No. 217. Woensdag 14 Junij 1865. 5de Jaarg. ALGEMEEN 9 ZEEUWSCII-VLAANDEREN. WATERLOO ry Whi ml wnrdl el lien Wnensdag mnrgen uilgegeven bij J. Stukm, te Neuzev. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post \ji:„ nimniieecl z>ch bij alle DnekhandelarenPnsldirecheut en en Brievenhushmders. Advertenlien gelieve men aan,den Uilgever in te zenden I "■"'It Ding"dug des nvnnds ten 6 ure: de prijs van 1 lot 4 r eg els is 40 cents, voor ellcen regel mcer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaatsing. Met genoegen merken wij schier overal de geestdrift opwaarvan ket Nederlandsche volk 7,00 vol iswegens de ophanden zijnde vijftig- jarige herdenking van de roemrijke overwin- ning te Waterloo. Geen wonder! de natie, die ioo feestelijk nog onlangs het gewigtige jubil6 wist te herdenken van onze bevrij ling van het knellende vreemde juk, kan niet andersdanop nieuw jnichcn bij de gedaehtenis van een tijd- perk, dat voor goed een einde stekle aan eene regering van willekeur en geweldwelke op nienw de boeijen medebragt waarmedebij eene onverhoopte overvvinning van eenen on- verzadelijken dwingeland ons geliefd vaderland nograaale /.oude zijn geketend geworden. Nog rnanr weinige dagen en de gedenkwaardige 18 Junij is daardie dra 50 jaar geleden de bloe- dige on lergaande zon aanschouwdewelke de verslageu adelaars van den vreemden overwel- diger bescheen. Overalzoowel in ons geliefd Nederland als in het naburige Belgie, zien wij de nieest vaderlandsche toebereidselen in gereed- beid brengenom dat nieuwe jnbile van onze bevrijding zoo luisterrijk mogelijk te vieren. Niets is voorzeker natuurlijker dan de ingc- nomenheid met het denkbeeld tot plegtige en tevens vrolijke viering van den hoogst gewig- tigen en in de gevolgcn zoo zegenrijkcn dag, welke Nederland 50 jaren van rust, vrede en voorspoed heeft gesclionken, van welken vrede de gonden vruchten nu meer dan ooit geplukt worden. Wanneer onze informatie juist is, datdeaan- staande zondag bestemd is tot een algemeenen dank- en bededagwaaraan onze natie van ouds- lier gewoon is en waarop alsdan van den aan- zienlijksten totden geringsten alien in onze tem- pelgeliouwen de knie kunnen buigen voor den Troon van Hem van wien alle zegen afdaalten die all een elken zegen bestendigen kangewis sal dan een algemeene wensch worden bevredigd. De daaropvolgende dag moge gewijd worden aan de uiting der volksvreugde Niets is gemakkelijkerdan om daarvooreen feest te organiseren wanneer slechts oom Aurks niet aan het hoofd staat en nicht Avarilia niet geraadpleegd wordtwant wanneer wij den blik vestigen op het bekoorlijk tafereel van voorspoed en welvaartonder Gods zegen in de laatstver- vlogen vijftig jaren bier allerwege ontwikkeld en waarvan de dag van \V aterloo het uitgangs- pnnt iszou dan elk hart niet kloppen van dankbare feestvreugdeen dringend behoefte gevoelen om dien openlijk aan den dag te leg- gen De geest die in deze dagen de geheele natie bezieltgeeft hier het antwoord op. Men scheppe een feest, dat over vijftigjaren aan het dan weder opkomend geslachtdoor de onden van dagen, nog in blijde herinnering worde verhaald, even als nu door de ouden van dagen de tijd der Fransche overheersohing en al haar ellenden levendig worden voorgesteld en herdacht. Men scheppe een feest waardoor wij het be- wijs gevendat wij met een dankbaar hart hnlde brengen aan de nagedachtenis van die braven die met den ridderlijken Willem van Oranje aan het hoofdop de velden van Wa terloo en Quatrebras, ten koste van hun bloed, de eer en onafhankelijkheid van Nederland ge- handhaafd hebben. Z. M. heeft de bronzen medaille, ingesteld bij kon. besluit van 22 September 1855, met loffelijk getuigscbril'ttoegekend aan F. N. A. Collinte Sluiswegens het redden van een soldaat uit het kanaal. -Het wetsontwerp tot afschaffmg der plaat- sfldjliB^accijnsen is in de zitting der tweede kanrer van den 29 Mei jl.met 47 tegen 25 Stemmen aangenomen. Het wetsontwerp houdende nadere hepaltngen omlrenl den accijns op het gcdislilleerd is in de zitting van de tweede kamer van den 10 jl. met algemeene (46) stemmen aangenomen. Men zal zich herinnerendat dit ontvverp strekt om den acejjns voor het rijkdie bepaald was op f 35 per vattot f 50 per vat te verhoogen en dat dit ontwerp een der equivalenten uit- maakt wsarvoor de afschaffing der plaatselijke accijnsen wordt verkregen. In de zitting van de tweede kamer van jl. maandag, is de behandeling aangevangen van het wetsontwerp op de persnnele belashng. Daartegen wordt algemeene oppositie gevoerd als zou het ontwerp onbillijk en te drukkend voor den landbouvv zijn. INeuzen, 12 Junij. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren 33 zee- schepen metende 4428 tonnen en 224 binnen- schepen, m. 11410 t.en afgevaren31 zee- schepen m. 5418 t en 218 binnenschepen m. 12129 t.totaal sedert 1 Jnnuarij 1865 opgevaren: 112 zeeschepenm. 15008 t.en 1370 binnenschepen m. 628221.; en afgevaren: 107 zeeschepen, m. 17278 t.en 1332 binnen schepen, m. 61878 t.; in de vijf eerste maan den van 1864 zijn opgevaren 70 zeeschepen m. 8965 t.en 1118 binnenschepen, m. 47480 t.en afgevaren 45 zeeschepen m. 6931 t. en 1101 binnenschepen, m. 45108 t. Naar men verneemt zal te Groede op den 19 dezer blijkens daarvan uitgegeven programme een volksfeest plants hebben ter gedaehtenis aan den slag bij Waterloo en het 25jarige bestaan van het nmzijkgezelschap Eendragl maakt magt" aldaar. Dit feest zal bestaan uit optog- ten uitvoering van muzijkstukken volksspe- len illuminatieenz.indien men daaromtrent in omloop zijnde geruchten gelooven mag, be- looft de versiering en verlichting van het dorp nog al wat, en zal 't feest een bezoek van in- woners uit andere gemeenten wel waard zijn. In de gemeente Eede bevindt zich ook een strijder van 1813—1815, de polderbaas Pieter Johannes Marleijnlaatstelijk vrijwilli- ger en sergeant bij de 17de afdeeling. In 1813 bij 's Bosch van de Franschen krijgsgevangen gemaaktbleef hij nog eenige jaren in Neder landsche dienst en was ook tegenwoordig bij de Doopshediening van Z. M. Willem III te Brus- scl. Men verneemt, dat hij zijne aanspraak op het eereteeken kan doen gelden. Jammer dat zijne omstandighedenden eenigen dier gemeente, den togt. naar Leiden niet vergunnen. Bij de jongste herstemming voor de ver- kiezing van een lid der provinciate staten in het hoofdkiesdistrict Middelburg, is op niet onaar- dige wijze gehleken dat nog niet iederen wel allerminst op het plattclandvolkomen op de hoogte is van het verkiezingswerk. In een der gemeenten van Walcheren moest het stembureau zitting houden ook voor de kiezers uit een na- bijgelegen dorp. Een der leden van het stem- bureau ontmoette des morgens van den dag der verkiezing, tocn hij zich naar de gemeente be gat' waar de zitting moest gehouden worden een kiezer die hem mededeelde dat hij ter stem- bus -giag,. JSet bureau hield zitting tot vijf uren \ies namiddags, maar bedoelde kiezer bleef weg, tot verwondering van hem aan wien hij gezegd had te zullen stemmen. Deze laatste ontmoette bij het naar huis gaan den kiezer andermaal en gaf hem alstoen zijne bevreemding over zijn weg- blijven te kennen. De man antwoordde met de verzekering dat hij werkelijk zijn billet in de bus had gestoken. De ander bragt hiertegen in dat znlks onmogelijk waswant dat hij als lid van het stembureau dit dan toch wel zou we- ten. De kiezer hield echter vol dat hij zijn kie- zerspligt had volbragt. Eindelijk echter ging er een licht op en bleek dat hij in de meening van te stemmen, zijn billet in de brievenbus geworpen had. Bij ligting dier bus werd het billet dan ooktot verwondering van den postbeambte gevonden. In de gemeente Westkapelle is op maan dag namiddag, den 2den Pinksterdag, tegen een twaalftal ingezetenendie zichna afloop der godsdienstoefeningop stille en rustige wijze met landbouwwerkzaamheden bezig hielden, pro- ces-verbaal opgemaakt, daar zij zich schuldig maakten aan overtreding der Zondagswet. Op datzelfde oogenblik maakten een aantal andere personenopgewonden door gebruik van sterken drank een oorverdoovend leven en rumoer zon- der dat zij daarbij in strijd met die wet handelden. Bij de mededeeling in zeker blad van de aanneming door de tweede kamer van het wets ontwerp houdende nadere bepalinqen omlrent den accijns op het gedislilleerdvinden wij ten slotte de navolgende dichtregelen Onder de personen, te Delft woonachtig, die tegenwoordig waren bij den slag van Wa terloo, behoort ook Johanna Kriekwed. van A'icolaas van den Aglerslool. Zij stond toen als marketenster bij de 3de comp. van de 5de afd. inf. en was op het slagveld tegenwoordig, ter- wijl hare andere beroepsgenooten zich naar Brus- sel hadden begeven. Haar echtgenoot nam als soldaat bij dezelfde comp. mede deel aan den slag en overleedkort na zijne terugkomst in het vaderland. Deze vrouw heeft zich aange- meld ter bijwoning van het feest op den 25 Junij a. s. te Leiden. Daar de uitnoodiging echter alleen gerigt is tot de „oud-soldaten" is het on zeker of aan dit verzoek wel gevolg zal worden gegeven. Te Geertruidenberg werd 11. zondag de tweede afkondiging gedaan van het voorgenoraen huwelijk tusschen een jongman van 36 en eene jonge dochter van 73 jaren. Een jongen van 14 jarenbelast met het sluiten der hekken op den spoorweg van Roer- mond had vernomen dat menmet het oor op de rails liggendeeen trein van zeer verre kon hooren aankomen. Hij legde zich met zijn hoofd op den ijzeren regelviel echter in slaapen schijnt gelukkig het ijzeren kussen te hard te hebben gevonden. Toen een locomotief voorbij kwamlag alleen de arm van den jongen nog op het spoordie arm werd verbrijzeldterwjjl het hoofd nog werd verwond. De jongen is in bsdenkelijken toestand. Men berigt uit Eecloo, 3 Junij Wij hebben gemelddat de koning van Holland eene bijzon- dere decoratie heeft ingesteld voor de strijders die, op 18 Junij 1815, onder het Nederlandsche leger deel namen aan den slag van Waterloo. In de meening, dat de Nederlandsche Belgen op die onderscheiding aanspraak mogen maken hebben een paar onzer stadgenooten bij rekwest aan koning Willem IIIhunne titels doen gelden. In Belgie is door de regering weder de vreemdelingenwet vau 1835 ingediendwelke telkens drie jaren van kracht blijft en dan op nieuw voor dien termijn moet worden aange nomen door de kamers. Deze wet geeft aan de regering de bevoegdheid om elken vreemde- lingdie haar wegens politieke redenen ver- dacht voorkomtover de grenzen te zetten. Men verneemt thans dat, indien deze wet op nieuw door de vertegenwoordiging mogt bekrachtigd wordenhet internationaal congres voor sociale wetenschappen in de aanstaande vergadering te Bern zal besluiten om te verklarendat Belgie niet langer eene veilige plaats voor de bijeen- komsten van het congres aanbiedt. De directie van policie te Wiesbaden Jjad in den vorigen herfst het berigt officiSel tegfcn- gesproken dat mindeijarigen en kinderen door - en Advertentieblad ■v^ OK Zoo rer heeft een wet nog geen nalie gebragt, A/s de wet van jenever haar brengl door haar maytj Wel gaat er volks kracht en gezondheid wee heen, Maar dat *s ook zijn kracht en gezondheid alfeett.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1