Oranje-Nassau en het volk van Nederland op nieuw te bevestigen en te naauwer vast te hechtenbij het herdenken hoe Oranje's bloed heeft gestroomdj om met dat bloed te ver- zegelen dat /Otajije jtot{ Nederland 6eij God onzer/j dat do<j nt^ lof en eere toe te brengen miskenbarc bestnu-r Zijner V- oorziem eren wigtigste zegepralen herdachtwelke immer onder" den bijstand van den Almagtigen God zijn behaald, zoodat deze Waterloo-zondag wel in dubbele mate „een dag des Heeren'' mag ge- noemd worden. 's Namiddags 6'/-2 ure verzamelde zich de stoet zooals wij dien hierboven omschreven hebben andermaal om den optogt te berhalen doeh toen bleek op nieuwdat hij verrijkt was door de deelneming van een 90tal jongelingen uit den lief heeft en zich nu en dan kinder] ijk over de schoone dagen van zijn verleden verheugt. Deze veste heeft in November 1863, zich eene eerzuil van orde, eendragt en geestdrift ge stichtwaarvoor de onverschilligheid is verstOmd. Nieuws- en Advertentleblad vol maar

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1