No. 213. Woensdag 17 Mei 1865. 5de Jaarg. ALGEMEEN ZEEEWSCH-VLAANDEREN. HUH BEffil. Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm, ie Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaren, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Adverlentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, be,halve 35 cents zegelregt voor elke plaatsing. Wij kerinneren de Kiezers, dat op Dings dag den 23 dezervan des morgens 9 lot des namiddags 5 ure, de herslemming voor een Lid van de Provinciate Slalen zal plaals heb- ben en wel over de lieeren A. J. Onghena en Pii. J. Maertens. Bij koninklijk besluit van den 6 dezeris be- noemd tot ontvanger der in- en uitgaande regten en accijnsen te Sluis c. a.de beer C. L. de Smet, than* ontvanger der in- en uitgaande regten te Wernkout. Het Provinciaal blad no. 44 bevat het be sluit van den commissaris des konings in de pro- vincie Zeeland regelende het in de maand Junij te houden onderzoek van de verlofgangers der nationale railitie te land in het jaar 1865. Dat onderzoek zal betreffen hen die behooren totde vier oudste ligtingennl. die van 18611862 1863 en 1864voor zoover zij vddr den 1 April jl. in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld. Voor de versehillende gemeenten wier verlofgan gers aan het onderzoek moeten deelnemenzal het onderzoek plaats hebben te Middelburg den 7 Junijdes voormiddags te 10 urente Vlis- singen den 8, des voormiddags te 11 uren, te Veere den 9des voormiddags te 10 urente Cortgene den 12, des voormiddags te 11 uren, te Zierikzee den 14, des voormiddags te 10 urente Brouwershaven den 15des voormid dags te IO1/2 ure, te Tholen den 17, te Goes den 19, te Kapelle den 20, te Hulst den 22, te Axel den 23te IJzendijke den 26 en te Sluis den 28 Junijtelkens des voormiddags te 10 uren. Neuzen 15 Mei. Bij de op den 11 dezer alhier plaats gehad hebbende aanbesteding van het eenjarig onderhoud der metsel- en timmer- werken enz.en het maken van een gebouw ten behoeve der bezetting, is aannemer geworden de heer F. F. Fermonl, te Westdorpe, voor 8460het werk was begroot op f 8850. Neuzen, 16 Mei. Naar wij vernemen zal de heer A, C. G. E. L. Bolsa. s. donderdag als burgemeester van Neuzen en Iloek worden beeedigden vrijdag a. s. alhier en den daarop yolgenden maandag te Hoek worden gel'nstalleerd. .Axel16 Mei. Dc keuring, ringsteking, wedren en harddraverij van paarden zal alhier, op het gewone terrein, gehouden worden op den 29 Junij aanstaande. Tot opluistering van het feest zijn bereids eenige muziekgezelschap- pen uitgenoodigd. Hulst10 Mei. Bij de op Jbeden plaats gehad hebbende opening der stembriefjesvoor de verkiezing van vier leden voor de provinciale staten van Zeelandis geblekcndat het getal uitgebragte stemmen beliep In de gemeente Axel 35, Boschkapelle 13, Clinge 2, Graauw 18, Hengstdijk 4, Hoek 11, Ilontenisse 35, Hulst 56, Koewacht 20, Neu zen 26Ossenisse 3Overslag 6Philippine 8Sas-van-Gent 13St.-Jansteen 10Stoppel dijk 19Westdorpe 16Zaamslag 29 en Zuid- dorpe 24totaal 348. Hiervan waren 5 biljetten in bianco ingeleverd en een waarop geen per- soon duidelijk was aangewezenzamen van on- waarde 6, en aldus het getal geldige stembriefjes 342, en de volstrekte meerderheid 172. Tot leden van de provinciale staten zijn her- kozen de heeren: A. G. V. Ilombachmet 275 stemmen, C. C. P. Pierssens274 J. Sergeant, 188 Voor het vierde lid moet eene herstemming plaats hebben tusschen het aftredend lid A. J. Onghena, die 165, en Ph. J. Maertens, die 91 stemmen heeft bekomen. Voorts werden op versehillende personen het na te melden getal stemmen uitgebragt A. A. van Haelst 43, mr. C. M. W. Schnell 25, J. de Jong 20, Kerkhaert 19, H. J. van den Berge 18C. Leunis 14, P. van Helmond 10 J. C. Steenkamp 9dr. E. Vogelvanger 6 J. LenzenS. A. de Smidt en J. Vereecken ieder 5P. PierssensFercken en G. de Visser ieder 4J. Berman J. van Vessem J Douw van Pienbroek, te Neuzen, van Pienbroek, te Zaam slag, en A. Walraven ieder 3, J. Dieleman en L. van Dixhoorn ieder 2, P. van Fraaijenhoven, G. van den BergeJ. LeunisC. Steenkamp PWz.J. van Oosterlioudt, mr. Saaijmans Va- derP. van der Graclitmr. Borsius Jan Stee- vensD. SchaapC. M. II. TelchuisAngelus SturmJ. L. HuijgensJ. van HeterenW. SchuijlenburgL. Jansen Ch. de PaepeC. Sakko, M. van Dixhoorn, N. Bakker, J. Kruijsse, A. DrossaertsJ. JoossenJ. C. de Graaf, J. van Langevelde, Mels Deij JanvanAalst, M. A. MoorsM. VernimmenG. Schunrman en P. Michielsenalien 6ene stem. Op een der stembriefjes scheen dekiezeraan zijne kandidatendoor het op dat briefje ge- plaatste bijschrift, de behartiging van deverbe- tering der wegen te hebben willen aanbevelen. Bij de op den 10 dezer te Sluis plaats ge had hebbende stemopneming voor de ver kiezing van 3 leden van de provinciale sta ten dezt^: provincie, isgebleken, dat het getal kiezers van de 18 versehillende gemeenten in dat district bedroeg 682, waarvan 263 hunne stem hebben uitgebragtterwijl 6 briefjes van onwaarde werden verklaardzoodat het getal geldige stemmen was 257 en de volstrekte meerderheid 129. De aftredende leden zijn we- der met groote meerderheid van stemmen her- kozen, als, de heer: M. Mazure te Groede, met 242; Abr. de Smidt te Schoondijke, met 223, en II. G. Hammacher te Groede, met 194 stemmen. De stemmen waren overigens ver- deeld over 38 versehillende personen. Volgens gedane aankondiging zal de herijk der matcn, gevrigten en slrijkels te Neuzen plaats hebben op dingsdag woensdag en donderdag den 16, 17 en 18 Mei, des morgens van 8 tot 12 en des namiddags van 2 tot 6 ureen te Hoek op vrijdag den 19 Mei, des morgens van 8 tot 12 en des namiddags van 1 tot 3 ure. Men verneemtdatten gevolge van het onweder in den vroegen morgen van den 9 dezertusschen Overslag en Zuiddorpeeen schuurtje is afgebrandwaarbij twee koeijen door de vlammen verteerd werden. -Na gehouden examen ter vervulling van de betrekking van hoofd-onderwijzer aan de openbare lagere school te Clinge (Gravenstraat), is de waarnemend onderwijzer, de heer II. A. II. Sluiterop de voordragt geplaatst. In ons nommcr van 28 December jl. deel- den wij mededat de benoeming van een onder wijzer voor de openbare lagere school op het ge- hucht Nieuwlandgemeente Biervliet, met moeije- lijkheden gepaard ging. Uit de adspirantendie zieh aan een examen hadden onderworpen word nl. een drietal ge- vormdwaarop als nommer twee geplaatst was de heer Valk, te Nieuwediep. In do zitting van den gemeenteraad van Biervliet vanl9De- j cember werd besloten burgemeester en wethou- ders uit te noodigen om niet een voordragt van drie maar van zes personen te doenwaaruit alsdan de verkiezing zou plaats hebben. Niet- tegenstaande dat besluit is de voorzitter metde benoeming voortgegaan. Alleen de beide wet- houders bragten hunne stem nitzonder mede- werking van de vijf overige leden en wel op genoemden heer Valk. Deze zaak werd alsnu aan het oordeel van gedeputeerde staten onderworpenwier uitspraak aan de quaestie een einde heeft gemaakt en het gevolg heeft gehad dat de heer Valk jl. maan dag te Nieuwland in functie is getreden. Aan den heer D. A. Dronkers te Middelburg is de aanbesteding toegewezen van de dienst der militaire transporten te water, voor ll74/ioo cents per ton scheepsruimte en per uur afstands. Op de beurs te Rotterdam had op 10 de zer een zeldzaam geval plaats. Een zekerhan- delaar, die onlangs failliet ging, maar zijne crediteuren met 40 pet. wist te vreden te stcl- len, vertoonde zicli weder op de beurs, maar werd door de overige beursbezoekers gedrongen haar te verlaten. De huisvrouw van den hehoeftigen J. M. Spitste Amsterdamis den 6 dezerblijkens advertentie in het Ilandelsbladbevallen van vier welgeschapen zonen. Spits was reeds vader van vijf kinderen. Dezer dagen werd met het wegrukken van oude behangsels in een huis aan het Vreeburg te Utrecht, een verborgen kastje met 300stuk- ken van 10 ontdekt. Voorzeker geene onaar- dige ontdekking voor den aankooper van dat perceel. Dc watersnood-litteratuur staat, en voor een groot deel zeer te regt, in een kwaden reuk. Dat er een vloed van Waterloo-boekjes en gedichten komen zou, en dat zij in gehalte niet zouden overtreffen degenen, die voor wa- tersnood enz., worden in de pen gegeven, is eene profetie, die wij reeds maanden lang ge- hoord hebben, en wij zijn maar al te zeer ge neigd geweest om er mede in te stemmen. Of wij ons bedrogen hebben zal de naaste toekomst ons leeren. Maar zeker is het, dat die ongun stige verwachting althans door een boekje wordt beschaamd, hetwelk wij daarom dan ook aan bevelen aan alien, die de groote gebeurtenis van voor 50 jaren, als een zegen voor ons vaderfand beschouwen en haar als zoodanig willen bekend maken aan hunne kinderen en aan de kinderen van minvermogenden. Waterloo-dag voor jonge lieden, door II. J. van Lummel, is zijn titel, en deschrijver zegt, dat het geschreven is voor jonge lieden. Wit- den smidsgczel van Utrecht van denzelfden schrijver heeft gelezen, verwondert er zicli niet over, als wij er van getuigen, dat de juiste toon is aangeslagen en een vorm van verhalen is gckozen, die niet nalaten kau de jonge lie den aan te trekken, tot lezen en herlezeu op te wekken. De prijs, reeds zeer matig, 67 pa ginal compressen druk met eene plaat en een kaartje voor 50 cts., is ter verspreiding op de scliolen zeer laag gesteld, 25 exemplaren f 8, 50 exemplaren fib. Ofschoon de berigten aangaande den gezond- heidstoestand van koning Leopold sedert een paar dagen weer eenigzins gunstiger luiden moet er nog altijd vrees bestaan dat de grijze vorst niet meer van zijne ziekte zal herstellen. - Uit Eecloo, 6 Mei, meldt men: Er be staat twijfel over de waarde der Zwitsersehe francs. Ziehier de waarheid: al de Zwitsersehe francs (men weet dat op die stukken eene vrouw staat, de vrijheid verbeeldende, en het wooed Helvetiadie vodr het jaar 1860 geslagen zijn, hebben hunne voile waarde; die sedert 1860 geslagen en waar dus het jaartal 1860, 1861 1862, 1863, 1864 of 1865 staat, hebben slechts eene waarde van 80 centimen. Eene ongehoorde ergernis is in de Belgi- sehe kamer der afgevaardigden ter sprake ge- bragt. Op het voetstuk van het onlangs op do Grande Place voor Egmond en Iloorne opgcrigte monument, was een opschrift in de Fransehe en in de Ylaamsche taal geplaatst. Dc stede- lijkc regering heeft onbegrijpclijkerwijze goed- Nieuws- en Advertentieblad VC Wf* Bij kon. beslnit van 10 Mei 1865, no. 32, is ingesteld een eereteeken voor hen die in Nederlandsche dienst aan de krijgsverrigtingen in de jaren 1818 1815, ter herstelling en bevestiginn van Neerlands onafhankelijk volksbestaaneen werk. raam deel hebben gehad. Het luidt aldus: Art. 1. Voor hen die in de jareu 18131815 in Nederland sche dienst aan de altijd gedenkwaardige krijgsverrigtingen ter herstelling en bevestiging ran Neerlands onafhankelijk volksbe staan een werkzaam aandeel hebben gehad, wordt een eereteeken ingesteld. Art. 2. Dit eereteeken bestaat in een zilveren kruis met vijf artnen. Op de eene zijde van het kruis is in het midden het jaartal 1813 en op de andere zijde het jaar 1815 gestempeld. Het wordt op de linker-borst gedragen aan een Oranjelint, ter breedte van 2,75 duim, met twee witte strepen. Het lint mag zonder het eereteeken niet worder, gedragen. Art. 3. Onze minister van oorlog wordt gemagtigd het eere teeken met een daarbij gevoegd certificaatingerigt na het bij dit besluit behooreude modeluit te reiken. Art. 4. De belanghebbenden doen huune aanspraken op het eereteeken gelden bij onzen minister van oorlog. Bij de aan- vra»e wordt zooveel mogelijk een staat van dienst of eenig be- hoorlijk bewijs van dien aard gevoegd, waaruit de aanspraak op het eereteeken blijkt. Indien bij, die de aanvraag doet niet meer in 's Rijks dienst nock gepensioneerd is, wordt door hem tevens overgelegu een bewijs van goed burgerlijk gedrag afgegeven door het gemeentebestuur zijner woonplaats. Art. 5. Nopens het verbeuren van het eereteeken is de be- paling van toepassing welke bij het kon. besluit van 19 Dec. 1832, no. 72, ten annzien van het Metalen Kruis is vastgesteld. Art. 6. Het dep. van oorlog wordt met het doen vervaardigen van de eereleekenen belast.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1