No. 216. Woensdag 7 Junij 1865. 5de Jaarg. j ALGEMEEN ZEEU WSCH- V LAAIYDEREA. faiAyvx--" r egelregt voor elke plaatsing. Z. M. heeft benoemd tot kantonregter te Cort- p-ene mr. C. M. W. Schnellthans griffier bij het kantongeregt te Hulsten tot griffier bij het kantongeregt te Hulst jhr. mr. L. van fillers, thans griffier bij bet kantongeregt te Cortgene. Z. M. heeft goedgevonden vrijstelling van zegel- en registratieregten te verleenen voor alle stukkenwelke moeten worden opgemaakt tot verkrijging van de Waterloo-medaillemits uit die stukken van hunne bestemming blijke en daarop worde gesteldVrij van zegel- en re- qi'slraliereglen ingevolge Icon, besluit van den 30 Mei 1865, no. 57." Tot Pruissisch consul te Vlissingen is be noemd de heer L. de Groofter vervanging van wijlen den heer Uyllcnhooven. Naar men verneemtzal de kamer zich ter gelegenheid van het Pinksterfeesteen kort reces veroorlovenen daarna achtervolgens be- handelen 1 de wet op de personele belasting 2 de wet op het gedistilleerd3 de wet op het zegel4 de 0. I. tarieven 5 de regeling der schutterijen 6 de wet op de inkwartiering 7 de concessie voor de haven te Scheveningen met den aanleg der spoorwegen8 de wet op de exploitatie der N.-Holl. staats-spoorwegen en nog andere onderwerpen van mindere aan- gelegenheid. Wij vernemendat de minister van bin- nenlandsehe zakendevoltooijingvanhetkanaal door Z.-Bevelandop 18 Mei 11. voor f 556,000 hesteedheeft goedgekeurd. Neuzen 5 Junij. Men verneemt dat de feesten te Axelop 29 dezer te houdenzeer belangrijk zullen zijn men spreekt van een wedren tusschen drie paarden van zuiver En- gelschRussisch en Arabiseh ras. Versckeiden goede muzijk-maatschappijen zullen er zich laten hooren en des avonds negen ure zal er in Axel een prachtig vuurwerk worden afgestoken. Hoofdplaat, 31 Mei. Sedert ruim 14 dagen is men hier druk bezig met het maken der aardenbaan en aanvoeren van grond voor den zoo lang gewenschten grindweg van den Nieuwlandsch molen (Biervliet) naar deze ge- meente. Hierdoor zal voor goed een einde gemaakt zijn aan den, bij voor- ennajaar, door en door sleehten weg, en tevens eene onafgebrokene communicatie geopend worden van de naburige gemeenten naar deze haven. Door den visscher Conslantinus Lockefeer, te Nieuw-Namen is in zijne ansjovisch-vis- scherijin de slikken vo6r den Prosperpolder een steur gevangenwegende 230 halve Neder- landsche ponden. Uit Rozendaal meldt men van den 1 dezer Nog steeds duurt de instructie over de zaak van den op 15 November 11. te Dinteloord ge- pleegden moord voortzonder dat de dader kan aangewezen worden. De persoon van K.v.B. wordt te dezer zake nog steeds in hechtenis gehouden. Gisteren bevond de regter van in structie zich weder te Dinteloorden is toen onder zijn toezigt het lijk der verslagene J oh. Lavien opgegraven en heeft men het hoofd uit de kist genomenhetwelk daarna aan twee geneeskundigen tot een vernieuwd onderzoekis overgegeven. Te zelfder tijd is weer een zestal getuigen gehoord. Naar men verneemt zullen de dames van de eerste familien in de residentiegedurende de dagen van den 16, 17, 18 en 19 Junij a. s. hunne toiletten met oranjelint en nationale kleu- ren versieren. A. B. Dirckxte Rotterdam, zal op den dag der feestviering van den slag bij Waterloo of daags te voren de oude strijders aldaar kos- teloos scheeren en, voor zooverre zij nog haar hebbendie netjes friseren en pomaderen terwijl zij nog een lekker sigaartje toe krijgen. Uit Duitschland zijn reeds 70 manden kersen te Rotterdam aangebragtom naar En- geland te worden verzonden. Ook uit Gelder- lnnd verwacht men die spocdig want er schijnt overvloed te zijn ook van pruimeu en perzikken minder van appelen en peren. De nieuwe aardappelen uit het Westland zijn reeds op de Leidsche markt aangevoerd. De Delflsche Couranl bevat de volgende advertentie Eenige studenten buitengewoon hoog ingenomen met de theorie van mevrouw de wed. Slorm verlangen jonge meisjes tot op- pasters. Meisjes tusschen de 17 en 21 jaren ouddaartoe inclinerendeadresseren zich met franco brievenaan het bureau dezer courant onder de letter 0. Er zal minder gelet worden op bekwaamheid en ondervindingdan op een bevallig uiterlijk. Voor een paar dagen werd een jongen te Utrecht gestraft en op zolder opgesloten. De jongen wist een touw te bekomen, klom op een stoel, hing zich op en wierp den stoelom. Toevallig kwam men kort daarop boven, de jongen was reeds buiten kennis na urcij werks gelukte het door geneeskundige hulp den jongen weder in het leven te roepen. Als eene zeldzaamheid kan gemeld worden dat in de Watergraafsmeer 4 broeders in leven zijn, die alien in de jaren 18131815indienst waren en waarvan drie bij Waterloo gestreden hebben zij hebben zich bij het gemeentebestuur aangemeld ter bijwoning der feesten in Leiden. Ook te Wormermeer is eene commissie voor de Waterloo-feesten tot stand gekomen die waarschijnlijk eene der meest volledige en best georganiseerde is. Men leest althans eene advertentie in het Ilandelsblad van eene sub- commissie „Afdeeling teerlonnen." Als deteer- tonnen eene afzonderlijke commissie hebben zullen de illumineerglazenhet groende voile en de leege flesschen ook wel afdeelingen van speciale behartiging uitmaken. Te Driesum (Friesland) is dezer dagen eene 74jarige vrouw overledendienaar men verneemtsinds den dag dat zij gehuwd was bij de vele andere lectuur van dien aardeen en vijftig malen den geheelen bijbel van voren tot achteren heeft doorgelezen. Weinige menschen in de omstreken van Dokkum heugt het zoo vele ooijevaars aldaar gezien te hebben als thans het geval is. Geen troepjes van een of twee parenmaar van tien tot vijftien paren heeft men soms bij elkander en daaronder ook enkelen van eene donker blaauwe soortalthans veel op den ooijevaar ge- lijkende. Men meent opgemerkt te hebben dat de ooijevaar zich vergast aan de millioenen groote rupsendie hier en daarook reeds in de na- bijheid van Dokkumzulke verwoestingen aan- rigten. Men zal zich nog wel herinneren de historie van Jcfken den Slrijkerdie als wonderdoctor zooveel opgang in Belgie gemaakt heeft. In de gemeente Middelbeers wordt thans dezelfde per soon vertegenwoordigd door eene vrouw welke op den 13 April in de kerk aldaar door den bliksem geraakt werd en daardoor thans in staat zou zijn alle rheumatische pijnen radicaal He genezen. Honderden jichtlijders stroomen aagelijks derwaarts en na door haarthans bij- genaamd„Tricneke de Strijksler"op gewone wijze behandeld te zijnbestaande in het met de handen te wrijven over de pijnlijke plants keeren zij volgens hun zeggen volkomen genezen huiswaarts Men verhaalt er zelfs wonderen vanliedendie jaren op krukken gesprongen hebben anderen die in onderscheidene jaren het bed niet hebben kunnen verlaten en op hun bed derwaarts gedragen moesten wordenkun nen te voet zonder eenige pijn de terugreis aanvaarden. Op den 27 Mei jl. waren er meer dan 300 lijders waarvan natuurlijk het grootste gedeelte tot den volgenden dag moet overblijven daar elk op zijn beurtvolgens een afgegeven nummergeholpen wordtterwijl er soms veel geld gegeven wordt om een vervroegd nummer te kunnen verkrijgen. Dit is zekerdat de rijtuigverhuurdersbarrieresherbergiers en logementhouders er goede rekening bij maken of de lijders er op den dum- die voldoening van zullen hebbenwelke zij zich voorstellenzal de tijd leeren. Als eene curiositeit verdient vermelding, dat vreemdelingen dieeenige dagen geleden in gezelsekap van een Belg het slagveld van Waterloo bezocbtenin de kapel te Hongemont te Braine-Lallend den naam Lincolnmet het jaartal 1854, en dien van Booth" met het jaartal 1864 naast elkander geschreven vonden staan. Daar er velen zijn, die den naam Lin coln" dragen, en ook de naam Booth" zeer algemeen is, is het niet vreemd te Waterloo de sporen aan te treffen van twee naamgenooten van wijlen den president der unie en zjjn moor- denaarmaar dat die namenmet een tus- schenruimte van 10 jarennaast elkander ge- vonden wordenis zeker een vreemd feitwel geschikt om de verbeeldingskracht der rornan- schrijvers in werking te brengen. Men heeft altijd gezegd dat het zeer ge- vaarlijk is voor de oogentijdens een onweder in de lucht te zien en dat een bliksemstraal aanstonds het gezigt kan ontnemenzonder dat er mogelijkheid is hetzelve terug te geven. Maar de voorbeelden van dergelijk ongeluk zijn zoo schaarsch, dat weinige personen er geloof aan hechten. Nogtans kunnen wij bevestigen dat een geval van oogenblikkelijke verblinding veroorzaakt door de weerglans der electrische vloed bij de Oude Leuvenschepoort te Brussel, tijdens het onweder in den nacht van maandag op dingsdag 29 op 30 Mei jl. is voorgevallen een beeldhouwer, met name Jwoncnde in de O.-L.-V.-ter-Sneeuwstraatwas in de esta- minet de Giraf, in het voorgeborgtegevlugt toen hij bij het uittredennadat de regen een weinig had opgehouden langs den kant zag van waar den bliksem en de hevigste donderslagen kwamen. Ilet was bij een dusdanig onderzoek der luchtgesteltenisdat eenklaps op zijne oogen eene schemering ontstondwelke welhaast ge- volgd werd door het volkomen verlies van ge zigt. Tot hiertoe zijn de hulpmiddelen der kunstnaar men verzekertonmagtig geweest om dit treurig en wonderlijk voorval te herstellen. De dames-toiletten te Parijs hebben eene groote verandering ondergaan. De Parijsche dames zijn eindelijk zoo wijs geworden, om in te ziendat zij met hare lange japonnen eigen- lijk niet veel meer zijn dan straatreinigsters die het stof, eindjes cigaar en ander vuil met den langen sleep van de straat vegen. Zij dragen nu op straat niets dan korte japonnen. De lange robes worden nu alleen in de salons en de schouwburgen gedragen. Zekere kamenier, Therese Travillel ge- naamdvond eenige dagen geleden op den open- baren weg eene portefeuilledie 100,000 francs inhieldzij haastte zich die den eigenaar terug te brengenen deze betoonde zich zoo erken- telijk, dat hij haar voorstelde de som met hem te deelen, door zijne vrouw te worden. Het huwelijk is in de vorige week geslotenen be- looft zeer gelukkig te zijnals de jonge vrouw zich in andere opzigten even trouw en eerlijk als in geldzaken betoont. De correctionnele regtbank te Rijssel heeft in de afgeloopen week twee werklieden veroor- deeld ieder tot eene geldboete van 50 fr., omdat zij alom het valsche berigt verspreid hebben dat Napoleon III overleden is. Zekere heer Dnpre te Havre beweert een mechanieken toestel te hebben uitgevondenom het stooten der schepende oorzaak der lastige zeeziekteen daardoor deze laatste ten eenen- male te verhinderen. Uit New-York is het belangrijk berigt ontvangen, dat president Johnson al de tot dusver geblokkeerde Zuidelijke havensmet uitzondering van die van Texas, met 1 Julij weder voor den handel geopend heeft verklaard. Uit de bijzonderhedendie voorloopig omtrent de gevangenneming van den ex-president Jefferson Davis bekend zijn geworden blijkt dat hij door de kavallerie onder bevel van Wilson in de nabijheid van Trainsville, in Georgia, en zuid-oosten van Maconovervallen werd en dat niet alleen hij maar ook zijne vrouwzijne zusterzijn broeder en de postmeester Begon benevens zijn geheele staf gevangen werd ge nomen. Volgens de depeche van Wilsontrok Davistoen hij overvallen werdeen japon zijner vrouw aan en ontvlugtte naar een bosch en drcigde zijne vervolgcrs aldaar met het bowie- 1 mesdoeh onmiddellijk gaf hij zich over toen Nieuws- en Advertentleblad VO^K

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1