No. 215. Woensdag 31 Mei 1865. 5de Jaarg, ALGEMEEN ZEEUWSCII-A LAANDEHEN. nit Wppkblad wordt elken Woensdaq morqen uilgegeven big J. Stukm, le Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maandenen franco per Post Uit yeeK°iaa T t zich bij alle Boekhandelaren, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Advertenlien gelieve men aan den Uttgever m le zenden uiterlijk Dingsdag,des avoids tenQ ure; de prigs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaatsing. Wij vernemendat HH. MM. de koning en koningin en de geheele vorstelijke familie zich, den 15 Junij naar bet Loo zullen h^ven ten einde aldaar den verjaardag van H. M. de koningin en het gouden feest van Waterloo te vieren. Sedert eenige dagen beraadslaagt de tweede kamer der staten-generaal over bet regerings- voorstel tot afscbaffing der plaatselijke accpnsen. De Belgiscbe gezant beeft zich beklaagd flat isommige burgemeesters zich regtstreeks tot hem wenden om de waarmerking van stukken te bekomen. Aan dat verzoek kan met worden voldaanomdat bnnne handteekemngen met bii dien gezant bekend zijn. Namens den minister van binnenlandsche zaken zijn de gemeentebesturen uitgenoodigd, om te zorgendat de bedoelde stukken worden voorzien van de legalisationvan de zyde der Nederlandsche autoriteiten vereischtv66r dat de waarmerking van vreemde gezanten worde ge- der ligting van 1864, die bij de verschillende infanterie-corpsen nog voor ontbrekendc vrijvvu- ligers in activiteit zijn, in het genot van onbe- paald verlof worden gesteld. Neuzen, 29 Mei. Bij de op den Ltj de zer plaats gehad hebbende aanbestedingen van bet uitvoeren der zee- en waterwerken aan den Nieuwen Neuzenpolder en aan den Loven- en Willemskerkepolders is aannemer geworden de heer D. Tholens, te Hoek, eerstgenoemden pol der voor f 7900 en laatstgenoemde voor f 1690. Hulst, 24 Mei. Bij de op heden plaats Cchad hebbende opening der stembriefjesvoor de herkiezing van een lid voor de provinciale staten in dit hoofd-kiesdistrictis gebleken dat zijn ingeleverd 294 stembriefjes, van onwaarde 8 geldig waarvan uitgebragt op A. J. Onghena Ph. J. Maerlens, 286 230 stemmen 56 zoodat eerstgemelde is herbenoemd. IJzendljliie29 Mei. Naar men ver- neemt is door den brigade-kommandant der marechaussee alhier proces-verbaal opgemaakt tegen een drietal voorname ingezetenen, als heb bende met eene inteekeningslijstzonder dat zij daartoe bevoegd warenin de gemeente rond- gegaan tot het vragen van liefdegiften met aan- bieding van die lijstdaar zij later de hun be- loofde gelden zouden ophalenonder voorwendsel met die gelden te procederen tegen eene klagt door de marechaussee alhier hun aangedaan als gevolg hiervanzal dit wanbedrijf den 30 Mei met voorloopige instructie voor het kanton- geregt te Oostburg een aanvang nemen. Alsmede is door den heer ontvanger der in- en uitgaande regten en accijnsen alhier, dehar- telijken dank toegebragt aan twee alhier gcsta- tioneerde marechausseeals hebbende in den morgen van den 25 dezer, in den Clarapolder, in deze gemeente, vier personen wegens frau- deleusen uitvoer van lompen en ontduiking des rijks-regtennaar de grenzen des rijks, met een gezamenlijk gewigt van 120 Nederlandsche pon- den aangehouden, doch door tusschenkomst van den brigadier der rijksambtenaren alhier bij trans- actie aan den eigenaar teruggegeven. borduurde zoomen en afgezet met de fijnste kan- ten terwijl bovenop bet Engelsche wapen prijkt dat ook van keurig en fijn kantwerk vervaardigd is. Dit voorwerp zag men door alle dames een- parig bewonderenen zal vermoedelijk aan de prinses van Wallis ten gescbenke worden aan- geboden. Te Zutphen zijn reeds donderdag 18 dezer nieuwe aardappelen a 1 cent per stuk op de markt ten verkoop aangeboden. Zij waren aan- gevoerd door den tuinbaas van Nederlandsch Mettray. Te Dodewaard heeft de vorige week een 61jarig minnaaruit wanhoop eener onbeant- woorde liefdeverklaring aan eene reeds bejaarde weduwezich aan de deurpost van de woning zijner geliefde opgehangen. Uit de gemeenten iEngwirden en Tiet- jerksteradeelin Frieslandberigtmen, datna de gevallen regens in het begin dezer maand zich daar eene menigte rupsen op de graslanden hebben vertoonddie in weinige dagen de wei- den geheel afknagen. Men deelt bet volgende medeDe predi- kantjS.'ta F.die tot voorzanger had den on- yraagd. maand de milic..ien^ ^erwijzer van dat dorp werd door dezen on in uo w g nnhniulolnk in moeiielnkheden e:ebia£rt. Docl ophoudelijk in moeijelijkbeden gebragt. Doch wat gebeurt er De Wel-Eerw. beer kreeg een beroep naar eene andere gemeente en nam dit zonder ernstig beraad aan. Voor zijne af- scheidsrede koos bij tot tekst Gen. 22 v. 5, en wel deze woorden„Blijft gijlieden hier met den ezel." Op de tbans te Londen geopende tentoon- stelling van industrie-voortbrengselen afkomstig uit Europesche liefdadigheids- en wcldadigheids- gestichtenalwaar Nederland mede op eene waardige wijze is vertegenwoordigdwordt o. a. ook bet kantenwerk van de kantwerkschool te Sluis door een ieder bewonderd en onder de talrijke kanten mouwen kragen zakdoeken enz. zijn er verscbeidene die voor het Brusselschc kantwerk niet behoeven onder te doen. luzon- derheid bevindt zich onder die verzameling een prachtig kussen van rose zijdemet goud ge- Te BrusselLuik en te Gent zijn dezer da gen leden voor de provinciale staten gekozen en hebben de liberalen weder de zege bebaald. Het blijkt niet, dat die hun door de clericale partij krachtig is betwist. In Belgie is men tbans druk in de weer, om den 50sten verjaardag van den slag van Waterloo plegtig te vieren. De Vlaamscbe be- volking betoont zich bij deze beweging zeer ijverig. EngelschenHollanders en Duitschers zijn uitgenoodigd om in optogt een bezoek aan het slagveld te brengen. Er zijn eveuwel in Belgie ook velendie vreezendat Frankrijk over deze feestviering gebelgd zal zijn en dat Belgie verstandiger gedaan had alles te vermij- denwat aan Frankrijk aanstoot zou kunnen geven. In Belgie bevindt zich sints 50 jaren een gemeente met 400 zielen Koeningsfeld genaamd die inderdaad een model-staat in het klein mag genoemd worden. Gedurende al den tijd dat deze gemeente bestaatheeft zich nog niinmer een der ingezetenen schuldig gemaakt aan eenige overtreding of misdrijf; nog nimraer beeft daar eene publieke verkooping plaats gevonden ook nooit is er een kind ter wereld gebragt buiten den huwelijken staatterwijl zich eindelijk in die gemeente volstrekt geene bedelaars bevinden. Officiele depeches, dezer dagen bij het Belgisch gouvernement ontvangenmelden de nederlaag door bet Belgiscbe expeditie-korps in Mexico geleden. Het had met eenige com- pagnien Fransche troepen, onder bevel van een Franschen kolonel, drie kolonnes van aanval gevormd. Nadat de duisternis gevallen was en terwijl de troepen door vermoeidheid afgemat warenwerden zij door de guerilla's overvallen die het geheele bataillon Tydtgad gevangen na- min 300 man zijn gevangen genomen of gedood. V 6 nil er de gesneuvelden behooren de zoon van baron Cliazalde Fransche kolonel en vier of- ficieren. Zooals wij reeds met een enkel woord mededeelden bestaat te Antwerpen bet plan tot het organiseren eener reis rondom de wereld. Dat plan is ontworpen door den reeder Caleaux- Wallel. Honderd twintig jongelieden niet be- neden de 15 jarenzullen aan die reis kunnen deelnemen. Een driemastscliip le klasse van 800 a 1000 ton zal tot dat doel worden uitgerust en onder bevel staan van den scheepskapitein Louis Meijerdie reeds met gunstig gevolg vier malen de reis om de wereld beeft gedaan. De heer Felix von Schoubroeckgepensioneerd le luitcnant der marine, zal met de directie der expeditie worden belast. De reis zal den 15 September ondernomen wordenterwijl de kosten per jaar zullen bedragen 3650 francs. Aan boord zal in verschillende vakken onderrigt worden gegeven. Onder meerdere plaatsen zullen de navolgende bezocbt wordenCadixde Cana- rische eilanden Babia, llio-de-Janeiro Monte video Valparaiso de Sandwich-eilandenMa nilla Japan HonkongCantonSingapore Akyab, Calcutta, Batavia, Eiland Mauritius, Kaap-de-Goede-Hoop St.-Helena Charlestown en New-York. Napoleon III bevindt zich voor het oogen- blik nog in Algerie. Dag op dag worden no- pens de gangen van den hoogen bezoeker ver schillende depeches naar Frankrijk overgemaakt, die bij voortduring gunstig luiden, alhoewel er uit blijktdatterwijl de keizer aan de eene zijde der kolonie met steeds stijgende geestdrift door de inlandsche bevolking wordt begroet, aan de andere zijde der kolonie door diezelfde inlandsche bevolking de wapens worden gevoerd ten einde van den keizer en zijne heerschappy verlost te worden De scherpregter te Valladolid is onlangs plotseling gestorven, men vermoedde ten gevolge van den indrukdien bet ter dood brengen van eene jeugdige vrouw op hem bad gemaakt. En toch bad de man gedurende acht-en-dertigjaren acht-honderd personen gehangen of gewurgd. Bijzondere brieven uit Londen bevatten be - denkelijke berigten aangaande de gezondheid van lord Palmerston. Het scbijnt nu niet de jicht maar verval van krachten te zijn, waardoorbe- kommernis voor het leven van den grooten staats- man wordt veroorzaakt. Eene Oostenrijksehe boerinbaar einde voelende naderen, riep baar man voor betziek- bed. Zij bedankte hem toen voor de vele blij ken van toegenegenheid en trouwdie zij steeds van hem mogt ondervindenen eindigde aldus r Als vergelding biervoor wijs ik u tbans een „verborgen plekin den muur onzer woning aan, „waar gij een belangrijke schat zult vinden „welke ik reeds bij het leven van mijn eersten ,,manheb verkregen." Zij sticrf; de man openda den muur en bij vond inderdaad de belangrijke som van 20,000 florijnen in gouden en zilveren muntspecien. Naar men zegt heeft eene voorname Rus- sische damedie bij den paus ter audientie was toegelatenhem een paar wit zijden pantoflfels ten gescbenke gegeven, gevuld met bankbil letten ten gezamelijke bedrage van 160,000 fr. Men meldt uit New-York, 17 Mei: Jef ferson Davis met zijne familie en zijn generalen staf zijn in de nabijheid van Macon gevangen genomen en naar Washington gezonden. Het stoffelijk overscbot van president Lin coln is eindelijkna een traject via Baltimore Harvisburg, Philadelphia, New-York, Albany, Buffalo ClevelandColumbusIndianopolis en Chicagoop bet kerkhof van Oak-Ridgein Illinoister aarde besteldaan den voet van een kleinen beuveldoor geboorate omgeven. Het monumentbetwelk aldaar te zijner eere is opgerigtheeft den vorm van een Grieksehen tempel. Het dak rust op Doriscbe kolommen ter hoogte van 15 voetengeheel uit steen ge- houwen. De lijkkist staat twee voeten boven den beganen grond op een marmeren voetstuk omzet met een prachtig ijzeren rasterwerk. De tombe is gesloten met eene massieve deur. Het front van het monument prijkt met eene orna- mentatie in beeldhouwwerkin het midden voorzien van bet opscbrift„Ter gedachlcnis aan Abraham Lincoln zeslienden president der Vereenigde Staten." Het huis, hetwelk hij te Springfild v<ior zijne benoeming tot bet presi- dentschap bewoonde is in de laatste dagen door duizende personen bezocht. Het is een eenvou- dig houten gebouwmet twee verdiepingen. Eenige burgers aldaar en in Chicago zijn voor- nemens het aan te koopenom bet der weduwe tot eene gedachtenis aan te bieden. Een der jongste uit Amerika gekomen tij- dingen verhaaltdat in Noord-Amerika eene vrijbuiters expeditie tegen Mexico wordt beraamd. De Mexicaansche pretendent Juarez houdt zich in Noord-Amerika op en zoekt daar heul en steun. Het is, om der gevolgen wil voor Frankrijk en Amerika beide zeer te wenschen dat bij zijn Nieuws- e» Advertentieblad Vt^R Ill UtJ V",i t 1 _1 i J,1 ,lnn« /I n An An u Attn i fj ui jc y uic luii vuuitidiiigvi u«u uv/u

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1